Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-040/2013/1090
Názov:
Stav verejných financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

IČO
00603481
Sídlo
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
05.02.2013 - 22.04.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Uznesenie MsZ nedefinovalo rozsah zmien rozpočtu, ktoré mohol vykonávať primátor, čím bolo porušené ustanovenie § 11 odst. 4 písm. bň zákona o obecnom zriadení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavné mesto zadefinovalo podlimitnú zákazku ako nadlimitnú, čím porušilo § 4 zákoan o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk zo šesťčlennej komisie nepodpísala väčšina jej členov, čím došlo k porušeniu § 40, ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavné mesto poskytlo na základe zmluvy dotáciu BSK na zabezpečenie stravovania žiakov základnej školy, ktorej nebolo zriaďovateľom, čím porušilo ustanovenie § 7 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Zároveň bolo porušené aj príslušné VZN, nakoľko žiadosť o dotáciu bola podaná oneskorene. Uvedeným bola súčasne porušená aj finančná disciplína v zmysle § 31 odst. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Hlavné mesto niektoré nákladové položky nezaúčtovalo v súlade s platnými postupmi účtovania, čím porušilo § 4 odst. 2 zákona o účtovníctve v platnom znení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavné mesto nekonalo v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, tým že nesprávne zaklasifikovalo výdavok za opravu a údržbu, reprezentačné a výdavok za počítačové spracovanie dát.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavné mesto porušilo zmluvné podmienky, stanovené v článku 4 zmluvy o dielo tým, že prijalo a do účtovníctva zaúčtovalo dodávateľské faktúry bez toho, aby obsahovali všetky zmluvou stanovené náležitosti, čím zároveň nekonalo v súlade s § 4 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavné mesto nevykonalo novelizáciu interných smerníc z roku 1996, 2008 a 2010 v súlade s platnou legislatívou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavné mesto nevykonalo novelizáciu Rozhodnutia č. 22/2010 primátora Hlavného mesta o zverejňovaní zmlúv, objednávok tovarov a služieb, faktúr na tovary a služby...v súlade s platnou legislatívou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavné mesto neskorým uverejnením zmlúv na svojom webovom sídle nepostupovalo podľa platného interného predpisu (Rozhodnutie primátora č. 22/2010, článok 1 odst. 2)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účovná závierka neobsahovala Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2012, čím Hlavné mesto nekonalo v súlade s § 6, odst. 4 a §17, odst. 3 zákona o účtovníctve v platnom znení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavné mesto zistené inventzarizačné rozdiely nezaúčtovalo do obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overoval stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, čím porušilo § 3 odst. 7 zákona o účtovníctve v paltnom znení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavné mesto nevykonalo k 31.12.2012 inventarizáciu niektorých účtov, čím porušilo § 6 odst. 3 a § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve v platnom znení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavné mesto evidovalo vo svojom účtovníctve k 31.12.2012 zaradené pozemky v sume 193 781,03 Eur bez toho, aby účtovalo o ich obstaraní, čím porušilo ustanovenie § 8 zákona o účtovníctve a § 28 platných postupov účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavné mesto vytvorilo opravné položky k obstaranému dlhodobému hmotnému majektu - k stavbám a pozemkov v sume 609 439,22 Eur a k ods. 2 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavné mesto neúčtovalo o úbytku majetku v období, s ktorým vecne a časovo súviselo, čím nekonalo v súlade s § 3 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavné mesto účtovalo o chybách a nedostatkoch vzniknutých pri inventarizácii pozemkov ako o opravných položkách. Postupným vysporadúvaním a identifikáciou majetku v roku 2012 túto opravnú položku rozpustilo do výnosov vo výške 2 584 903,80 Eur, pričom podľa charakteru o výnosy nešlo. Uvedeným Hlavné mesto porušilo § 7 a 8 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavné mesto evidovalo vo svojom majetku majetok vo výške 613 147,26 Eur, ku ktorému už nemalo vlastnícke práva a ktorý mal byť z majetku vyradený už v rokoch 1995 a 1998.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavné mesto evidovalo vo svojom účtovníctve majetok, ktorý nebol majetkoprávne vysporiadaný a zapísaný Správou katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu do listu vlastníctva pre Hlavné mesto, čím došlo k porušeniu § 7 a 8 zákona o účtovníctve, a súčasne aj § 7 odst. 2 písm. c) zákona o majetku obcí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavné mesto 6 prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou útvaru mestského kontrolóra a 3 správy o plnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov neboli označené odtlačkom prezenčnej pečiatky a ich prijatie nebolo zaevidované podateľňou, čím Hlavné mesto porušilo § 16 ods. 2 písm. a) zákona o archívoch a registratúrach, ako aj článok 3 ods. 1 smernice o registratúrnom poriadku o pláne hlavného mesta.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Hlavné mesto v troch prípadoch nevykonalo predbežnú finančnú kontrolu v súlade s § 9 zákona o finančnej kontrole, finančné prostriedky neboli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt mal v platnosti interné smernice, ktoré neboli novelizované v súlade s paltnou legislatívou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Banská Bystrica

IČO
00313271
Sídlo
Československej armády 26, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
06.02.2013 - 25.04.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

