Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-046/2012/1030
Názov:
Kontrola vynakladania verejných prostriedkov na plnenie úloh Národného programu rozvoja športu.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť plnenie hlavných úloh a opatrení v jednotlivých oblastiach Národného programu rozvoja šport
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

IČO
00164381
Sídlo
Stromová 1, 81330 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2010 - 2011
Termín kontroly
19.01.2012 - 12.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neplnenie podielu vo výške 0,5 % z výdavkov ŠR na šport
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
v príslušných programoch a podprogramoch bolo 7 cieľov nesplnených a 1 cieľ čiastočne splnený
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nepreukázanie dodržania 30 dňovej lehoty zverejnenia výzvy pred uzávierkou predkladania žiadosti; ministerstvo nekontrolovalo efektívnosť využívania prostriedkov ŠR okrem kontrol vykonaných odborom kontroly ministerstva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nepreukázanie dodržania 30 dňovej lehoty zverejnenia výzvy pred uzávierkou predkladania žiadosti; .výzva neobsahovala termíny postupu vyhodnocovania; . návrhy na schválenie dotácie za rok 2010 neboli písomne odôvodnené v roku 2011 len výnimočne; . . kontrola stanoveného podielu spolufinancovania pri vyúčtovaniach dotácií nebola vykonávaná; . . zmluvy neobsahovali konkrétny termín vrátenia nepoužitých prostriedkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
komisia na vyhodnocovanie žiadostí o dotácie nebola vymenovaná v termíne účinnosti uvedeného ustanovenia ale cca dva mesiace potom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
sekcia štátnej starostlivosti nevykonávala kontrolu efektívneho, hospodárneho a účelného použitia a vyúčtovania dotácií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neoprávnené uplatnenie DPH u prijímateľov registrovaných na DPH, ktorí si tútto mohli odpočítať z daňovej povinnosti; . uplatňovanie vo vyúčtovaní dotácií - náklady na úhradu škôd po nehodách pričom vozidlá boli poistené z dotácie ale škoda bola bez plnenia poisťovne; . vo vyúčtovaní dotácií uplatňovanie spoluúčastí zo škodových udalostí na čo dotácia neslúži; vyúčtovanie nákladov na sparingpartnera hoci pre uvedený šport nie je spraringpartner uvedený v zozname športov vyžadujúcich sparingpartnera; uplatnenie výdavkov na poradenstvo pri spracovaní smernice o verejnom obstarávaní hoci obč. združenia podľa zákona o VO postupujú iba pri nadlimitkách av tedy keď je im to zadané v zmluvných podmienkach, čo sa nestalo; neoprávnené vyúčtovanie nájomného v dotácii, pričom príjemca dotácie je vlastníkom objektu
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
vyúčtovania dotácií neobsahovali prvotné doklady ale len súpis dokladov na základe ktorých sa nedalo posúdiť dodržanie účelu a hospodátrnosti pri použití dotačných prostriedkov nepreukazovali skutočnosti, ktoré boli vyúčtované
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
pri zahr. prac. ceste uplatňovanie náhrad v cudzej mene bez uvedenia časov prechodu slovenskej štátnej hranice
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Národné športové centrum

IČO
30853923
Sídlo
Trnavská 39, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2010 - 2011
Termín kontroly
22.01.2012 - 12.03.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

porušený princíp nediskriminácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
chýbajúce doklady z procesu verejného obstarávania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
rozsah požiadaviek, ktoré verejný obstarávateľ určí na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí byť primeraný a musí súvisieť s predmetom zákazky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevylúčenie z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak nesplnil podmienky účasti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevykonanie dokladovej inventúry finančného majetku vedeného na bankových účtoch, majetku vedenom na účtoch 073 - oprávky nezabezpečenie porovnania skutoč. stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov so stavom majetku vedenom v účtovníctve, keď vyhotovil inventúrne súpisy, ktoré neobsahovali miesto uloženia majetku, nevypracoval zoznam záväzkov a ich ocenenie podľa § 25 a zoznam skutočného stavu rozdielu majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
pri vysporiadaní záväzkov a pohľadávok s dodávateľom informačných systémov pre verejný portál „Infošport“ nevyužilo všetky právne prostriedky tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zmenšeniu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezabezpečil všetky právne prostriedky na ochranu majetku tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zmenšeniu, - neuzavretá zmluva malokalibrovky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevyužívanie zakúpeného informačného systému
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevedenie evidencie o majetku štátu v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevykonávanie predbežnej finančnej kontroly pred uzatváraním zmlúv
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nestanovenie cieľov a merateľných ukazovateľov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neúplnosť dokladov v zmysle Smernice č. 7/2006 v znení dodatkov o poskytovaní náhrad účastníkom akcií resp. č. 1/2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
subjekt verejnej správy nie je oprávnený zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok a zaťažujú nasledujúce rozpočtové roky z dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom rozpočtovom roku
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
porušenie finančnej disciplíny v tejto súvislosti:subjekt verejnej správy nie je oprávnený zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok a zaťažujú nasledujúce rozpočtové roky z dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom rozpočtovom roku
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
nezachovanie hospodárnosti pri zahraničných pracovných cestách
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
nerealizovanie obstaraní, ktorých hodnota presiahne sumu 10 000 eur formou prieskumu trhu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Slovenská plavecká federácia

IČO
36068764
Sídlo
Junácka 6, 83280 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2010 - 2011
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Porušenie finančnej discipíny v sume 1 000 eur za úhradu právnej analýzy zo štátneho účtu SPF v roku 2011
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Niektoré originálne účtovné doklady predložené k zúčtovaniu ŠD prijímateľ dotácie nezabezpečil všetkými povinnými údajmi, chýbali záznamy zodpovedných osôb za zúčtovanie, za vecnú a finančnú kontrolu, za označenie účtov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zápisnica z konferencie SPF zo dňa 20.09.2008 v Žiline v bode 20) Voľby, týkajúca sa volieb orgánov SPF, predovšetkým volieb prezidenta SPF nie je v súlade s vtedy platnými Stanovami SPF z roku 2004
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zjednotenie pojmov vo vnútorných predpisoch SPF - Pojmy uvedené v Stanovách SPF, predovšetkým týkajúce sa výkladu športových klubov s právnou subjektivitou, ako aj citovaných zväzov bez právnej subjektivity a iné pojmy, nie sú v súlade s vnútornými predpismi SPF, predovšetkým Rokovacím poriadkom, čím kontrolovaný subjekt porušil Stanovy SPF, resp. jej orgán nekonal v súlade so Stanovami SPF z roku 2004.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Slovenský zväz hádzanej

IČO
30774772
Sídlo
Trnavská cesta 37, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2010-2011
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neúplné doklady k účtovným prípadom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
neúplné a nepreukazateľné účtovné doklady
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
