Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-050/2012/1030
Názov:
Kontrola vybraných nástrojov aktívnej politiky trhu práce, nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť efektívnosť a účinnosť vybraných nástrojov aktívnej politiky trhu práce na podporu znižovan
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Inšpektorát práce Bratislava

IČO
00166367
Sídlo
Za kasárňou 1, 83264 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Stav kontroly
Ukončená

Národný inšpektorát práce

IČO
00166405
Sídlo
Masarykova 10, 04001 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nevykonávanie následných kontrol nelegálnej práce a zanestnávania
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
neprehľadná www stránka
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
nerovnomerné vybavenie mobilným pripojením na internet
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nedostatočná legislatívna úprava zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
periodicita správ zameraná na výsledky vyhľadávania a potieranue nelegálnej práce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

IČO
30853788
Sídlo
Vazovova 7/A, 81616 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V dohode nebol uvedený počet zamestnancov, pre koľkých sa žiadateľ zaviazal zabezpečiť vzdelávanie a prípravu pre trh práce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Dohoda bola uzatvorená o deň skôr, ako bola podaná žiadosť absolventa.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Prehľad o dochádzke absolventa bol doručený na ÚPSVaR Bratislava skôr, ako bol ukončený kalendárny mesiac.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

IČO
37961195
Sídlo
Nám. M. R. Štefánika 9, 94501 Komárno
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Termín kontroly
21.05.2012 - 18.07.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

ÚPSVaR Komárno z dôvodu personálnej nedostatočnosti a vysokého personálneho vyťaženia zamestnancov nevykonával priebežné kontroly prijímateľov finančných prostriedkov uvedeného nástroja APTP (§ 49)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou u zamestnávateľa nebolo overované splnenie záväzku voči absolventovi v zmysle uzatvorenej dohody (ods. 2 písm. b): oboznámiť absolventa školy so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi atď.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin

IČO
37905490
Sídlo
Novomeského 4, 03601 Martin
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Termín kontroly
20.05.2012 - 16.07.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Vybraní príjemcovia príspevku na vzdelávanie a prípravu pre trhu práce zamestnancov v troch prípadoch neoznamovali ÚPSVaR pre potreby sledovania merateľných ukazovateľov úspešnosti realizovaného projektu počet zamestnancov, ktorí absolvovali vzdelávanie a prípravu pre trh práce v zmysle uzatvorených dohôd a zotrvali v pracovnom pomere po dobu 6 mesiacov odo dňa ukončenia vzdelávania, čím nedodržali ustanovenie Čl. II. bod 10. dohôd o poskytnutí finančného príspevku podľa ustanovenia § 47 zákona č. 5/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V prípade poskytnutia príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami došlo k skráteniu, resp. nedodržaniu stanovenej lehoty pri uzatváraní pracovných zmlúv na dobu určitú u zamestnankýň, ktoré obsadzovali zmluvne dohodnuté pracovné pozície.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V šiestich žiadostiach o úhradu platby príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami nebola dodržaná lehota poskytnutia finančných prostriedkov zamestnávateľovi.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Spisové materiály vybraných zamestnávateľov, ktorým bol poskytnutý príspevok na vykonanie absolventskej praxe v kontrolovanom období neobsahovali doklad, ktorý by preukazoval, že zamestnávateľ oboznámil absolventa školy so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s vnútornými predpismi a predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri jej vykonávaní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

IČO
37937758
Sídlo
Nábrežie Jána Pavla II. 439/16, 05801 Poprad
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Termín kontroly
15.05.2012 - 16.07.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nevykonávanie opráv účtovných záznamov v platobných poukazoch v zmysle zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

IČO
37949608
Sídlo
Čerenčianska 18, 97901 Rimavská Sobota
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neoznámenie o zotrvaní zamestnancov v pracovnom pomere po ukončení vzdelávania
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
na výber dodávateľa služby vzdelávania neboli použité postupy podľa zákona č. 25/2006 Z. z.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
neoznámenie zmeny podmienok dohodnutých v dohode
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržanie termínu mesačných úhrad príspevku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neuvedenie mena, titulu a podpisu pracovníkov kontroly, ktorí kontrolu vykonali
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava

IČO
35556919
Sídlo
Šafárikova 112, 04808 Rožňava
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

