Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-012/2014/1040
Názov:
Kontrola vybraných projektov financovaných z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce.
Účel kontrolnej akcie:
Skontrolovať systém implementácie Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce, správnosť financovan
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

IČO
00151866
Sídlo
Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2010-2014
Termín kontroly
11.11.2014 - 24.12.2014
Stav kontroly
Ukončená

Obec Stratená

IČO
00328855
Sídlo
Stratená 46, 04971 Stratená
Kontrolované obdobie
2010-2014
Termín kontroly
23.11.2014 - 27.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Úrad vlády Slovenskej republiky

IČO
00151513
Sídlo
Nám.Slobody 1, 81370 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2009-2014
Termín kontroly
09.10.2014 - 11.12.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

NKÚ SR preverením správnosti postupov pri nezrovnalostiach zistil, že Usmernenie vedúceho ÚV SR č. 2/2011 v bode 3/f uvádza „Usmernenie k nezrovnalostiam v rámci finančného riadenia ŠFM, vydaného MF SR zo dňa 27.01.2010, zverejnené na stránke Programu www.swiss-contribution.sk“ ako jeden z dokumentov, v ktorom sú stanovené metodické postupy pre uplatňovanie finančných opráv individuálnych a systémových nezrovnalostí. Podľa uvedeného webového sídla platnosť Usmernenia bola do 31.12.2010. NKB pri zistení nezrovnalosti postupuje v súlade so Zmluvou o projekte, Zmluve o realizácii projektu (Všeobecné zmluvné podmienky NKB) vrátane interných riadiacich aktov. Pri zistení nezrovnalosti NKB vyplní formulár „Správa o zistení nezrovnalosti – Príloha č. 2 k Usmerneniu č. 1/2010 – U k nezrovnalostiam v rámci finančného riadenia ŠFM“. V prípade vrátenia finančných prostriedkov NKB vyzve konečného prijímateľa k ich vráteniu s použitím návratky („Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov – návratka – Príloha č. 3 k Usmerneniu k nezrovnalostiam v rámci finančného riadenia ŠFM“). Uvedené formuláre - „Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov - návratka“ a „Správa o zistenej nezrovnalosti“ však nie sú prílohou žiadneho z uvedených dokumentov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
PO vedie nezrovnalosti v „evidencii neoprávnene použitých prostriedkov“. V súlade so Všeobecnými podmienkami NKB k zmluve o realizácii projektu, je konečný prijímateľ povinný odviesť neoprávnene použité finančné prostriedky PO na účty uvedené v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. NKÚ SR na základe predloženej evidencie neoprávnene použitých prostriedkov PO zistil, že v evidencii je uvedená len celková čiastka vrátenej nezrovnalosti. Evidencia neobsahuje dátum vrátenia zistenej nezrovnalosti konečným prijímateľom ani jej rozdelenie podľa zdrojov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť