Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-040/2016/1070
Názov:
Evidencia a nakladanie s pozemkami obcí SR
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť evidenciu a nakladanie s pozemkami obcí so zameraním na dodržiavanie všeobecne záväzných pr
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Obec Frička

IČO
00321940
Sídlo
Frička 43, 08602 Gaboltov
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
03.02.2016 - 07.04.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec neevidovala pozemky na účte 031 - Pozemky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., 419/2007 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec neocenila pozemky v účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec neviedla analytickú evidenciu pozemkov na inventárnych kartách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 419/2007 Z.z.
Obec nevykonávala inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec nesprávne vykazovala pozemky v účtovnej závierke.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 402/2012 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec nesprávne vykazovala údaje o pozemkoch vo finančnom výkaze FIN 2-04.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 625/2008 Z.z.
Obec nemala vypracovanú výročnú správu za rok 2013 a výročná správa za rok 2014 neobsahovala informácie o pozemkoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec nevypracovala záverečné účty za roky 2013 2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nezverejnila nájomnú zmluvu a kúpno-predajné zmluvy vrámci povinného zverejňovania informácií.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec neúčtovala o pohľadávke pri predaji dlhodobého majetku.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom, Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 419/2007 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec v dvoch prípadoch nesprávne zaúčtovala výnos z nájmu poľnohospodárskych pozemkov na účet 319 - Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 419/2007 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec nezaznamenala na liste vlastníctva údaje o nájomnom práve k pozemkov na dobu 5 a viac rokov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 162/1995 Z.z., 162/1995 Z.z.
Hlavná kontrolórka nepredložila v období rokov 2013 - 2015 raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavná kontrolórka nepredkladala najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavná kontrolórka nepredložila stanoviská k záverečnému účtu za rok 2012,2013 a k návrhu rozpočtu na rok 2014, 2015 a 2016.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec neoverila účtovnú závierku audítorom za roky 2013 a 2014.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom, Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 369/1990 Zb.
Obec nemala audítorom overený súlad výročnej správy za rok 2014 s účtovnou závierkou.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Hričovské Podhradie

IČO
00647446
Sídlo
Hričovské Podhradie 98, 03141 Dolný Hričov
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
09.02.2016 - 25.04.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec neúčtovala o pozemkoch o celkovej výmere 33 335 m2
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec neúčtovala o pozemkoch tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz v kontrol.období 2013-2015
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec neocenila pozemky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec neinventarizovala pozemky v kontrolovanom období 2013- 2015
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Z dôvodu neevidovania pozemkov v účtovníctve obce výročná správa za rok 2013 a 2014 vykazovala nesprávne údaje o skutočnej výške aktív
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec z dôvodu neinventarizovania pozemkov porušila i ďalšie ustanovenie zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Správnosť vykazovania hodnoty pozemkov bola preverená vo finančnom výkaze FIN 2-04- nesprávne vykazovavanie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Obec prenajala pozemky bez súťažných postupov výberu nájomcu a tento prenájom neposúdila ani ako prípad hodný osobitného zreteľa
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb., 138/1991 Zb.
Obec si nesplnila povinnosť voči katastru, keď neoznámila skutočnosti o nájomných právach o pozemkoch
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 162/1995 Z.z., 162/1995 Z.z.
Nájomné zmluvy neboli overené predbežnou finančnou kontrolou
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
HK ,obce nepostupoval podľa zákonného ustanovenia, keď nepredložil ObZ za kontrolované obdobie rokov 2013- 2014 návrhy plánov KČ. Ďalej nevypracoval odborné stanoviská k návrhom rozpočtov za kontrolované obdobia pred ich schválením v ObZ najmenej raz ročne správy o kontrol, nepredkladal správy o výsledkoch kontrol, nepredložil ObZ najmenej raz ročne správy o konrolovanej činnosti
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec nezabezpečila za rok 2013- 2014 overenie účtovnej závierky a výročnej správy audítorom
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 583/2004 Z.z.

Obec Hvozdnica

IČO
00648922
Sídlo
Hvozdnica 39, 03156 Hvozdnica
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
23.02.2016 - 25.04.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec v rokoch 2013 a 2014 vôbec neúčtovala o pozemkoch v jej vlastníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 419/2007 Z.z.
Obec vo svojom účtovníctve na účte 031 - Pozemky neviedla analytickú evidenciu o pozemkoch v jej vlastníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 419/2007 Z.z.
V účtovníctve obce nebola zabezpečená analytická evidencia pozemkov a neboli zaúčtované všetky pozemky obce, čím kontrolovaný subjekt neviedol účtovníctvo správne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neúčtovaním o všetkých pozemkoch vo vlastníctve obce kontrolovaný subjekt porušil zákon o majetku obcí, podľa ktorého obec je povinná viesť majetok vo svojom účtovníctve podľa zákona o účtovníctve..
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Nesprávne vykonaná inventarizácia pozemkov obec porušila zákon o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná inventarizovať majetok a záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a 30 tohto zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Vykazovaním nesprávneho stavu na účte pozemkov bola spochybnená aj účtovná závierka, pričom účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nezabezpečila, aby informácie v poznámkach individuálnej účtovnej závierky boli užitočné, významné, zrozumiteľné porovnateľné a spoľahlivé.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 639/2007 Z.z.
Vykazovanie nesprávnych údajov o pozemkoch obce vo finančnom výkaze FIN 2-04.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 375/2012 Z.z.

Obec Ivanice

IČO
00649511
Sídlo
Ivanice 56, 98042 Rimavská Seč
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
09.02.2016 - 31.03.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou evidencie majetku bolo zistené, že obec v kontrolovanom období na účte 031 – Pozemky neevidovala žiadne pozemky a to aj v prípade pozemkov, ku ktorým mala vlastnícke právo zapísané v liste vlastníctva číslo 89, 246, 258, 360 a 1171
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neevidovaním pozemkov vo vlastníctve obce nebola splnená povinnosť ich ocenenia v zmysle § 24 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná oceňovať majetok a záväzky ku dňu ocenenia a to ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ku dňu zostavenia účtovnej závierky a k inému dňu v priebehu účtovného obdobia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že obec neúčtovala o pozemkoch a neviedla ani analytickú evidenciu pozemkov na inventárnych kartách, nekonala v súlade s § 25 ods. 4 opatrenia MF SR o postupoch účtovania, podľa ktorého sa analytická evidencia vedie podľa jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku a slúži na jeho identifikáciu a obsahuje najmä názov alebo opis majetku, číselné označenie, dátum jeho obstarania a uvedenia do užívania, dátum zaúčtovania na účte účtovej skupiny 01, 02 a 03, ocenenie, údaje o zvolenom postupe odpisovania, sadzby odpisov, sumy odpisov za účtovné obdobie, zostatkovú cenu, dátum a spôsob vyradenia. V analytickej evidencii dlhodobého majetku sa uvádza aj vecné bremeno k dlhodobému majetku, transfer, z ktorého bol dlhodobý majetok obstaraný, záložné právo k dlhodobému majetku a podobne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrola preverila správnosť inventarizácie pozemkov obce. Bolo zistené, že v rokoch 2013 až 2015 obec neinventarizovala pozemky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec uviedla nesprávne údaje o pozemkoch aj v účtovnej závierke, t. j. v súvahe za roky 2013 až 2015 a v poznámkach za roky 2013 a 2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V súvislosti s neevidovaním pozemkov obce na účte 031 – Pozemky bolo zistené, že v kontrolovanom období obec uviedla nesprávne údaje o pozemkoch aj v FIN 2-04.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neevidovaním pozemkov v účtovníctve obce došlo aj k tomu, že obec v záverečných účtoch za roky 2013 a 2014 vykázala nesprávne údaje týkajúce sa bilancie aktív a pasív.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Vo výročných správach za roky 2013 a 2014 boli vykázané nesprávne údaje o výške aktív a pasív obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že ObZ nerozhodlo o zámere predať pozemok ako prípadu hodného osobitného zreteľa ešte pred jeho zverejnením dňa 23. 4. 2013, ale až 26. 6. 2013 kedy ObZ schválilo trojpätinovou väčšinou predaj pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa. Tým že obec nerozhodla o predaji pozemku ako prípadu hodného osobitného zreteľa ešte pred zverejnením zámeru predať predmetný pozemok nekonala v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí, podľa ktorého ObZ schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec účtovala predaj pozemku na účtoch 211 – Pokladnica a 604 – Tržby za tovar. Kontrolou bolo zistené, že: a) predaj pozemku nebol zaúčtovaný na účte 031 – Pozemky, čím obec nepostupovala v súlade s § 32 ods. 9 písmeno h) opatrenia MF SR o postupoch účtovania, podľa ktorého dlhodobý hmotný majetok sa účtuje na účte 031 – Pozemky, b) tržby z predaja pozemku neboli zaúčtované na účet 641 – Príjem z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku, čím obec nepostupovala v súlade s § 72 ods. 1 opatrenia MF SR o postupoch účtovania, podľa ktorého sa príjem z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku účtuje na účte 641.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou plnenia si vybraných povinností HK v zmysle zákona o obecnom zriadení bolo zistené, že správa o kontrolnej činnosti za rok 2014 bola vypracovaná a predložená ObZ na jeho zasadnutí konanom 19. 3. 2015. Uvedením konaním HK nepostupovala v súlade s § 18f ods. 1 písm. e) zákona o obecnom zriadení, keď nepredložila ObZ správu o kontrolnej činnosti do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolou plnenia si povinností obce v oblasti vykonávania auditu účtovnej závierky za rok 2013 a za rok 2014 bolo zistené, že obec nezabezpečila ich overenie audítorom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Súlad výročnej správy s účtovnou závierkou za roky 2013 a 2014 nebol overený audítorom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Janice

