Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-013/2020/1070
Názov:
Podpora najmenej rozvinutých okresov prostredníctvom poskytovania regionálneho príspevku
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontroly je preveriť systém podpory najmenej rozvinutých okresov prostredníctvom poskytovania
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

IČO
50349287
Sídlo
Pribinova 25, 81109 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2018-2019
Termín kontroly
23.09.2020 - 25.02.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

regionálny príspevok nebol čerpaný podľa predpokladaného harmonogramu najmä v NRO s akčnými plánmi na obdobie 2016 – 2020. Problémom bolo najmä nízke čerpanie v začiatkoch realizácie akčných plánov a následne presúvanie nevyčerpaných finančných prostriedkov do nasledujúcich rokov, čím sa kumulovali finančné prostriedky ku koncu platnosti akčných plánov.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
MIRRI SR nepostupovalo v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a do ukončenia výkonu kontroly nevyzvalo prijímateľa na vrátenie finančných už poskytnutých finančných prostriedkov z dôvodu nenaplnenia predmetu zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
pomoc NRO cez regionálny príspevok, tak ako bola doposiaľ nastavená a poskytovaná, skôr pomohla obciam a mestám v NRO s budovaním infraštruktúry na ich území alebo dofinancovaním vlastných potrieb, ako so znižovaním nezamestnanosti v daných okresoch. Aj napriek tomu, že podporené projekty, ktoré nevytvárali pracovné miesta boli v súlade s prioritami a aktivitami akčných plánov, nenapĺňali hlavný cieľ akčných plánov, a to zníženie miery nezamestnanosti v danom okrese podporou vytvorenia pracovných miest.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Kontrolou bolo zistené, že MIRRI SR neevidovalo počet skutočne vytvorených pracovných miest na základe realizácie projektov podporených regionálnym príspevkom. Vyhodnocovanie tvorby pracovných miest prebiehalo pri každom projekte individuálne v rámci kontroly vyúčtovania použitia regionálneho príspevku. Z uvedeného dôvodu nebolo možné vyčísliť počet skutočne vytvorených pracovných miest z poskytnutého regionálneho príspevku a vyčísliť tak jeho vplyv na zníženie nezamestnanosti v NRO.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Kontrolou bolo zistené, že v dvoch prípadoch z ôsmich preverovaných projektov v hodnote do 10 000,- eur bol regionálny príspevok poskytnutý na vypracovanie projektovej dokumentácie ku stavbám a rekonštrukciám, ktorých fianncovanie nemali subjekty ďalej zabezpečené. Vzniklo tak riziko, že môže dôjsť k zmareniu investícií smerovaných do vypracovania dokumentácie a nenaplneniu cieľov akčných plánov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Procesy poskytovania regionálneho príspevku v zákone o podpore NRO a metodike I. a II. boli nastavené komplikovane a sú časovo a administratívne náročné.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Kontrolou bolo zistené, že pri nárazovom predložení niekoľkých stoviek projektov, ktoré sa častokrát prekrýva s inými úkonmi vyplývajúcimi z uzatvorených zmlúv, dochádza k neprimeranej záťaži zamestnancov MIRRI SR, čo môže mať za následok nedodržanie lehôt stanovených na vykonanie týchto úkonov. Dokumentácia k projektom bola prevažne prijímateľmi príspevku predkladaná v tlačovej forme.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
V niektorých prípadoch v spisovej dokumentácie neboli založené kontrolné zoznamy z overenia splnenia podmienok poskytovania regionálneho príspevku, alebo kontrolné zoznamy nepreukazovali overenie všetkých podmienok poskytnutia regionálneho príspevku podľa zákona o podpore NRO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: Zákon č. 336/2015 Z. z
Kontrolou bolo zistené, že prijímateľ nepreukázal poskytovateľovi použitie vlastných zdrojov najmenej vo výške 52,38 % z celkových oprávnených nákladov podľa zmluvy. MIRRI SR pri vykonávaní AFK neoverilo podľa § 8 ods. 1 zákona o finančnej kontrole dodržiavanie uzatvorenej zmluvy v súlade s cieľom finančnej kontroly podľa 6 ods. 3 písm. d) zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Kontrolou bolo zistené, že zmluvy upravovali zúčtovanie poskytnutého regionálneho príspevku iným spôsobom ako interná smernica o poskytnutí regionálneho príspevku.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
MIRRI SR v kontrolovanom období nevykonávalo FKM podľa plánov kontrol na 2. polrok 2019 a 1. polrok 2020. Za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2020 vykonal iba jednu kontrolu na mieste u povinnej osoby.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

IČO
00151866
Sídlo
Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2018-2019
Termín kontroly
23.09.2020 - 29.11.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

absencia informácií na webových sídlach niektorých OÚ
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
neuvádzanie objemu disponib. fin. prostriedkov, max. a min. výšky RP vo výzvach
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
neexistencia kritérií pre výber projektov do NRP
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nevykonanie hodnotenia AP OÚ BArdejov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť