Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-014/2011/0002
Názov:
Kontrola vynakladania finančných prostriedkov na plnenie cieľov spoločnej migračnej a azylovej politiky Európskej únie.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

IČO
00151866
Sídlo
Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

prevádzkovanie vozidiel nad určený normatív
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
nezverejnenie predbežného oznámenia čo najskôr po začatí kalendárneho roka (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
technické podmienky stanovené v rozpore s uvedeným ust. (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
kritériá na hodnotenie ponúk neobsahovali položky, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvnili konečnú cenu predmetu obstarávania (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
kritériá na hodnotenie ponúk neobsahovali položky, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvnili konečnú cenu predmetu obstarávania (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Technické podmienky v súťažných podkladoch nezabezpečovali rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
neskoré odoslanie oznámenia o výsledku VO na zverejnenie vo Vestníku EÚ
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Rozpor uvedeného ust. - kontrolné merania spotreby PHM vykonáva každá AO MV SR, pričom AO MV SR nie je na túto činnosť autorizovanou osobou.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
V knihách prevádzky boli záznamy vedené nečitateľne, chýbali údaje o jazdách podľa predtlače (počet porušení 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V knihách prevádzky boli záznamy vedené nečitateľne, chýbali údaje o jazdách podľa predtlače (počet porušení 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nepravdivé vykazovanie dĺžok trás jázd vodičmi služobných vozidiel (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Sl. vozidlo najazdilo za 20 mesiacov 1 655 km - nebol využívaný majetok štátu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Zavinená dopravná nehoda sl. mot. vozidla prekvalifikovaná na škodovú udalosť v rozpore s ust. § 64 ods. 1 písm. d) a s pokynom GR VS MV SR č. 11/2000.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Z celkového počtu 256 obciam darovaných vozidiel za rok2009 a 2010 až 43 vozidiel zmenilo majiteľa z pôvodne obdarovanej obce na fyzické osoby a podnikateľské subjekty, čím sa neplnilo ust. čl. III ods. 4 darovacích zmlúv o účele darovania a MV SR nevyužilo ani ust. čl.III ods. 5 darovacích zmlúv o kontrole používania daru na dohodnutý účel. (počet porušení 43)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Oneskorené zaradenie DHM do majetku organizácie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Porušenie postupov účtovníctva pri zaraďovaní dlhodobého hmlotného majetku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Pracovná cesta bola vykonaná pred jej odsúhlasením
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
Doklad neobsahoval predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V rozpre s príručkou pre konečných príjemcov: nesprávne vykázané priame a nepriame náklady v prílohe grantovej zmluvy; vykonané zmeny rozpočtu v rozpore s grantovou zmluvou bez zdôvodnenia; oznámenie zmeny štatutára KP a koordinátora programov neboli požadované bezodkladne, čím došlo k porušeniu čl. 24 bod 3 grantovej zmluvy; v rozpore s čl. 22 bod 1 grantovej zmluvy nebol vyhotovený jej dodatok (počet porušení 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Neoprávnene vyplatené prostriedky ŠR a EÚ za vykázané, ale neodpracované hodiny (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Neoprávnene vyplatené prostriedky ŠR a EÚ za vykázané pracovné cesty, ktoré sa netýkali aktivít projektu (počet porušení 29)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Financovanie aktivít, súvisiacich so zvyšovaním kvalifikácie v prípadoch, keď tieto aktivity nesúviseli s migračnou politikou a tým ani s projektom financovaným z prostreidkov EÚ a ŠR (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Na faktúre bol uvedený nesprávny dátum zdaniteľného plnenia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
Účtovný doklad neobsahoval správne údaje, čím nebol preukázateľným účtovným záznamom.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovný doklad neobsahoval správne údaje, čím nebol preukázateľným účtovným záznamom.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Na faktúrach nebola uvedená jednotková cena bez dane.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
Späť