PP v kalkulácii výdavkov na projekt uviedol iba celkovú sumu a nepredložil rozpočet projektu v súlade s prílohou č. 1b žiadosti o poskytnutie príspevku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
PP neoznámil úradu po uplynutí 6 a 12 mesiacov odo dňa ukončenia vzdelávania počet zamestnancov, ktorí absolvovali vzdelávanie a prípravu pre trh práce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
PP nezaslal úradu v štvrťročnej periodicite údaje potrebné pre monitorovanie úspešnosti projektu po dobu 12 mesiacov po ukončení vzdelávania
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Úrad nestanovil merateľné ukazovatele
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
PP neuskutočnil výber dodávateľa služby formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka ale podľa zákona 25/2006 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
PP nesplnil podmienku dohody o použití príspevku najneskôr do posledného dňa dvojročnej lehoty prevádzkovania SZČ a podmienku použitia príspevku v súlade so žiadosťou a predloženým podnikateľským zámerom, prípad bol odstúpený na Správu finančnej kontroly Košice na začatie správneho konania
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Úrad nepoukázal príspevok na účet zamestnávateľa najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nebola splnená povinnosť preobsadenia uvoľnených pracovných miest do 30 kalendárnych dní. Odstúpené na ďalšie riešenie oddeleniu kontroly UPSVaR Rožňava.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
PP nepreukázal, že k požadovanému zvýšeniu evidenčného počtu zamestnancov nedošlo v dôsledku zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti najneskôr do 30 kalendárnych dní po uplynutí 12 mesiacov od účinnosti priznania postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesprávne stanovenie sumy poskytnutého príspevku, nebolo vyplatené
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Úrad mal poukázať príspevok na účet zamestnávateľa najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Úrad nezahrnul do dohôd povinnosť pre PP oznámiť úradu začiatok a koniec realizácie projektu vzdelávania
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nebola zabezpečená priebežná kontrola absolventskej praxe min. 1 krát počas jej trvania
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Príspevok nebol vyplatený do 15 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa paušálny príspevok poskytuje
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Osvedčenie o živnostenskom podnikaní neobsahovalo adresu prevádzky PP
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
PP nepredložil čestné vyhlásenie o prehľade a úplných informáciách o všetkej pomoci de minimis
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
PP nedoložil oprávnené výdavky účtovnými dokladmi
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava

IČO
37847562
Sídlo
Jána Bottu 4, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Termín kontroly
20.05.2012 - 19.07.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Úrad nepostupoval v súlade so zákonom o službách zamestnanosti tým, že pri vyplácaní paušálneho príspevku absolventom nepostupoval v súlade s článkom III., ods. 2 Dohody o vykonávaní absolventskej praxe.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Úrad nepostupoval v súlade so zákonom o službách zamestnanosti tým, že nepostupoval v súlade s článkom VI. ods. 2 dohody o vykonávaní absolventskej praxe
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Úrad postupoval pri zamestnávaní absolventov podľa internej normy, ktorá je nad rámec zákona o službách zamestnanosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Úrad neprejednával priestupky v zmysle zákona č. 82/2005
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi

IČO
37916289
Sídlo
Šumperská 1, 97101 Prievidza
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Termín kontroly
20.05.2012 - 18.07.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Výber na dodávateľa služby vzdelávania a prípravy pre trh práce nebol uskutočnený formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle Obchodného zákonníka, a tým nebol dodržaný postup v zmysle ustanovenia § 47 ods. 5 zákona o službách zamestnanosti, podľa ktorého zamestnávateľ, ktorému poskytne úrad príspevok vo výške viac ako 50 % oprávnených nákladov a celková suma poskytnutého príspevku je menej ako 33 193,92 eur, je povinný výber dodávateľa služby vzdelávania a prípravy pre trh práce uskutočniť formou obchodnej verejnej súťaže podľa Obchodného zákonníka.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly neuvádzal dátum jej vykonania. Neuvedením dátumov vykonania predbežnej finančnej kontroly na dohodách o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie a dohodách o absolventskej praxi kontrolovaný subjekt nedodržal postup v zmysle ustanovenia § 9 odsek 3 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nepotvrdil vykonanie predbežnej finančnej kontroly na kontrolnom liste, ktorý mal byť priložený k dohodám, čím nebol dodržaný postup v zmysle ustanovenia čl. 4 ods. 8 písm. A) internej normy č. IN – 025/2009 smernica na zabezpečenie aplikácie zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite v podmienkach úradu účinnej od 01.04.2009, podľa ktorého pri dohodách z aktívnej politiky trhu práce vykonanie kontroly sa potvrdzuje na kontrolnom liste o vykonaní predbežnej finančnej kontroly, ktorý sa prikladá k príslušnej zmluve, resp. dohode.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO
30794536
Sídlo
Špitálska 8, 81267 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Termín kontroly
20.05.2012 - 17.07.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nízky podiel výdavkov v SR na AOTP voči HDP v porovnaní s EÚ (6 násobne)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nepriaznivé východiskové ukazovatele pre uplatňovanie AOTP (vysoký počet UoZ a nízka ponuka VPM)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nepriaznivý pomer medzi UoZ s nízkym stupňom vzdelania a ponukou VPM s tendenciu lepšou v prospech UoZ s vyšším vzdelaním
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
neproporcionálne zvyšovanie nákladov AOTP na 1 osobu voči tempu rastu počtu nezamestnaných v sleodvanom období
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Podstatné zvýšenie nákladov AOTP na 1 osobu neprinieslo zvýšenie ponuky VPM ani zvýšenie počtu zamestnaných
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Vyšie ročné náklady AOTP na 1 evidovaného nezamestnaného ako cena práce v roku 2011
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Úspešnosť jednotlivých nástrojov AOTP nebola vykazovaná jednotne v rôznych materiáloch
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Jedna osoba mohla byť vykázaná v jednotlivých nástrojoch AOTP niekoľkokrát, resp. v jednom nástroji AOTP zaradená opätovne a následné kumulované údaje mali takmer nulovú vypovedaciu schopnosť
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Napriek značným vynaloženým nákladom úspešnosť niektorých nástrojov AOTP nebola vôbec sledovaná
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Priemerné náklady na skupiny nástrojov AOTP "Príspevky pre občana" a "Príspevky pre zamestnávateľa" nezodpovedali priemernej úspšnosti týchto skupín nástrojov za sledované obdobie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Niektoré nástroje AOTP v sledovanom období neboli vôbec využívané, resp. boli využívané iba v malej miere
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
So zvyšovaním nákladov na kontrolované nástroje AOTP nešla priamoúmerne úspešnosť, čiže zvyšovanie nákladov nemalo rozhodujúci vplyv na úspešnosť uplatnenia UoZ, ale vplyv trhu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Z priemernej ponuky PM, počtu evidovaných UoZ a nákladov na AOTP vyplýva, že AOTP bola príliš drahá k dosiahnutým výsledkom a teda málo efektívna
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Priemerná úspešnosť nástrojov AOTP za sledované obdobie bola relatívne nízka (15 %), aj keď nie sú stanovené objektívne kritériá pre ich úspešnosť a nepostihuje všetky sociálnoekonomické dopady AOTP
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Predložené údaje u DNO, absolventov škôl a UoZ nad 50 rokov za niektoré nástroje AOTP neobsahovali relevantné počty osôb, a z toho dôvodu nemohla byť vyhodnotená efektívnosť týchto skupín nástrojov AOTP
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Najnižšiu efektívnosť u DNO, absolventoch škôl a osôb nad 50 rokov zaznamenali nástroje "Príspevky pre občana" a "Príspevky pre zamestnávateľa" a takmer nulovú efektívnosť dosahovali "Ostatné nástroje"
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
ÚPSVaR nesledoval efektívnosť (úspešnosť) nástrojov AOTP u DNO-nad 2 roky, absolventi-ženy a UoZ nad 50 rokov-ženy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Uvedené štatistické údaje neposkytujú možnosť objektívneho vyhodnotenia efektívnosti nástrojov, resp. skupín nástrojov AOTP podľa DNO, absolventov škôl a UoZ nad 50 rokov z dôvodu absencie údajov o počtoch UoZ, ktorí sa po poskytnutí príspevku zamestnali
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Spolupráca pri výkone kontroly nelegálnej práce medzi ÚPSVaR, úradmi PSVaR a PZ nie je upravená žiadnym všeobecne záväzným predpisom a je zabezpečovaná operatívne a regionálne
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
ÚPSVaR nevykonávalo žiadne kontroly nelegálnej práce v zmysle ust. § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 82/2005, ale zabezpečovalo len metodické usmerňovanie a druhostupňové odvolacie konanie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nedostatočný legislatívny rámec pre kontrolu a postihy nelegálnej práce - chýbajúce kompetencie v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Jednou z najväčších prekážok pri odhaľovaní nelegálnej práce je možnosť zamestnávať na dohody a prihlasovať do Sociálnej poisťovne len úrazové poistenie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Z hľadiska znižovania administratívnej náročnosti, nákladov a získania komplexného prehľadu o voľných PM by bolo žiadúce obnoviť a aktualizovať povinnosť zamestnávateľa nahlasovať voľné pracovné miesta
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť