Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-065/2013/1022
Názov:
Kontrola informačno-komunikačného prostredia integrovaného záchranného systému SR
Účel kontrolnej akcie:
Preverenie spoľahlivosti, efektívnosti a účinnosti informačno-komunikačného prostredia integrovaného
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

IČO
00151866
Sídlo
Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
roky 2011- 2013, v prípade potreby aj predchádzajúce obdobie
Termín kontroly
24.09.2013 - 14.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt v rokoch 2011 a 2012 nevykonával odbornú prípravu osôb zaradených do KS IZS a tým nepostupoval v súlade s § 4 písm. c) zákona č. 129/2002 Z. z. o IZS podľa ktorého, MV SR zabezpečuje v spolupráci MZ SR odbornú prípravu osôb zaradených do KS IZS.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V rámci kontrolovaného subjektu nebol jasne určený útvar zodpovedný za prevádzkovanie IS Systému podpory.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou povinností ustanovených v zmluve o NFP na Národný program vzdelávania pre IZS vo väzbe na podporu človeka v tiesni, bolo zistené, že kontrolovaný subjekt v dvoch prípadoch nedodržal zmluvne stanovenú lehotu na zaslanie priebežnej monitorovacej správy, čím nekonal v súlade so zmluvou o NFP.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Predbežná finančná kontrola k finančnej operácii k faktúre č. 9592001238 zo dňa 10.05.2010 bola vykonaná až dňa 23.11.2010, čo nebolo v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Odovzdanie majetku kontrolovaného subjektu bez zmluvného základu nebolo v súlade s ustanovením § 3 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu podľa ktorého je správca oprávnený a povinný majetok štátu užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa tohto zákona, udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri kontrole vykonávania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov bolo kontrolnou skupinou zistené, že inventúrny súpis odpisovaného dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku a predmety operatívnej evidencie neobsahoval zákonom stanovené náležitosti, ako napr. deň začatia inventúry a deň skončenia inventúry, čo nebolo v súlade s ustanovením § 30 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri kontrole inventarizácie bolo kontrolnou skupinou NKÚ SR zistené, že miesto uloženia odpisovaného dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku a predmetov operatívnej evidencie podľa inventúrneho súpisu nebol skutočným miestom uloženia daného majetku čo nebolo v súlade s ustanovením § 30 ods. 2 písm. d) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 30 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, podľa ktorého pri majetku hmotnej povahy a nehmotnej povahy sa skutočný stav zisťuje fyzickou inventúrou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 6 ods 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a 30
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 8 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, podľa ktorého účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V čase od ukončenia podpory podľa Zmluvy o poskytovaní servisných služieb č. SE-91-10/OVO-2009 (SITB-7-10/00-OTPF-2009) k 16.04.2012 a začiatku účinnosti Zmluvy o poskytovaní servisných služieb č. SE-OVO1-2012/001986-040 (SITB-002-2012/000473-21) k 01.07.2012 neboli zmluvne zabezpečené servisné služby IS Systému podpory
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Funkcia bezpečnostného manažéra a hlavného bezpečnostného manažéra na úseku IZS v zmysle Bezpečnostného projektu IZS nebola ustanovená.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nebol nevykonávaný audit informačnej bezpečnosti IZS
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Niektoré aktívne používateľské účty IS Systému podpory nebolo možné spoľahlivo stotožniť s oprávnenou osobou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Niektoré aktívne používateľské účty IS Systému podpory nebolo možné spoľahlivo stotožniť s oprávnenou osobou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V IS Systému podpory boli identifikované aktívne privilegované prístupové oprávnenia osoby nad rámec potrebných pre vykonávanie servisných činností uvedených v Servisnej zmluve k IS Systému podpory
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Jednotlivé ustanovenia platnej Servisnej zmluvy IS Systému podpory vrátane príloh neobsahovali bezpečnostné požiadavky zmluvne poskytované služby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Tretia strana mohla pristupovať k údajom v ISVS IZS, ktorej činnosťou mohlo dôjsť k ohrozeniu aktív informačného systému MV SR oblasti ISVS IZS
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nebola zavedená spoločná integnračná platforma na komunikačné a informačné prepojenie systémov podpory riadenia jednotlivých zložiek IZS.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Hodnotenie cieľov na zabezpečenie IZS v oblasti IKT stanovených v Koncepcii 2011-2015 boli vyhodnotené ako čiastočne účinné.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Odborná príprava podľa § 16 bod 1 zákona č. 129/2002 Z. z. o IZS bola realizovaná KS IZS na produkčnom prostredí IS Systému podpory.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
IS Systém podpory nevyužíval dátový komunikačných prenos na LTV 112; pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím nebol zabezpečený rovnaký prístup k volaniam na LTV 112.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
V IS SD neboli zaznamené všetky incidenty zaznamenané v Knihách záznamov a vo vyhodnotení incidentov poskytovateľa servisných služieb.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Pri vyhodnocovaní incidentov nebola poskytovateľom servisných služieb stanovaná správne ich kritickosť, čím mu bol nepridelený správny typ incidentu.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nie všetky KS IZS majú technických zamestnancov, ktorí by riešili resp. spolupracovali pri riešení vzniknutých incidentov v súvislosti s IS Systémom podpory a jeho hardvérových komponentov. Ani v jednom z KS IZS nie sú dostuponí technickí zamestnanci nepretržite.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
V KS IZS Košice nastal rapídny pokles reakcie na volania na LTV 112 v roku 2013 oproti predchádzajúcemu roku, kedy podiel vybavených volaní do 8 s. klesol oproti roku z 74,69% na 0,53%.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
V roku 2011 bolo v rámci celej SR až 68,84 % neoprávanených volaní na LTV 112. V roku 2012 to bolo 50,70 % a v roku 2013 (do 30.9.) 45,41 %.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Obvodný úrad Banská Bystrica