IČO
00649864
Sídlo
Janice 54, 98042 Rimavská Seč
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
09.02.2016 - 31.03.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou evidencie majetku bolo zistené, že obec v kontrolovanom období na účte 031 - Pozemky, neevidovala žiadne pozemky a to aj v prípade pozemkov, ku ktorým mala vlastnícke právo zapísané v liste vlastníctva číslo 841
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neevidovaním pozemkov vo vlastníctve obce nebola splnená povinnosť ich ocenenia v zmysle § 24 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná oceňovať majetok a záväzky ku dňu ocenenia a to ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ku dňu zostavenia účtovnej závierky a k inému dňu v priebehu účtovného obdobia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že obec neúčtovala o pozemkoch a neviedla ani analytickú evidenciu pozemkov na inventárnych kartách, nekonala v súlade s § 25 ods. 4 opatrenia MF SR o postupoch účtovania, podľa ktorého sa analytická evidencia vedie podľa jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku a slúži na jeho identifikáciu a obsahuje najmä názov alebo opis majetku, číselné označenie, dátum jeho obstarania a uvedenia do užívania, dátum zaúčtovania na účte účtovej skupiny 01, 02 a 03, ocenenie, údaje o zvolenom postupe odpisovania, sadzby odpisov, sumy odpisov za účtovné obdobie, zostatkovú cenu, dátum a spôsob vyradenia. V analytickej evidencii dlhodobého majetku sa uvádza aj vecné bremeno k dlhodobému majetku, transfer, z ktorého bol dlhodobý majetok obstaraný, záložné právo k dlhodobému majetku a podobne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Bolo zistené, že v rokoch 2013 až 2015 obec neinventarizovala pozemky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec uviedla nesprávne údaje o pozemkoch aj v účtovnej závierke, t. j. v súvahe za roky 2013 až 2015 a v poznámkach za roky 2013 a 2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Bolo zistené, že v kontrolovanom období obec uviedla nesprávne údaje o pozemkoch aj v predmetnom FIN 2-04.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevypracovala záverečný účet za rok 2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v záverečnom účte za rok 2014 vykázala nesprávne údaje týkajúce sa bilancie aktív a pasív
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevypracovala výročné správy za rok 2013 a 2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že HK nevypracoval a teda nepredložil ObZ návrh plánu svojej kontrolnej činnosti na rok 2013 a na rok 2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
HK nevypracoval odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2013 a na rok 2014
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolou plnenia si úloh HK pri vypracovaní a predkladaní správ o kontrolnej činnosti za rok 2013 až 2015 bolo zistené, že správa za rok 2013 nebola vypracovaná a tým predložená ObZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolou plnenia si povinností obce v oblasti vykonávania auditu účtovnej závierky za roky 2013 a 2014 bolo zistené, že obec nezabezpečila ich overenie audítorom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Jazernica

IČO
00316725
Sídlo
Jazernica 50, 03844 Jazernica
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
09.02.2016 - 18.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec pozemky vo svojom vlastníctve o celkovej výmere 49 127 m2 a hodnote 55 491,92 eur neviedla v účtovnícve
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec porušila zákon o účtovníctve, keď neúčtovala tak, aby účtovná závierka obce poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré boli predmetom účtovníctva a preto účtovníctvo tejto jednotky nebolo z uvedeného dôvodu úplné
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neocennením pozemkov v preverovanom období obec nepostupovala podľa zákona o účtovníctve, podľa ktorého bola povinná majetok oceňovať.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec ani v jednom účtovnom období rokov 2013- 2015 neinventarizovala pozemky
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Z dôvodu neevidovania pozemkov v účtovníctve, výročná správa za rok 2013 a 2014 vykazovala nesprávne údaje o skutočnej výške aktív.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nesprávnym vykazovaním údajov o pozemkoch vo finančnom výkaze FIN 2-04 nekonala podľa Opatrenia MF SR k predkladaniu informácii z účtovníctva
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/21513/2012-31

Obec Kolbovce

IČO
00330558
Sídlo
Kolbovce 44, 09031 Kolbovce
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
31.05.2016 - 30.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec v hlavnej knihe na účte 031 - Pozemky neevidovala žiadne pozemky a to aj v prípade pozemkov, ku ktorým mala vlastnícke právo zapísané na LV a zároveň nebola splnená povinnosť ich ocenenia
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
obec neviedla analytickú evidenciu pozemkov na inventárnych kartách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
obec v rokoch 2013 až 2015 nevykonávala inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec uvádzala nesprávne údaje o pozemkoch v účtovnej závierke za roky 2013 až 2015, vo finančnom výkaze FIN 2-04 za roky 2013 až 2015 a vo výročnej správe za rok 2014
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z., 431/2002 Z.z., MF/25755/2007-31, 431/2002 Z.z.
obec za rok 2013 nemala vypracovanú výročnú správu a výročná správa za rok 2014 neobsahovala informáciu o pozemkoch, ktoré obec vlastnila a zároveň súlad výročnej správy za rok 2014 s účtovnou závierkou nebol overený audítorom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec v čase kontroly nevedela preukázať zverejnenie kúpno-predajnej zmluvy a zmluvy o nájme podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb., 211/2000 Z.z.
obec tržbu z predaja pozemkov nesprávne zaúčtovala na účet 602 – Tržby z predaja služieb a nie na účet 641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku a nie v deň skutočnej úhrady, ale až neskôr
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31
obec v dvoch prípadoch nesprávne zatriedila príjmy rozpočtu obce
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
obec neúčtovala vznik pohľadávky z nájmu za roky 2013 až 2015 a zároveň výnos z nájmu pozemku nezaúčtovala na účte 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31
obec v rozpore so zmluvou o nájme pozemkov nevystavila faktúry za nájom za roky 2013 až2015
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
údaje o nájomnom práve k pozemkom na dobu päť alebo viac rokov, ktoré je predmetom evidovania v katastri nehnuteľností neboli zaznamenané na LV v dvoch prípadoch nájomných zmlúv uzatvorených v roku 2013
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z., 162/1995 Z.z.
obec mala uzatvorenú pracovnú zmluvu s hlavným kontrolórom na dlhšie ako 6 rokov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
hlavný kontrolór v období rokov 2013 až 2015 nepredkladal OZ raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti a nevypracoval odborné stanoviská k návrhu záverečného účtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Kostolec

IČO
00317381
Sídlo
Kostolec 42, 01705 Považská Bystrica
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
08.02.2016 - 09.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení a nakladaní s pozemkami bolo zistené, že obec k 31. 12. 2013 a k 31. 12. 2014 neviedla analytickú evidenciu pozemkov ale viedla analytickú evidenciu o pozemkoch, ktoré boli zaradené do účtovníctva obce až od 01. 01. 2015.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., MF/16786/2007-31
Kontrolou bolo zistené, že v rokoch 2013 a 2014 obec na účte 031 - Pozemky neevidovala žiadne pozemky, resp. evidovala pozemky s nulovou hodnotou a to aj v prípade pozemkov, ku ktorým mala vlastnícke právo zapísané v listoch vlastníctva číslo 190 a 315 v katastrálnom území obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Neevidovaním pozemkov obce na účte 031 – Pozemky bolo zistené, že obec uviedla nesprávne údaje o pozemkoch aj v účtovnej závierke, t. j. v súvahe a v poznámkach za roky 2013 a 2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31, 431/2002 Z.z.
V súvislosti s neevidovaním pozemkov obce na účte 031– Pozemky bolo zistené, že v rokoch 2013 a 2014 obec uviedla nesprávne údaje o pozemkoch aj vo finančnom výkaze FIN 2-04.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/21513/2012-31, 291/2002 Z.z., 540/2001 Z.z.
Z dôvodu neevidovania pozemkov v účtovníctve obce boli vo výročnej správe za roky 2013 a 2014 vykázané nesprávne údaje o skutočnej výške aktív a pasív obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 583/2004 Z.z.
Kontrolou povinností obce voči správe katastra vyplývajúcich z prenájmu pozemkov vo vlastníctve obce bolo zistené, že obec prenájom pozemkov na osem, resp. 15 rokov neohlásila katastru.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z., 162/1995 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec v období rokov 2013 až 2015 a rovnako aj v čase výkonu kontroly nemala obsadenú funkciu HK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolou účtovných závierok bolo zistené, že obec v rokoch 2013 a 2014 nemala overené účtovné závierky audítorom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 431/2002 Z.z., 369/1990 Zb.
Kontrolná skupina preverila výročné správy vyhotovené obcou v rokoch 2013 a 2014 a zistila, že ich súlad s účtovnou závierkou nebol overený audítorom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Kraskovo

