Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-009/2011/0002
Názov:
Kontrola hospodárenia s automobilovou technikou Policajného zboru
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici

IČO
00735833
Sídlo
9. mája 1, 97486 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nepredloženie štvrťročnej písomnej informácie komoditným centrám Ministerstva vnútra SR o realizácii dodávok z rámcových dohôd
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
nevypracovanie plánu predpísaných emisných a technických kontrol.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
nevyznačenie odtlačku pečiatky do knihy prevádzky bezprostredne za posledný záznam o služobnej ceste vo vyhodnocovacom období
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
nezabezpečenie správnosti vedenia evidencie najazdených kilometrov v niektorých preverovaných prípadoch
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
vykazovanie nižších priemerných množstiev zostatkov PHM v nádrži po ukončení jázd ako stanovených 3/4 objemu palivovej nádrže
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
nevedenie osobitnej evidencie posúdenia ekonomickej výhodnosti opravy v mimorezortných opravovniach,
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach

IČO
00735868
Sídlo
Kuzmányho 8, 04102 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Inventúra PHM nebola vykonaná v súlade so zákonom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre

IČO
00735809
Sídlo
Pieskova č. 32, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove

IČO
00735850
Sídlo
Štúrova 7, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Úhrada finančných prostriedkov za motorové vozidlá vopred, pred ich dodadním, bez zmluvne dohodnutého preddavku. Motorové vozidlá boli dodané až v nasledujúcom rozpočtovom roku.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Úhrada finančných prostriedkov za motorové vozidlá vopred, pred ich dodadním, bez zmluvne dohodnutého preddavku. Motorové vozidlá boli dodané až v nasledujúcom rozpočtovom roku.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Úhrada finančných prostriedkov za motorové vozidlá vopred, pred ich dodadním, bez zmluvne dohodnutého preddavku. Motorové vozidlá boli dodané až v nasledujúcom rozpočtovom roku.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nemal preukázateľné účtovné doklady o dodávke osobných motorových vozidiel a účtoval o ich zaradení do užívania pred ich dodaním.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nemal preukázateľné účtovné doklady o dodávke osobných motorových vozidiel a účtoval o ich zaradení do užívania pred ich dodaním.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nedodržanie postupov účtovania pri obstaraní a zaradení do užívania osobných motorových vozidiel. (počet porušení 22)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Nedodržanie postupov účtovania pri obstaraní a zaradení do užívania osobných motorových vozidiel. (počet porušení 22)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Nedodržanie postupov účtovania pri obstaraní a zaradení do užívania osobných motorových vozidiel. (počet porušení 22)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Nesprávna evidencia majetku.(počet porušení 22)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Nedodržanie stanoveného normatívu osobných motorových vozidiel k 31.12.2009.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil v prípade schválenej zmeny v platnom normatíve maximálnych počtov služobných motorových vozidiel najneskôr do 30 dní od jej vykonania zmenu vo svojom rozkaze, ktorým sa vykonáva pridelenie normatívnych počtov služobných motorových vozidiel na podriadené organizačné celky.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil v prípade schválenej zmeny v platnom normatíve maximálnych počtov služobných motorových vozidiel najneskôr do 30 dní od jej vykonania zmenu vo svojom rozkaze, ktorým sa vykonáva pridelenie normatívnych počtov služobných motorových vozidiel na podriadené organizačné celky.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Nevykonanie inventarizácie pohonných hmôt k 31.12.2009 a k 31.12.2010 stanoveným spôsobom. (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nevykonanie inventarizácie pohonných hmôt k 31.12.2009 a k 31.12.2010 stanoveným spôsobom. (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nevykonanie inventarizácie pohonných hmôt k 31.12.2009 a k 31.12.2010 stanoveným spôsobom. (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nepredložil v roku 2010 po ukončení polroka MV SR štatistické hlásenia o dopravnej nehodovosti SCV, pričom všetky nehody zapísané v knihe nehôd musí organizácia polročne, v termíne najneskôr do 15 dní po ukončení polroka, vykazovať na predpísanom tlačive odbornému útvaru MV SR vo forme štatistického hlásenia podľa vzoru č. 2 k uvedenému pokynu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Kontrolovaný subjekt používal v prevádzke vozidlá aj v čase, keď nemali riadne funkčný počítač prejdenej vzdialenosti. (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Kontrolovaný subjekt vykazovaním rôznych údajov o stave počítadla km pri výmene tachometra nezabezpečil peukázateľnosť účtovného záznamu. (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave

IČO
00735825
Sídlo
Kollárova 31, 91702 Trnava
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

kontolovaný subjekt nevykonával pravidelnú kontrolu dokumentácie zákaziek s nízkou hodnotou minimálne jeden krát za rok a nevyhotovoval písomný záznam o vykonanej kontrole (
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Nariadenie ministerstva
osobné motorové vozidlánemali k dátumu každého vyúčtovani spotreby PHM načerpanú plnú nádrž (
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Pokyn II
kontrolovaný subjekt nezostavoval plán decentrálne obstarávaných zákaziek (
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Nariadenie ministerstva

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

IČO
00151866
Sídlo
Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Inventarizáciou nebolo overené, že stav majetku zodpovedá skutočnosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nevykonanie dokladovej inventúry
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neporovnanie stavu v súpisoch majetku so stavom v účtovníctve
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávne účtovanie, čím závierka neposkytovala verný a pravdivý obraz (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Subjekt využíval o cca 7 000 licencií viac ako mal zakúpené, čím sa vystavoval riziku pokuty
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Organizácie v pôsobnosti ministerstva neaktualizovali Register investícií, ten obsahoval stavby, ktoré boli dávno ukončené, resp. delimitované na iné subjekty; náklady na investičné akcie nesúhlasili s čerpaním kapitálových výdavkov v roku 2010.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
nehospodárne vynaložené rozpočtové prostriedky pri dodávkach služieb ....IIS (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nehospodárne vynaložené rozpočtové prostriedky pri dodávkach služieb ....IIS (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
rozdielnosť v skutočnosti a v systéme IIS (počet porušení minim. 25)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nesprávne evidovaný stav investičných akcií,nesprávne zaraďovanie (počet porušení 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Pokyn II
RI nevykazuje skutočný a reálny stav investičných akcií (počet porušení 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Pokyn II
nepreradilo investičné akcie do stavu R (počet porušení 14)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Pokyn II
pri zadávaní zákaziek nepostupoval podľa tohto zákona
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
pri zadávaní zákaziek sa neuplatňoval princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nesprávne vyhotovený a nevyhotovený inventúrny súpis (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nesprávne vyhotovený a nevyhotovený inventúrny súpis (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
chýbal účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva účtovnej jednotky (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
účtovný prípad nebol zaúčtovaný v období, s ktorým časovo a vecne súvisel
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nesystémový prístup k využívaniu SCV-odstávka 67 ks vozidiel
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
prevádzkovanie vozidiel nad určený normatív
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Nariadenie ministerstva
nezaevidovanie všetkých určených údajov do kmeňových kníh (počet porušení 8)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Nariadenie ministerstva
nezaevidovanie všetkých určených údajov do kmeňových kníh (počet porušení 8)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Nariadenie ministerstva
účel jazdy v knihách prevádzky nebol uvedený alebo bol uvedený len všeobecne (počet porušení 11)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Nariadenie ministerstva
účel jazdy v knihách prevádzky nebol uvedený alebo bol uvedený len všeobecne (počet porušení 11)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Nariadenie ministerstva
nekompletná dokumentácia ohľadom nadspotreby
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Pokyn II
hlásenie o poškodení SCV nebolo odovzdané včas (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Pokyn II
nevyhotovenie zápisu v príslušnom roku, resp. oneskorenie zapísania do knihy škôd
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Nariadenie ministerstva
kúpna zmluvy neobsahovala dátum, kedy bola uzatvorená
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 40/1964 Zb.
oznámenie o prijatí ponuky úspešnému uchádzačovi po vyhodnotení ponúk nebolo zaslané bezodkladne
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
vybraný uchádzač nespĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, tzn. nemal sa zúčastniť verejného obstarávania a nemala byť s nim uzatvorená zmluva o diele (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Späť