Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-042/2012/1030
Názov:
Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov kapitol ÚV SR, MO SR, MV SR, MS SR, MPSVR SR, NS SR.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol ÚV SR, MO SR, MV SR, MS SR, MPSVR SR, NS SR
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

IČO
30845572
Sídlo
Námestie generála Viesta 2, 83247 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2011
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

záväzky po termíne splatnosti uhradil kontrolovaný subjekt až v nasledujúcom roku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neviedol účtovníctvo správne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
odpisovanie majetku nebolo realizované v zmysle zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt účtoval na na účte 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku, nehmotný majetok uvedený už do používania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt účtoval na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku hmotný majetok uvedený už do používania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezabezpečenie maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným verejným prostriedkom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nestanovenie merateľných ukazovateľov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

IČO
00681156
Sídlo
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Uhradením sumy 6 477 765 eur za dodávku 9 500 licencií Fabasoft 8 mesiacov pred ich uvedením do užívania MPSVR nedodržalo povinnosť zachovávať hospodárnosť a efektívnosť verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Porušenie rozpočtovej disciplíny v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Kontrolovaný subjekt nezaznamenal zaúčtovanie dodávateľskej faktúry za obstaranie licencií v celkovej sume 6 477 765 eur vrátane DPH po jej prijatí, tým nezaznamenal účtovný zápis priebežne, ale až po 10 mesiacoch v nasledujúcom účtovnom období. Dôsledkom toho bolo nedodržanie ust. § 11 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Ostatný nehmotný dlhodobý investičný majetok bol uvádzaný v „zozname inventúry“, obsahoval náležitosti inventúrneho súpisu okrem mena, priezviska a podpisu hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku. V dokumente chýbalo meno a priezvisko osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku. Kontrolovaný vyhotovením neúplných účtovných záznamov, ktoré neobsahovali zákonné náležitosti nekonal v súlade s ustanovením § 30 ods. 2 písm. e) a i) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

IČO
00166073
Sídlo
Župné nám. 13, 81311 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nesprávne uplatnenie rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne ocenený a odpísovaný DDHM daňové odpisy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne ocenený a odpísovaný DDHM - účtovné odpisy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

IČO
00151866
Sídlo
Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Vo viacerých prípadoch nebol naplnený zámer programového rozpočtovania v zmysle čl. 2 a 3 metodického pokynu PR, ktorý ním mal byť sledovaný, a to najmä transparentnosť z hľadiska posúdenia účelu, výsledkov a efektívnosti vynakladania rozpočtových prostriedkov, lebo napríklad podľa čl. 2 písm. f) bod 6. tohto pokynu cieľ musí byť konzistentný s rozpočtovými zdrojmi, ktoré sú k dispozícii.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hodnotenie plnenia cieľov, a tým aj merateľných ukazovateľov, bolo v 2 prípadoch nesprávne vykázané v monitorovacej správe ako splnené, čo bolo v rozpore s čl. 8 bod 5 metodického pokynu PR, lebo monitorovanie výkonnosti porovnáva skutočne dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov a cieľov s plánovanými hodnotami, ako aj realizované výdavky s rozpočtovanými výdavkami na plnenie častí programov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt v niektorých prípadoch nezostavil poznámky v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 platného opatrenia, podľa ktorého sa poznámky zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MV SR k 31.12.2011 viedlo v účtovníctve ten istý majetok v sume 16 196,46 eur na účte 042 aj na účte 022, čím konalo v rozpore s ustanovením § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne a zrozumiteľne. Zároveň tým konalo v rozpore s ustanovením § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve, lebo neúčtovalo tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Dlhodobý hmotný majetok spolu v sume 32 020 486,43 eur od jeho obstarania v rokoch 2007 – 2009 MV SR nezaradilo do užívania pri spustení systému Schengen a ešte v apríli 2012 ho viedlo na účtoch 041 a 042, čímnebol tento majetok odpisovaný.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolovaný majetok ešte nezaradený do užívania už používal, pričom bol v účtovníctve MV SR zaúčtovaný na účtoch obstarania majetku (041 a 042).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vo viacerých prípadoch bolo zistené, že správca pohľadávky štátu nepostujpoval v zmysle platného zákona o správe majetku štátu, keď napríklad vymáhanie pohľadávky by obolo neúspešné a nehospodárne, správca pohľadávky štátu môže postupovať podľa § 6a ods. 6 zákona o správe majetku štátu, ktorý v prípade pohľadávky v sume do 3000 eur umožňuje upustiť od vymáhania pohľadávky od dlžníka, čo je v kompetencii štatutárneho orgánu správcu.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Najvyšší súd Slovenskej republiky

IČO
00165581
Sídlo
Župné námestie 13, 81490 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V zmluve nebol uvedený dátum jej uzatvorenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
K faktúram nebola doložená dokumentácia vyplývajúca zo zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevyužitie všetkých prostriedkov na to, aby NS SR zabezpečil včasný prevod bytu do svojej správy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Úrad vlády Slovenskej republiky

IČO
00151513
Sídlo
Nám.Slobody 1, 81370 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nevypracovanie ročnej monitorovacej správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nestanovenie merateľného ukazovateľa ku každému prvku (cieľu)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne zaúčtovanie refundácií výdavkov na poistné a na príspevky do poisťovní
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nedodržanie obsahovej úplnosti návrhu záverečného účtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Oneskorené vypracovanie a odoslanie výkazov ročnej účtovnej závierky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nehospodárne konanie príspevkovej organizácie
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Neplnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených predchádzajúcou kontrolou NKÚ SR
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Späť