Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-059/2015/1030
Názov:
Finančné prostriedky a majetok kapitoly.
Účel kontrolnej akcie:
Prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostri
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Kancelária prezidenta SR

IČO
30845157
Sídlo
Štefánikova 2, 81105 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
12.03.2015 - 23.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

K faktúre nebol doložený doklad, ktorý by preukazoval vecné plnenie požadovaných služieb.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Dodávateľovi bola na základe zmluvy poskytnutá záloha, avšak predmetná zmluva neobsahovala sankčné podmienky pre prípad nesplnenia si podmienok uvedených v zmluve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Verejný obstarávateľ nezverejnil na stránke ÚVO v súhrnnej správe (vo svojom profile) ukončenú zákazku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

IČO
00165182
Sídlo
Nám. SNP 33, 81331 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
12.03.2015 - 05.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Iinventarizačný zápis a inventúrne súpisy neboli vypracované v súlade so zákonom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov nebola vykonaná v súlade so zákonom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávne zaúčtovanie obstaraného dlhodobého nehmotného majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
MK SR nekonalo pri niektorých pohľadávkach po lehote splatnosti dlhšej ako jeden rok
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
MK SR odúčtovalo z účtovníctva pohľadávku v rozpore so zákonom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 374/2014 Z.z.
Odúčtovanie pohľadávok z účtovníctva bolo v rozpore so zákonom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 374/2014 Z.z.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

IČO
00151866
Sídlo
Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
12.03.2015 - 29.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zmluva neuvádzala, kedy má byť uhradená prvá splátka (aké zmluvné podmienky majú byť splnené, aby mohlo dôjsť k úhrade), po ukončení akých konkrétnych prác a po odovzdaní akej konkrétnej dokumentácie má byť uhradená tretia splátka. Neriešila ani, akým kurzom a ku ktorému dňu bude vykonaný prepočet z meny USD na menu EUR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Možnosť delimitovať majetok v správe zriaďovateľa na jeho riadenú rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu až počas existencie už zriadenej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie žiadne ustanovenie zákona o rozpočtových pravidlách ani zákona o správe majetku štátu neupravuje.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Na základe vykonanej inventarizácie k 31.12.2014 prijalo MV SR 6 opatrení, avšak k prípadom návrhov v prílohe č. 1 k tomuto zápisu nebolo prijaté žiadne opatrenie ani uložená termínovaná úloha posúdiť zmarenie investícií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
6 položiek investícií pre OR PZ, ktoré sú pracoviskami siete SITNO, boli prevedené na KR PZ Banská Bystrica zmluvou o bezodplatnom prevode správy majetku štátu z 26.10.2009 boli v používaní, ale neboli zaradené do majetku a odpisované.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
K 31.12.2014 nebolo ešte doriešených 34 škôd, ktoré vznikli v rokoch 2007 – 2012 nakoľko príslušné škodové komisie nie vždy konali v súlade s ustanovením § 3 ods. 2 zákona o správe majetku štátu, podľa ktorého bolo MV SR ako správca majetku štátu povinné využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Evidencia škôd nebola správna.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MV SR nezrušilo rozhodnutia o prebytočnosti majetku, ktorý naďalej užívalo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Nebolo možné posúdiť, či uhrádzaná suma dohodnutá v roku 2012 vyjadrovala reálne náklady na poskytované služby v rokoch 2013 - 2015, t. j. či RO MV SR finančné prostriedky vynaložené v súvislosti s cit. zmluvou o výpožičke použila v súlade s ustanovením § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého verejné prostriedky sa môžu používať na krytie nevyhnutných potrieb, pričom subjekt je povinný zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v prípadoch, keď je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by bolo neúspešné alebo nehospodárne, resp. bola pohľadávka premlčaná, nevyužil možnosť postupovať v zmysle ustanovenia § 6a ods. 6 zákona o správe majetku štátu, podľa ktorého správca pohľadávky štátu môže trvale upustiť od vymáhania, o čom rozhoduje štatutárny orgán správcu, a to až do výšky 3 000 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

IČO
00699021
Sídlo
Hlboká cesta 2, 83336 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
11.03.2015 - 04.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Na základe kontroly majetku evidovaného na účte 042 je možné konštatovať, že v čase kontroly sa na účte obstarania dlhodobého hmotného majetku nachádzal majetok, ktorý mal byť zaradený do užívania a preúčtovaný na príslušné majetkové účty. V účtovnej evidencii účtu 042 sa napr. nachádzalo okrem iného aj zametacie zariadenie pre ZÚ Moskva zakúpené dňa 08.11.2007 v sume 3 219,31 eur. K 31.12.2014 nebol tento majetok zaradený do používania, čím nebolo dodržané ustanovenie § 28 ods. 1 platných postupov účtovania, podľa ktorého sa na účte 042 účtuje obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a jeho technické zhodnotenie do času jeho uvedenia do používania, v nadväznosti na ustanovenie § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná dodržiavať postupy účtovania, určené opatrením MF SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolná skupina ďalej pri kontrole evidencie majetku zistila, že na účte 042 sa nachádzal preddavok na nákup motorových vozidiel pre ZÚ Bagdad v sume 25 764,43 eur. Podľa platných postupov účtovania sa preddavky na dlhodobý hmotný majetok účtujú na účte 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok. Týmto konaním kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ustanovením § 28 ods. 5 platných postupov účtovania, v nadväznosti na ustanovenie § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve. Nevysporiadaním preddavku na nákup motorových vozidiel do konca roka v ktorom sa preddavok poskytol, kontrolovaný subjekt nekonal v súlade s ustanovením § 19 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolnej skupine NKÚ SR bolo podané písomné vyjadrenie o stave a vývoji pohľadávok po lehote splatnosti. Celková suma pohľadávok po lehote splatnosti bola v čase kontroly vo výške 2 241 394,15 eur. Väčšina pohľadávok vznikla v rokoch 1993 – 1998 z činnosti tzv. delegátskej siete. Išlo o pohľadávky voči už v súčasnosti neexistujúcim firmám, ktoré sú nevymožiteľné. Z uvedených pohľadávok vyplýva, že kontrolovaný subjekt v prípadoch, keď je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by bolo neúspešné alebo nehospodárne, ak sa pohľadávka premlčala, alebo ak to odôvodňujú ekonomické alebo sociálne pomery dlžníka nevyužil možnosť postupovať v zmysle ustanovenia § 6a ods. 6 zákona o správe majetku štátu, podľa ktorého správca pohľadávky štátu môže trvale upustiť od vymáhania, o čom rozhoduje štatutárny orgán správcu, a to až do výšky 3 000,00 eur. Podmienkou platnosti rozhodnutia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu vyššej ako 3 000,00 eur je súhlas zriaďovateľa s rozhodnutím, v tomto prípade súhlas MF SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

IČO
00165565
Sídlo
Limbová 2, 83752 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
04.03.2015 - 29.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

prostriedky prijaté z úhrad stravy na zdroji 72f boli vo výške 20 705,36 eur. Výdavky na zdroji 72f podľa výkazu boli evidované v sume 20 755,36 eur. Rozpočtový limit výdavkov zo zdroja 72f bol prekročený o 50,00 eur na podpoložke 633 006 všeobecný materiál.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou uhradených faktúr bolo zistené, že väčšina bola účtovaná a uhradená aj za zastupovanie MZ SR pred okresnými súdmi, čo bolo v priamom rozpore z organizačným poriadkom MZ SR.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Poskytovanie vybraných právnych služieb a právneho poradenstva pre MZ SR. Z popisu činností uhradenej faktúry bolo zistené, že až 80,6 % z fakturovanej sumy bolo fakturovaných za právne činnosti súvisiace s ochranou osobných údajov, t. j. 2 974,40 eur.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt uzavrel zmluvu, ktorej predmetom boli činnosti uvedené v náplni práce svojho odboru
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Neboli inventarizované účty 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov so stavom k 31.12.2014 vo výške 330 396 561,24 eur a účet 472 - záväzky zo sociálneho fondu so stavom k 31.12.2014 vo výške 753,20 eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Na finančné prostriedky vo výške 1 151 845,20 eur na účte obstarania 042 300 nebol doložený súpis faktúr k inventarizácii ako príloha, podľa ktorej sa overí stav s účtovníctvom, a preukáže sa vecná správnosť účtovníctva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
organizácia nepreukázala v inventarizácii dokumentáciu k záväzku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou inventarizácie depozitného účtu 221.100 bolo zistené, že inventúrny súpis nezabezpečoval v dvoch prípadoch preukázateľnosť účtovníctva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri faktúre č. 8514972 z 15.12.2014 (DFA 141278) vystavenej na sumu 3 575,00 eur od dodávateľa Oxford University Press za poskytnutie autorských prác – licencií z kapitálových výdavkov a faktúre č. 8514972 z 15.12.2014 (DFA 141279) vystavenej na sumu 715,00 eur od dodávateľa Oxford University Press (úhrada DPH) bola celá dokumentácia týkajúca sa objednania dodávky so zahraničným dodávateľom a prijatá faktúra vyhotovené v anglickom jazyku. Kontrolovaný subjekt nemal priložený žiadny slovenský preklad, podľa ktorého by bolo možné overiť, či fakturovaná dodávka súhlasí s objednávkou, či je uplatnená DPH
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V 74 prípadov porušenia pri dobe dokedy mal byť majetok zaradený a 1 porušenie týkajúce sa nesprávneho dátumu obstarania na karte zaradenia. Nezaradením majetku v termíne došlo k porušeniu ods. d) čl. VI. smernice o obehu účtovných dokladov na MZ SR a jej dodatkov, ktorá bola vypracovaná v zmysle zákona o účtovníctve. 74 prípadov porušenia pri dobe dokedy mal byť majetok zaradený a 1 porušenie týkajúce sa nesprávneho dátumu obstarania na karte zaradenia. Nezaradením majetku v termíne došlo k porušeniu ods. d) čl. VI. smernice o obehu účtovných dokladov na MZ SR a jej dodatkov, ktorá bola vypracovaná v zmysle zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti je MZ SR povinné poistiť na základe požiadavky poskytovateľa NFP, ktorý súčasne určí podmienky takéhoto poistenia. Takáto požiadavka doteraz nebola zo strany riadiacich orgánov OPIS vznesená. Napriek tejto skutočnosti a vzhľadom na potrebu bezporuchového chodu pripravovaného IS budú v čase jeho produkčnej prevádzky zmluvne zabezpečené záručné, pozáručné a servisné zásahy“. Kontrolná skupina zistila, že majetok do ukončenia kontroly nebol poistený.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Zostatok sociálneho fondu na účte č. SK 50 8180 0000 0070 0015 0166 – Sociálny fond neúročený k 31.12.2014 bol 753,20 eur. Kontrolou bolo zistené, že MZ SR nevykonalo za rok 2014 zúčtovanie finančných prostriedkov sociálneho fondu, ktoré za kalendárny rok vykoná zamestnávateľ najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 152/1994 Z.z.
V troch prípadoch došlo k porušeniu uvedeného zákona tým, že zmluvy neobsahovali dátum a podpis obidvoch zmluvných strán, v jednom prípade bola zmluva zverejnená v CRZ s nesprávnou sumou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

IČO
00164381
Sídlo
Stromová 1, 81330 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
12.03.2015 - 29.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

ministerstvo v Poznámkach k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2014 v časti Čl. III. bod 3 Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach uvádza 95 % podiel na základnom imaní v spoločnosti Biont, a.s. so základným imaním 33 500 552,00 eur. Podľa Obchodného registra Oddiel: Sa, vložka č. 3505/B spoločnosť Biont, a.s. má základné imanie 35 053 200 eur a v účtovníctve vedený podiel predstavuje 95,57 %
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
faktúru č. 420033 na sumu 25 656,0 eur vystavenej 13.1.2015 vykonal subjekt 10.1.2015, prípustnosť finančnej operácie schválil 14.1.2015 na sumu 17 040 eur, jej formálnu kontrolu vykonal 15.1.2015 a zaplatil ju dvomi úhradami na sumu 17 040,0 eur a na sumu 8 616,0 eur. Obidve faktúry č. 420029 a 420033 v množstevných jednotkách nenadväzujú na príslušné objednávky v rozpore s § 9 ods. 3 písm. g) a ods.4 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a tiež v rozpore s § 6 ods. 1 a 2 zákona č.431/2002 Z.z.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Účtovná dokumentácia tým, že neobsahovala relevantne potvrdenú autenticitu dodávateľskej faktúry a potvrdený odovzdávací protokol o prijatí diela nebol účtovný záznam preukázateľný v zmysle § 32 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Vzhľadom na to, že kontrolovaný subjekt nepreukázal výstupy a výsledky z plnenia príkaznej zmluvy č. 0481/2014 z 08.08.2014, v zmysle § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. nezachoval hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
vyplatením odmeny z verejných prostriedkov za nepreukázanú prácu, kontrolovaný subjekt porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. j)
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Späť