IČO
00649694
Sídlo
Kraskovo 67, 98026 Lukovištia
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
11.02.2016 - 31.03.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou evidencie majetku obce Kraskovo bolo zistené, že obec do 30. 12. 2015 na účte 031 – Pozemky neevidovala žiadne pozemky a to aj v prípade pozemkov, ku ktorým mala vlastnícke právo zapísané v listoch vlastníctva číslo 101, 104, 175, 182, 197, 201, 202, 203, 204, 208, 217, 225, 226, 247 a 289.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neevidovaním pozemkov vo vlastníctve obce do 30. 12. 2015 nebola splnená povinnosť ich ocenenia zo strany obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že obec neúčtovala o pozemkoch a do 30. 12. 2015 neviedla analytickú evidenciu pozemkov na inventárnych kartách, nekonala v súlade s § 25 ods. 4 opatrenia MF SR o postupoch účtovania, podľa ktorého sa analytická evidencia vedie podľa jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku a slúži na jeho identifikáciu a obsahuje najmä názov alebo opis majetku, číselné označenie, dátum jeho obstarania a uvedenia do užívania, dátum zaúčtovania na účte účtovej skupiny 01, 02 a 03, ocenenie, údaje o zvolenom postupe odpisovania, sadzby odpisov, sumy odpisov za účtovné obdobie, zostatkovú cenu, dátum a spôsob vyradenia. V analytickej evidencii dlhodobého majetku sa uvádza aj vecné bremeno k dlhodobému majetku, transfer, z ktorého bol dlhodobý majetok obstaraný, záložné právo k dlhodobému majetku a podobne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrola preverila správnosť inventarizácie pozemkov obce. Bolo zistené, že v rokoch 2013 a 2014 obec neinventarizovala pozemky, pričom obecné pozemky boli prvýkrát inventarizované až v roku 2015.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec uviedla nesprávne údaje o pozemkoch aj v účtovnej závierke, t. j. v súvahe a v poznámkach za roky 2013 a 2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec uviedla nesprávne údaje o pozemkoch aj v vo finančnom výkaze FIN 2-04 za obdobie rokov 2013, 2014 a k 30.09.2015.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v záverečných účtoch za roky 2013 a 2014 vykázala nesprávne údaje týkajúce sa bilancie aktív a pasív z dôvodu neevidovania pozemkov v účtovníctve obce za uvedené obdobie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Vo výročných správach obce za rok 2013 a rok 2014 boli vykázané nesprávne údaje o výške aktív a pasív obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nezabezpečila zápis údajov o nájomnom práve k pozemkom, ktorý podľa predmetu nájomných zmlúv trval viac ako päť rokov do katastra nehnuteľností.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Nájomná zmluva č. 124/19/Nn/2013 bola uzatvorená 19. 12. 2013 na prenájom lesných pozemkov, pričom doba nájmu bola dohodnutá od 1. 8. 2013. Vzhľadom k tomu, že táto zmluva bola uzatvorená neskôr ako bolo dohodnuté obdobie nájmu, obec umožnila nájomcovi užívať svoj majetok bez platnej nájomnej zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Pri nájomnej zmluve s dohodnutou úhradou formou vzájomného zápočtu obec nezaúčtovala pohľadávku z prenájmu pozemkov a záväzok za dodanie palivového dreva v príslušnom roku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V prípade troch nájomných zmlúv obec nepreukázala zverejnenie zámeru prenajať majetok obce na úradnej tabuli a neurčila spôsob prenájmu uvedeného majetku podľa predložených nájomných zmlúv.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolou bolo zistené, že hlavná kontrolórka predkladala plány kontrolnej činnosti na schválenie ObZ raz ročne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolou bolo zistené, že správa o kontrolnej činnosti za rok 2013 a za rok 2015 bola ObZ predložená v lehote dlhšej ako 60 dní po uplynutí príslušného kalendárneho roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2013 bola vypracovaná 22. 12. 2015, t. j. v období dlhšom ako jeden rok od skončenia príslušného účtovného obdobia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2013 a 2014 boli vypracované v období dlhšom ako jeden rok od skončenia príslušného účtovného obdobia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Krivé

IČO
00322199
Sídlo
Krivé 25, 08604 Kružlov
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
21.02.2016 - 07.04.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec neevidovala pozemky na účte 031 - Pozemky.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom, Konanie v rozpore s určeným účelom, Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 419/2007 Z.z., 138/1991 Zb., 431/2002 Z.z.
Obec neocenila pozemky podľa zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec neviedla analytickú evidenciu pozemkov na inventárnych kartách.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 419/2007 Z.z.
Obec nevykonávala inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom, Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec nesprávne vykazovala nulovú hodnotu pozemkov v účtovných závierkách.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom, Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 402/2012 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec nesprávne vykazovala hodnotu pozemkov vo výkaze FIN 2-04.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 625/2008 Z.z.
Obec nemala vypracovanú výročnú správu za rok 2013.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Výročná správa za rok 2014 neobsahovala informáciu o pozemkoch.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nemala vypracovaný záverečný účet za rok 2013 a 2014.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec neúčtovala vznik pohľadávky pri predaji pozemku a nájom za obdobie rokov 2013 - 2015.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom, Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 419/2007 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec neúčtovala vznik záväzku pri kúpe rodinného domu.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom, Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 419/2007 Z.z.
Obec zaradila kúpu rodinnéh domu len na účet 021 - Stavby, bez účtovania na účte 031 - Pozemky, čím došlo k skresleniu odpisov.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom, Konanie v rozpore s určeným účelom, Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 419/2007 Z.z.
Obec nezaznamenala na liste vlastníctva údaje o nájomnom práve k pozemkom na dobu 5 alebo viac rokov.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom, Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 162/1995 Z.z., 162/1995 Z.z.
Hlavná kontrolórka nepredkladala raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavná kontrolórka nepredkložila odborné stanoviská k návrhom rozpočtu na rok 2015 a 2016.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec neoverila audítorom účtovné závierky za rok 2013 a 2014.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom, Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 369/1990 Zb.
Obec nezabezpečila overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou audítorom za rok 2014.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Kvašov

IČO
00692387
Sídlo
Kvašov 174, 02062 Horovce
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
08.02.2016 - 09.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení a nakladaní s pozemkami bolo zistené, že obec viedla analytickú evidenciu o pozemkoch, ktoré boli zaradené do účtovníctva obce až od 01. 01. 2015, t. j. v období rokov 2013 až 2014 neviedla analytickú evidenciu pozemkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., MF/16786/2007-31
Na základe predložených dokladov kontrolná skupina preverila evidenciu majetku. Kontrolou bolo zistené, že v rokoch 2013 a 2014 obec na účte 031 - Pozemky neevidovala žiadne pozemky, resp. evidovala pozemky s nulovou hodnotou a to aj v prípade pozemkov, ku ktorým mala vlastnícke právo zapísané v listoch vlastníctva číslo 478, 492, 997 a 1070 v katastrálnom území obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Neevidovaním pozemkov obce na účte 031 – Pozemky bolo zistené, že obec uviedla nesprávne údaje o pozemkoch aj v účtovnej závierke, t. j. v súvahe a v poznámkach za roky 2013 a 2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31, 431/2002 Z.z.
V súvislosti s neevidovaním pozemkov obce na účte 031– Pozemky bolo zistené, že v rokoch 2013 a 2014 obec uviedla nesprávne údaje o pozemkoch vo finančnom výkaze FIN 2-04.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/21513/2012-31, 291/2002 Z.z., 540/2001 Z.z.
Kontrolou záverečných účtov obce bolo zistené, že v záverečnom účte za roky 2013 a 2014 obec vykázala nesprávne údaje týkajúce sa bilancie aktív a pasív, keď v aktívach nebola vyčíslená hodnota pozemkov. Z dôvodu neevidovania pozemkov v účtovníctve obce boli vo výročnej správe za roky 2013 a 2014 vykázané nesprávne údaje o skutočnej výške aktív a pasív obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 583/2004 Z.z.
Kontrolou zverejnenia kúpnych zmlúv bolo zistené, že obec v roku 2013 nemala svoju webovú stránku, no uvedené zmluvy nezverejnila ani v obchodnom vestníku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolou príslušnej dokumentácie a postupov pri predaji pozemkov bolo zistené, že ObZ v oboch prípadoch schválilo zámer priameho predaja majetku obce konkrétnym fyzickým osobám. Po následnom zverejnení zámeru boli uzatvorené kúpne zmluvy. Obec uvedením konaním znemožnila uchádzať sa o kúpu majetku obce ďalším záujemcom, aby mohla akceptovať najvýhodnejšiu ponuku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., 138/1991 Zb., 138/1991 Zb.
Kontrolou predloženej dokumentácie z činnosti HK obce a dokumentácie zo zasadnutí obecného zastupiteľstva za kontrolované obdobie bolo zistené, že HK neplnila zásadným spôsobom úlohy určené jej zákonom o obecnom zriadení, keď nepredkladala raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti ObZ a tým ho aj nezverejňovala spôsobom v obci obvyklým, najneskôr 15 dní pred jeho prerokovaním v ObZ.Ďalej bol zo strany HK porušený citovaný zákon, keď nevypracovala odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce pred jeho schválením v ObZ. Z vykonaných kontrol nepredkladala správu o výsledkoch kontroly ObZ na jeho najbližšie rokovanie a tak isto si neplnila zákonom stanovenú úlohu predkladať ObZ najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 369/1990 Zb., 369/1990 Zb., 369/1990 Zb.
Kontrolou účtovných závierok bolo zistené, že obec v rokoch 2013 a 2014 nemala overené účtovné závierky audítorom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 431/2002 Z.z., 369/1990 Zb.
Kontrolná skupina preverila výročné správy vyhotovené obcou v rokoch 2013 a 2014 a zistila, že ich súlad s účtovnou závierkou nebol overený audítorom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Lužany pri Topli

IČO
00322351
Sídlo
Lužany pri Topli 26, 08701 Giraltovce
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
08.05.2016 - 05.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec v hlavnej knihe na účte 031 - Pozemky neevidovala žiadne pozemky a to aj v prípade pozemkov, ku ktorým mala vlastnícke právo zapísané na LV a zároveň nebola splnená povinnosť ich ocenenia
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
obec neviedla analytickú evidenciu pozemkov na inventárnych kartách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
obec v rokoch 2013 až 2015 nevykonávala inventarizáciu pozemkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
účtovná závierka a jej súlad s výročnou správou za rok 2013 neboli overené do jedného roka od ukončenia účtovného obdobia a za rok 2014 nebola overená vôbec
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 369/1990 Zb., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
obec uvádzala nesprávne údaje o pozemkoch v účtovnej závierke za roky 2013 až 2015, vo finančnom výkaze FIN 2-04 za roky 2013 až 2015 a vo výročnej správe za rok 2013.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31, 540/2001 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
obec nemala za rok 2014 vypracovanú výročnú správu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Mládzovo

IČO
00316237
Sídlo
Mládzovo 60, 98502 Breznička
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
10.05.2016 - 30.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou evidencie majetku bolo zistené, že obec v kontrolovanom období na účte 031 – Pozemky neevidovala žiadne pozemky a to aj v prípade pozemkov, ku ktorým mala vlastnícke právo zapísané v listoch vlastníctva číslo 103, 104, 109, 111, 146, 148, 187 a 189 v katastrálnom území Mládzovo a v liste vlastníctva číslo 251 v katastrálnom území Turíčky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neevidovaním pozemkov vo vlastníctve obce nebola splnená povinnosť ich ocenenia zo strany obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že obec neúčtovala o pozemkoch a neviedla ani analytickú evidenciu pozemkov na inventárnych kartách, nekonala v súlade s § 25 ods. 4 opatrenia MF SR o postupoch účtovania, podľa ktorého sa analytická evidencia vedie podľa jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku a slúži na jeho identifikáciu a obsahuje najmä názov alebo opis majetku, číselné označenie, dátum jeho obstarania a uvedenia do užívania, dátum zaúčtovania na účte účtovej skupiny 01, 02 a 03, ocenenie, údaje o zvolenom postupe odpisovania, sadzby odpisov, sumy odpisov za účtovné obdobie, zostatkovú cenu, dátum a spôsob vyradenia. V analytickej evidencii dlhodobého majetku sa uvádza aj vecné bremeno k dlhodobému majetku, transfer, z ktorého bol dlhodobý majetok obstaraný, záložné právo k dlhodobému majetku a podobne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že v rokoch 2013 až 2015 obec neinventarizovala pozemky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V súvislosti s neevidovaním pozemkov obce na účte 031 – Pozemky bolo zistené, že obec uviedla nesprávne údaje o pozemkoch aj v účtovnej závierke, t. j. v súvahe a v poznámkach za roky 2013 až 2015.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec v kontrolovanom období uviedla nesprávne údaje o pozemkoch aj vo finančnom výkaze o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy FIN 2-04.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neevidovaním pozemkov v účtovníctve obce došlo aj k tomu, že obec v záverečných účtoch za roky 2013 až 2015 vykázala nesprávne údaje týkajúce sa bilancie aktív a pasív.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Vo výročných správach obce za roky 2013 až 2015 boli vykázané nesprávne údaje o výške aktív a pasív obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Návrhy plánov kontrolnej činnosti HK okrem návrhu plánu na I. polrok 2013 neboli ObZ predložené a teda prerokované v ObZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu za rok 2014 bolo vypracované 24. 6. 2015. ObZ schválilo záverečný účet obce za rok 2014 uznesením dňa 15. 6. 2015. Z uvedeného vyplýva, že HK predložil ObZ svoje stanovisko až po schválení záverečného účtu, čím nepostupoval v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení, v zmysle ktorého HK vypracúva odborné stanoviská k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v ObZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolou predložených uznesení a zápisníc zo zasadnutí ObZ bolo zistené, že HK nepredložil ObZ vypracované správy o kontrolnej činnosti za roky 2013 až 2015. Uvedeným konaním HK nepostupoval v súlade s § 18f ods. 1 písm. e) zákona o obecnom zriadení, v zmysle ktorého HK predkladá ObZ najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2013 bola vypracovaná 15. 6. 2015, t. j. v období dlhšom ako jeden rok od skončenia účtovného obdobia, čo nebolo v súlade s § 19 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná závierka účtovnej jednotky musí byť audítorom overená do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy obce s účtovnou závierkou za rok 2013 bol vypracovaný v období dlhšom ako jeden rok od skončenia účtovného obdobia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Muľa

IČO
00650757
Sídlo
Muľa 20, 99122 Bušince
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
09.05.2016 - 08.08.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou evidencie majetku bolo zistené, že obec v kontrolovanom období na účte 031 – Pozemky neevidovala žiadne pozemky a to aj v prípade pozemkov, ku ktorým mala vlastnícke právo zapísané v liste vlastníctva číslo 55 a 334, čo nebolo v súlade s § 25 ods. 1 a § 32 ods. 9 písm. h) opatrenia MF SR o postupoch účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neevidovaním pozemkov vo vlastníctve obce nebola splnená povinnosť ich ocenenia v zmysle § 24 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná oceňovať majetok a záväzky ku dňu ocenenia, a to ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ku dňu zostavenia účtovnej závierky a k inému dňu v priebehu účtovného obdobia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že obec neúčtovala o pozemkoch a neviedla ani analytickú evidenciu pozemkov na inventárnych kartách, nekonala v súlade s § 25 ods. 4 opatrenia MF SR o postupoch účtovania, podľa ktorého sa analytická evidencia vedie podľa jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku a slúži na jeho identifikáciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrola preverila správnosť inventarizácie pozemkov obce. Bolo zistené, že obec nevedela preukázať vykonanie inventarizácie pozemkov v rokoch 2013 a 2014, čím nekonala v súlade s § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a 30 citovaného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V súvislosti s neevidovaním pozemkov obce na účte 031 – Pozemky bolo zistené, že obec uviedla nesprávne údaje o pozemkoch aj v účtovnej závierke, t. j. v súvahe a poznámkach za roky 2013 až 2015.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Správnosť vykazovania hodnoty pozemkov bola preverená vo FIN 2-04 za obdobie rokov 2013 až 2015. V súvislosti s neevidovaním pozemkov obce na účte 031 – Pozemky bolo zistené, že v kontrolovanom období obec uviedla nesprávne údaje o pozemkoch aj v predmetnom FIN 2-04.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neevidovaním pozemkov v účtovníctve obce došlo aj k tomu, že obec v záverečných účtoch za roky 2013 až 2015 vykázala nesprávne údaje týkajúce sa bilancie aktív a pasív, čo nebolo v súlade s § 16 ods. 5 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Vo výročných správach za roky 2013 až 2015 boli vykázané nesprávne údaje o výške aktív a pasív obce. Uvedené nebolo v súlade s § 20 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého výročná správa účtovnej jednotky musí poskytovať verný a pravdivý obraz.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 8. 6. 2015 s pani Jekkelovou obec kúpila rodinný dom vrátane pozemku vo výmere 526 m2 za kúpnu cenu 6 000,00 eur. Obec účtovala nákup pozemku na účtoch 221 – Bankové účty a 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Kontrolou bolo zistené, že nákup pozemku nebol v súlade s § 2 ods. 2 opatrenia MF SR o postupoch účtovania zaúčtovaný na účte 031 – Pozemky, čím obec nepostupovala v súlade s § 32 ods. 9 písmeno h) opatrenia MF SR o postupoch účtovania, podľa ktorého dlhodobý hmotný majetok sa účtuje na účte 031 – Pozemky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej 22. 7. 2014 s pani Nagyovou obec zaplatila dňa 22. 7. 2014 za pozemok o výmere 932 m2 z pokladnice kúpnu cenu 80,00 eur. Z dôvodu vzniknutých problémov s odovzdaním kupovaného pozemku zo strany jeho nájomcu, spoločnosti Agrofarma, spol. s r. o., Horné Strháre, pani Nagyová dňa 24. 7. 2014 vrátila do pokladnice kúpnu cenu za pozemok v sume 80,00 eur. Celá vec týkajúca sa nájomcu kupovaného pozemku bola obcou postúpená na riešenie advokátke JUDr. Žlnkovej. Kontrolou bolo zistené, že obec neúčtovala o vyššie uvedenom výdavku v sume 80,00 eur a o príjme v sume 80,00 eur, čím nekonala v súlade s § 8 ods. 3 zákona o účtovníctve, pretože v účtovnom období nezaúčtovala všetky účtovné prípady.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kúpna zmluva uzatvorená s Teréziou Nagyovou dňa 22. 7. 2014 na kúpu pozemku o výmere 932 m2 za kúpnu cenu 80,00 eur a kúpna zmluva uzatvorená Margitou Jekkelovou dňa 8. 6. 2015 na kúpu rodinného domu vrátane pozemku o výmere 526 m2 za kúpnu cenu 6 000,00 eur neboli do dňa vykonania kontroly zavkladované v katastri nehnuteľností. Kontrolou bolo zistené, že aj napriek riadne uzatvoreným kúpnym zmluvám na vyššie uvedené nehnuteľnosti nebola v katastri nehnuteľností ako vlastník zapísaná obec, ale ako vlastníci nehnuteľností boli do dňa vykonania kontroly evidovaní jej pôvodní vlastníci t. j. pani Nagyová a pani Jekkelová. Tým, že obec nedbala na to, aby všetky údaje katastra týkajúce sa nehnuteľností alebo vlastníka nehnuteľností, ako aj zmeny týchto údajov boli v katastri riadne evidované, a neohlásila každú zmenu okresnému úradu do 30 dní odo dňa vzniku, zmeny alebo zániku rozhodujúcej skutočnosti, nekonala v súlade s § 19 písm. a) katastrálneho zákona. Zároveň nekonala ani v súlade s § 7 ods. 2 písm. b) a c) zákona o majetku obcí, keď nepoužila všetky právne prostriedky na ochranu svojho majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka je zmluva účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zároveň podľa § 47a ods. 4 Občianskeho zákonníka, ak sa zmluva nezverejnila do troch mesiacov od uzavretia zmluvy platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo. Kontrolou bolo zistené, že kúpna zmluva uzatvorená s Teréziou Nagyovou dňa 22. 7. 2014 a kúpna zmluva uzatvorená Margitou Jekkelovou dňa 8. 6. 2015 neboli zverejnené na webovom sídle obce ani do troch mesiacov od podpísania predmetných zmlúv.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Obec predložila návrhy plánov kontrolnej činnosti od oboch HK. Kontrolou bolo zistené, že jednotlivé HK počas výkonu svojej funkcie vypracovali a predložili ObZ nasledovné návrhy svojich plánov: - plán kontrolnej činnosti na obdobie 10/2012 – 03/2013 - plán kontrolnej činnosti na obdobie 04/2013 – 12/2013 - plán kontrolnej činnosti na obdobie 03/2015 – 12/2015 Vzhľadom na plánované obdobia kontroly neboli tieto návrhy vypracované v súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého HK predkladá ObZ návrh plánu kontrolnej činnosti raz za šesť mesiacov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
V rámci plnenia si svojich povinností HK vypracovali správy o kontrolnej činnosti za rok 2013 a za rok 2015. Obe správy boli predložené ObZ. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013 bola vypracovaná za obdobie 09/2012 – 02/2013, t. j. nie za celý kalendárny rok a bola predložená ObZ na jeho zasadnutí konanom dňa 4. 3. 2013. Uvedením konaním HK nepostupovala v súlade s § 18f ods. 1 písm. e) zákona o obecnom zriadení, keď nepredložila ObZ správu o kontrolnej činnosti za celý rok, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Overenie súladu výročnej správy obce s účtovnou závierkou za rok 2013 audítorom nebolo zo strany obce poskytnuté. Podľa vyjadrenia nemala obec túto výročnú správu overenú audítorom. Tým, že obec nezabezpečila vykonanie auditu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2013 audítorom, nekonala v súlade s § 20 ods. 1 alebo 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého súlad výročnej správy s účtovnou závierkou musí byť overený audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Nimnica

IČO
00692344
Sídlo
Nimnica 115, 02071 Nimnica
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
08.02.2016 - 04.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec neevidovala žiadne pozemky, a to aj v prípade pozemkov, ku ktorým mala vlastnícke právo zapísané na listoch vlastníctva, neviedla pozemky v analytickej evidencii, neocenila ich a majetok neviedla v zmysle zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Odchýlka od súladu, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb., 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec neinventarizovala pozemky v rokoch 2013 a 2014
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec nevypracovala inventarizačný zápis za rok 2015
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec uviedla nesprávne údaje o pozemkoch v účtovnej závierke, vo finančných výkazoch, v poznámkach, vo výročnej sráve a záverečnom účte za roky 2013 a 2014
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 431/2002 Z.z., MF/21513/2012-31, 291/2002 Z.z., 540/2001 Z.z., MF/25755/2007-31, 431/2002 Z.z.
Ročné správy o kontrolnej činnosti HK boli predkladané ObZ oneskorene
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
HK predložil ObZ návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2013 a 2015 na schválenie iba raz ročne
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec za rok 2013 nezabezpečila overenie účtovnej závierky v termíne stanovenom zákonom a súlad výročnej správy s účtovnou závierkou.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec na svojom webovom sídle nezverejnila štyri KZ bezprostredne po ich uzatvorení
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.

Obec Ozdín

IČO
00316288
Sídlo
Ozdín 52, 98524 Rovňany
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
10.05.2016 - 21.07.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou evidencie majetku bolo zistené, že obec v kontrolovanom období na účte 031 – Pozemky neevidovala žiadne pozemky a to aj v prípade pozemkov, ku ktorým mala vlastnícke právo zapísané v listoch vlastníctva číslo 77, 211, 272, 273, 401,409, 457, 500. Uvedené nebolo v súlade s § 25 ods. 1 a § 32 ods. 9 písm. h) opatrenia MF SR o postupoch účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neevidovaním pozemkov vo vlastníctve obce nebola splnená povinnosť ich ocenenia v zmysle § 24 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná oceňovať majetok a záväzky ku dňu ocenenia, a to ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ku dňu zostavenia účtovnej závierky a k inému dňu v priebehu účtovného obdobia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že obec neúčtovala o pozemkoch a neviedla ani analytickú evidenciu pozemkov na inventárnych kartách, nekonala v súlade s § 25 ods. 4 opatrenia MF SR o postupoch účtovania, podľa ktorého sa analytická evidencia vedie podľa jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku a slúži na jeho identifikáciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrola preverila správnosť inventarizácie pozemkov obce. Bolo zistené, že v rokoch 2013 až 2015 obec neinventarizovala pozemky, čím nekonala v súlade s § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a 30 citovaného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec za roky 2013, 2014 a 2015 zostavila účtovnú závierku, ktorej súčasťou neboli poznámky, čím nepostupovala v súlade s § 17 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná závierka obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V súvislosti s neevidovaním pozemkov obce na účte 031 – Pozemky bolo zistené, že obec uviedla nesprávne údaje o pozemkoch aj v účtovnej závierke, t. j. v súvahe za roky 2013 až 2015.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nevypracovala FIN 2-04 k 31. 3. 2015 a k 30. 6. 2015, čím nekonala v súlade s § 3 ods. 2 písm. d) Opatrenia MF SR k predkladaniu informácií z účtovníctva, podľa ktorého sa finančný výkaz FIN 2-04 predkladá k 31. marcu, 30. júnu a 30. septembru do 30 kalendárnych dní po uplynutí príslušného obdobia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Správnosť vykazovania hodnoty pozemkov bola preverená vo finančnom výkaze FIN 2-04 za obdobie rokov 2013, 2014 a k 30. 9. 2015. V súvislosti s neevidovaním pozemkov obce na účte 031 – Pozemky bolo zistené, že v predmetnom období obec uviedla nesprávne údaje o pozemkoch aj v predmetnom FIN 2-04.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Z dôvodu nevypracovania záverečných účtov za roky 2013 a 2014 nemohla byť overená správnosť vykázania aktív a pasív v predmetných dokumentoch. Tým, že obec nevypracovala záverečné účty za roky 2013 a 2014, nekonala v súlade s § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého je obec povinná po skončení rozpočtového roka spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Neevidovaním pozemkov v účtovníctve obce došlo k tomu, že obec v záverečnom účte za rok 2015 vykázala nesprávne údaje týkajúce sa bilancie aktív a pasív, čo nebolo v súlade s § 16 ods. 5 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevypracovala výročné správy za rok 2013 a 2014. Vzhľadom k tomu nemohla byť kontrolou preverená správnosť vykázania aktív a pasív v predmetných dokumentoch. Tým, že obec nevypracovala výročné správy za roky 2013 a 2014, nekonala v súlade s § 20 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je obec povinná vypracovať výročnú správu, ktorej súlad s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie musí byť overený audítorom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri prevode pozemku priamym predajom p. Uhorskaiovi bolo zistené, že obec spolu so zverejnením zámeru predať pozemky nezverejnila aj lehotu na predkladanie cenových ponúk záujemcov. Tým, že obec nezverejnila lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov, nekonala v súlade s § 9a ods. 5 zákona o majetku obcí, podľa ktorého obec zverejní zámer predať svoj majetok priamym predajom najmenej na 15 dní a zároveň zverejní lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec účtovala predaje pozemkov p. Kačánimu v sume 32,00 eur a p. Uhorskaiovi v sume 190,00 eur na účtoch 211 – Pokladnica a 668 – Ostatné finančné výnosy. Kontrolou bolo zistené, že: a) predaje pozemkov neboli zaúčtované na účte 031 – Pozemky, čím obec nepostupovala v súlade s § 32 ods. 9 písmeno h) opatrenia MF SR o postupoch účtovania, podľa ktorého dlhodobý hmotný majetok sa účtuje na účte 031 – Pozemky, b) tržby z predaja pozemkov neboli zaúčtované na účet 641 – Príjem z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku, čím obec nepostupovala v súlade s § 72 ods. 1 opatrenia MF SR o postupoch účtovania, podľa ktorého sa príjem z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku účtuje na účte 641.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že HK predkladala uvedené plány kontrolnej činnosti ObZ raz ročne. Tento postup nebol v súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého HK predkladá ObZ raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec predložila odborné stanoviská HK k záverečnému účtu za rok 2013 a za rok 2014, pričom podľa vyjadrenia obce neboli tieto záverečné účty vypracované. HK uviedla, že podkladom k vypracovaniu predložených stanovísk bol rozpočet obce, súvaha a výkaz ziskov a strát. V oboch stanoviskách HK konštatovala, že návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a odporučila ObZ schváliť záverečný účet obce bez výhrad. Vzhľadom k tomu, že podkladom k spracovaniu uvedených stanovísk HK nebol záverečný účet v zmysle § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, nepostupovala HK v súlade s 18f ods. 1 písm. c), podľa ktorého HK vypracúva odborné stanoviská k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v ObZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
V kontrolovanom období HK vypracúvala správy o kontrolnej činnosti za jednotlivé roky. Kontrolou bolo zistené, že správy o kontrolnej činnosti za roky 2013, 2014 boli vypracované v lehote dlhšej ako 60 dní po uplynutí príslušného kalendárneho roka. V príslušných uzneseniach a zápisniciach zo zasadnutí ObZ nebolo zaznamenané predloženie týchto správ HK v zmysle zákona o obecnom zriadení. Uvedením konaním HK nepostupovala v súlade s § 18f ods. 1 písm. e) zákona o obecnom zriadení, keď nepredložila ObZ správu o kontrolnej činnosti do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Oľšavka

