Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-034/2012/1070
Názov:
Kontrola efektívnosti vkladov majetku obcí do obchodných spoločností
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť efektívnosť majetkových vkladov do obchodných spoločností a zistiť plnenie zámerov s akými
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Giraltovce

IČO
00321982
Sídlo
Dukelská 75, 08701 Giraltovce
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Termín kontroly
13.03.2012 - 25.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Organizačný poriadok mestskej samosprávy neobsahoval všetky informácie o organizácii mestského úradu, nestanovoval počet zamestnancov a ich pracovné činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Prijaté Zásady hospodárenia bližšie neupravovali spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z majetkových podielov na právnických osobách, ktoré boli založené mestom alebo, v ktorých má mesto postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V 11 prípadoch zápisnice z valného zhromaždenia neobsahovali podpis zapisovateľa a spôsob organizácie priebehu konania valného zhromaždenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto Giraltovce v pôsobnosti valného zhromaždenia nezabezpečilo schválenie konateľskej zmluvy o výkone funkcie konateľa vo valnom zhromaždení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto Giraltovce nevykonávalo kontroly v ním založenej obchodnej spoločnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v kontrolovanom období nevystavilo obchodnej spoločnosti faktúry na úhradu nájomného dvakrát ročne, čím nekonalo v súlade s uzatvorenou zmluvou a zákonom o majetku obcí, keď nevyužilo všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt v kontrolovanom období 2009 – 2011 o úhradách pohľadávok za nájomné prijatých príjmovým pokladničným dokladom účtoval na ťarchu účtu 221- Bankové účty.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Údaje o nájomnom vzťahu k pozemkom mesta, trvajúcom viac ako päť rokov neboli zapísané do katastra nehnuteľností.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Krompachy

IČO
00329282
Sídlo
Nám. Slobody 1, 05342 Krompachy
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Termín kontroly
13.03.2012 - 17.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Dozorná rada v rokoch kontrolovaného obdobia nepodávala valnému zhromaždeniu správy o svojej činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou písomností a dokumentov zo zasadnutí dozornej rady bolo zistené, že v roku 2009 bolo zasadnutie dozornej rady zvolané dvakrát, v roku 2010 ani raz, a v roku 2011 v jednom prípade.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Ceny prenájmu lesných pozemkov na I. a II. polrok 2009 boli dohodnuté v rozpore so zmluvou, prezže cena nebola dohodnutá najneskôr do konca kalendárného roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, na ktorý sa nájomné dohodlo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto uzavrelo k zmluve o prenájme lesných pozemkov Dodatok č. 1 a Dodatok č. 2 o výške nájomného za prenajaté lesné pozemky na I. a II. polrok 2009 bez schválenia zmeny VZN mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Poprad

IČO
00326470
Sídlo
Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 05801 Poprad
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Termín kontroly
02.04.2012 - 28.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Prijaté Zásady hospodárenia bližšie neupravovali spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z majetkových podielov na právnických osobách, ktoré boli založené mestom alebo v ktorých má mesto postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Údaje o nájomnom vzťahu k pozemkom mesta, ak trvá alebo má trvať najmenej päť rokov, neboli zapísané do katastra nehnuteľností.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto pri neplatení zmluvne dohodnutého nájomného v stanovenom termíne písomne nevyzvalo nájomcu na plnenie ustanovení zmluvy a nevyužilo ani možnosť odstúpenia od zmluvy, keď sa nájomca omeškal s platbou nájomného v dvoch prípadoch 2 mesiace a v jednom prípade 3 mesiace, čím nekonalo v súlade s ustanoveniami uzatvorenej zmluvy a porušilo zákon o majetku obcí, keď nevyužilo všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Ružomberok

IČO
00315737
Sídlo
Nám.A.Hlinku 1, 03416 Ružomberok
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Termín kontroly
14.03.2012 - 04.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Sečovce

IČO
00331899
Sídlo
Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27, 07801 Sečovce
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Termín kontroly
12.03.2012 - 01.07.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zápisnice zo zasadnutí dozornej rady obchodnej spoločnosti neobsahovali skutočnosti, ktoré by dokumentovali preskúmanie účtovných závierok dozornou radou, návrh na rozdelenie zisku a predloženie návrhu valnému zhromaždeniu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dozorná rada v kontrolovanom období nepodávala valnému zhromaždeniu správy o svojej činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v kontrolovanom období nevymáhalo pohľadávky mesta voči obchodnej spoločnosti po termíne splatnosti a vo veci ich úhrady mesto nekonalo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Stupava

IČO
00305081
Sídlo
Hlavná 1/24, 90031 Stupava
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Termín kontroly
13.03.2012 - 17.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Svätý Jur

IČO
00304832
Sídlo
Prostredná 29, 90021 Svätý Jur
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Termín kontroly
14.03.2012 - 26.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Turzovka

IČO
00314331
Sídlo
Turzovka 0, 02354 Turzovka
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Termín kontroly
18.03.2012 - 24.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zásady hospodárenia upravovali, že mesto môže svoj majetok prenechať do správy na základe zmluvy o výkone správy s obchodnou spoločnosťou a v bode IV odsek 3 upravovali, že správcom majetku mesta môže byť rozpočtová, príspevková alebo obchodná organizácia mesta zriadená podľa osobitného predpisu, čo nebolo v súlade so zákonom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Borský Mikuláš

IČO
00309419
Sídlo
Smuha 1/2, 90877 Borský Mikuláš
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Termín kontroly
25.03.2012 - 17.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

Obec Bystré

IČO
00332275
Sídlo
Bystré 98, 09434 Bystré
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Termín kontroly
13.03.2012 - 28.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Organizačný poriadok obecnej samosprávy neobsahoval všetky informácie o organizácii obecného úradu predovšetkým nestanovoval počet zamestnancov, čo nebolo v súlade so zákonom o obecnom zriadení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt v prijatých zásadách hospodárenia bližšie neupravil spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z majetkových podielov na právnických osobách, ktoré boli založené obcou alebo, v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom, čím nekonal v súlade so zákonom o majetku obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt v pôsobnosti VZ nezabezpečil schválenie zmluvy o výkone funkcie konateľa vo VZ, čím nepostupoval v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt v pôsobnosti VZ nezabezpečil, aby o vyrovnaní straty z minulého obdobia rozhodlo VZ, čo nebolo v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt v pôsobnosti VZ nezabezpečil, aby výročné správy za roky 2009 a 2010 obsahovali všetky náležitosti v stanovenom rozsahu, čím nekonal v súlade so zákonom o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt tým, že neuchoval a nezabezpečil ochranu účtovnej dokumentácie nekonal v súlade so zákonom o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Bánov

IČO
00308765
Sídlo
Hviezdoslavova 34, 94101 Bánov
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Termín kontroly
03.04.2012 - 21.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Valné zhromaždenie nesprávne určilo úhradu straty a zápisnice z valného zhromaždenia neobsahovali všetky zákonom stanovené náležitosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
O uzatvorení zmlúv uzatvorených na 20 rokov nerozhodovalo obecné zastupiteľstvo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Štatút obce nebol v súlade so zákonom o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Jesenské

IČO
00318833
Sídlo
Jesenské 0, 98002 Jesenské
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Termín kontroly
12.03.2012 - 20.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec nemala v organizačnom poriadku špecifikovaný počet zamestnancov a ich pracovné činnosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec nemala v zásadách hospodárenia s majetkom upravené spôsoby výkonu práv v OS
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávalo Obecné zastupiteľstvo
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
hlavná kontrolórka nevykonala žiadnu kontrolu v obchodnej spoločnosti obce od jej založenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
hlavná kontrolórka obce bola zvolená za člena odbornej komusie obec´. zastupiteľstva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec v zmluve neuviedla, či je suma s DPH alebo nie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec v zmluve stanovila cenu, ktorá nezodpovedala v nej uvedeným podmienkam
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
konsolidovaná účtovná závierka nebola overená audítorom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec v štatistických výkazoch neuvádzala korektné údaje.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Kalná nad Hronom

IČO
00307131
Sídlo
Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Termín kontroly
03.04.2012 - 21.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Štatút obce nebol v súlade s týmto zákonom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Hlavný kontrolór nevykonal kontrolu v obchodnej spoločnosti, v ktorej bola obec jediným spoločníkom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zásady hospodárenia neupravovali spôsoby výkonu práv obce vyplývajúcich z vlastníctva majetkových podielov na právnických osobách založených obcou.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obcou bola dotácia obchodnej spoločnosti udelená bez podania žiadosti, uzatvorenia zmluvy a vyúčtovania s rozpočtom obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávnosť uplatnenia rozpočtovej klasifikácie u výdavkov obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržanie povinnosti uplatňovania rozpočtovej klasifikácie obcou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Prenajatie nebytových priestorov obchodnej spoločnosti bezodplatne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Komjatice

IČO
00308994
Sídlo
Nádražná 97/344, 94106 Komjatice
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Termín kontroly
03.04.2012 - 21.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec ako jediný spoločník nevykonávala pôsobnosť valného zhromaždenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nepostupovala hospodárne pri vynakladaní verejných prostriedkov pri vyplácaní mzdy konateľa a pri používaní majetku obchodnou spoločnosťou.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Obec nehospodárne vynaložila verejné prostriedky (mzda konateľa, používanie majetku obce obchodnou spoločnosťou).
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Zásady hospodárenia neupravovali spôsoby výkonu práv obce vyplývajúcich z vlastníctva majetkových podielov na právnických osobách založených obcou.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Hlavný kontrolór predkladal obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti raz ročne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Lehnice

IČO
00305553
Sídlo
Lehnice 89, 93037 Lehnice
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Termín kontroly
03.04.2012 - 28.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V kontrolovanom období obec nemala vypracovaný organizačný poriadok obecného úradu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zásady hospodárenia s majetkom obce neupravovali spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej opsoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v zmluve o dielo nedohodla ustanovenia, ktoré by určovali sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pôsobnosť valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti vykonávalo obecné zastupiteľstvo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Lysá pod Makytou

IČO
00317471
Sídlo
Lysá pod Makytou 1, 02054 Lysá pod Makytou
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Termín kontroly
07.03.2012 - 27.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obecné zastupiteľstvo bolo poverené výkonom valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zriadenej obcou
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nehospodárne stanovenie nájomného obchodnej spoločnosti.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Nestanovenie sankčných podmienok
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie

Obec Nitrianske Pravno

IČO
00318337
Sídlo
Námestie SNP 1/1, 97213 Nitrianske Pravno
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Termín kontroly
07.03.2012 - 27.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Pôsobnosť valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti bola zverená obecnému zastupiteľstvu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nevystavenie faktúr za prenájom majetku obce
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Neschválenie účtovných závierok a nerozhodnutie o úhrade straty
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Obec Omšenie

IČO
00311880
Sídlo
Omšenie 330, 91443 Omšenie
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Termín kontroly
07.03.2012 - 27.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti pri schvaľovaní účtovnej závierky v rokoch 2009 a 2010 nerozhodlo o rozdelení zisku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Plavecký Štvrtok

IČO
00305049
Sídlo
Plavecký Štvrtok 172, 90068 Plavecký Štvrtok
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Termín kontroly
13.03.2012 - 13.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec ako jediný spoločník nevykonávala svoju pôsobnosť v obchodnej spoločnosti prostredníctvom valného zhromaždenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovnú závierku obchodnej spoločnosti schválilo obecné zastupiteľstvo a zároveň rozhodlo o úhrade strát spoločnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nekontrolovala svoju právnickú osobu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obecné zastupiteľstvo konalo nad rámec svojho oprávnenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonávala svoju kontrolnú pôsobnosť v obchodnej spoločnosti v rozsahu kontrolnej činnosti ustanovenej zákonom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezosúladila údaj o výške základného imania vloženého do obchodnej spoločnosti, vykazovanom vo svojom účtovníctve, s údajom v obchodnej spoločnosti uvedeným v obchodnom registri
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obchodná spoločnosť počas svojej existencie dosahovala výlučne stratu zo svojej činnosti
Typ nedostatku: Neefektívne konanie

Obec Prakovce

IČO
00329517
Sídlo
Prakovce 333, 05562 Prakovce
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Termín kontroly
13.03.2012 - 19.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Organizačný poriadok obecného úradu nustanovoval počet zamestnancov a ich pracovné činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti na svojich zasadnutiach nevolilo predsedu a zapisovateľa. Zápisnice o valnom zhromaždení neobsahovalo meno predsedu valného zhromaždenia, meno zapisovateľa a rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania o jednotlivých rozhodnutiach valného zhromaždenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala na kontrolované obdobie vypracovaný pracovný poriadok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevymáhala úhrady pohľadávky obce voči obchodnej spoločností, ktorá bola po termíne splatnosti a vo veci úhrady pohľadávky obec nekonala.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec bezplatne požičala obchodnej spoločnosti do užívania nehnuteľný majetok obce a umožnila jej brať z neho úžitky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt ako jediný spoločník, nprijal opatrenie na úhradu straty v OS
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonala analýzu činností z predchádzajúceho obdobia za účelom dosiahnutia primeranej úrovne hospodárnosti efektívnosti a účinnosti v OS.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Obec Rabča

IČO
00314838
Sídlo
Hlavná 426, 02944 Rabča
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Termín kontroly
14.03.2012 - 27.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec netriedila výdavky v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie a zrealizovala výdavok mimo schváleného rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec vykonala zmenu rozpočtu bez schválenie obecným zastupiteľstvom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Slovenská Ľupča

IČO
00313823
Sídlo
Nám. SNP 13, 97613 Slovenská Ľupča
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Termín kontroly
11.03.2012 - 27.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec nemala vypracovaný štatút obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nemala v organizačnom poriadku špecifikovaný počet zamestnancov a ich pracovné činnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nemala v nzésadách hospodárenia s majetkom upravené spôsoby výkonu práv v obchodnej spoločnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
valné zhromaždenie neschválilo účtovnú závierku obchodnej spoločnosti za rok 2009
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
dozorná rada obchodnej spoločnosti nedávala valnému zhromaždeniu správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
dozorná rada obch. spoločnosti nedávala vyjadrenia k účtovnej závierke
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
hlavná kontrolórka bola zvolená za člena odbornej komisie obecného zastupiteľstva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec uhrádzala pllatby za energie za obchodnú spoločnosť
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
obec nezhodnocovala majetok obce - uzatvorila nevýhodné zmluvy
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
nájomné zmluvy a dodatky neboli odsúhlasené obecným zastupiteľstvom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
valné zhromaždenie neoprávneneschválilo použitie časti zisku OS na sociálny a reprezentačný fond
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Trstice

IČO
00306258
Sídlo
Trstice 667, 92542 Trstice
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Termín kontroly
03.04.2012 - 28.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec do 28.12.2011 nemala vypracované zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a vypracované zásady neupravovali práva a povinnosti organizácií, ktoré obec zriadila pri správe majetku obce, podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec zriadila, nakladanie s cennými papiermi a spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých mala obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V rokoch 2009 a 2010 si obec pri výkone samosprávy neuplatnila kontrolu v obchodnej spoločnosti založenej obcou prostredníctvom hlavného kontrolóra a ani iným spôsobom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Závadka nad Hronom

IČO
00313947
Sídlo
Osloboditeľov 27, 97667 Závadka nad Hronom
Kontrolované obdobie
2009 - 2011
Termín kontroly
13.03.2012 - 13.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec nekonala v súlade so zákonom o obecnom zriadení, keď pracovný a organizačný poriadok obecného úradu neschvaľoval štatutárny orgán obce, ale ObZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nekonala v súlade so zákonom o majetku obcí, keď vložila svoj majetok do OS bez predchádzajúceho zdôvodnenia opodstatnenosti a efektívnosti založenia tejto OS ako náhrady za zrušenú stratovú príspevkovú organizáciu obce
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
obec nekonala v súlade so zákonom o majetku obcí, keď včas neaktualizovala zásady hospodárenia so svojim majetkom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec nekonala v súlade s Obchodným zákonníkom, keď pôsobnosť jediného spoločníka OS vykonávalo ObZ, ktoré nebolo ani právnickou, ani fyzickou osobou, a tým nemalo kompetencie zastupovať obec ako jediný spoločník na VZ OS
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec nekonala v súlade s Obchodným zákonníkom, keď si nedostatočne uplatňovala svoje práva v OS prostredníctvom VZ tým, že VZ neschvaľovalo v roku 2009 účtovnú závierku OS za rok 2008, ako aj odvolanie druhého konateľa OS a v roku 2011 zníženie ZI o nepeňažný a peňažný vklad obce do OS
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec dostatočne nevyužívala dostupné právne prostriedky na ochranu svojho majetku, dôsledkom čoho vykazovala v kontrolovanom období vysoký podiel pohľadávok po lehote splatnosti.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Späť