Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-019/2022/1033
Názov:
Vykazovanie majetku a záväzkov v indiviuálnej účtovnej závierke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizácií v jeho pôsobnosti
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť správnosť a konzistentnosť vykazovaných údajov o vybraných druhoch majetku a záväzkov v ind
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

IČO
00164381
Sídlo
Stromová 1, 81330 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2018, 2019, 2020
Termín kontroly
17.02.2022 - 26.05.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Tým, že predložené interné doklady k zaúčtovaniu opravy odpisov v roku 2017 k 31.12.2016 vo výške 1 967 541,67 eur neobsahovali náležitosti podľa § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, a to: písm. b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, písm. d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu, písm. e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia, písm. f) podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke, ak overenie účtovného prípadu nie je zabezpečené podľa § 32 ods. 3 písm. b) alebo písm. c), účtovná jednotka nepostupovala podľa § 8 ods. 1 uvedeného zákona podľa ktorého „je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov“.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
MŠVVŠ SR si v preverovanom období nesplnilo povinnosť uloženú v § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, pretože pri inventarizácii nepostupovalo podľa § 29 a § 30. Konkrétne: - Kontrolovaný subjekt tým, že preukazným spôsobom nevykonal inventúru nehnuteľností (budov a pozemkov), nepostupoval podľa § 29 ods. 1 zákona o účtovníctve, pretože inventarizáciou neoveril či stav majetku v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. - Kontrolovaný subjekt tým, že dokladovou inventúrou, t. j. na základe listov vlastníctva, neoveril skutočný stav nehnuteľností (budov a pozemkov) nepostupoval podľa § 30 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého pri majetku hmotnej povahy sa skutočný stav zisťuje fyzickou inventúrou, a ak je to možné, používa sa kombinácia fyzickej a dokladovej inventúry. - Inventúrne súpisy neobsahovali odporúčania vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenia DLHM, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval podľa § 30 ods. 2 písm. h) zákona o účtovníctve. - Inventúrne súpisy neobsahovali meno, priezvisko a podpisový záznam zodpovednej osoby za príslušný druh majetku, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval podľa § 30 ods. 2 písm. e) zákona o účtovníctve. - Inventarizačné zápisy neobsahovali odporúčania vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia DLHM, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval podľa § 30 ods. 3 písm. c) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 3 ods. 1 opatrenia MF SR o účtovnej závierke pre ROPO tým, že v porovnaní so súvahou v tabuľkovej časti poznámok k IÚZ (tabuľka č. 4) uviedol nesprávne údaje o pohľadávkach v roku 2018 vo výške 64 706,07 eur a v roku 2019 vo výške 49 073,87 eur, čím tabuľková časť poznámok neposkytovala spoľahlivé a porovnateľné informácie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Kontrolovaný subjekt tým, že v rokoch 2019 a 2020 nevykonal inventarizáciu pohľadávok, nepostupoval v súlade s § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a § 30.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že pri pohľadávkach nebolo preukázané zistenie skutočného stavu dokladovou inventúrou podľa § 30 ods. 1 zákona o účtovníctve a inventúrne súpisy a inventarizačné zápisy k pohľadávkam neobsahovali všetky náležitosti podľa § 30 ods. 2 písm. h) a § 30 ods. 3 písm. b) a c) citovaného zákona, konkrétne odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia pohľadávok a výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia pohľadávok, MŠVVŠ SR nepostupovalo pri vykonávaní inventarizácie v súlade s § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a § 30.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že MŠVVŠ SR nemalo v internej smernici stanovené jednoznačné pravidlá tvorby, používania a zrušenia rezerv a pravidlá účtovania rezerv z časového hľadiska, nepostupovalo v súlade s § 14 ods. 2 opatrenia MF SR o postupoch účtovania pre ROPO, podľa ktorého spôsob tvorby a používania rezerv sa účtuje podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
MŠVVŠ SR tým, že v roku 2018 účtovalo reklasifikáciu rezerv z krátkodobých na dlhodobé vo výške 1 035 282,44 eur prostredníctvom nákladových a výnosových účtov ako zrušenie a tvorbu rezerv, nepostupovalo pri účtovaní rezerv v súlade s § 62 ods. 2 a § 73 ods. 2 opatrenia MF SR o postupoch účtovania pre ROPO, ktoré upravujú účtovanie tvorby, použitia a zrušenia rezerv.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Tým, že v tabuľkovej časti poznámok k IÚZ boli uvedené nesprávne údaje o rezervách, MŠVVŠ SR pri ich zostavovaní nepostupovalo v súlade s § 3 ods. 1 opatrenia MF SR o účtovnej závierke pre ROPO, pretože tabuľková časť poznámok týkajúca sa rezerv nebola zostavená tak, aby poskytovala spoľahlivé a porovnateľné informácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Tým, že inventarizačné zápisy z inventarizácie účtov rezerv neobsahovali všetky náležitosti v zmysle § 30 ods. 3 zákona o účtovníctva, MŠVVŠ SR nepostupovalo pri vykonávaní inventarizácie v súlade s § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a § 30. Súčasne nedodržalo termín na vykonanie inventarizácie rezerv určený príkazom ministra.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že majetok parc. č. 4719 vedený na LV č. 8938 neviedol v evidencii majetku a nezaúčtoval v účtovníctve, nepostupoval podľa § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky a podľa § 3 ods. 6 zákona o správe majetku štátu, podľa ktorého správca majetku štátu, okrem správcu, ktorým je štátny orgán bez právnej subjektivity, je povinný viesť o majetku štátu účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Uvedením informácie v čl. VI poznámok k IÚZ rokov 2019 a 2020, že na podsúvahových účtoch sa neúčtovalo, MŠVVŠ SR nezostavilo poznámky v súlade s § 3 ods. 1 opatrenia MF SR o účtovnej závierke pre ROPO, tak aby boli zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Tým, že ministerstvo nemalo v účtovej osnove pre roky 2018 až 2021 uvedený podsúvahový účet 791000, nepostupovalo podľa § 13 ods. 2 zákona o účtovníctve, keďže podsúvahové účty v zmysle tohto zákona sú súčasťou rámcovej účtovej osnovy, na základe ktorej účtovná jednotka zostavuje účtový rozvrh.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Kontrolou bolo zistené, že DLHM v správe MŠVVŠ SR v hodnote cca 41,3 mil. eur (nie je poistený, okrem dopravných prostriedkov v hodnote cca 0,7 mil. eur). Kontrolovaný subjekt tým, že nepoistil časť majetku štátu, ktorý má v správe, nepostupoval podľa § 3 ods. 2 zákona o správe majetku štátu, ktorý ukladá správcovi majetku povinnosť využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo k poškodeniu majetku, jeho strate, zneužitiu alebo zmenšeniu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že s neupotrebiteľný hnuteľným majetkom nakladal bez písomného Rozhodnutia ministra o neupotrebiteľnosti majetku a jeho likvidácii, nepostupoval podľa § 13b ods. 2 zákona o správe majetku štátu, podľa ktorého Rozhodnutie o neupotrebiteľnosti majetku štátu musí byť písomné a musí obsahovať najmä označenie neupotrebiteľného majetku štátu a jeho identifikačné údaje. Správca k rozhodnutiu dodatočne pripojí doklad o spôsobe naloženia s neupotrebiteľným majetkom štátu a čl. 5 ods. 16 smernice o majetku, podľa ktorého o neupotrebiteľnosti majetku štátu a o jeho likvidácii rozhoduje na základe odporúčania vyraďovacej komisie minister. Rozhodnutie o neupotrebiteľnosti majetku štátu a o jeho likvidácii musí byť písomné a musí obsahovať označenie neupotrebiteľného majetku štátu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že pri likvidácii neupotrebiteľného majetku nevykonal základnú finančnú kontrolu, nepostupoval v súlade s § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite, podľa ktorého základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Tým, že do databázy CEM nebol vložený nehnuteľný majetok evidovaný na LV č. 8938, kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 3c ods. 3 zákona o správe majetku štátu, podľa ktorého údaje do centrálnej evidencie majetku alebo ich zmeny vkladá správca do 30 dní po vzniku skutočností uvedených v ods. 2 alebo ich zmene.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že nezabezpečil správnosť údajov nehnuteľností v Katastri nehnuteľností SR, nepostupoval v súlade s § 2 ods. 2 zákona správe majetku štátu, podľa ktorého správca majetku štátu môže nadobúdať majetok len do vlastníctva SR a § 3 ods. 7 zákona o správe majetku štátu, podľa ktorého je správca majetku povinný zabezpečiť zápisy v katastri nehnuteľností.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že nezverejňoval všetky pohľadávky štátu po lehote splatnosti v CRPŠ, nepostupoval v súlade s § 5 ods. 3 zákona o pohľadávkach štátu, podľa ktorého správca je povinný zverejniť v centrálnom registri údaje podľa ods. 2 do 30 dní od dátumu splatnosti pohľadávky štátu; to neplatí, ak správca uzavrel dohodu podľa § 7. Správca je povinný údaje v centrálnom registri aktualizovať do 30 dní odo dňa, keď sa o zmene zverejnenej skutočnosti dozvedel.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Späť