účtovné záznamy neboli preukázateľné
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obsah účtovného záznamu nedokazoval skutočnosť
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
zamestnávateľ nestanovil podmienky pracovnej cesty
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nebola podpísaná dohoda so zamestnancom pri použití SMV
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nebola zachovaná hospodárnosť pri použiťí verejných prostriedkov
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
nehospodárne vynakladanie verejných prostriedkov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nekonanie v súlade s predpokladanou hodnotou zákazky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nedodržanie postupu VO pri podprahovej zákazke
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nezabezpečenie možnosti poverenia podpisu cestovného príkazu inou osobou
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
neboli odstránené rozpory v zmluvnom vzťahu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Slovenský zápasnícky zväz

IČO
31791981
Sídlo
Junácka 6, 83280 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2010-2011
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Počas kontroly bolo zistené, že elektronické vyúčtovanie dotácie SZZ zo dňa 25.01.2012 nebolo vyplnené správne (niektoré riadky boli vložené nekorektne a príslušné čerpanie nebolo do vyúčtovania zahrnuté). Po konzultácii kontrolnej skupiny s MŠ SR boli na MŠ SR tieto riadky upravené korektne v prospech SZZ.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Suma skutočného spolufinancovania bola vypočítaná kontrolnou skupinou z elektronických podkladov a líši sa od sumy uvedenej vo vyúčtovaní v dôsledku logickej súčtovej chyby v elektronických formulároch. Táto chyba nemala vplyv na výšku vyúčtovaných prostriedkov ale iba na celkovú a čiastkové sumy spolufinancovania. Chyba nemala vplyv na hodnotenie čiastkových ukazovateľov v rámci spolufinancovania. Správca dotácie bol o zistenej chybe kontrolou informovaný.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Na účte ŠR bol k 01.01.2010 zistený zostatok vlastných prostriedkov vo výške 15,87 eur. Na tento účet boli tiež vložené vlastné prostriedky SZZ vo výške 15 347,06 eur priamo. Z týchto prostriedkov bola v priebehu roka postupne vrátená suma 9 000,00 eur späť na bežný účet organizácie. Celkový obrat na strane príjmov účtu ŠR bol 330 191,55 eur. Na strane výdavkov bolo zúčtovaných 330197,62 eur. Rozdiel 6,07 eur tvorili vlastné prostriedky na účte ŠR z 01.01.2010. Zostatok na účte ŠR k 31.12.2010 bol 9,80 eur. Rozdiel medzi kontrolou zistenou spoluúčasťou organizácie a výškou vlastných prostriedkov SZZ poukázaných na samostatný bankový účet vo výške 80,40 eur v prospech spoluúčasti SZZ kontrolná skupina z časových dôvodov neskúmala. Tým, že na účte ŠR boli vedené aj vlastné prostriedky SZZ prišlo k nedodržaniu zmluvy č. 0154/2010/SŠSŠ zo dňa 14.01.2010 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠ SR v znení neskorších dodatkov v článku 2 ods. 1, ktorého ustanovenie určuje, že poskytovateľ poskytne prijímateľovi dotáciu výlučne bezhotovostne na samostatný bankový účet otvorený prijímateľom iba na vedenie prostriedkov poskytovaných so štátneho rozpočtu uvedený v predmetnej zmluve. Tým, že samostatný účet bol dotovaný vlastnými prostriedkami a aj pokladničné operácie boli zúčtovávané priebežne s bankou nebolo možné vo výdavkoch ďalej rozlíšiť prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu a vlastné prostriedky SZZ. Nedodržaním zmluvných podmienok prišlo k porušeniu pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté, a tým k porušeniu finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 ods.1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách. Naplnenie ustanovenia § 31 ods.7 cit zákona, podľa ktorého bolo možné vrátenie dotácie so sankciami z titulu nedodržania pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté, nebolo zmluvne dostatočne dohodnuté. Existencia vlastných prostriedkov na účte ŠR a nedostatočne upravené zmluvné vzťahy determinovali ďalšie zistenia vo vzťahu k použitiu prostriedkov z účtu ŠR tak, že nebolo možné odlíšiť použité prostriedky štátneho rozpočtu a vlastné prostriedky SZZ.