IČO
45016381
Sídlo
Námestie Ľ. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obvodný úrad Bratislava

IČO
42131111
Sídlo
Staromestská 6, 81440 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obvodný úrad Košice

IČO
42097002
Sídlo
Komenského 52, 04126 Košice-Sever
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obvodný úrad Nitra

IČO
42114926
Sídlo
Štefánikova tr. 69, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obvodný úrad Prešov

IČO
42077508
Sídlo
Námestie mieru 3, 08192 Prešov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obvodný úrad Trenčín

IČO
42024331
Sídlo
Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obvodný úrad Trnava

IČO
45013641
Sídlo
Kollárova 8, 91702 Trnava
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obvodný úrad Žilina

IČO
42059950
Sídlo
J. Kráľa 4, 01040 Žilina
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky

IČO
36076643
Sídlo
Trnavská cesta 8/A, 82108 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
roky 2011- 2013, v prípade potreby aj predchádzajúce obdobie
Termín kontroly
22.09.2013 - 14.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

zmena ceny predmetu zmluvy, hoci sa nezmenil predmet zmluvy, ani rozsah poskytovaných služieb
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
termín predmetu plnenia nesplnený
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
poskytovanie predmetu plnenia bez platného zmluvného vzťahu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v zmluve nebolo ošetrené, kto sú pracovníci oprávnení konať pri jednotlivých úkonoch
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nedodržanie zmluvných termínov pri podpise akceptačných protokolov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
kontrolovaný subjekt nemal prijatý platný Bezpečnostný projekt
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
subjekt nemal prijatú bezpečnostnú politiku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
vnútorné predpisy neupravovali postup pre zamestnancov a tretie strany o právach a povinnostiach predtým, ako získajú prístup do ISVS
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
absencia postupu pri ukončení prac. pomeru zamestnancav súvislosti s ISVS
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesplnenie automatického zaznamenávania zmien v pridelenom prístupe
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedostatky pri zavádzaní nových a ktualizácií a nových IKT povinnej osoby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
subjekt nemal formalizovanú oblasť analýzy rizík pre činnosti tretej strany v ISVS
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v zmluve chýbali sankcie, neboli ani uplatnené
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
v dokumentácii chýbalo vyhodnotenie úspešnosti projektu, hoci to bolo dohodnuté v zmluve
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť