Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-002/2019/1033
Názov:
Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny
Účel kontrolnej akcie:
Účelom KA je zhodnotiť hospodárenie ÚPSVaR z hľadiska posúdenia čerpania verejných prostriedkov na č
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO
30794536
Sídlo
Špitálska 8, 81267 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2016,2017,2018
Termín kontroly
24.02.2019 - 13.06.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Porušenie zákona o účtovníctve bolo zistené v ôsmich prípadoch. Tým, že úhrady faktúr boli vykonané na základe neúplných a nepreukázateľných dokladov, postup ÚPSVR nebol v súlade s § 8 ods. 4 a § 32 ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky záznamy sú preukázateľné. Za preukázateľný účtovný záznam sa považuje iba účtovný záznam, ktorého obsah priamo dokazuje skutočnosť alebo ktorého obsah dokazuje skutočnosť nepriamo, obsahom iných preukázateľných účtovných záznamov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Porušenie § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého sa verejné prostriedky môžu používať na krytie nevyhnutných potrieb a subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia bolo zistené v ôsmich prípadoch.. Použitím verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ÚPSVR porušilo finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. b) citovaného zákona v sume Podľa § 31 ods. 4 citovaného zákona právnická osoba, ktorá porušila finančnú disciplínu podľa odseku 1 písm. b) je povinná odviesť finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny. Ak právnická osoba protiprávny stav odstráni alebo odvedie finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny do dňa skončenia kontroly, správne konanie sa nezačne. ÚPSVR uznalo nesprávny postup a finančné prostriedky v sume 23 200 eur odviedlo na príjmový účet ŠR..
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
ÚPSVR nezverejnením Rámcovej dohody o spolupráci v CRZ nepostupovalo v súlade s § 47a ods. 1 a ods. 3 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy zmluva nezverejnila platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo. ÚPSVR uzavretím Rámcovej dohody o spolupráci bez základných náležitostí - miesta konania, maximálneho finančného plnenia, spôsobu fakturácie, časového rozpätia a termínov uskutočnenia jednotlivých vzdelávaní nepostupovalo v súlade s § 43 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého účastníci sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov. Zmluva musí byť jednoznačná. Takto uzavretá zmluva umožňuje rôzny výklad a mohla by byť spochybňovaná aj z hľadiska dodržania princípu transparentnosti a hospodárnosti použitia verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
ÚPSVR nezaevidovaním Rámcovej dohody o spolupráci do elektronickej evidencie zmlúv si nesplnilo povinnosť vyplývajúcu z § 16 ods.2 písm. a) zákona o archívoch a registratúrach, ktorý ukladá pôvodcovi registratúry povinnosť evidovať záznamy, ktoré vznikli z jeho činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 395/2002 Z.z.
ÚPSVR tým, že v žiadostiach o uzavretie dohody uvádzalo len popis pracovnej činnosti/úlohy bez uvedenia dôvodu, nepostupovalo v súlade § 223 ods. 1 Zákonníka práce, podľa ktorého zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
ÚPSVR tým, že so zamestnancom uzavrelo dve dohody o vykonaní práce, v ktorých rozsah pracovných úloh presahoval v kalendárnom roku 350 h, nepostupovalo v súlade § 226 ods. 1 Zákonníka práce, podľa ktorého dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 h v kalendárnom roku. Do rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
K úhrade boli odsúhlasené účtovné doklady obsahujúce neúplné údaje. ZFK tak nebola vykonaná v súlade s § 7 zákona o finančnej kontrole, ale formálne, pretože zodpovední zamestnanci potvrdili súlad a vykonanie finančnej operácie. Porušenie zákona bolo zistené 15 prípadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
ÚPSVR neuzavrelo v termíne do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti Smernice MPSVR SR o zadávaní zákaziek v rezorte ministerstva novú zmluvu o pristúpení do centrálneho VO, tým si nesplnilo povinnosť stanovenú MPSVR SR organizáciám v čl. 26 ods. 3 citovanej smernice.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventúrne súpisy a inventarizačné zápisy, ktorými sa zabezpečuje preukázateľnosť a vecná správnosť účtovníctva, neobsahovali niektoré údaje stanovené v § 30 ods. 2 a 3 zákona o účtovníctve, napr. deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná, a deň skončenia inventúry meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku. Uvedeným konaním si ÚPSVR nesplnilo úplne povinnosť, ktorá mu vyplýva z § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, a to inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a § 30.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ÚPSVR nevykonaním dokladovej inventúry budov, stavieb a pozemkov (okruh 190 - ústredie) v kontrolovanom období neoverilo podľa § 29 ods. 1 zákona o účtovníctve, či stav majetku v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Tým, že nevykonalo inventarizáciu uvedených druhov majetku, nesplnilo si povinnosť danú účtovným jednotkám v § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ÚPSVR nezabezpečilo aktualizáciu interných noriem upravujúcich proces VO v nadväznosti na novelizáciu zákona o verejnom obstarávaní a jednotný postup pri evidencii, vymáhaní, zabezpečení, započítaní, účtovaní, inventarizácii a trvalom upustení od vymáhania pohľadávok štátu proces
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V APV SOFTIP modul POH, v ktorom sa vedú pohľadávky, boli zistené chýbajúce, resp. nesprávne uvedené údaje, napr. stav, dátum vykonateľnosti/splatnosti, variabilný symbol, kód poslednej opravnej položky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Odbor kontroly ústredia okrem kontrolnej činnosti zabezpečoval správnu agendu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť