Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-052/2014/1030
Názov:
Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu vybraných kapitol a kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly správnosti zostavenia záverečného účtu.
Účel kontrolnej akcie:
Prekontrolovať správnosť zostavenia záverečného účtu vybraných kapitol a overiť, či podávajú verný
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

IČO
00681156
Sídlo
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
02.03.2014 - 27.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

boli zistené rozdiely v inventarizácii kontrolou skutočného stavu podľa inventarizácie a účtov hlavnej knihy k 31.12.2013 a rozdiely kontrolou inventarizačného zápisu a účtov súvahy k 31.12.2013
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2013 nebola vykonaná v celom rozsahu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
inventúrny súpis pohľadávok a záväzkov k 31.12.2013 neobsahoval niektoré povinné údaje
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
z inventarizačného zápisu o výsledku inventarizácie nebolo preukázané, ako bola v niektorých prípadoch vykonaná dokladová inventúra
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MPSVaR SR nezabezpečilo ďalšiu činnosť za účelom vymáhania pohľadávky štátu vo výške 55 829,42 eur
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
z finančného hľadiska nebola preskúmaná prípustnosť finančnej operácie formou predbežnej finančnej kontroly pri viacerých faktúrach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb bola zverejnená na centrálnom registri zmlúv bez prílohy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vykázanie vyššieho čerpania miezd na zdroji 11T1 (o 1 048,45 eur) a 11T2 (o 185,05 eur) oproti upravenému rozpočtu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Rozdiel 83,61 eur k 31.12.2012 medzi údajmi z denníka dokladov finančného strediska 1001230 predloženými MPSVaR SR a údajmi uvedenými v sumáre ubytovaných klientov v roku predložených vedúcou ÚZ bol v zaúčtovaní dobropisu za elektrickú energiu v denníku dokladov v sume 78,61 eur a 5,00 eur, ktoré kontrolovaný subjekt nezdôvodnil.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Analýza príjmov a výdavkov účelového zariadenia preukázala, že v rokoch 2012 a 2013 boli príjmy spolu za účelové zariadenie nižšie ako výdavky. V roku 2013 oproti predchádzajúcemu roku príjmy vzrástli o 15,3 % (o 615,39 eur) a výdavky vzrástli o 18,9 % (o 2 244,73 eur).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Majetok vo výške 42 224,04 eur (041) a 20 970 eur (042) bol zaradený za viac ako 24 dní po obdržaní konečnej faktúry, čím došlo k neobvykle dlhej dobe potrebnej k zaradeniu majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Majetok podľa zmlúv uvedených bodov 1, 5 a 6 protokolu na nebytové priestory bol prenajímaný za výrazne nižšie ako trhové ceny, čím došlo k porušeniu ods. 1 §13 a ods. 3 § 3 zákona o správe majetku štátu. Tým, že bol majetok prenajímaný za ceny nižšie ako trhové ceny, v procese konsolidácie verejných financií v štáte sa uvedené konanie javí ako nehospodárne konanie v zmysle 6 § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

IČO
00166073
Sídlo
Župné nám. 13, 81311 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
26.02.2014 - 29.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt pri nakladaní s prebytočným majetkom štátu, osobným motorovým vozidlom AUDI A6, porušil ustanovenie § 3 ods. 3 zákona o správe majetku štátu, nakoľko bolo jeho povinnosťou, ako správcu prebytočného majetku štátu s týmto majetkom naložiť bez zbytočného odkladu, účelne a s maximálnou hospodárnosťou.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Vyraďovacia a likvidačná komisia, ako poradný orgán ministra fungovala v rozpore s Čl. 12 bod 3 Organizačného poriadku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

IČO
00151866
Sídlo
Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
02.03.2014 - 29.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Merateľné ukazovatele neboli formulované v priamej súvislosti s cieľmi programov/podprogramov/prvkov, neboli reálne a ich plnenie nebolo ovplyvniteľné organizačnými jednotkami, ktoré sa na ich plnení podieľali
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Ciele a merateľné ukazovatele podprogramov neboli stanovené reálne, boli podhodnotené
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Z inventarizačného zápisu nevyplývalo a ani ináč nebolo preukázané, či bola vykonaná inventarizácia rozdielu majetku a záväzkov a jej výsledok porovnaný so stavom v účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dokladovou inventúrou nebol zistený a vykázaný skutočný stav investičných akcií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dokladová inventúra účtu 042 nebola vykonaná a nebola preukázaná správnosť a oprávnenosť zaúčtovania jednotlivých položiek
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obstarávateľ zabezpečoval obmenu vozového parku hromadne vo vysokom počte vozidiel, bez systémovej koncepcie na fyzické a administratívne zvládnutie zaradenia vozidiel včas do užívania a zároveň vyraďovania vozidiel (str. 22) suma 32 123 222,62 eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Elektromer nebol zavedený do evidencie majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Bolo zistené nesprávne triedenie výdavkov podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
K faktúre boli priložené nesprávne doklady ako preberací protokol a objednávky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Technické zhodnotenie nebolo zaradené v príslušnom období do majetku, čím tento majetok nebol odpisovaný
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na investičné akcie (stavby) boli vydané kolaudačné rozhodnutia a stavby sa používali, ale neboli zaradené do užívania; stále boli vedené na účte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pozemok nebol zapísaný na list vlastníctva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pozemok nebol zaradený do majetku viac ako 6 rokov od jeho prevzatia, pričom bol užívaný, ale stále vedený na obstarávacom účte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V účtovníctve bola vedená pohľadávka, ktorá nevznikla (str. 26), suma 216,89 eur
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Subjekt neriešil 213 prípadov škôd z rokov 2006 – 2012
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Subjekt neriešil v 30 prípadoch včasné nakladanie s prebytočným majetkom, ani nezrušil rozhodnutia o prebytočnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Subjekt nenaložil v 36 prípadoch s majetkom bez zbytočného odkladu a malo byť nad ním rozhodnuté až po dokončení reformy ESO
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Cena za užívanie cudzích priestorov bola dohodnutá na oveľa vyššej úrovni bežnej trhovej ceny
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Porušenie finančnej disciplíny pri nehospodárnom nakladaní s fin. prostriedkami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zmluve boli dohodnuté sankcie za neplnenie povinností vyplývajúcich z inej zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Slovenská akadémia vied

IČO
00037869
Sídlo
Štefánikova 49, 81438 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
26.02.2014 - 23.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt triedil výdavok na nesprávnej podpoložke
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt dohodol rozsah pracovného času v dohode nad rámec s uvedeným zákonom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zmluva o dielo nebola s víťazom verejnej súťaže uzatvorená v lehote viazaností ponúk
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nebola vykonaná inventarizácia účtu 013
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nebol vypracovaný inventarizačný zápis
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
K faktúram neboli priložené preukazné doklady v zmysle zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
K faktúram neboli priložené preukazné doklady v zmysle zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri vymáhaní pohľadávok kontrolovaný subjekt nepostupoval včas v zmysle zákona o správe majetku štátu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Štatistický úrad Slovenskej republiky

IČO
00166197
Sídlo
Miletičova 3, 82467 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
13.04.2014 - 29.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

použitie finančných na výdavky, ktoré neboli zabezpečené v rozpočte na bežný rok
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
nebol vypracovaný inventarizačný zápis za celú účtovnú jednotku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
neuplatnenie princípu rovnakého zaobchádzania, nedodržanie princípu transparentnosti
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
cieľ nebol konzistentný s vyčlenenými finančnými zdrojmy a neobsahoval reálnu hodnotu, ktorá sa mala v danom roku plniť
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť