Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-025/2014/1030
Názov:
Kontrola efektívnosti a účinnosti čerpania finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie pre Operačný program Vzdelávanie.
Účel kontrolnej akcie:
Prekontrolovať stav čerpania finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v programovom obdo
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

IČO
31819494
Sídlo
Hanulova 5/B, 84101 Bratislava-Dúbravka
Kontrolované obdobie
2007-2013
Termín kontroly
25.05.2014 - 17.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V jednom prípade projektu bolo zistené, že v troch priebežných, záverečnej a v následnej monitorovacej správe nebol vyhodnotený, resp. nebol uvedený merateľný ukazovateľ, čo nebolo v súlade so stavom merateľných ukazovateľov stanovených v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Projektový manažér uviedol v Kontrolnom zozname k monitorovacím správam č. 7,8,9 ako aj v následnej monitorovacej správe, že stav merateľných ukazovateľov uvedený v monitorovacej správe bol v súlade so zmluvou, napriek tomu, že daný ukazovateľ v monitorovacej správe chýbal, čo nebolo v súlade s interným manuálom procedúr Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nedodržaním lehoty spracovania záverečnej žiadosti o platbu kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s interným manuálom procedúr ASFEU.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Od ukončenia realizácie aktivít projektu bola následná monitorovacia správa zaslaná na ASFEU až po ukončení projektu po vecnej aj finančnej stránke. ASFEU oznámilo prijímateľovi deň, kedy bol projekt vecne a finančne ukončený, až keď bola uhradená záverečná žiadosť o platbu, v tomto prípade to boli necelé dva roky po ukončení aktivít projektu, záverečná žiadosť o platbu bola prijatá 12/2010 a uhradená bola 12/2012. Prijímateľ za necelé dva roky nebol povinný informovať SORO ako v rámci udržateľnosti projektu po ukončení realizácie aktivít projektu tento pokračuje.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied

IČO
00166537
Sídlo
Dúbravská cesta 9, 84511 Bratislava-Karlova Ves
Kontrolované obdobie
2007-2013
Termín kontroly
08.06.2014 - 03.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nesprávne očíslovanie príloh k zmluve, resp. jej dodatkom
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nesprávne uvedené číselné údaje v tabuľkách rozpočtu projektu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nedodržanie pomeru reálne čerpaných nepriamych výdavkov vo výške 20 % k reálne čerpaným priamym výdavkom pri ukončení projektu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt uzavrel s dvoma dodávateľmi služieb za rovnakého dátumu podpisov po dve duplicitné zmluvy, ktoré sa líšili v jednom konkrétnom ustanovení. Ani v jednom prípade nebolo jasné, ktorý z dvoch originálov zmlúv je platný.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.

Geofyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied

IČO
00586935
Sídlo
Dúbravská cesta 9, 84528 Bratislava-Karlova Ves
Kontrolované obdobie
2007-2013
Termín kontroly
08.06.2014 - 03.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Stanovené merateľné ukazovatele určené v projekte počtom osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov, zapojených do ďalšieho vzdelávania alebo počtom zamestnancov výskumu a vývoja zapojených do nadnárodných výskumných projektov neboli stanovené tak, aby ich prostredníctvom bolo možné vyhodnocovať plnenie strategického a špecifického cieľa projektu (zvýšenie medzinárodnej spolupráce organizácií výskumu a vývoja v oblasti problematiky vzniku Zeme, resp. rozvoj spolupráce s medzinárodne uznávanými expertmi pri tvorbe teórie vzniku Zeme).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Skutočné výdavky na projekt oproti oprávneným výdavkom boli vyššie, a to z dôvodu, že GFÚ SAV uzatvoril s dodávateľmi zmluvy, ktoré nezverejnil v Centrálnom registri zmlúv, čím ich poskytovateľ neuznal za platné, avšak ich plnenie sa začalo realizovať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt uzatvoril na nájom priestorov s tým istým prenajímateľom dve rôzne zmluvy, ktorých obdobie sa vzájomne prekrývalo, pričom neskoršou zmluvou nebola zrušená pôvodná zmluva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

IČO
00164381
Sídlo
Stromová 1, 81330 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2007-2013
Termín kontroly
22.05.2014 - 14.08.2014
Stav kontroly
Ukončená
Späť