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Podľa účtovného dokladu VD 149 z 13.12.2010 boli za cestovné a ubytovanie z pokladne vyplatené dňa 13.12.2010 prostriedky v sume 873,77 eur. Súčasťou dokladu bolo potvrdenie Britskej asociácie zápasenia za zaplatenie ubytovania a stravy vo výške 360,00 libier šterlingov zo dňa 11.05.2010. Táto suma bola započítaná do vyúčtovania nákladov na výcvikový tábor vo výške 360,00 eur. V tejto výške bol doklad aj vyplatený a zaúčtovaný. Správne mala byť vyplatená a zaúčtovaná suma 418,80 eur v kurze 0,8596 GPB/eur ku dňu úhrady a kurzové rozdiely ku dňu zúčtovania 13.12.2010 vo výške 7,87 eur mali byť zúčtované v prospech SZZ. Nesprávnym zaúčtovaním kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne a zrozumiteľne.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolná skupina v rámci predloženého vyúčtovania dotácie zistila, že vo vyúčtovaní sa nachádzali aj sumy, ktoré neboli doložené žiadnymi relevantnými dokladmi, bez vzťahu k skutočnému čerpaniu dotácie a účtovníctvu SZZ. Tieto sumy boli započítané do vyúčtovania duplicitne v celkovej sume 3 462,98 eur. Tým prišlo k zníženiu spoluúčasti z 3,14 % na 2,01 %. Špecifikácia duplicitne započítaných súm tvorí obsah nasledujúcej tabuľky. Duplicitné vyúčtovanie 2010 dotačný titul/číslo dokladu zo dňa R 27 z 30.7.10 R 36 z 3.12.10 R 10 z 6.5.10 FA 21071 z 17.5.10 Spolu vyúčtovanie dotácie podľa dotačného titulu Ollé 3 628,42 771,00 4 680,00 9 079,42 Jaloviar 5 095,35 2 234,06 128,56 7 457,97 Pálinkás 195,00 1 740,00 1 935,00 Ostatné úlohy 2 387,01 1 189,90 5 904,54 9 481,45 Lengyel 440,00 440,00 spolu 11 110,78 2 155,90 14 558,60 568,56 28 393,84 doklady 8 832,36 1 579,90 14 078,60 440,00 24 930,86 zálohy pokladňa 20.05.2010, 23.11.2010, 09.03.2010 15 810,00 2 100,00 15 480,00 0,00 33 390,00 vyúčtovanie pokladňa 30.07.2010, 03.12.2010, 06.05.2010 6 977,64 520,10 1 401,40 0,00 8 899,14 rozdiel vo vyúčtovaní oproti dokladom 2 278,42 576,00 480,00 128,56 3 462,98 ukončenie akcie 19.06.2010 29.11.2010 19.04.2010 N/A N/A
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri vyúčtovaní podľa dokladov R 10 a R 27 bolo zistené, že nebola dodržaná ekonomická smernica SZZ č. 4 z 26.11.2009 (ďalej „smernica č. 4“), ktorá v článku 19 určuje, že „Zamestnanec alebo osoba konajúca v záujme SZZ je povinná do desiatich pracovných dní po dni ukončenia pracovnej cesty predložiť SZZ písomné doklady potrebné na vyúčtovanie pracovnej cesty a tiež vrátiť nevyúčtovaný preddavok.“ Ďalej bolo zistené, že organizácia nedodržala termíny zúčtovania zahraničných pracovných ciest v lehote 10 dní podľa účtovných dokladov nasledovne. číslo účtovného dokladu/zo dňa predmet suma v eur dátum rozdiel stĺpca dátum ukončenia cesty dátum vyúčtovania pracovnej cesty dátum zúčtovania organizáciou e - d f - e a b c d e f g h ZR 5/22.06.10 zahraničná pracovná cesta 932,69 23.05.2010 16.06.2010 22.06.2010 24 6 ZR 12/23.09.10 zahraničná pracovná cesta 2 642,91 23.07.2010 21.09.2010 23.09.2010 60 2 ZR 13/05.10.10 zahraničná pracovná cesta 1 427,90 23.07.2010 30.09.2010 05.10.2010 69 5 ZR 15/14.12.10 zahraničná pracovná cesta 2 697,64 05.08.2010 29.10.2010 14.12.2010 85 46 ZR 16/14.12.10 zahraničná pracovná cesta 1 550,84 23.07.2010 30.07.2010 14.12.2010 7 137 Pri účtovných dokladoch č. ZR 5, ZR 12, ZR 13 a ZR 15 prišlo k nedodržaniu ustanovenia smernice č. 4 v čl. 19. Vo všetkých popísaných prípadoch prišlo nedodržaním ustanovenia smernice č. 4 ods. 19 aj k nedodržaniu ustanovenia § 36 ods. 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je zamestnanec povinný do desiatich pracovných dní odo dňa skočenia pracovnej cesty alebo inej skutočnosti zakladajúcej nárok na náhrady podľa tohto zákona predložiť zamestnávateľovi písomné doklady potrebné na vyúčtovanie náhrad a vrátiť nevyúčtovaný preddavok.