Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-022/2018/1030
Názov:
Činnosť vybraných organizácií v oblasti regionálneho školstva
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri vynakladaní finančných prostriedkov
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

IČO
00164348
Sídlo
Ševčenkova 1128/11, 85005 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2015-2017
Termín kontroly
18.02.2018 - 25.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Novelou zákona č. 317/2009 Z. z. bolo s účinnosťou od 01.01.2012 zo systému KV vypustené kvalifikačné vzdelávanie, čo však nebolo premietnuté do štatútu MPC - štatút nebol novelizovaný
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 317/2009 Z.z.
Merateľný ukazovateľ cieľa 6 podprogramu 07816 programového rozpočtovania bol nepresne a nejednoznačne nastavený; hodnoty merateľného ukazovateľa vykázané MPC za roky 2014 a 2015 neboli správne; plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa cieľa 6 za roky 2016 a 2017 nebola splnená.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru boli uzatvárané v rozpore so Zákonníkom práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
MPC určoval platy neprehľadne a nesystémovo; bol porušovaný zákon č. 553/2003 z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 553/2003 Z.z.
MPC určoval platy neprehľadne a nesystémovo; bol porušovaný zákon č. 553/2003 z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 553/2003 Z.z.
Nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami pri priznávaní a vyplatení odmeny zamestnancovi
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 553/2003 Z.z.
MPC vyplatilo zamestnancovi odstupné vo výške sedemnásobku platu (namiesto šesťnásobku), čím nezachovalo hospodárnosť použitia finančných prostriedkov
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
MPC nezachovalo hospodárnosť použitia finančných prostriedkov priznaním a vyplatením odmeny zamestnancovi za činnosti, ktoré boli jeho pracovnou náplňou a predmetom náplne organizačného útvaru, ktorý riadil; pričom nebolo preukázanie kvalitné vykonávanie pracovných činnosti
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 553/2003 Z.z.
Uhradením faktúry nad rámec zmluvy o podnájme, MPC nezachovalo hospodárnosť použitia finančných prostriedkov
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
MPC zúčtovalo finančné korekcie (za porušenia finančnej disciplíny) a neuplatnilo postup podľa zákona o rozpočtových pravidlách VS
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
MPC zúčtovalo cestovné náhrady na základe CP, ktorý nespĺňal kritéria preukázateľnosti účtovného záznamu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
4 zmluvy na dlhodobý prenájom neboli uzatvorené v súlade s Občianskym zákonníkom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
MPC zúčtovalo nekompletné faktúry (za upratovacie práce, za vykonané udržiavacie práce, za servis a údržbu výťahov)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
MPC prenechalo MV SR do výpožičky priestory bez písomnej zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
MPC nezachovalo hospodárnosť použitia finančných prostriedkov, keď uhradilo vzniknutú škodu bez ďalšieho šetrenia
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Uzatvorením zmlúv s tlačovou agentúrou na denný monitoring - WebReport, MPC nezachovalo hospodárnosť použitia finančných prostriedkov
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Uzatvorením zmlúv s tlačovou agentúrou na využívanie databáz a archívov, MPC nezachovalo hospodárnosť použitia finančných prostriedkov
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
MPC pri zaraďovaní a účtovaní obstaraného majetku nepostupovalo v súlade s opatrením MF SR, ktorým sa ustanovuje podrobnosti o postupoch účtovania...
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
MPC v súvahe nesprávne vykazovalo dlhodobé pohľadávky - nedostatok bol odstránený počas kontroly NKÚ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri zadávaní zákazky MPC nevykonalo VO
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
MPC na svojej stránke nezverejnila súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000 eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
MPC nedodržiavalo limit celkového počtu zamestnancov stanovený ministerstvom školstva na roky 2012 až 2015 ; nevedelo predložiť doklady o zvýšení limitu počtu zamestnancov na rok 2012.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Pri obstarávaní stavebných prác, MPC nepreukázal stanovenie PHZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

IČO
42134943
Sídlo
Pluhová 8, 83103 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2015-2017
Termín kontroly
25.02.2018 - 12.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Prípravné činnosti na testovanie piatakov vykonával NÚCEM od začiatku roka. Finančné prostriedky na T5 nemal schválené, takže nebol oprávnený zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok a zaťažujú nasledujúce rozpočtové roky z dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom rozpočtovom roku. Finančné prostriedky na prípravnú činnosť sa nedali presne vyčísliť, keďže organizácia neviedla analytické členenie výdavkov na jednotlivé úlohy na všetkých položkách.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 383/2008 Z.z.
Nesprávne zapracovanie piatich rozpočtových opatrení do RIS v celkovej sume 504 635,00 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42
Fin.prostriedky vo výške 40 000 eur, kontraktom určené na medzinárodné poplatky neviazal, čím nedodržal § 18 ods. 5 a) zákona o rozpočtových pravidlách. Zároveň nebolo dodržané ustanovenie § 18 ods. 6 toho istého zákona, kedy viazané rozpočtové prostriedky nemožno použiť bez ich uvoľnenia orgánom, ktorý o ich viazaní rozhodol a ustanovenie § 15 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého je NÚCEM ako štátna rozpočtová organizácia povinná viesť operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 383/2008 Z.z.
Všetky kontrakty za kontrolované obdobie boli podpisované vo februári nasledujúceho roka, teda v čase, kedy už bol rozpočet schválený.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 656/2002 Z.z.
Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly pri finančných operáciách právnych úkonov vo forme zmlúv neboli vykonané za kontrolované obdobie roku 2015.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 165/2008 Z.z.
Vykonávanie základnej finančnej kontroly pri finančných operáciách právnych úkonov vo forme zmlúv nebolo uskutočnené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Všeobecná zodpovednosť zamestnávateľa za škodu bola spôsobená porušením právnych povinností v rámci plnenia úloh zamestnávateľa, dôsledkom čoho boli úroky z omeškania a pokuty a finančné prostriedky vynaložené nehospodárne, neefektívne a neúčinne
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 383/2008 Z.z.
Nesprávne zaúčtované spolu 2 085 731,91 eur. NÚCEM evidoval na účte 021 Stavby budovu v obstarávacej cene 1 859 462,65 eur (vstupná cena budovy-351 000 eur a investícia rekonštrukcie–1 508 462,65 eur).Ročný odpis bol 75 423,12 eur=za tri roky 226 269,36.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31

Štátny inštitút odborného vzdelávania

IČO
17314852
Sídlo
Bellova 54/a, 83007 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2015-2017
Termín kontroly
11.02.2018 - 19.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Úlohy, ktoré boli zadávané počas rozpočtového roka zo strany ministerstva, nemali zabezpečené súbežné finančné krytie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Subjekt v sledovanom období každoročne prekračoval upravený záväzný ukazovateľ stavu zamestnancov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 584/2005 Z.z.
V 2015 si kontrolovaný subjekt nesplnil povinnosť vypracovať v dohodnutom termíne písomný záznam o výsledkoch riešenia úloh, ktorá vyplývala z ustanovení kontraktu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Vyhodnotenie kontraktov za roky 2016 a 2017 bolo vypracované nedostatočne, neobsahovalo relevantné vyhodnotenie úloh, stanovených merateľných ukazovateľov a ani použitie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V roku 2016 ŠIOV nedodržal záväzok vyplývajúci z kontraktu, keď prekročil rozpočet finančných prostriedkov na stanovené úlohy o sumu 45 714,32 eur, t. j. o 70 % pôvodného rozpočtu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
V období rokov 2015-2017 boli všetky kontrakty uzatvorené v priebehu mesiaca február daného roka, čím nebolo dodržané ustanovenie uznesenia vlády SR uzatvárať kontrakty do 31.12. predchádzajúceho roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
ŠIOV nepredložil vyhodnotenie PlHÚ za roky 2015 a 2016. Vyhodnotenie PHÚ za rok 2017 bolo vypracované len po vecnej stránke bez finančného plnenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontinuálne vzdelávanie pedagógov OVP je z hľadiske financovania, personálneho zabezpečenia a pokrytia celého rozsahu OVP zabezpečované nedostatočne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výskumné úlohy (okrem 3) nemali stanovené rozpočty a nedali sa po finančnej stránke vyhodnotiť. Proces výskumnej činnosti je z hľadiska hospodárneho a efektívneho riadenia a vyhodnocovania netransparentný a neumožňuje jeho účinné riadenie a kontrolu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Proces účtovania (rozúčtovania) výdavkov na jednotlivé nákladové strediská v sebe zahŕňa riziko nesprávneho (neproporcionálneho) zaúčtovania.(rozúčtovania) relevantných výdavkov na úlohy, čo môže mať za výsledok spochybnenie pravdivosti údajov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Vedenie inštitútu v roku 2015 neprijalo žiadne opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, čím nebola splnená povinnosť štatutárneho orgánu ŠIOV v zmysle zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Viaceré prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených vnútornou kontrolou neboli účinné, pretože sa opakovali aj v nasledujúcom období. Dve opatrenia prijaté na základe predošlej kontroly NKÚ SR v roku 2014 boli nesplnené.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
V šiestich prípadoch pri zmluvách a faktúrach ŠIOV nepostupoval pri základnej finančnej kontrole v zmysle ustanovení zákona, keď v zmluvách a účtovných dokladoch uvádzal nesprávny názov dodávateľa a jeho sídla.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Niektoré činnosti boli vyčísľované výhradne manuálne z prvotných dokladov, čo vytváralo riziko chýb pri ich spracovaní, pretože funkcionalita IS v oblasti účtovníctva a personálnej práce neposkytovala ŠIOV možnosti ich databázového spracovania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V prevažnej časti predmetu činnosti ŠIOV boli uplatňované rozdielne hodinové sadzby výkonov v zmluvách a dohodách, ktoré nezohľadňovali špecifickosť a zložitosť vecnej problematiky a ani stupeň profesionality a odbornosti poskytovateľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
ŠIOV 17 rokov nevyužíval majetok štátu na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti, neudržiaval ho v riadnom stave, nevyužíval všetky právne prostriedky na jeho ochranu a nedbal o zverený majetok, čím došlo k jeho zmenšeniu minimálne o 69 594,38 eur
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
ŠIOV 17 rokov nevyužíval majetok štátu na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti, neudržiaval ho v riadnom stave, nevyužíval všetky právne prostriedky na jeho ochranu a nedbal o zverený majetok, čím došlo k jeho zmenšeniu minimálne o 69 594,38 eur
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Vyradením nehnuteľného majetku v Záhorskej Vsi z evidencie ŠIOV bez protokolárneho prevzatia a bez zápisu do katastra nehnuteľností konal kontrolovaný subjekt v rozpore so zákonom o správe majetku štátu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
ŠIOV neviedol účtovníctvo o nehnuteľnom majetku v Záhorskej Vsi v zmysle ustanovenia zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nehnuteľný majetok v Záhorskej Vsi nebol vedený ani v centrálnej evidencii majetku MF SR.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 278/1993 Z.z.

Štátny pedagogický ústav

IČO
30807506
Sídlo
Pluhová 8, 83000 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2015-2017
Termín kontroly
13.02.2018 - 12.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Dohodnuté kontrakty boli každoročne prekračované bez uzatvorenia dodatku ku kontraktu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zaviazanie sa v bežnom rozpočtovom roku na úhrady, ktoré zaťažia nasledujúce rozpočtové roky z dôvodu nedostatku zdrojov - zvyšovanie tarifných platov a osobných príplatkov v priebehu roka.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb neobsahovala spôsob kontrolovania a preberania poskytnutých právnych služieb poskytovateľom zo strany ŠPÚ.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Cena odpredávaných osobných motorových vozidiel (prebytočného majetku) nebola stanovená znaleckým posudkom.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Cena pozemku v Borinke nebola evidovaná v účtovníctve v správnej sume.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Výmenu dlažby ŠPÚ pri výbere dodávateľa posúdil ako mimoriadnu udalosť.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Dočasne prebytočný majetok - budovu v správe ŠPÚ dal do výpožičky súkromnej škole - podnikateľskému subjektu.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Inventarizačné rozdiely neboli zaúčtované do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overil stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Vo vymáhaní pohľadávok ŠPÚ od roku 2016 nekonal.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 374/2014 Z.z.
Späť