Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-021/2020/1026
Názov:
Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2019
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontroly je vypracovanie stanoviska NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu SR a súhrnu výs
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2019
Termín kontroly
10.03.2020 - 19.05.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

EK schválila v období 12/2009 zlúčenie Operačného programu Výskum a inovácie s Operačným programom Integrovaná infraštruktúra. V čase výkonu kontroly táto zmena nebola zapísaná v Štatúte MDV SR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 575/2001 Z.z.
Inventúrne súpisy majetku neboli vyhotovené v súlade s § 30 ods.2 písm. a), b) , e) , i) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2004 Z.z.
Kontolou zmluvy z roku 2019 o bezplatnom prevode všetkých práv a povinnosti, pohľadávok a záväzkou vyplývajúcih zo zmluvy o dielo /2017 k vtyčovavaciemu plavidlu bolo zistené, že Rozhodnutie ministra dopravy o prebytočnosti majektu štátu v správe MDV SR bolo vydané a po uzavretí zmluvy. U vedená skutočnosť nebola v súlade so zákonom o správe majetku štátu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 278/1993 Z.z.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2019
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

IČO
00151866
Sídlo
Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2019
Termín kontroly
26.02.2020 - 29.04.2020
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

IČO
00165565
Sídlo
Limbová 2, 83752 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2019
Termín kontroly
01.03.2020 - 28.05.2020
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

IČO
00164381
Sídlo
Stromová 1, 81330 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2019
Termín kontroly
02.03.2020 - 11.06.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

SR vykázala v medzinárodných prieskumoch OECD TALIS z rokov 2013 aj 2018 ďaleko horšie výsledky v oblasti spokojnosti s učebnicami ako porovnateľné krajiny, čo signalizuje dlhodobé problémy slovenského školstva v tejto oblasti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Počet školám dodaných učebníc je každoročne nižší ako počet učebníc, ktoré si školy od MŠVVaŠ objednali. V roku 2019 bolo percento naplnenia tejto požiadavky škôl na úrovni 76 % a v predošlých rokoch to bolo ešte menej. Potvrdila sa aj neúspešnosť MŠVVaŠ pri nákupe nových titulov učebníc. Napríklad v roku 2019 z plánovaného počtu 20 nových titulov nebol zabezpečený ani jeden. Aj v ďalších rokoch sledovaného obdobia boli počty zabezpečených nových titulov učebníc násobne nižšie oproti stanoveným cieľom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V rámci OP Výskum a inovácie bolo prepadnutie nevyčerpanej sumy z tohto záväzku vo výške 108 424 254 eur (dekomitment N+3). Dekomitment sa týkal rokov 2017 a 2018.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
V súčasnosti sú na dlžníka MŠVVaŠ SR za OP Ľudské zdroje vystavené nezrovnalosti v stave „Zistenie nezrovnalosti" v celkovej sume 749 181,45 eur, z toho s dopadom na rozpočet EÚ vo výške 495 581,88 eur (obe sumy za všetky zdroje - EU, ŠR, vlastné zdroje) a existuje riziko, že suma uhradená zo ŠR za nezrovnalosti v OP Ľudské zdroje môže byť až vo výške 726 327,22 eur;
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nezrovnalosti v riešení spolu za OP Integrovaná infraštruktúra v gescii MŠVVaŠ SR boli v sume 318 558 887,57 eur. Aj napriek všetkým uvedeným opatreniam ministerstva existuje riziko, že časť týchto nezrovnalostí bude v budúcnosti hradená zo ŠR.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Ministerstvo školstva SR aj naďalej pokračuje v plnení na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb č. 0748/2015 zo dňa 25. 9. 2015 (ďalej len „zmluva“) a Dodatku č. 1 k Zmluve zo dňa 12. 9. 2016 (ďalej len „dodatok“), hoci zo strany ÚVO SR boli z dôvodu ich uzatvorenia bez toho, aby boli dodržané zákonné podmienky, vydané už dve rozhodnutia o uložení pokuty (v r. 2018 a 2019) za viac ako jeden milión eur. Zo strany Ministerstva školstva SR nedošlo v tejto súvislosti k žiadnemu kroku, ktorý by bol NKÚ SR známy, a ktorý by obmedzil alebo zastavil plnenie z tejto zmluvy či z dodatku. Preto existuje z pohľadu NKÚ SR dôvodné a výrazné riziko zaťaženia rozpočtu ministerstva v krátkodobom horizonte ďalším možným sankcionovaním zo strany ÚVO. Takýto postup považuje NKÚ SR za nehospodárny a neefektívny, a teda nesúladný s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého je subjekt verejnej správy povinný pri poskytovaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. Nehospodárny, neefektívny alebo neúčinný postup zakladá podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách porušenie finančnej disciplíny.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Zároveň existuje dôvodné podozrenie z porušenia ustanovení §§ 177 a nasl. Zákonníka práce, ktoré sa podľa § 171 zákona č. 55/2017 Z. z. vzťahujú na štátnozamestnanecké vzťahy tým, že nebola vyvodená zodpovednosť za škodu voči príslušným zodpovedným zamestnancom.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Významná je aj skutočnosť, že platnosť rámcovej dohody EDUNET SK uplynie 05.10.2022, pričom ku dňu ukončenia kontroly bol projekt realizovaný len v rozsahu približne 17,58 %.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť