Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-048/2011/0008
Názov:
Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste, ktoré je sídlom okresu
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Nové Zámky

IČO
00309150
Sídlo
Hlavné námestie 10, 94001 Nové Zámky
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

zriaďovacia listina príspevkovej organizácie neobsahovala IČO, vecné a finančné vymedzenie majetku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
zriaďovacia listina príspevkovej organizácie neobsahovala IČO, vecné a finančné vymedzenie majetku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
zriaďovacia listina príspevkovej organizácie neobsahovala IČO, vecné a finančné vymedzenie majetku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
poskytnutie zálohy na ples bez vopred uzatvorenej zmluvy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
poskytnutie zálohy na ples bez vopred uzatvorenej zmluvy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
zatriedenie výdavku na ples na nesprávnu položku rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
zatriedenie výdavku na ples na nesprávnu položku rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
uhradenie výdavku za prenájom z nesprávnej položky rozpočtovej klaisfikácie a jej nesprávne zaúčtovanie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
catteringové služby neboli schválené v rozpočte mesta, objednávka k faktúre neobsahovala množstvo, druh, jednotkovú cenu a počet osôb
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
catteringové služby neboli schválené v rozpočte mesta, objednávka k faktúre neobsahovala množstvo, druh, jednotkovú cenu a počet osôb
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
catteringové služby neboli schválené v rozpočte mesta, objednávka k faktúre neobsahovala množstvo, druh, jednotkovú cenu a počet osôb
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
objednávky neobsahovali účel, rozpis položiek a cenu (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
opakovaný nákup alkoholu bez doloženia účelu použitia (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
opakovaný nákup alkoholu bez doloženia účelu použitia (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
uhradenie dvoch faktúr od toho istého dodávateľa s priložením jednej objednávky (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
VPD na občerstvenie obsahoval aj rôzny iný materiál, ktorý bol zatriedený na nesprávnu podpoložku a zaúčtovaný na nesprávny účet
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
VPD na občerstvenie obsahoval aj rôzny iný materiál, ktorý bol zatriedený na nesprávnu podpoložku a zaúčtovaný na nesprávny účet
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
poskytnutie dotácie pre vlastnú organizačnú zložku bez právnej subjektivity, nevykonanie kontroly zúčtovacích dokladov,nedodržanie účelu, nesprávne zatriedenie a zaúčtovanie dotácie,
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
poskytnutie dotácie pre vlastnú organizačnú zložku bez právnej subjektivity, nevykonanie kontroly zúčtovacích dokladov,nedodržanie účelu, nesprávne zatriedenie a zaúčtovanie dotácie,
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
poskytnutie dotácie pre vlastnú organizačnú zložku bez právnej subjektivity, nevykonanie kontroly zúčtovacích dokladov,nedodržanie účelu, nesprávne zatriedenie a zaúčtovanie dotácie,
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
poskytnutie dotácie pre vlastnú organizačnú zložku bez právnej subjektivity, nevykonanie kontroly zúčtovacích dokladov,nedodržanie účelu, nesprávne zatriedenie a zaúčtovanie dotácie,
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
poskytnutie dotácie pre vlastnú organizačnú zložku bez právnej subjektivity, nevykonanie kontroly zúčtovacích dokladov,nedodržanie účelu, nesprávne zatriedenie a zaúčtovanie dotácie,
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
poskytnutie dotácie pre vlastnú organizačnú zložku bez právnej subjektivity, nevykonanie kontroly zúčtovacích dokladov,nedodržanie účelu, nesprávne zatriedenie a zaúčtovanie dotácie,
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
poskytnutie dotácie pre vlastnú organizačnú zložku bez právnej subjektivity, nevykonanie kontroly zúčtovacích dokladov,nedodržanie účelu, nesprávne zatriedenie a zaúčtovanie dotácie,
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
poskytnutie dotácie pre vlastnú organizačnú zložku bez právnej subjektivity, nevykonanie kontroly zúčtovacích dokladov,nedodržanie účelu, nesprávne zatriedenie a zaúčtovanie dotácie,
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nedodržanie termínu na predloženie vyúčtovania dotácie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
zamestnanec organizačnej zložky MsÚ sám sebe navrhol a schválil vyplatenie mimoriadnej odmeny
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 553/2003 Z.z.
uzatvorenie dohody o vykonaní práce na práce a vyplácanie práce, ktorá sa netýkala výkonu samosprávy mesta
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
uzatvorenie dohody o vykonaní práce na práce a vyplácanie práce, ktorá sa netýkala výkonu samosprávy mesta
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
faktúry boli v celej sume zaúčtované na náklady budúcich období, bez ich rozúčtovania na náklady bežného účtovného obdobia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
faktúry boli v celej sume zaúčtované na náklady budúcich období, bez ich rozúčtovania na náklady bežného účtovného obdobia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
faktúry boli v celej sume zaúčtované na náklady budúcich období, bez ich rozúčtovania na náklady bežného účtovného obdobia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
nesprávne preúčtovanie preddavku z účtu na účet a poskytnutie preddavku na dobu dlhšiu ako 3 mesiace
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
nesprávne preúčtovanie preddavku z účtu na účet a poskytnutie preddavku na dobu dlhšiu ako 3 mesiace
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nesprávne preúčtovanie preddavku z účtu na účet a poskytnutie preddavku na dobu dlhšiu ako 3 mesiace
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nesprávne preúčtovanie preddavku z účtu na účet a poskytnutie preddavku na dobu dlhšiu ako 3 mesiace
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
účtovná závierka neobsahovala predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
účtovná závierka neobsahovala predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
účtovná závierka neobsahovala predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
účtovná závierka neobsahovala predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neuvedenie sídla účtovnej jednotky v inventarizačnom zápise mesta
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nesprávne vykázanie inventarizačného rozdielu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
v inventarizačnom zápise boli uvedené výsledky porovnania len u niektorých inventarizovaných účtov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nevyhotovenie inventarizačných súpisov s predpísanými náležitosťami
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventarizačné súpisy neobsahovali meno, priezvisko, podpisový záznam, miesto uloženia majetku, jednotky množstva
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventarizačné súpisy neobsahovali meno, priezvisko, podpisový záznam, miesto uloženia majetku, jednotky množstva
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventarizačné súpisy neobsahovali meno, priezvisko, podpisový záznam, miesto uloženia majetku, jednotky množstva
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nezaradenie umeleckých diel na prislúchajúcom účte (počet porušení:4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
odcudzený majetok uvedený v inventúrnych súpisoch nebol vykázaný ako inventarizačný rozdiel (počet porušení:4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
v dohode o vykonaní práce so zamestanancom bola dohodnutá práca za pomoci iných osôb a mesto uzatvorilo dohody na činnosti, na ktoré sa vzťahuje autorský zákon (počet porušení:3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
zmluvné podmienky boli nedostatočne upravené
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 40/1964 Zb.
predmety z drahých kovov boli zaúčtované ako umelecké diela
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Späť