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Pri účtovných dokladoch č. ZR 15 a ZR 16 prišlo neskorým zaúčtovaním účtovných prípadov k nedodržaniu ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, podľa ktorého mala účtovná jednotka účtovať a vykazovať tieto účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súviseli.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Na účte ŠR bol k 01.01.2011 zistený zostatok vlastných prostriedkov vo výške 9,80 eur. Na tento účet boli tiež vložené vlastné prostriedky SZZ vo výške 16 000,00 eur priamo a prostriedky vo výške 51 000,00 eur nepriamo prostredníctvom pokladne. Celkový obrat na strane príjmov účtu ŠR bol 333 019,21 eur, z toho 14 374,31 eur bolo zúčtovaných ako refakturácia s bežným účtom organizácie. Na strane výdavkov bolo zúčtovaných 333 026,92 eur. Rozdiel 7,71 eur tvorili vlastné prostriedky na účte ŠR z 01.01.2011. Zostatok na účte ŠR k 31.12.2011 bol 2,09 eur. Rozdiel v prospech spoluúčasti SZZ medzi kontrolou zistenou spoluúčasťou organizácie a výškou vlastných prostriedkov SZZ poukázaných na samostatný bankový účet kontrolná skupina z časových dôvodov neskúmala. Tým, že na účte ŠR boli vedené aj vlastné prostriedky SZZ prišlo k nedodržaniu zmluvy č. 0154/2010/SŠSŠ zo dňa 14.01.2010 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠ SR v znení neskorších dodatkov v článku 2 ods. 1, ktorého ustanovenie určuje, že poskytovateľ poskytne prijímateľovi dotáciu výlučne bezhotovostne na samostatný bankový účet otvorený prijímateľom iba na vedenie prostriedkov poskytovaných so štátneho rozpočtu uvedený v predmetnej zmluve. Tým, že samostatný účet aj pokladňa boli dotované vlastnými prostriedkami a aj pokladničné operácie boli zúčtovávané priebežne s bankou nebolo možné vo výdavkoch ďalej rozlíšiť prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu a vlastné prostriedky SZZ. Nedodržaním zmluvných podmienok prišlo k porušeniu pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté, a tým k porušeniu finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 ods.1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách. Naplnenie ustanovenia § 31 ods.7 cit zákona, podľa ktorého bolo možné vrátenie dotácie so sankciami z titulu nedodržania pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté, nebolo zmluvne dostatočne dohodnuté. Existencia vlastných prostriedkov na účte ŠR a nedostatočne upravené zmluvné vzťahy determinovali ďalšie zistenia vo vzťahu k použitiu prostriedkov z účtu ŠR tak, že nebolo možné odlíšiť použité prostriedky štátneho rozpočtu a vlastné prostriedky SZZ.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Ukazovateľ vyčerpania účelových prostriedkov nebol dodržaný pri dotačnom titule organizovanie významných podujatí, resp. športová príprava vybraných športovcov. Nepoužité prostriedky boli vrátené na príjmový účet štátneho rozpočtu dňa 03.11.2011. vo výške nevyčerpanej dotácie 1 441,10 eur, resp. 18,98 eur v priebehu kontroly dňa 16.02.2011. V prípade organizovania významných podujatí nebola dodržaná ani výška spolufinancovania. Výška spolufinancovania nebola v zmluve explicitne stanovená pre prípad nevyčerpania celej sumy poskytnutej dotácie. Pomerne podľa celkovej sumy spolufinancovania, pri účele použitia organizovanie významných podujatí, bola suma spolufinancovania vypočítaná kontrolnou skupinou na 141,72 eur pri dotácii 1 417,15 eur. Celkovú vyúčtovanú sumu 1 558,87 eur kontrolná skupina považovala, vzhľadom k existencii vlastných prostriedkov na účte ŠR, za sumu so spoluúčasťou SZZ. Pri spolufinancovaní dotačného titulu športová príprava vybraných športovcov bolo spolufinancovanie dodržané na plnú výšku dotácie. Výška spolufinancovania nebola dodržaná ani pri použití účelových prostriedkov na výber a prípravu talentovanej mládeže, kde bol vo vyúčtovaní zistený rozdiel 2 207,02 eur za predpokladu, že dotácia bola vyčerpaná v poskytnutej výške. Výška spolufinancovania nebola v zmluve explicitne stanovená pre prípad