Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-005/2019/1031
Názov:
Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť systém financovania obnovy a záchrany kultúrnych pamiatok a dodržanie pravidiel a postupov
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Diadém - združenie záchrany hradu Blatnica

IČO
42055105
Sídlo
Charkovská 7/8, 03608 Martin
Kontrolované obdobie
2016-2018
Termín kontroly
09.07.2019 - 16.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Z dokladov ktoré združenie predložilo MK SR v rámci vyúčtovania dotácie poskytnutej na projekt 1 NKÚ SR preukázal, že v piatich kúpnych zmluvách ktoré uzatvorilo občianske združenie s fyzickými osobami nepodnikateľmi spolu v sume 2 243,84 eur, nebol predmet kúpy v zmluve určený a opísaný tak, aby z ďalšieho obsahu zmluvy bolo zrejmé, čo konkrétne bolo predmetom tejto kúpy, aby ho nebolo možné zameniť s inou vecou. Uvedené nebolo v súlade s Občianskym zákonníkom, podľa ktorého účastníci sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov. V ďalšom preverovanom období pri projekte 2 a 3 sa tento nedostatok už nevyskytoval
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.

H-PROBYT, spol. s r.o.

IČO
35722924
Sídlo
Povraznícka 4, 81105 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2016-2018
Termín kontroly
09.06.2019 - 27.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Historicko - Astronomická Spoločnosť

IČO
37918231
Sídlo
Peter Martinisko, Skala 668/3, 01901 Ilava
Kontrolované obdobie
2016-2018
Termín kontroly
05.06.2019 - 17.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené porušenie zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, keď od roku 2015 nebola predĺžená platnosť ohlásenia stavebných úprav.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.

Kaštieľ Kubínyi s.r.o.

IČO
46275096
Sídlo
M. R. Štefánika 2266, 02601 Dolný Kubín
Kontrolované obdobie
2016-2018
Termín kontroly
22.07.2019 - 22.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

IČO
34129316
Sídlo
T.G.Masaryka 21, 91451 Trenčianske Teplice
Kontrolované obdobie
2016-2018
Termín kontroly
02.07.2019 - 21.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

LC investor s.r.o.

IČO
44259361
Sídlo
Mikušovská cesta 5319, 98401 Lučenec
Kontrolované obdobie
2016-2018
Termín kontroly
05.06.2019 - 29.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Tým, že kontrolovaný subjekt nevykazoval v účtovníctve obstaranie kaštieľa, v rámci samostatnej analytickej položky, nekonal v súlade so zákonom o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účet obstarania dlhodobého hmotného majetku, rekonštrukcia kaštieľa, mal v hlavnej knihe k 31.12.2014 zostatok 29 304,10 eur a k 01.01.2015 už mal zostatok 143 254,10 eur. Nezachovaním kontinuity zostatku účtu nekonal kontrolovaný subjekt v súlade so zákonom o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V súvahe, ako súčasti účtovnej závierky, bol obstaraný kaštieľ vykazovaný v rámci samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí, o ktorých v hlavnej knihe nebolo účtované. Nesprávnym vykazovaním kaštieľa v účtovnej závierke nekonal kontrolovaný subjekt v súlade so zákonom o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že vystavil prijímateľ výdavkový pokladničný doklad bez čísla na sumu 1 000,00 eur, ktorý nebol vykazovaný v účtovníctve za rok 2014, nekonal v súlade so zákonom o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Konateľ spoločnosti, ako stavebný dozor, nedostatočne sledoval vedenie stavebného denníka. Tým, že kontrolovaný subjekt, resp. stavebný dozor, akceptoval stavebný denník, ktorý neobsahoval práce týkajúce sa presunu zeminy mimo areálu staveniska v rámci výkonu sanácie vlhkosti a ani neuviedol v ňom o tom žiadny zápis, nekonal v súlade so stavebným zákonom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Kontrolovaný subjekt má neaktuálne stavebné povolenie na obnovu kaštieľa. Nepožiadal o predĺženie lehoty na dokončenie stavby, čím nekonal v súlade so stavebným zákonom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Zo zámeru obnovy kaštieľa, schváleného KPÚ Banská Bystrica, ešte nebolo nič realizované. Bola vykonaná len čiastočná sanácia vlhkosti kaštieľa, ktorú zámer obnovy nepredpokladal. Kontrolovaný subjekt neuviedol v zámere obnovy, predloženej na KPÚ Banská Bystrica, potrebu vykonania sanácie vlhkosti, čím nekonal v súlade so zákonom o ochrane PF.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 49/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nevykonal verejné obstarávanie pri obstarávaní projektovej dokumentácie, posudkov a prieskumov týkajúcich sa realizačného projektu I. etapy obnovy kaštieľa, ktoré boli uhradené z dotácie z MK SR, čím nekonal v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Tým, že kontrolovaný subjekt nezverejnil v profile na ÚVO SR súhrnnú správu o zákazkách, ktoré boli uhradené z dotácie z MK SR, nekonal v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Stavebné práce realizované na sanáciu vlhkosti kaštieľa neboli zaúčtované, ako súčasť obstarávacej ceny obnovy kaštieľa, ale priamo do nákladov. Obdobne bol zaúčtovaný priamo do nákladov, a nie ako súčasť obstarávacej ceny obnovy kaštieľa, podrobný inžinierskogeologický prieskum a záchranný archeologický výskum, ktoré boli vykonané tiež v rámci obnovy kaštieľa. Tým, že kontrolovaný subjekt zaúčtoval do bežných výdavkov práce patriace do kapitálových výdavkov, nekonal v súlade s postupmi účtovania pre podnikateľov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt zaúčtoval žiadosť o NFP na projekt na obnovu kaštieľa a za opis tohto projektu v slovenskom a anglickom jazyku, ako súčasť obstarávacej ceny obnovy kaštieľa,, a nie priamo do nákladov ako službu, čím nekonal v súlade s postupmi účtovania pre podnikateľov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Liptovské múzeum v Ružomberku

IČO
35993154
Sídlo
Nám. Š.N.Hýroša 10, 03450 Ružomberok
Kontrolované obdobie
2016-2018
Termín kontroly
08.07.2019 - 17.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Banská Štiavnica

IČO
00320501
Sídlo
Radničné námestie 1, 96924 Banská Štiavnica
Kontrolované obdobie
2016-2018
Termín kontroly
17.06.2019 - 30.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Fiľakovo

IČO
00316075
Sídlo
Radničná 25, 98621 Fiľakovo
Kontrolované obdobie
2016-2018
Termín kontroly
05.06.2019 - 06.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V katastri nehnuteľností nebol zaevidovaný prevod hradu Fiľakovo do správy príspevkovej organizácie mesta – Hradné múzeum vo Fiľakove, čo nie je v súlade s § 19 písm. a) katastrálneho zákona, podľa ktorého vlastníci a iné oprávnené osoby sú povinné dbať, aby všetky údaje katastra týkajúce sa nehnuteľnosti alebo vlastníka nehnuteľností, ako aj zmeny týchto údajov mohli byť v katastri riadne evidované, a ohlásiť každú zmenu okresnému úradu do 30 dní odo dňa vzniku, zmeny alebo zániku rozhodujúcej skutočnosti a na vyzvanie okresného úradu predložiť v určenej lehote doklady na zápis týchto údajov do katastra.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Tým, že mesto vykazovalo v účtovníctve na majetkových účtoch NKP, ktorú nemalo spoľahlivo ocenenú, nekonalo v súlade s metodickým usmernením MF SR o účtovaní NKP a porušilo § 2 ods. 4 písm. a) zákona o účtovníctve, podľa ktorého majetkom sú tie aktíva účtovnej jednotky, ktoré sa dajú spoľahlivo oceniť, podľa § 24 až 28 tohto zákona.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V profile verejného obstarávateľa na webovom sídle ÚVO v kvartálnej súhrnnej správe v roku 2015 neboli uvedené dve zákazky – v sume 2 904,00 eur od PRODIS plus, s. r. o. a v sume 2 520,00 eur od Mgr. Michal Šimkovic, s. r. o. V roku 2017 v profile verejného obstarávateľa v rámci kvartálnej súhrnnej správy nebola uvedená zákazka v sume 9 979,052 Eur od spoločnosti COOP-STAV, spol. s r. o. Tým, že v profile na ÚVO SR mesto nezverejnilo súhrnnú správu o všetkých týchto zákazkách, nekonalo v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. účinného do 02.12.2015, podľa ktorého „Ak je predpokladaná hodnota zákazky rovnaká alebo vyššia než 1 000 eur, je verejný obstarávateľ povinný v profile zverejniť raz štvrťročne súhrnnú správu o týchto zákazkách, v ktorej pre každú zákazku uvedie hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.“, resp. nekonal v súlade s § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. účinného od 03.12.2015, podľa ktorého „Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.“
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 343/2015 Z.z.

Mesto Galanta

IČO
00305936
Sídlo
Mierové námestie 940/1, 92418 Galanta
Kontrolované obdobie
2016-2018
Termín kontroly
03.07.2019 - 06.11.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

mesto zaúčtovalo výdavky súvisiace s poskytnutými dotáciami určenými na bežné výdavky na účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, čím nepostupovalo v súlade § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého podrobnosti o rámcových účtových osnovách pre jednotlivé skupiny účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva ustanoví MF SR opatrením, opatrenie vyhlasuje oznámením o jeho vydaní v Zbierke zákonov SR a účtovná jednotka je povinná ho dodržiavať. Mesto zároveň nepostupovalo v súlade s § 63 opatrenia MF SR o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mestu Galanta z uzatvorených zmlúv o poskytnutí dotácie, zo záväzného stanoviska KPÚ ako i § 32 ods.4 zákona o ochrane pamiatkového fondu vyplývala povinnosť písomne oznámiť príslušnému KPÚ začatie a ukončenie prác na obnove - reštaurovaní pamiatky, a to najneskôr 5 dní pred začatím prác a 5 dní po ukončení prác. Mesto Galanta nepreukázalo splnenie ohlasovacej povinnosti pred začatím prác a pred ukončením prác v roku 2016 a v roku 2017.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 49/2002 Z.z.

Mesto Hlohovec

IČO
00312509
Sídlo
M. R. Štefánika 1, 92001 Hlohovec
Kontrolované obdobie
2016-2018
Termín kontroly
09.07.2019 - 30.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Holíč

IČO
00309541
Sídlo
Bratislavská 5, 90851 Holíč
Kontrolované obdobie
2016-2018
Termín kontroly
30.07.2019 - 27.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zákazku s nízkou hodnotou na obstaranie Obnovy fasády a podjazdu Mestského úradu v Holíči v sume 51 318,63 eur s DPH mesto nezverejnilo v v profile verejného obstarávateľa v súhrnnej správe. Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ustanovením § 117 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.

Mesto Levoča

IČO
00329321
Sídlo
Nám. Majstra Pavla 4, 05401 Levoča
Kontrolované obdobie
2016-2018
Termín kontroly
06.06.2019 - 24.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto oznámilo začatie prác na obnove kultúrnej pamiatky jeden deň po stanovenom termíne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Súčasťou finančného vyúčtovania neboli predpokladané náklady projektu za jednotlivé roky realizácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V prípade realizácie štyroch projektov realizovaných v roku 2017 bolo zistené, že mesto Levoča oneskorene zaslalo na MK SR oznámenie, že v súvislosti s prijatou dotáciou týkajúcou sa realizácie uvedených projektov nevznikli výnosy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V súvislosti s realizáciou projektu „Dejiny mesta Levoča“ (rok 2016) a projektu „Dejiny mesta Levoča II. fáza“ (rok 2017) mesto neodviedlo príspevok formou preddavku do umeleckého fondu vo výške 2 % z vyplatených odmien, pričom výška neodvedeného príspevku predstavovala sumu 591,50 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 13/1993 Z.z.

Mesto Martin

IČO
00316792
Sídlo
Nám. S. H. Vajanského 1, 03649 Martin
Kontrolované obdobie
2016-2018
Termín kontroly
16.07.2019 - 29.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Poltár

IČO
00316342
Sídlo
Železničná 489/1, 98701 Poltár
Kontrolované obdobie
2016-2018
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Veľký Šariš

IČO
00327972
Sídlo
Námestie sv. Jakuba 1, 08221 Veľký Šariš
Kontrolované obdobie
2016-2018
Termín kontroly
05.06.2019 - 22.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou predložených dokladov bolo zistené, že oznámenie o začatí prác na obnove NKP bolo zaslané KPÚ Prešov listom 23.05.2016, pričom termín začatia prác bol 09.05.2016. Mesto oznámilo začatie prác na obnove NKP 14 dní po termíne stanovenom v čl. 2 ods. 18 zmluvy č.MK-788/2016/1.4. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu zo 21.10.2019 bol termín oznámenia začatia prác viazaný na podpis dohody s ÚPSVaR a nedopatrením bolo oznámenie o začatí prác zaslané po termíne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou účtovného denníka za rok 2018 bolo zistené, že kontrolovaný subjekt vrátil finančné prostriedky v sume 2 949,60 eur poskytovateľovi 26.04.2018 t.j. 10 dní po termíne stanovenom MK SR. Mesto tým nepostupovalo podľa čl. 3 ods. 8 zmluvy č.MK-3136/2017/1.4 podľa ktorého je prijímateľ povinný predložiť, doplniť alebo zabezpečiť odstránenie nedostatkov vo finančnom vyúčtovaní podľa pokynov poskytovateľa a v lehote určenej poskytovateľom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou predložených dokladov bolo zistené, že oznámenie o začatí prác na obnove NKP bolo zaslané KPÚ Prešov listom 05.05.2018, pričom termín začatia prác bol 01.05.2018. Mesto oznámilo začatie prác na obnove NKP 5 dní po termíne stanovenom v čl. 2 ods. 18 zmluvy č.MK-3879/2018/1.4. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu z 21.10.2019 bol termín oznámenia začatia prác viazaný na podpis dohody s ÚPSVaR a nedopatrením bolo oznámenie o začatí prác zaslané po termíne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrola preukázala, že úhrada faktúry č. 2018102 v sume 990,00 eur nebola oprávnenou nákladovou položkou v zmysle čl. 2 ods. 3 zmluvy č. MK 3879/2018/1.4.. V uvedenom prípade došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy podľa ktorého porušením finančnej disciplíny je použitie verejných prostriedkov v rozpore s určeným účelom.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že mesto nedostatky uvedené v kolaudačnom rozhodnutí odstránilo, avšak pracovné stretnutie s pracovníkmi KPÚ Prešov na odsúhlasenie úprav v určenom termíne do 30.06.2019 nebolo zvolané. Kontrolovaný subjekt týmto postupom nedodržal podmienky stanovené v kolaudačnom rozhodnutí z 06.09.2018.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mestské kultúrne stredisko

IČO
00059994
Sídlo
Hradná 1, 94501 Komárno
Kontrolované obdobie
2016-2018
Termín kontroly
02.07.2019 - 17.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

IČO
00165182
Sídlo
Nám. SNP 33, 81331 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2016-2018
Termín kontroly
02.06.2019 - 30.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

MK SR nepreukázalo monitorovanie plnenia opatrení/úloh z koncepcie ochrany pamiatkového fondu, ktoré malo vypracovávať v dvojročných cykloch za obdobie rokov 2015 až 2016.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Počet vykazovaných kultúrnych pamiatok v kontrolovanom období nezodpovedal skutočnosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Ministerstvo má prístup do elektronického systému verejnej správy, avšak sprístupnenie údajov v ňom nie je dostatočne zabezpečené.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
MK SR neevidovalo všetky údaje, potrebné pre zaraďovanie a hodnotenie žiadostí.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Z dotačného systému MK SR boli v roku 2017 poskytnuté dotácie 2 spoločnostiam, pričom člen komisie, ktorá rozhodovala o poskytnutí dotácie, bol v jednej spoločnosti konateľom a v druhej predsedom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Viac ako polovica členov komisie (traja z piatich členov) bola osobne zainteresovaná na šiestich hodnotených žiadostiach, z toho bol Mgr. M.H. zainteresovaný na troch žiadostiach.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Dokumentácia z rokovania komisie nebola vypracovaná v súlade so zistenou skutočnosťou. Kontrolou údajov v zápisnici zo zasadnutia komisie podprogramu 1.6 (spísanej 25.05.2017) bolo zistené, že bod 3 zápisnice neobsahoval pravdivé údaje. V zápisnici bolo uvedené, že napr. žiadosť Obec Bojná a Mesto Holíč neboli podporené, avšak tieto projekty boli schválené. V skutočnosti však na tieto projekty boli schválené finančné prostriedky vo výške 653 544 eur.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Hodnotiace hárky nevykazovali zachovanie dostatočnej miery transparentnosti. V hárkoch s bodovým hodnotením neboli uvedené mená ani podpisy hodnotiteľov, chýbali dátumy, bodové hodnotenia na niektorých hárkoch boli vykonané ceruzkou a niektoré boli prepisované.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Ministerstvo neevidovalo za kontrolované obdobie čerpanie dotácií podľa jednotlivých podprogramov. Taktiež neevidovalo príjemcov dotácií, ktorí nepredložili vyúčtovanie alebo jeho časť, resp. boli vyzvaní na vrátenie dotácie alebo jej časti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Ministerstvo v účtovníctve neevidovalo pohľadávky vzniknuté z poskytnutých dotácií (v rokoch 2012,2013 a 2016).
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Ministerstvo v kontrolovanom období vo vymáhaní pohľadávok nekonalo a taktiež neuplatňovalo možnosť udeľovania sankcií v zmysle zmlúv o poskytovaní dotácií.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 374/2014 Z.z.
Pretože boli všetky tri zmluvy podpísané osobou, ktorá nebola oprávnená konať v mene spoločenstva, ich uzatvorenie sa považuje v zmysle Občianskeho zákonníka za neplatný právny úkon.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Ministerstvo pred uzatvorením zmlúv o poskytnutí dotácií s príjemcom riadne nepreverilo splnenie podmienok poskytovania dotácií. Zmluvy zo strany príjemcu boli podpísané osobou, ktorá nebola oprávnená konať v mene spoločenstva vlastníkov bytov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

NADÁCIA PROSPERITAS

IČO
35560444
Sídlo
Hlavná 141/22, 07901 Veľké Kapušany
Kontrolované obdobie
2016-2018
Termín kontroly
17.06.2019 - 22.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt v roku 2016 neoznámil písomne KPÚ začatie a ukončenie prác na obnove NKP v rámci projektu „Sennyeyovský kaštieľ, Rekonštrukcia severného krídla – záchranné práce, montáž strechy“, nepostupoval v súlade s čl. 2 bodom 18 Zmluvy o poskytnutí dotácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt tým, že v roku 2017 písomne neoznámil KPÚ začatie a ukončenie prác na obnove NKP v rámci projektu „Sennyeyovský kaštieľ, Rekonštrukcia južného krídla – záchranné práce“, nepostupoval v súlade s čl. 2 bodom 18 Zmluvy o poskytnutí dotácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nezaslal poskytovateľovi v určenom termíne informáciu o tom, že mu z poskytnutých prostriedkov nevznikli výnosy, čo nebolo v súlade s čl. 2 bodom 6 uzatvorenej zmluvy o poskytnutí dotácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Tým, že kontrolovaný subjekt poskytnutú dotáciu za rok 2017 nevyúčtoval v stanovenom termíne, nepostupoval v súlade s čl. 3 bodom 1 písm. b) uzatvorenej zmluvy o poskytnutí dotácie, čím súčasne porušil finančnú disciplínu v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté sa kvalifikuje ako porušenie finančnej disciplíny.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny

Obec Bojná

IČO
00310239
Sídlo
Bojná 201, 95601 Bojná
Kontrolované obdobie
2016-2018
Termín kontroly
26.08.2019 - 16.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Obec Chtelnica

IČO
00312584
Sídlo
Nám. 1. mája 495/52, 92205 Chtelnica
Kontrolované obdobie
2016-2018
Termín kontroly
10.07.2019 - 24.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt ako prijímateľ dotácie pri projekte 4 bol povinný vyúčtovať použitie dotácie v lehote do 20.01.2019, ak dotáciu, alebo jej časť použil do 31.12.2018. Kontrolovaný subjekt pri projekte 4 použil časť dotácie do 31.12.2018 na reštaurovanie NKP – strešného vikiera hlavnej budovy kaštieľa v Chtelnici v sume 7 610,00 eur z celkovej dotácie 19 700,00 eur. Obec zaslala MK SR poštou s dátumom pečiatky podacej pošty 07.03.2019 vyúčtovanie časti dotácie, ktorú použila do 31.12.2018, čím nedodržala ust. čl. 3 ods. 1 písm. a) zmluvy o poskytnutí dotácie 4 a jej Dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie 4.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
NKÚ SR zistil, že obec nedodržala ust. čl. 2 ods. 3 zmluvy o poskytnutí dotácie 1. Prijímateľ bol oprávnený použiť dotáciu na úhradu príslušného výdavku najviac v sume, ktorú k takémuto výdavku uviedol v celkovom rozpočte projektu. Pri nákladovej položke lešenie (prenájom) to boli finančné prostriedky vo výške 2 500,00 eur. Kontrolou bolo zistené, že obec na danú nákladovú položku použila výdavok vo výške 4 098,24 eur, čo bol rozdiel o 1 598,24 eur.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt v zmysle čl. 2 ods. 18 zmluvy o poskytnutí dotácie 1 – 4 bol povinný písomne oznámiť príslušnému KPÚ začatie a ukončenie prác pri obnove/reštaurovaní pamiatky, a to najneskôr päť dní pred začatím prác a päť dní po ukončení prác. Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nepreukázal zaslanie oznámení KPÚ o začatí a ukončení prác. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu, KPÚ bol o začatí a ukončení prác informovaný pri pravidelných stretnutiach realizátora rekonštrukčných prác a zamestnancov KPÚ pri vykonávaní štátneho pamiatkového dohľadu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Kecerovce

IČO
00324299
Sídlo
Kecerovce 92, 04447 Kecerovce
Kontrolované obdobie
2016-2018
Termín kontroly
25.06.2019 - 03.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Obec Nižná Kamenica

IČO
00324485
Sídlo
Nižná Kamenica 60, 04445 Nižná Kamenica
Kontrolované obdobie
2016-2018
Termín kontroly
06.06.2019 - 03.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt vrátil nespotrebovanú časť dotácie po stanovenom termíne
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt zaúčtoval technické zhodnotenie NKP na účet 021 namiesto účtu 029
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Slanec

IČO
00324728
Sídlo
Hlavná 55/114, 04417 Slanec
Kontrolované obdobie
2016-2018
Termín kontroly
17.06.2019 - 22.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že obec Slanec ako vlastník NKP hrad Slanec nemal na obnovu vydané stavebné povolenie od príslušného stavebného úradu. V zmysle § 54 stavebného zákona sa môžu stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu. Podľa § 32 ods. 12 pamiatkového zákona rozhoduje v stavebnom konaní stavebný úrad na základe záväzného stanoviska KPÚ a to aj v prípade, ak práce možno vykonať na základe ohlásenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Kontrolovaný subjekt nevedel preukázať predloženie Dohody o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie uzatvorenej v roku 2016 s ÚPSVaR Košice, poskytovateľovi dotácie, čím nepreukázal splnenie podmienky uvedenej v čl. 1 bodu 3 uzatvorenej zmluvy o poskytnutí dotácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt tým, že informáciu o tom, že mu z poskytnutých prostriedkov nevznikli žiadne výnosy nezaslal poskytovateľovi v určenom termíne, nedodržal podmienku čl. 2 bodu 6 uzatvorenej zmluvy o poskytnutí dotácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Tým, že kontrolovaný subjekt informáciu o tom, že mu z poskytnutých prostriedkov za rok 2018 nevznikli žiadne výnosy nezaslal poskytovateľovi v stanovenom termíne, nedodržal podmienku čl. 2 bodu 6 uzatvorenej zmluvy o poskytnutí dotácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Tomášikovo

IČO
00306223
Sídlo
Hlavná 319, 92504 Tomášikovo
Kontrolované obdobie
2016-2018
Termín kontroly
17.06.2019 - 25.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Údaje v žiadosti neboli v súlade s projektovou dokumentáciou. Nesprávne uvedené údaje tak mali následne vplyv aj na cenu danej položky v celkovom rozpočte projektu, ktorý bol súčasťou žiadosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec Tomášikovo počas výkonu kontroly žiadosť o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy, ako aj rozhodnutie krajského pamiatkového úradu nepredložila. Prvotné žiadosti z roku 2013 už neeviduje.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 49/2002 Z.z.
Podľa dokumentácie z verejného obstarávania obec Tomášikovo realizovala verejné obstarávanie na stavebné práce. To však nezodpovedalo skutočnosti, položkový výkaz výmer obsahoval len dodávky konštrukcií v stanovených výmerách. Navonok prezentovaná zákazka na uskutočnenie stavebných prác nezodpovedala definícii uvedenej v zákone o verejnom obstarávaní, v skutočnosti bola zákazkou na dodanie tovaru.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Obec podpísala so zhotoviteľom zmluvu o dielo, jej predmetom bolo dodanie stavebných prác, zmluvne dohodnutá suma však bola len súčtom rovnakých (vyššie uvedených) štyroch položiek dodávok zvislých a kompletných konštrukcií a doplnkových kovových konštrukcií (rozpočet tvoril prílohu zmluvy). Zmluvne deklarované dielo bolo v rozpore s výkazom výmer, ktorý tvoril súčasť zmluvy o dielo. Podľa textu zmluvy sa javilo, že budú realizované stavebné práce, priložený rozpočet bol však len súčtom dodaných konštrukcií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
V písomnom vyjadrení obec Tomášikovo uviedla, že z dotácie uhradila len materiál. Zároveň bol v zmysle zmluvy vedený stavebný denník (čo potvrdzovalo vykonanie prác) a obidvoma stranami podpísaný odovzdávací a preberací protokol, v ktorom deklarovali riadne ukončenie diela a jeho odovzdanie objednávateľovi. V protiklade s tým zmluvná povinnosť predložiť dokumentáciu skutočne zhotoveného diela (čl. XIII. ods. 13.5) nebola splnená, podľa písomného vyjadrenia kontrolovaného subjektu od nej upustili z dôvodu, že „zmluva obsahovala len dodávku materiálu“.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Súčasťou vysúťaženej ceny, ako aj súčasťou zazmluvnenej sumy, mali byť brány. Výkaz výmer ich nezahŕňal. Údaje o bránach v jednotlivých dokumentoch (žiadosť, stavebné povolenie, zmluva) boli odlišné. V skutočnosti boli realizované dve brány – jedna veľká a jedna malá. Vo vyúčtovacej faktúre predloženej MK SR sa brány nenachádzali. Podľa písomného vyjadrenia kontrolovaného subjektu boli položky mimo výkazu hradené z vlastných zdrojov. Uvedené poukazuje na nejednotnosť a nesprávnosť údajov v jednotlivých dokumentoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Fakturované položky a skutočne zrealizované práce neboli totožné, t. j. faktúra neodzrkadľovala skutočné dodanie tovaru alebo služby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z., 431/2002 Z.z.

Obec Uhrovec

IČO
00311201
Sídlo
SNP 86/7, 95641 Uhrovec
Kontrolované obdobie
2016-2018
Termín kontroly
03.07.2019 - 28.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Občianske združenie Hrad Uhrovec

IČO
42415101
Sídlo
Stavbárska 24, 82107 Bratislava-Vrakuňa
Kontrolované obdobie
2016-2018
Termín kontroly
04.06.2019 - 27.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Občianske združenie dobrej vôle

IČO
30789982
Sídlo
Magdalény Zai 1, 03301 Liptovský Hrádok
Kontrolované obdobie
2016-2018
Termín kontroly
24.07.2019 - 09.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Tatranský okrášľovací spolok

IČO
42089514
Sídlo
Starý Smokovec 46, 06201 Poprad
Kontrolované obdobie
2016-2018
Termín kontroly
11.07.2019 - 24.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt písomne neoznámil začatie prác na obnove kultúrnej pamiatky príslušnému krajskému pamiatkovému úradu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Prijímateľ dotácie neposielal Ministerstvu kultúry SR písomnú informáciu o tom, že mu nevznikli výnosy z poskytnutých prostriedkov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt neúčtoval o účtovných prípadoch v období, s ktorým časovo a vecne súviseli
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neúčtovaním o účtovných prípadoch v účtovnom období, s ktorým časovo a vecne súviseli, účtovná závierka neposkytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré boli predmetom účtovníctva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Predložením jednotlivých vyúčtovaní dotácie bez povinných príloh a po lehote určenej poskytovateľom došlo k porušeniu podmienok stanovených v čl. 3 ods. 9 zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2017 číslo: MK-4250/2017/1.6 a zároveň došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Vihorlatské múzeum v Humennom

IČO
37781391
Sídlo
Námestie slobody 1, 06618 Humenné
Kontrolované obdobie
2016-2018
Termín kontroly
12.08.2019 - 14.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

ZDRUŽENIE HRADU BYSTRICA

IČO
42141257
Sídlo
Považské Podhradie 117, 01704 Považská Bystrica
Kontrolované obdobie
2016-2018
Termín kontroly
27.06.2019 - 06.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Združenie na záchranu Lietavského hradu

IČO
36148750
Sídlo
Lietava 222, 01318 Lietava
Kontrolované obdobie
2016-2018
Termín kontroly
17.07.2019 - 30.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Združenie realizovalo stavebné činnosti bez ohlásenia stavebnému úradu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Združenie k zúčtovaniu poskytnutej dotácie predložilo účtovné doklady, ktoré nedostatočne preukazovali fakturovanú skutočnosť - 33 dodávateľských faktúr v celkovej sume 48 805,00 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nevykonaním verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác a pamiatkového výskumu nebolo zo strany združenia preukázané, že náklady na uskutočnené práce odpovedali jej cene.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Združenie nevykonaním verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác a pamiatkového výskumu v roku 2016 nepreukázalo hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Zoborský skrášľovací spolok

IČO
42335205
Sídlo
Kamenná 65, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
2016-2018
Termín kontroly
24.06.2019 - 21.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o.

IČO
37971832
Sídlo
Kláštorská 134, 94988 Nitra
Kontrolované obdobie
2016-2018
Termín kontroly
22.08.2019 - 29.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

ŽANDÁRSKA STANICA

IČO
37955829
Sídlo
Štiavnické Bane s.č. 80, 96981 Štiavnické Bane
Kontrolované obdobie
2016-2018
Termín kontroly
17.06.2019 - 27.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zmena štatutárneho orgánu spoločenstva nebola vykonaná zápisom do registra spoločenstiev, v zmysle § 7 ods. 10 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov zmena nenadobudla účinnosť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 182/1993 Z.z.
Podpísanie zmlúv o poskytnutí dotácie na roky 2015 až 2018 s MK SR, ako aj iných dokumentov vlastníčkou bytu, ktorá nebola oprávnená konať v mene spoločenstva sa považuje v zmysle Občianskeho zákonníka za neplatný právny úkon.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Účtovné doklady - dve faktúry v celkovej sume 2 050,00 eur neboli preukázateľnými účtovnými záznamami v zmysle § 32 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa za preukázateľný účtovný záznam považuje iba účtovný záznam, ktorého obsah priamo dokazuje skutočnosť. Faktúry boli vystavené za výmenu 2 ks okien, pri kontrole na mieste bolo zistené, že dve okná neboli vymenené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nedodržal článok 2 ods. 2 zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2015, keď použil vlastné zdroje v sume 950,00 eur na murárske práce a nie na obnovu okien - výmenu okien ako uviedol v celkovom rozpočte, ktorý tvoril prílohu k žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2015.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Prijímateľ dotácie nedodržal článok 2 ods. 2 zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2016, keď nefinancoval projekt najmenej vo výške 5 %, t. j. v sume 961,00 eur z celkového rozpočtu projektu, uvedeného v prílohe žiadosti, ale v sume 934,40 eur, čo predstavuje 4,86 % z rozpočtu projektu. Vo finančnom vyúčtovaní bola vyčíslená suma 988,60 eur, ktorá pozostávala zo sumy 934,40 eur a poplatku 54,20 eur za vedenie účtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nedodržal § 9 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný obstarávateľ bol povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona. Zároveň nedodržal článok 2 ods. 14 zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2015 a článok 2 ods. 15 zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2016, podľa ktorých bol povinný dodržať ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Prijímateľ dotácie nedodržal článok 2 ods. 2 zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2017, keď nefinancoval projekt najmenej vo výške 5 %, t. j. v sume 1 940,00 eur z celkového rozpočtu projektu, uvedeného v prílohe žiadosti, ale v sume 1 900,00 eur, čo predstavuje 4,90 % z rozpočtu projektu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Spoločenstvo nedodržalo § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, keď v kontrolovanom období neviedlo účtovníctvo podľa Opatrenia MF SR č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších opatrení. Pri účtovaní dotácií nepostupovalo podľa § 21 Opatrenia MF SR č. MF/24975/2010-74, keď o dotáciách neúčtovalo v účtovných knihách - peňažnom denníku, knihe pohľadávok, knihe záväzkov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Späť