Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-013/2021/1026
Názov:
Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2020
Účel kontrolnej akcie:
Vypracovať stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu SR a k súhrnu výsledkov hospodárenia
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2020
Stav kontroly
Pripravovaná

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2020
Stav kontroly
Pripravovaná

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

IČO
00165565
Sídlo
Limbová 2, 83752 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2020
Termín kontroly
17.02.2021 - 30.05.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nesprávne účtovanie dodávateľských faktúr.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Evidovanie majetku v účtovníctve, ktorý mal byť vyhodnotený ako zmarené investície z dôvodu, že rozostavané budovy boli zbúrané a PPP projekt sa nerealizoval.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Čiastočné využívanie neskolaudovanej rozostavanej haly na skladovacie priestory a nevyužívanie uskladneného príslušenstva, ktoré malo pôvodne slúžiť na výrobu vakcín.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Vlastníctvo rozostavenej haly v Malackách bolo v porovnaní s prenájmom skladovacích priestorov v roku 2020 nehospodárne.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Štatistické údaje, ktoré poskytuje NCZI na základe NRZP, sú nespoľahlivé.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

IČO
00164381
Sídlo
Stromová 1, 81330 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2020
Termín kontroly
18.02.2021 - 26.05.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

MŠVVaŠ SR nevydalo „Dodatok k Smernici č. 52/2016 2016 o inventarizácií majetku záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov“ a zároveň nedošlo ani k zrušeniu vydaného Príkazu ministra č. 3/2020 na vykonanie inventarizácie majetku štátu v jeho správe k dňu 31.12.2020. Účtovná jednotka postupuje, podľa vlastnej smernice, ktorú je potrebné aktualizovať a doplniť na základe poslednej novelizácie zákona o účtovníctve, podľa ustanovenia § 29 ods. 3 tým, že pri hmotnom majetku okrem zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti môže účtovná jednotka vykonať inventarizáciu v inej lehote, ako je ustanovená v odseku 2, ktorá však nesmie prekročiť štyri roky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Zo strany MŠVVaŠ SR zatiaľ nedošlo v tejto súvislosti k žiadnemu pozitívnemu kroku, ktorý by zastavil plnenie z uvedenej zmluvy a jej dodatku. V súčasnosti vzniká finančný problém z dôvodu výrazného zaťaženia rozpočtu ministerstva v sume spolu 1 269 760,98 eur. Takýto postup je nehospodárny, neefektívny a je v rozpore s ustanovením § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého je subjekt verejnej správy povinný pri poskytovaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. Podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách je porušením finančnej disciplíny.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
MŠVVaŠ SR a jej podriadená organizácia ŠIOV absentujú na hodnotení úspešnosti SDV, úplnými dátami o absolventoch SDV, o zamestnávateľoch zapojených v SDV, o výsledkoch externej maturitnej skúšky žiakov v SDV a o žiakoch, ktorí majú podpísanú zmluvu o budúcej pracovnej zmluve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 61/2015
Fond odborného vzdelávania a prípravy nehospodáril od svojho vzniku so žiadnymi zdrojmi a zákonom č. 209/2018, ktorým sa dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bolo špecifické ustanovenia fondu zrušené. Fond je však stále zapísaný v obchodnom registri.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 61/2015
Od začiatku fungovania SDV nebolo vyhodnotené zníženie základu dane pri poskytovaní praktického vyučovania žiakov na základe učebnej zmluvy z pohľadu efektívnosti a vplyvu na zamestnávateľov zapojených v SDV. V období 2015 – 2019 v počte 70 daňovníkov (19,2 %) si uplatnilo zníženie základu dane pri poskytovaní praktického vyučovania na základe učebnej zmluvy, ale nemali certifikáciu na poskytovanie odborného vzdelávania a prípravy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Sústava kvalifikácií vzhľadom na legislatívnu úpravu by mala byť pravidelne aktualizovaná a dopĺňaná o ďalšie karty kvalifikácií. Nový NP má využívať overovanie kvalifikácií, ktoré však nie je možné s neaktuálnymi kartami. Previazanie kariet kvalifikácií na kvalifikáciu zamestnaní nie je aktuálne, keďže kvalifikácia zamestnaní bola novelou vyhlášky v januári 2021 zmenená. Po novelizácii vyhlášky, ktorou sa vydáva štatistická kvalifikácia zamestnaní, aktualizácia kariet nebola vykonaná v zmysle ustanovenia § 35, ods. 3 zákona o službách zamestnanosti, čím nebola zabezpečená tvorba systémového riešenia prenosu potrieb trhu práce do systému celoživotného vzdelávania na základe národnej sústavy kvalifikácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 5/2004 Z.z.
Späť