Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-057/2010/0004
Názov:
Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mestská časť Bratislava - Záhorska Bystrica

IČO
00604887
Sídlo
Námestie Rodiny 1, 84357 Bratislava-Záhor.Bystr.
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mestská časť nemala naformulované zámery a ciele v programovej štruktúre rozpočtu na rok 2009 s prognózou na roky 2010 a 2011 (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mestská časť neviedla operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v roku 2009
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Blatné

IČO
00304671
Sídlo
Šarfická 300/37, 90082 Blatné
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Prostriedky zo štátneho rozpočtu pre základnú školu neboli uvedené vo výdavkoch rozpočtu obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec po schválení rozpočtu nevykonala jeho rozpis na všetky rozpočtové organizácie obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
K návrhu rozpočtu nebolo vypracované odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec neviedla operatívnu evidenciu rozpočtových opatrení
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevykonala hodnotenie plnenia programov obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Borinka

IČO
00304689
Sídlo
Dlhá 110, 90032 Borinka
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nemala stanovený cieľ pri programe 5 a 6 programového rozpočtu na rok 2009 s výhľadom na roky 2010 a 2011 (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Báhoň

IČO
00304654
Sídlo
SNP 65, 90084 Báhoň
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Obec Dubová

IČO
00304735
Sídlo
Hlavná 39, 90090 Dubová
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec pre podprogram 1.5 Plánovanie nestanovila cieľ
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec počas roka 2009 nevykonala monitorovanie plnenia programov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Starosta prekročil rozsah určený obecným zastupiteľstvom pre vykonanie zmeny rozpočtu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Hurbanova Ves

IČO
00305995
Sídlo
Hurbanova Ves 48, 90301 Hurbanova Ves
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec vo viacročnom rozpočte neuviedla zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v rozpočte na rok 2009 v programovej štruktúre nedefinovala zámery a ciele
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec k návrhu rozpočtu na rok 2009 nepriložila odborné stanovisko hlavného kontrolóra, keďže OZ nevyhlásilo deň konania voľby a následne hlavného kontrolóra nezvolila
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec nevykonala počas rozpočtového roka 2009 monitorovanie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevykonala hodnotenie plnenia programov v záverečnom účte, keďže tento neprerokovala najneskôr do šiestich mesiacov, po uplynutí rozpočtového roka
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Jablonec

IČO
00304794
Sídlo
Jablonec 206, 90086 Jablonec
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Programový rozpočet nebol vypracovaný ako viacročný
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2009 nevykonala monitorovanie a hodnotenie plnenia programov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Jablonové

IČO
00304808
Sídlo
Jablonové 197, 90054 Jablonové
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Obec Kalinkovo

IČO
00304841
Sídlo
Kalinkovo 211, 90043 Kalinkovo
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rozpočet obce nebol vypracovaný ako programový
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Rozpočet obce nebol vypracovaný ako viacročný
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Hlavná kontrolórka nevypracovala odborené stanovisko k návrhu rozpočtu pred jeho schválením v OZ.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Rozpočet pred schválením nebol zverejnený v obci spôsobom obvyklým
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Kostolná pri Dunaji

IČO
00306037
Sídlo
Kostolná pri Dunaji 59, 90301 Kostolná pri Dunaji
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolvaný subjekt nevykonal hodnotenie plnenia programov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Kuchyňa

IČO
00304875
Sídlo
Kuchyňa 220, 90052 Kuchyňa
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec vykonala zmenu rozpočtu pred jej schválením obecným zastupiteľstvom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec vykonala zmenu rozpočtu pred jej schválením obecným zastupiteľstvom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Malé Leváre

IČO
00309711
Sídlo
Malé Leváre 177, 90874 Malé Leváre
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec pre program 7: Komunikácie nestanovila zámer a cieľ
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec počas roka 2009 nevykonala monitorovanie a hodnotenie plnenia programov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Plavecké Podhradie

IČO
00309788
Sídlo
Plavecké Podhradie 34, 90636 Plavecké Podhradie
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nemala pred schválením rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec počas roka 2009 nevykonala hodnotenie plnenia programov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Slovenský Grob

IČO
00305073
Sídlo
Hlavná 132, 90026 Slovenský Grob
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Viacročný rozpočet na roky 2009-2011 nebol zostavený v programovej štruktúre
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Vo viacročnom rozpočte na roky 2009-2011 neboli vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov, vrátane programov obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nevykonanie monitorovania a hodnotenia plnenia programov obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Tureň

IČO
00305138
Sídlo
Tureň 36, 90301 Tureň
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nemala podľa § 4 ods. 5 uvedeného zákona stanovené zámery a ciele v programovej štruktúre rozpočtu pre rok 2009 (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec počas roku 2009 nevykonala monitorovanie plnenia programov obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemala podľa § 9 ods. 1 uvedného zákona vypracovaný rozpočet ako viacročný, najmenej na tri rozpočtové roky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Hlavný kontrolór obce podľa § 18f ods. 1 písm. c) uvedeného zákona nevypracoval odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2009
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Viničné

IČO
00305154
Sídlo
Cintorínska 13, 90023 Viničné
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rozpočet obce neobsahoval zámery a ciele
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Neboli vyjadrené zámery obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec neevidovala operatívnu evidenciu rozpočtových opatrení
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemonitorovala a nehodnotila plnenie programov obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Vinosady

IČO
00305162
Sídlo
Pezinská 95, 90201 Vinosady
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Programový rozpočet neobsahoval zámery a ciele
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec počas roka 2009 nevykonala monitorovanie plnenia programov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Záhorská Ves

IČO
00305219
Sídlo
Hlavná 129, 90065 Záhorská Ves
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nemala pred schválením rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec nestanovila cieľ k podprogramu 12.1 Administratíva
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevykonala monitorovanie a hodnotenie plnenia programov obce (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Zálesie

IČO
00682110
Sídlo
Trojičné nám. 1, 90028 Zálesie
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nevykonala hodnotenie plnenia programov počas roka
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Späť