neuhradenia celej sumy spolufinancovania. Pomerne podľa celkovej sumy spolufinancovanie bolo vypočítané kontrolnou skupinou na 2 101,92 eur pri dotácii 49 098,08 eur. Celkovú vyúčtovanú sumu 51 552,98 eur kontrolná skupina považovala, vzhľadom k existencii vlastných prostriedkov na účte ŠR, za sumu so spoluúčasťou SZZ. Nedodržaním zmluvných podmienok v uvedených prípadoch prišlo k porušeniu pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté, a tým k porušeniu finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 ods.1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách. Sankcie z titulu nedodržania pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté, neboli zmluvne dostatočne dohodnuté.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Pri kontrole účtovného dokladu R 24 zo dňa 11.07.2011 pri vyúčtovaní zahraničnej pracovnej cesty na MT-K Subotica boli zistené nesprávne uvedené počty km pri vyúčtovaní vlastného motorového vozidla. Účtovateľ zahraničnej pracovnej cesty po zistení rozdielu v náležitostiach pracovnej cesty svoj omyl priznal a vrátil neoprávnene vyplatené prostriedky vo vypočítanej výške 108,00 eur v prospech SZZ. Tieto prostriedky boli následne odvedené na príjmový účet štátneho rozpočtu v priebehu kontroly dňa 16.03.2012. Nesprávnym priznaním náhrad prišlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 ods.1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého je porušením finančnej disciplíny poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Ďalej bolo zistené, že suma pri účtovnom doklade FA 211106 zo dňa 31.08.2011 za letenky vo výške 536,32 eur bola nesprávne vyúčtovaná v rámci priamych nákladov. Správne mala byť vyúčtovaná v rámci nepriamych nákladov. Podľa účtovného dokladu FA 211014 zo dňa 23.2.2011 bola zakúpená letenka na trase Viedeň – Minsk – Viedeň na termín 02. – 06.03.2011 v cene 562,92 eur pre štatutárneho zástupcu SZZ. Podľa účtovného dokladu FA 211034 zo dňa 28.03.2011 bol na tejto letenke zmenený termín letu na 01. – 05.12.2011 za poplatok 50,00 eur. Nesprávnym naplánovaním letov organizácia nedodržala ustanovenie § 19 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého právnické osoby a fyzické osoby, ktorým sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedajú za hospodárenie s nimi a sú povinné pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia a použila verejné prostriedky nehospodárne v sume 50,00 eur za zmenený termín letu. Zároveň týmto nehospodárnym konaním prišlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 ods.1 písm. j) citovaného zákona.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Ďalej bolo zistené, že pri použití dotácie boli za použitie služobného motorového vozidla vo všetkých prípadoch v rokoch 2010 a 2011 uplatnené a poskytované náhrady vo výške náhrad za použitie súkromného motorového vozidla. Bola poskytovaná náhrada 0,18 eur na 1 km, ktorú smernica č. 4 v článku 10 predpokladala pre použitie súkromného motorového vozidla („SZZ dohodne so zamestnancom alebo osobou konajúcou v záujme SZZ poskytovanie náhrady za použitie súkromného motorového vozidla, ktoré nie je majetkom SZZ, v sume ktorá mu prislúcha za každý 1 km jazdy (výšku kilometrovného rieši Ekonomické usmernenie platné v danom roku resp. § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z.z.)“). Namiesto týchto náhrad mala byť uplatnená náhrada za skutočne spotrebované pohonné hmoty na základe daňových dokladov, ktorá bola na 1 km nižšia. Rozdiel v náhradách, vzhľadom na rôzne ceny pohonných hmôt v rôznych krajinách a v rôznom čase a k existencii vlastných prostriedkov na účte ŠR nebolo možné kontrolnými postupmi vyčísliť. Nesprávnym priznávaním náhrad prišlo k nedodržaniu ustanovenia § 19 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého právnické osoby a fyzické osoby, ktorým sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedajú za hospodárenie s nimi a sú povinné pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. Zároveň týmto nehospodárnym konaním prišlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 ods.1 písm. j) citovaného zákona.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Kontrolná skupina zistila v rokoch 2010 a 2011 aj nedostatočne zdokladované použitie prostriedkov dotácie v nasledujúcich prípadoch, aj keď predložené doklady boli vystavené na oprávnenú osobu uvedenú v dotačnom titule: Číslo účtovného dokladu Zo dňa Popis Suma eur VD 150 13.12.2010 VT Kislovodsk 1+2 os.-pobyt.nákl,letenka 2 385,81 VD 151 13.12.2010 VT Kislovodsk 1+2 os.-pobyt.nákl,letenka 2 578,52 VD 152 13.12.2010 VT Krasnodar 1+3 os.-pobyt.nákl,letenka 2 975,58 Spolu 7 939,91 Číslo účtovného dokladu Zo dňa Popis Suma eur VD 145 27.12.2011 VT Kislovodsk 1+2 os.-pobyt.nákl,letenka 4 791,98 VD 146 27.12.2011 VT Kislovodsk 1+2 os.-pobyt.nákl,letenka 6 995,46 R 42 27.12.2011 VT Kislovodsk 1+2 os.-pobyt.nákl,letenka. 5 790,68 VD 144 27.12.2011 VT Krasnodar 1+2 os.-pobyt.nákl,letenka 4 869,25 R 45 27.12.2011 VT Krasnodar 1+2 os.-pobyt.nákl,letenka 5 348,01 VD 142 27.12.2011 VT Krasnodar 1+2 os.-pobyt.nákl,letenka 4 021,77 R 43 27.12.2011 VT Kislovodsk 1+2 os.-pobyt.nákl,letenka 5 932,40 VD 141 27.12.2011 Peking 1 os. lek.zabezpečenie-letenka 872,71 VD 140 27.12.2011 Peking 1 os.-lek.zabezpečenie-letenka 672,94 R 44 27.12.2011 New York 1 os.-lek.zabezpečenie-letenka 1 647,01 Spolu 40 942,21 Faktúry k účtovným dokladom VD 150, VD 151, VD 152 všetky z 13.12.2010 a VD 142, VD 144, VD 145, VD 146, R 42, R 43, R 45, všetky z 27.12.2011 potvrdzovali tréningový pobyt oprávnenej osoby. O ostatných dvoch, resp. troch účastníkoch uvedených vo fakturácii konkrétne nepojednávali. Letenky podľa účtovných dokladov VD 140, VD 141 a R 44 všetky zo dňa 27.12.2011 boli vystavené na meno oprávnenej osoby bez ďalších dokladov, vyslania alebo odôvodnenia cesty, resp. špecifikácie lekárskeho zabezpečenia. Pri všetkých týchto dokladoch išlo o refundáciu nákladov oprávnenej osoby – športovca, na ktorého prípravu boli tieto prostriedky účelovo určené. Tieto platby nebolo možné, vzhľadom k chýbajúcim podkladom, ako je rozpočet akcie, vyslanie na pracovnú cestu, tréningový plán, schválenie osôb, ktoré sa na výcvikových táboroch zúčastnili, ich funkcia v tréningovom procese a z toho vyplývajúci podiel na pobytových nákladoch, vyhodnotenie výcvikového tábora, hodnotiť z pohľadu hospodárnosti použitých prostriedkov. Z hľadiska účelnosti nebolo možné hodnotiť použitie verejných prostriedkov vzhľadom na neúplne doklady o uhradení faktúr v hotovosti, o bližšej špecifikácii a preukázaní účelu cesty a výšku spoluúčasti SZZ poukázanej na účet ŠR. Doklady o úhradách boli v priebehu kontroly vyžiadané od oprávnenej osoby prostredníctvom SZZ, ale vzhľadom k tomu, že ide o športovca reprezentujúceho Slovenskú republiku, s pobytom mimo územia SR, nebolo možné v časovom horizonte ukončenia kontroly získať chýbajúce podklady. V kontexte so skutočnosťou, že konečný príjemca dotácie, oprávnená osoba, sa nezúčastnil na žiadnej súťaži v kontrolovanom období rokov 2010 – 2011, nebolo možné z hľadiska efektívnosti hodnotiť použitie týchto prostriedkov. V zmysle smernice č. 4 ustanovenie článku 4 určovalo, že „SZZ vysielajúci zamestnanca alebo osobu konajúcu v záujme SZZ na pracovnú cestu písomne určí miesto jej nástupu, miesto výkonu práce, čas trvania, spôsob dopravy a miesto skončenia pracovnej cesty, môže určiť aj ďalšie podmienky pracovnej cesty.“ V rokoch 2010 a 2011 bolo zistené nedostatočné dodržiavanie smernice č. 4 v tejto oblasti, kedy pri vysielaní na pracovnú cestu neboli dostatočne písomne určené miesto jej nástupu, miesto výkonu práce, čas trvania, spôsob dopravy a miesto skončenia pracovnej cesty. Tak isto neboli dostatočne určené aj ďalšie podmienky pracovnej cesty. Vo väčšine prípadov neboli presne dohodnuté podmienky pred uskutočnením cesty, ale náležitosti vyslania boli dohodnuté dodatočne a to uzatvorením dohody o použití vlastného cestného motorového vozidla pri pracovnej ceste po ukončení c
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Späť