Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-032/2020/1030
Názov:
Vnútorný kontrolný systém výdavkov na šport v rozpočtovej kapitole MŠVVaŠ SR
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontroly vnútorného kontrolného systém výdavkov na šport v rozpočtovej kapitole MŠVVaŠ SR bud
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

IČO
00164381
Sídlo
Stromová 1, 81330 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2019,I.polr.2020
Termín kontroly
28.07.2020 - 23.09.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Neobsadenie miesta na útvare vnútorneho auditora od 1.8.2020.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Chýbali postupy pre vykonávanie administratívnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Nevykonávanie administratívnej finančnej kontroly pri bežných výdavkoch na sekcii športu.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Nejednoznačnoť správcovstva, prevádzkovania a administrácie informačného systému športu medzi MŠVVaŠ SR a Národným športovým centrom..
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
MŠVVaŠ SR nemá vytvorený, zachovávaný a rozvíjaný jednotný systém riadenia rizík
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Nevypracovanie návrhu správy z adminisstratívnej finačnej kontroly
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Nesúlad medzi zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o športe - nevydávanie poverenia na vykonávanie finančnej kontroly na mieste pre hlavného kontrolóra športu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedostatočné monitorovanie a hodnotenie činností vykonávaných hlavným kontrolórom športu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Nebola zabezpečená preukázateľnosť o overovaní spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nevykonanie administratívnej finančnej kontroly pri poskytnutí druhej splátky dotácie.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Späť