Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-003/2009/0003
Názov:
Kontrola prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP ľudské zdroje
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Komárno

IČO
00306525
Sídlo
Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
14.10.2009 - 26.11.2009
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Nitra

IČO
00308307
Sídlo
Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
19.07.2009 - 17.08.2009
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Nové Zámky

IČO
00309150
Sídlo
Hlavné námestie 10, 94001 Nové Zámky
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.04.2009 - 04.06.2009
Stav kontroly
Ukončená

Nitriansky samosprávny kraj

IČO
37861298
Sídlo
Rázusova 2A, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
31.03.2009 - 07.06.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Dolný Pial

IČO
00306916
Sídlo
Hlavná 34, 93537 Dolný Pial
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
24.02.2009 - 22.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Hronské Kľačany

IČO
00307050
Sídlo
Hronské Kľačany 572, 93529 Hronské Kľačany
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
24.02.2009 - 22.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Kovarce

IČO
00310573
Sídlo
Kovarce 461, 95615 Kovarce
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
23.04.2009 - 08.06.2009
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Neukončenie realizácie v termíne dohodnutom v zmluve.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Neposielanie monitorovacích správ v termíne určenom v zmluve. (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nevypracovanie monitorovacej správy.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Chýbajúce potvrdenie a pôvode majetku nakupovaného podľa zmluvy. (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nepoistenie majetku podľa zmluvných podmienok.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nepreukázanie prevzatia učebníc relevantnými dokladmi.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nepreukázanie prevzatia učebníc relevantnými dokladmi čo bolo nehospodárne.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nepreukázanie prevzatia propagačného materiálu podložené relevantnými dokladmi.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nezabezpečenie preukaznosti účtovného dokladu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nevedenie evidencie zákaziek s nízkou hodnotou.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nevykonanie predbežnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Nevykonanie predbežnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Nevykonanie predbežnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Prešovský samosprávny kraj

IČO
37870475
Sídlo
Námestie mieru 5043/2, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 26.11.2009
Stav kontroly
Ukončená

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

IČO
00397482
Sídlo
Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
01.04.2009 - 04.06.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť