Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-078/2011/0009
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správ
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mestská časť Bratislava - Dúbravka

IČO
00603406
Sídlo
Žatevná 2, 84402 Bratislava-Dúbravka
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mestská časť vymenovala členov dozornej rady do obchodnej spoločnosti bez predchádzajúceho súhlasu miestneho zastupiteľstva
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 377/1990 Zb.
Mestská časť previedla obchodný podiel v obchodnej spoločnosti poslancovi miestneho zastupiteľstva bez verejnej obchodnej súťaže
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mestská časť previedla obchodný podiel v obchodnej spoločnosti poslancovi miestneho zastupiteľstva bez verejnej obchodnej súťaže
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mestská časť nepoužila žiadne právne prostriedky smerujúce k ochrane majetku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mestská časť poskytla pôžičku bez jej predchádzajúceho schválenia v rozpočte mestskej časti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mestská časť previedla finančné prostriedky bez vykonania predbežnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Mestská časť vykazovala v účtovníctve zrušenú pohľadávku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Lovce

IČO
00308161
Sídlo
Lovce 222, 95192 Lovce
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

kontrolovaný subjekt tým, že nedodržal lehotu na predloženie opatrení uvedenú v zápisnici o prerokovaní protokolu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Obec Ružindol

IČO
00312941
Sídlo
Ružindol 130, 91961 Ružindol
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

ponuky od uchádzačov boli doručené až v nasledujúci deň po podpise čestného vyhlásenia komisiou. Z tohto dôvodu nemohli byť členovia komisie v čase podpísania čestného vyhlásenia oboznámení so zoznamom uchádzačov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nevyznačenie vykonania predbežnej finančnej kontroly (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
nevykonanie predbežnej finančnej kontroly (zmluva o dielo, platobné výmery) (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
nespávne dohodnutá záručná lehota na dielo
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 254/1998 Z.z.
uhradenie finančných prostriedkov bez schválenia zmeny rozpočtu, resp. bez schválenia rozpočtového opatrenia obecným zastupiteľstvom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
uhradenie finančných prostriedkov bez schválenia zmeny rozpočtu, resp. bez schválenia rozpočtového opatrenia obecným zastupiteľstvom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
uhradenie finančných prostriedkov bez schválenia zmeny rozpočtu, resp. bez schválenia rozpočtového opatrenia obecným zastupiteľstvom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
nesprávne stanovená sadzba dane z bytov vo VZN
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
obec nesprávne určila vo VZN oslobodenie od dane zo stavieb (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
obec nesprávne určila lehotu na splnenie oznamovacej povinnosti dańovníka
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
obec určila vo VZN povinnosť zaplatenia dane bez vyrubenia platobného výmeru (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
obec určila vo VZN povinnosť zaplatenia dane bez vyrubenia platobného výmeru (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
obec určila vo VZN povinnosť zaplatenia dane bez vyrubenia platobného výmeru (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
obec vo VZN považovala štátnu komunikáciu za verejné priestranstvo
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
obec nesprávne stanovila vo VZN za základ dane aj parkovacie miesto
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
obec vydala VZN, ktoré bolo v rozpore so zákonom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
nevyzvanie dańových subjektov na doplnenie chýbajúcich údajov v daňových priznaniach (počet porušení 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
obec nevyznačila na daňových priznaniach dátum ich doručenia (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
obec nevyznačila na daňových priznaniach dátum ich doručenia (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
obec nedoručovala rozhodnutia do vlastných rúk daňovníka (počet porušení 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
obec nedoručovala rozhodnutia do vlastných rúk daňovníka (počet porušení 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
obec neuviedla v platobných výmeroch v časti Poučenie formu podania dvolania (počet porušení 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
obec nedoručovala výzva na zaplatenie nedoplatku do vlastných rúk daňovníka (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
obec vo výzvach na zaplatenie nedoplatku neupovedomila daňového dlžníka o následkoch neodvedenia alebo nezaplatenia daňového nedoplatku (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
hlavný kontrolór nepredkladal obecnému zastupiteľstvu správy o výsledkoch kontrol
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Tekovské Lužany

IČO
00307548
Sídlo
SNP 43, 93541 Tekovské Lužany
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neboli zverejnené všetky faktúry na webovom sídle kontrolovaného subjektu (počet porušení:4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
neuplatnenie princípov rovnakého zaobchádzania, nedisriminácie uchádzačov; nesplnené podmienky určené vo výzve, a teda vyradenie zo súťaže; kontrolovaný subjekt nepreukázal uverejnenie ponúk na internetovej stránke; nezaslanie informácie o uzavretí zmluvy ÚVO (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
neuplatnenie princípov rovnakého zaobchádzania, nedisriminácie uchádzačov; nesplnené podmienky určené vo výzve, a teda vyradenie zo súťaže; kontrolovaný subjekt nepreukázal uverejnenie ponúk na internetovej stránke; nezaslanie informácie o uzavretí zmluvy ÚVO (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
neuplatnenie princípov rovnakého zaobchádzania, nedisriminácie uchádzačov; nesplnené podmienky určené vo výzve, a teda vyradenie zo súťaže; kontrolovaný subjekt nepreukázal uverejnenie ponúk na internetovej stránke; nezaslanie informácie o uzavretí zmluvy ÚVO (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
neuplatnenie princípov rovnakého zaobchádzania, nedisriminácie uchádzačov; nesplnené podmienky určené vo výzve, a teda vyradenie zo súťaže; kontrolovaný subjekt nepreukázal uverejnenie ponúk na internetovej stránke; nezaslanie informácie o uzavretí zmluvy ÚVO (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nevykonanie predbežnej finančnej kontroly; zápisnice o prerokovaní neobsahovali potvrdenie o vrátení dokladov (počet porušení 7)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
nevykonanie predbežnej finančnej kontroly; zápisnice o prerokovaní neobsahovali potvrdenie o vrátení dokladov (počet porušení 7)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
nevykonanie predbežnej finančnej kontroly; zápisnice o prerokovaní neobsahovali potvrdenie o vrátení dokladov (počet porušení 7)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
inventúrne súpisy neobsahovali údaje o začatí a skončení inventúry, meno hmotne zodpovednej osoby, meno osoby zodpovednej za zistenie skutočného stavu, zápis neobsahoval konštatovanie, či bol zistený rozdiel majetku a záväzkov, príkaz na inventarizáciu neobsahoval overenie rozdielu majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventúrne súpisy neobsahovali údaje o začatí a skončení inventúry, meno hmotne zodpovednej osoby, meno osoby zodpovednej za zistenie skutočného stavu, zápis neobsahoval konštatovanie, či bol zistený rozdiel majetku a záväzkov, príkaz na inventarizáciu neobsahoval overenie rozdielu majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventúrne súpisy neobsahovali údaje o začatí a skončení inventúry, meno hmotne zodpovednej osoby, meno osoby zodpovednej za zistenie skutočného stavu, zápis neobsahoval konštatovanie, či bol zistený rozdiel majetku a záväzkov, príkaz na inventarizáciu neobsahoval overenie rozdielu majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventúrne súpisy neobsahovali údaje o začatí a skončení inventúry, meno hmotne zodpovednej osoby, meno osoby zodpovednej za zistenie skutočného stavu, zápis neobsahoval konštatovanie, či bol zistený rozdiel majetku a záväzkov, príkaz na inventarizáciu neobsahoval overenie rozdielu majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventúrne súpisy neobsahovali údaje o začatí a skončení inventúry, meno hmotne zodpovednej osoby, meno osoby zodpovednej za zistenie skutočného stavu, zápis neobsahoval konštatovanie, či bol zistený rozdiel majetku a záväzkov, príkaz na inventarizáciu neobsahoval overenie rozdielu majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventúrne súpisy neobsahovali údaje o začatí a skončení inventúry, meno hmotne zodpovednej osoby, meno osoby zodpovednej za zistenie skutočného stavu, zápis neobsahoval konštatovanie, či bol zistený rozdiel majetku a záväzkov, príkaz na inventarizáciu neobsahoval overenie rozdielu majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec nevypovedala nevýhodnú zmluvu; porušenie finančnej disciplíny
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
obec nevypovedala nevýhodnú zmluvu; porušenie finančnej disciplíny
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Späť