IČO
00330876
Sídlo
Oľšavka 53, 09022 Bukovce
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
08.06.2016 - 30.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec v hlavnej knihe na účte 031 - Pozemky neevidovala žiadne pozemky a to aj v prípade pozemkov, ku ktorým mala vlastnícke právo zapísané na LV a zároveň nebola splnená povinnosť ich ocenenia
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
obec v kontrolovanom období neviedla analytickú evidenciu pozemkov na inventárnych kartách, od roku 2016 ju zaviedla
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
obec v rokoch 2013 až 2015 nevykonávala riadnu inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
obec uvádzala nesprávne údaje o pozemkoch v účtovnej závierke za roky 2013 až 2015, vo finančnom výkaze FIN 2-04 za roky 2013 až 2015 a vo výročných správach za rok 2013 a 2014.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 540/2001 Z.z., MF/25755/2007-31
obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu za roky 2013 a 2014 nie do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka a v OZ ich neprerokovala, zároveň v bilancii aktív a pasív boli na strane aktív vykázané pozemky s nulovou hodnotou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
hlavný kontrolór si v období rokov 2013 až 2015 neplnil svoje povinnosti, keď nepredkladal OZ raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti a najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.Zo strany hlavného kontrolóra bolo vypracované stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2013, ktoré nebolo predložené OZ, za rok 2014 stanovisko k návrhu záverečného účtu nebolo vypracované, nakoľko v období od 01.02.2015 nebola obsadená funkcia hlavného kontrolóra, v kontrolovanom období neboli vypracované ani odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
účtovná závierka za rok 2014 nebola audítorom overená, za roky 2013 a 2014 obec vypracovala výročné správy, ktorých súlad s účtovnými závierkami nebol overený audítorom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 369/1990 Zb., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.

Obec Pavčina Lehota

IČO
00315664
Sídlo
Pavčina Lehota 71, 03101 Liptovský Mikuláš
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
14.03.2016 - 25.04.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec k 31.12:2013 a k 31.12.2014 pozemky vo svojom vlastníctve vôbec neviedla v účtovníctve a v roku 2015 zaevidovala do účtovníctva nesprávny údaj o hodnote pozemkov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec v kontrolovanom období nekonala v súlade so zákonom o účtovníctve, tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré boli predmetom účtovníctva, v dôsledku čoho účtovníctvo tejto jednotky nebolo úplné
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nepostupovala podla opatrenia MF SR k predkladaniu informácii z účtovníctva, podľa ktorého sa poznámky zostavujú tak, aby informácie v nich vedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Neocenením pozemkov v rokoch 2013, 2014 a nesprávne zaúčtovanie pozemkov v roku 2015 nekonala obec v zmysle zákona o účtovníctve, podľa ktorého je povinná tento majetok - pozemky oceňovať ku dňu zostavenia účtovnej závierky.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec v rokoch 2013-2015 neinventarizovala pozemky, čím nekonala v súlade so zákonom účtovníctve. Za rok 2013 a 2014 vykazovala nesprávne údaje o skutočnej výške aktív, čo nebolo v súlade s horemenovaným zákonom, podľa ktorého výročná správa musí poskytovať verný a pravdivý obraz.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
HK obce nepredkladal správy o výsledkoch kontrol za roky 2013-2015.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec nezabezpečila za roky 2013-2014 overenie účtovnej závierky a výročnej správy audítorom
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nezabezpečenie overenia účtovných závierok a výročnej správy auditorom porušila obec aj zákon o účtovníctve
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nepostupovala v súlade so zákonom o účtovníctve, podľa ktorého je učtovná jednotka povinná vyhotoviť výročnú správu, ktorej súlad s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie musí byť overený auditorom.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Pečeňany

IČO
00310921
Sídlo
Pečeňany 105, 95636 Rybany
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
03.02.2016 - 28.04.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec v kontrolovanom období do 26.01.2016 obec neviedla analytickú evidenciu pozemkov, nevykonala inventarizáciu pozemkov a to aj napriek tomu, že podľa listov vlastníctva obec vlastnila pozemky.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb., 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31, 583/2004 Z.z., 431/2002 Z.z., 291/2002 Z.z., 540/2001 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Smernica na vedenie účtovníctva v obci Pečeňany obsahovala sumy v slovenskej mene, čo nebolo v súlade s § 16 odsek 1 a § 9 ods. 2 zákona o zavedení meny euro.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 659/2007 Z.z., 659/2007 Z.z.
V oznámení zámeru predaja nebola zverejnená lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec nestanovila cenu za jednotlivé druhy pozemkov osobitne, čím daný majetok nemohol byť správne zaradený do evidencie pozemkov, taktiež neoddelila cenu za pozemky a za stavbu osobitne, čím daný majetok nemohol byť správne zaradený do evidencie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Predaj a kúpa pozemkov neboli zaúčtované na účte 031 - Pozemky.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec nesprávne zatriedila príjem za nájom na položky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, zároveň obec nekonala v zmysle metodického usmernenia k opatreniu o rozpočtovej klasifikácii. Taktiež nesprávne zaúčtovala príslušný výnos.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z., 431/2002 Z.z.
Hlavný kontrolór predkladal plány kontrolnej činnosti na schválenie obecnému zastupiteľstvu raz ročne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Predmier

IČO
00321567
Sídlo
Predmier 55, 01351 Predmier
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
23.02.2016 - 25.04.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec vo svojom účtovníctve vôbec neúčtovala o pozemkoch v jej vlastníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 419/2007 Z.z.
Nesprávne vykonaná inventarizácia pozemkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Vykazovaním nesprávneho stavu na účte pozemkov bola spochybnená účtovná závierka.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Poznámky k individuálnej účtovnej závierke neboli zostavené tak, aby informácie v nich uvedené boli (okrem iného) aj spoľahlivé.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 639/2007 Z.z.
Nesprávne vykazovanie údajov o pozemkoch vo finančnom výkaze FIN 2-04.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 375/2012 Z.z.

Obec Prusy

IČO
00311006
Sídlo
Prusy 111, 95703 Bánovce nad Bebravou
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
03.02.2016 - 28.04.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec v kontrolovanom období do 26.01.2016 obec neviedla analytickú evidenciu pozemkov, nevykonala inventarizáciu majetkového účtu 031 - Pozemky
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 540/2001 Z.z., 291/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 583/2004 Z.z., MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z., 138/1991 Zb.
Kontrolou vykonanej inventúry k 24. 11. 2014, teda v inej lehote ako je stanovená v § 29 odsek 2 zákona o účtovníctve, na základe nariadenia starostu obce z 20. 11. 2014 bol zistený nesúlad s nariadením starostu so záverečnou správou ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, kde bol uvedený termín vykonania inventarizácie k 30. 11. 2014. Nesúlad v termíne ku ktorému bola inventúra vykonaná bol zistený i na jednotlivých inventúrnych súpisoch
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Predaj pozemku nebol zaúčtovaný na účte 031 - Pozemky.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Kontrolou správnosti zaúčtovania bolo zistené, že obec nesprávne zaúčtovala výnos z prenájmu majetku. Taktiež bolo kontrolou zistené, že obec použila nesprávnu rozpočtovú klasifikáciu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec neevidovala na účte 318 vznik nedaňovej pohľadávky voči odberateľom.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Kontrolou jednotlivých ustanovení nájomnej zmluvy bolo zistené, že výška nájomného obsahovala sumy ešte v slovenskej mene.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 659/2007 Z.z., 659/2007 Z.z.

Obec Rokytovce

IČO
00690112
Sídlo
Rokytovce 75, 06703 Krásny Brod
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
06.03.2016 - 21.04.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec neevidovala pozemky na účte 031 - Pozemky.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom, Konanie v rozpore s určeným účelom, Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 138/1991 Zb., 431/2002 Z.z., 419/2007 Z.z.
Obec neviedla analytickú evidenciu pozemkov na inventárnych kartách.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 419/2007 Z.z.
Obec neocenila pozemky v zmysle zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec vrámci riadnej inventarizácie nevykonala inventarizáciu pozemkov.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec uviedla nesprávne údaje o pozemkoch v účtovných závierkach.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom, Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 402/2012 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec nesprávne vykazovala pozemky vo výkaze FIN2-04.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 625/2008 Z.z.
Výročné správy neobsahovali informáciu o pozemkoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec povinne nezverejnila 2 kúpne zmluvy najmenej počas 5 rokov od nadobudnutia ich účinnosti.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec neúčtovala vznik pohľadávky pri predaji pozemkov.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom, Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 419/2007 Z.z.
Obec nemala v rokoch 2013 - 2014 obsadenú funkciu hlavného kontrolóra.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec nezabezpečila overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou audítorom za rok 2013.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Súľov - Hradná

IČO
00321656
Sídlo
Súľov - Hradná 65, 01352 Súľov-Hradná
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
23.02.2016 - 25.04.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec neúčtovla vo svojom účtovníctve o pozemkoch v jej vlastníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 419/2007 Z.z.
Obec neviedla analytickú evidenciu o pozemkoch v jej vlastníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 419/2007 Z.z.
Nezaúčtovaním všetkých pozemkov obce neviedol kontrolovaný subjekt účtovníctvo správne.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nesplnilôa povinnosť viesť majetok vo svojom účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Nesprávne vykonaná inventarizácia pozemkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Vykazovaním nesprávneho stavu na účte pozemkov bola spochybnená aj účtovná závierka.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Poznámky k individuálnej účtovnej závierke neboli zostavené tak, aby informácie v nich uvedené boli (okrem iného) aj spoľahlivé.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 639/2007 Z.z.
Vykazovanie nesprávnych údajov o pozemkoch vo finančnom výkaze FIN 2-04.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 375/2012 Z.z.

Obec Varadka

IČO
00322695
Sídlo
Varadka 34, 08636 Nižná Polianka
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
08.02.2016 - 07.04.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec v období rokov 2013 - 2014 neevidovala pozemky na účte 031 - Pozemky.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom, Konanie v rozpore s určeným účelom, Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 419/2007 Z.z., 138/1991 Zb., 431/2002 Z.z.
Obec v období rokov 2013 - 2014 neocenila pozemky.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nevykonávala inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom, Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec nesprávne vykazovala údaje o pozemkoch v účtovnej závierke k 31.12.2013 a k 31.12.2014.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom, Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 402/2012 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec nesprávne vykazovala údaje o pozemkoch vo výkaze FIN-02.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 625/2008 Z.z.
Obec nezverejnila nájomnú zmluvu na svojom webovom sídle.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec neúčtovala o pohľadávke pri ročnom nájomnom za pozemky.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 419/2007 Z.z.
Obec nezaznamenala na liste vlastníctva údaje o nájomnom práve k pozemkom na dobu 5 alebo viac rokov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 162/1995 Z.z., 162/1995 Z.z.
Hlavná kontrolórka nepredkladala raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec neoverila audítorom účtovnú závierku za rok 2013 a 2014.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom, Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 369/1990 Zb.
Obec nemala overenú výročnú správu za rok 2013 a 2014 audítorom.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Veľké Hoste

IČO
00311251
Sídlo
Veľké Hoste 208, 95640 Veľké Hoste
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
03.02.2016 - 02.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec v kontrolovanom období do 26.01.2016 obec neviedla analytickú evidenciu pozemkov, nevykonala inventarizáciu účtu 031 - Pozemky a to aj napriek tomu, že podľa listov vlastníctva obec vlastnila pozemky.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z., 291/2002 Z.z., 583/2004 Z.z., 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 138/1991 Zb.
ZHM neboli od ich účinnosti aktualizované v zmysle novelizácii zákona o majetku obcí a zároveň obsahovali ustanovenia v rozpore so zákonom o majetku obcí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolou predajov a nájmu pozemkov bolo poukázané na nedodržanie postupov účtovania výnosov pri jednom predaji a dvoch nájmoch pozemkov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Obec výnos z prenájmu zaúčtovala v rozpore s ustanovením zákona o účtovníctve, zároveň obec nesprávne rozčlenila príjmy na jednotlivé podpoložky rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z., 431/2002 Z.z.
V nájomnej zmluve nebolo uvedené číslo účtu, taktiež nebol stanovený termín úhrad ako i sankčné podmienky za neplnenie ustanovení zmluvy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Obec neevidovala na účte 318 vznik nedaňovej pohľadávky voči odberateľom.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
HK z následnej finančnej kontroly bol vypracovaný záznam a to i napriek tomu, že touto kontrolou bol zistený nesúlad v evidencii pozemkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Vyšný Skálnik

IČO
00649619
Sídlo
Vyšný Skalník 43, 98052 Hrachovo
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
11.02.2016 - 31.03.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou evidencie majetku bolo zistené, že obec do 30.12.2015 na účte 031 - Pozemky, neevidovala žiadne pozemky a to aj v prípade pozemkov, ku ktorým mala vlastnícke právo zapísané v liste vlastníctva číslo 195 a 267
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neevidovaním pozemkov vo vlastníctve obce do 30.12.2015 nebola splnená povinnosť ich ocenenia v zmysle § 24 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná oceňovať majetok a záväzky ku dňu ocenenia a to ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ku dňu zostavenia účtovnej závierky a k inému dňu v priebehu účtovného obdobia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že obec neúčtovala o pozemkoch a do 30.12.2015 neviedla ani analytickú evidenciu pozemkov na inventárnych kartách, nekonala v súlade s § 25 ods. 4 opatrenia MF SR o postupoch účtovania, podľa ktorého sa analytická evidencia vedie podľa jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku a slúži na jeho identifikáciu a obsahuje najmä názov alebo opis majetku, číselné označenie, dátum jeho obstarania a uvedenia do užívania, dátum zaúčtovania na účte účtovej skupiny 01, 02 a 03, ocenenie, údaje o zvolenom postupe odpisovania, sadzby odpisov, sumy odpisov za účtovné obdobie, zostatkovú cenu, dátum a spôsob vyradenia. V analytickej evidencii dlhodobého majetku sa uvádza aj vecné bremeno k dlhodobému majetku, transfer, z ktorého bol dlhodobý majetok obstaraný, záložné právo k dlhodobému majetku a podobne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrola preverila správnosť inventarizácie pozemkov obce. Bolo zistené, že v rokoch 2013 a 2014 obec neinventarizovala pozemky, pričom obecné pozemky boli prvýkrát inventarizované až v roku 2015.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec uviedla nesprávne údaje o pozemkoch aj v účtovnej závierke, t. j. v súvahe a v poznámkach za roky 2013 a 2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Správnosť vykazovania hodnoty pozemkov bola preverená vo finančnom výkaze FIN 2-04 za obdobie rokov 2013 až 2015. V súvislosti s neevidovaním pozemkov obce na účte 031 – Pozemky bolo zistené, že v kontrolovanom období obec uviedla nesprávne údaje o pozemkoch aj v predmetnom FIN 2-04.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v záverečných účtoch za roky 2013 a 2014 vykázala nesprávne údaje týkajúce sa bilancie aktív a pasív.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Vo výročných správach za roky 2013 a 2014 boli vykázané nesprávne údaje o výške aktív a pasív obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou plnenia si vybraných povinností HK v zmysle zákona o obecnom zriadení bolo zistené, že HK nevypracoval plán kontrolnej činnosti na rok 2013 a 2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
HK nevypracoval správu o kontrolnej činnosti za rok 2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolou bolo zistené, že počas výkonu svojej funkcie HK nevypracoval odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2013, 2014 a stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Vzhľadom k tomu, že obec od 21. 2. 2014 nemala zvoleného HK, nekonala v súlade s § 4 ods. 3 písm. e) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého obec pri výkone samosprávy utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2013 bola vypracovaná 22. 12. 2015, t.j. v období dlhšom ako jeden rok od skončenia účtovného obdobia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Správy audítora o overení súladu výročnej správy obce s účtovnou závierkou za roky 2013 a 2014 boli vypracované v období dlhšom ako jeden rok od skončenia účtovného obdobia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Závada

IČO
00319708
Sídlo
Závada 54, 99121 Závada
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
09.05.2016 - 08.08.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou evidencie majetku bolo zistené, že obec v kontrolovanom období na účte 031 – Pozemky neevidovala žiadne pozemky a to aj v prípade pozemkov, ku ktorým mala vlastnícke právo zapísané v listoch vlastníctva číslo 101, 206 a 207 v katastrálnom území Závada.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neevidovaním pozemkov vo vlastníctve obce nebola splnená povinnosť ich ocenenia v zmysle § 24 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná oceňovať majetok a záväzky ku dňu ocenenia, a to ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ku dňu zostavenia účtovnej závierky a k inému dňu v priebehu účtovného obdobia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že obec neúčtovala o pozemkoch, neviedla ani analytickú evidenciu pozemkov na inventárnych kartách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrola preverila správnosť inventarizácie pozemkov obce, pričom bolo zistené, že v rokoch 2013 až 2015 obec neinventarizovala pozemky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V súvislosti s neevidovaním pozemkov obce na účte 031 – Pozemky bolo zistené, že obec uviedla nesprávne údaje o pozemkoch aj v účtovnej závierke, t. j. v súvahe a v poznámkach za roky 2013 až 2015.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Správnosť vykazovania hodnoty pozemkov bola preverená vo finančnom výkaze o vybraných údajoch z aktív a pasív FIN 2-04 za obdobie rokov 2013 až 2015.V súvislosti s neevidovaním pozemkov obce na účte 031 – Pozemky bolo zistené, že v kontrolovanom období obec uviedla nesprávne údaje o pozemkoch aj v predmetnom FIN 2-04.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neevidovaním pozemkov v účtovníctve obce došlo aj k tomu, že obec v záverečných účtoch za roky 2013 až 2015 vykázala nesprávne údaje týkajúce sa bilancie aktív a pasív.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Vo výročných správach obce za roky 2013 až 2015 boli vykázané nesprávne údaje o výške aktív a pasív obce, dôsledkom čoho výročná správa obce za uvedené obdobie neposkytovala pravdivý a verný obraz o účtovnej jednotke.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Interná smernica obce "Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Závada" neboli od roku 2009 aktualizované a doplnené podľa v súčasnosti platného zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Pri predajoch pozemkov vykonaných priamym predajom Ing. Kanátovi, Ing. Dudášovi a p. Rybárovi bolo zistené, že obec spolu so zámerom predať pozemky nezverejnila aj lehoty na predkladanie cenových ponúk záujemcov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolou bolo zistené, že predaje pozemkov neboli zaúčtované na účte 031 – Pozemky. Obec účtovala všetky predaje pozemkov na účtoch 211 – Pokladnica a 641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou jednotlivých uznesení ObZ bolo zistené, že zámer prenajať pozemky obce v zmysle predloženej nájomnej zmluvy nebol schválený ObZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec v roku 2014 účtovala prenájom pozemkov na účte 221 - Bankové účty a na účte 633 - Výnosy z poplatkov. Vzhľadom k tomu, že príjem z prenájmu pozemkov nebol správne zaúčtovaný na účte 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti, nepostupovala obec v súlade s § 72 ods. 4 opatrenia MF SR o postupoch účtovania, podľa ktorého sa na tomto účte účtujú výnosy neuvedené na predchádzajúcich účtoch, ktoré majú vzťah k prevádzkovej činnosti obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezabezpečila zápis údajov o nájomnom práve k pozemkom, ktoré podľa predmetu zmluvy trvalo viac ako päť rokov do katastra nehnuteľností.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Podľa vyjadrenia nemala obec v období od 1. 3. 2011 do 5. 5. 2013 obsadenú funkciu HK, čím nevytvorila účinný systém kontroly a vhodné podmienky na jeho nezávislý výkon.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Návrh plánu kontrolnej činnosti vypracovaný na druhý polrok 2013 (t. j. na obdobie 07-12/2013) a návrh plánu HK vypracovaný na prvý polrok 2015 (t. j. na obdobie 01-06/2015) nebol HK predložený ObZ. Zároveň neboli uvedené návrhy zverejnené spôsobom v obci obvyklým.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
V kontrolovanom období HK vypracúvala správy o kontrolnej činnosti za jednotlivé roky v lehote 60 dní po uplynutí príslušného kalendárneho roka, pričom nebolo preukázané, či tieto správy boli predložené ObZ v zákonom stanovenej lehote. Podľa vyjadrenia obce nebola správa o kontrolnej činnosti za rok 2014 zo strany HK predložená ObZ vôbec.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Správa audítorky k účtovnej závierke za rok 2013 bola vypracovaná 15. 12. 2015, t. j. v období dlhšom ako jeden rok od skončenia účtovného obdobia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že dodatok správy audítorky o overení súladu výročnej správy obce s účtovnou závierkou za rok 2013 bol vypracovaný v období dlhšom ako jeden rok od skončenia účtovného obdobia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Ľubeľa

IČO
00315567
Sídlo
Ľubeľa 346, 03214 Ľubeľa
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
14.03.2016 - 25.04.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec neúčtovala vo svojom účtovníctve o pozemkoch v jej vlastníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 419/2007 Z.z.
Nespúrávne vykonaná inventarizácia pozemkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Vykazovaním nesprávneho stavu na účte pozemky bola spochybnená aj účtovná závierka.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Poznámky k účtovnej závierke neboli zostavené tak, aby informácie v nich uvedené boli (okrem iného) aj spoľahlivé.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 639/2007 Z.z.
Nesprávne vykazovanie údajov o pozemkoch vo finančnom výkaze FIN 2-04
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 375/2012 Z.z.
Obec nezabezpečila overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou audítorom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Ľutov

IČO
00699292
Sídlo
Ľutov 26, 95703 Bánovce nad Bebravou
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
03.02.2016 - 04.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec na účte 031 - Pozemky neevidovala žiadne pozemky a to aj v prípade pozemkov ku ktorým má vlastnícke právo.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb., MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31
Pozemky vo vlastníctve obce neboli ocenené a tým nebola splnená povinnosť v zmysle zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Kontrolou bola preverená správnosť inventarizácie pozemkov k 31.12.2013, 31.12.2014 a 31.12.2015.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec neevidovala pozemky na účte 031 - Pozemky ako aj v účtovnej závierke za roky 2013 a 2014.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31, 431/2002 Z.z.
V kontorlovanom období obec uviedla nepsrávne údaje o pozemkoch aj v predmetnách finančných výkazoch FIN 2-04.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Obec tým, že neevidovala pozemky v účtovníctve vykazovala nesprávne údaje týkajúce sa bylancie aktív a pasív v záverečných účtoch za roky 2013 až 2015.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Hlavný kontrolór obce vykonal kontrolnú činnosť za roky 2013 až 2015 na základe polročných plánov kontrolnej činnosti, ktoré neboli predložené ObZ a taktiež neboli zverejnené spôsobom v obci obvyklým.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Nesprávnym zaradením príjmov na podpoložku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 523/2004 Z.z.
Obec neevidovala pohľadávku za nájom na účte 318-Vznik nedaňových pohľadávok voči nájomcom.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Nehospodárne konanie Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
HK vypracoval odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce na roky 2013 až 2015 po ich schválení v ObZ.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Správy o výsledku kontrolnej činnosti za roky 2013 a 2014 HK predložil po zákonom stanovenom termíne
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Štiavnička

IČO
00315770
Sídlo
Štiavnička 78, 03401 Štiavnička
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
14.03.2016 - 08.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec neviedla v roku 2013 a 2014 v účtovníctve a v roku 2015 neocenila a nezaúčtovala všetky pozemky v jej vlastníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec neúčtovala tak, aby účtovná závierka obce poskytovala verený a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré boli predmetom účtovníctva. V dôsledku toho, že obec neúčtovala o všetkých prípadoch, účtovníctvo účtovnej jednoky nebolo úplné
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neocenením a nezaúčtovaním pozemkov v rokoch 2013 a 2014 a rovnako neocenením a nezaúčtovaním všetkych pozemkov v jej vlastníctve v roku 2015 obec nepostupovala v súlade so zákonom o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nekonala v kontrolovanom období tak, aby poznámky - v nich uvedené informácie boli spoľahlivé, užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné . Vo finančnom fýkaze č. FIN 2-04 za obdobie čokov 2013 a 2014 vykazovala pri pozemkoch nulovú hodnotu a za rok 2015, vykazovala nesprávne údaje o pozemkoch.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31, MF/25755/2007-31
Obec ani v jednom učtovnom období 2013-2015 neinventarizovala pozemky správne
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Z dôvodu neevidovania pozemkov v účtovníctve obce za rok 2013, 2014 a z dôvodu nesprávnej evidencie pozemkov za rok 2015, kde obec vykazovala nesprávne údaje o pozemkoch - teda aj nesprávne údaje o skutočnej hodnote aktív
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Šípkov

IČO
00800074
Sídlo
Šípkov 141, 95653 Slatina nad Bebravou
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
04.02.2016 - 15.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec neevidovala žiadne pozemky, a to aj v prípade pozemkov, ku ktorým mala vlastnícke právo zapísané na listoch vlastníctva, neviedla pozemky v analytickej evidencii, neocenila ich a majetok neviedla v zmysle zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z., 138/1991 Zb.
Obec neinventarizovala pozemky v rokoch 2013 až 2015
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec uviedla nesprávne údaje o pozemkoch v účtovnej závierke, vo finančných výkazoch, v poznámkach, vo výročnej správe a záverečnom účte za roky 2013 a 2014
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31, 431/2002 Z.z., 540/2001 Z.z., 291/2002 Z.z., MF/21513/2012-31, 431/2002 Z.z., 583/2004 Z.z.
Ročné správy o kontrolnej činnosti HK boli predkladané ObZ oneskorene
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
HK predložil ObZ návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2013 až 2015 na schválenie iba raz ročne
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec nezabezpečila overenie účtovnej závierky auditorom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb., 583/2004 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec nezabezpečila overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2013 a 2014
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Železník

IČO
00322768
Sídlo
Železník 16, 08701 Giraltovce
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
08.05.2016 - 05.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec v hlavnej knihe na účte 031 - Pozemky neevidovala žiadne pozemky a to aj v prípade pozemkov, ku ktorým mala vlastnícke právo zapísané na LV a zároveň nebola splnená povinnosť ich ocenenia
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 138/1991 Zb.
obec neviedla analytickú evidenciu pozemkov na inventárnych kartách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
obec v rokoch 2013 až 2015 nevykonávala inventarizáciu pozemkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec zverejnila nepodpísanú kúpnu zmluvu 28.05.2013, čo bolo deň pred jej uzavretím
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
kúpnu cenu 1,00 eur za pozemky obec predávajúcemu nezaplatila
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
v prípade kúpnej zmluvy na kúpu pozemku obec neúčtovala vznik záväzku z kúpy majetku
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31
obec neuzatvorila pracovnú zmluvu s hlavným kontrolórom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
obec za rok 2013 mala overenú účtovnú závierku a jej súlad s výročnou správou dňa 13.10.2015, t.j. nie do jedného roka od ukončenia účtovného obdobia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
obec uvádzala nesprávne údaje o pozemkoch v účtovnej závierke za roky 2013 až 2015, vo finančnom výkaze FIN 2-04 za roky 2013 až 2015 a vo výročných správach za roky 2013 a 2014.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 540/2001 Z.z.
Späť