? mesto neviazalo zodpovedajúcu časť výdavkov rozpočtu pri neplnení rozpočtovaných príjmov (plnenie na 93,46 %) príslušným rozpočtovým opatrením, ale riešilo to nižším čerpaním výdavkov približne na úrovni nižších príjmov (čerpanie na 92,44 %),
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
? mesto nepremietlo príjem rozpočtu z nečerpaného kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu do zmeny rozpočtu a nevykonalo príslušné rozpočtové opatrenie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
? mesto akceptovalo pri dvoch výberových konaniach, že člen komisie na vypracovanie súťažných podkladov nepodpísal vyhlásenie zaväzujúce zachovávať mlčanlivosť o obsahu súťažných podkladov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
? mesto uhradilo v dvoch prípadoch dvom rôznym externým dodávateľom spolu 15 200,00 EUR za právnu analýzu a právny audit vybraných nájomných zmlúv mesta, pričom nevyužilo interné služby zamestnancov oddelenia organizačno-právneho
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
? mesto uhradilo dvom dodávateľom sumu 18 000,00 EUR, za odborný posudok a vyhľadávaciu štúdiu pre svoj zámer vybudovať spaľovňu nebezpečných odpadov na svojom území, pričom podľa výpisu z obchodného a živnostenského registra žiadny z týchto dodávateľov nemal poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, resp. žiadny z týchto dodávateľov nebol osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov vo veciach odpadov, ktoré sú vedené v registri oprávnených osôb (register P).
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
? mesto vykazovalo inventúrne súpisy majetku inventarizovaného k 31.12.2012, ktoré neobsahovali údaje o stave majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
? mesto evidovalo majetok a náklady súvisiace s obstaraním už dokončených a do užívania odovzdaných stavieb na účte obstarania dlhodobého hmotného majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
? mesto zaúčtovalo marketingový prieskum na účet obstarania dlhodobého nehmotného majetku a nie na nákladových účtoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto dohodlo v jednej nájomnej zmluve úhradu nákladov za služby spojené s nájmom tak, že povinnosť uhrádzať tieto služby vyplynula pre mesto, pričom skutočné náklady uhrádzal nájomca.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Košice

IČO
00691135
Sídlo
Trieda SNP 48/A, 04011 Košice-Západ
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
03.02.2013 - 01.05.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Poznámky k účtovnej závierke neobsahovali vymedzenie a sumu vzniknutých nákladov voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti za účtovné obdobie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri zabezpečení strážnej služby na ochranu zrekonštruovaných objektov výmenníkových staníc, Amfiteátra, Košického hradu kontrolovaný subjekt nevykonal prieskum trhu ani nezverejnil výzvu, ale zákazku zadal priamo bez akejkoľvek súťaže vybratému subjektu,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto Košice realizovalo proces verejného obstarávania projektovej dokumentácie na realizovanie stavebných prác pre pripravovanú rekonštrukciu a revitalizáciu parkov ako zákaziek s nízkou hodnotou. Na základe prieskumu trhu bolo vyzvaných na predloženie ponúk 10 uchádzačov, pričom kritériom výberu bola výška ceny. S víťazmi boli uzatvorené zmluvy a následne aj dodatky, ktoré navýšili cenu za predmet zákazky za práce vykonané naviac. Týmto postupom došlo v dvoch prípadoch k prekročeniu limitu pre zákazku s nízkou hodnotou,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt realizoval proces verejného obstarávania na predmet zákazky 12 kusov osobných automobilov rôznej triedy. Pri opise predmetu zákazky v súťažných podkladoch uvedením množstva podrobných detailov ako požadovaných funkcionalít zvýhodnil jednu značku, ktorej výrobky spĺňali všetky požadované podmienky a mali vyšpecifikované vlastnosti, napr. objem batožinového priestoru, objem batožinového priestoru po sklopení zadných sedadiel, objem palivovej nádrže. Kontrolovaný subjekt tým, že neurčil technické požiadavky tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a bola zabezpečená čestná hospodárska súťaž
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt realizoval proces verejného obstarávania na predmet zákazky 12 kusov osobných automobilov rôznej triedy. Pri opise predmetu zákazky v súťažných podkladoch uvedením množstva podrobných detailov ako požadovaných funkcionalít zvýhodnil jednu značku, ktorej výrobky spĺňali všetky požadované podmienky a mali vyšpecifikované vlastnosti, napr. objem batožinového priestoru, objem batožinového priestoru po sklopení zadných sedadiel, objem palivovej nádrže. Kontrolovaný subjekt tým, že neurčil technické požiadavky tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a bola zabezpečená čestná hospodárska súťaž
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Mesto Košice poskytlo dotácie na rozvoj športu a grantový program DAMKO.V jednom prípade bolo zistené použitie finančných prostriedkov 775,38 Eur v rozpore s účelom definovaným v zmluve. Dve organizácie čerpajúce dotáciu z grantového programu DAMKO nepredložili žiadne vyúčtovanie k stanovenému termínu v celkovej sume 815,00 Eur a následným doložením zúčtovania v jednom prípade nebol preukázaný účel čerpania dotácie v sume 24,60 Eur. Porušením pravidiel a podmienok pri poskytovaní prostriedkov z rozpočtu verejnej správy bola porušená finančná disciplína.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Termín zúčtovania poskytnutých dotácií do 31.01. nasledujúceho roka v zmysle platného VZN nebol v súlade s povinnosťou Mesta Košice podľa § 7 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, pretože poskytnuté dotácie podliehali ročnému zúčtovaniu s rozpočtom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto Košice založilo neziskovú organizáciu. Kontrolou dodržania zmluvných podmienok bolo zistené, že kontrolovaný subjekt konal v rozpore s Čl. III bodu 2 zmluvy o poskytovaní služieb a vykonaní prác zo dňa 13.04.2012, pretože v jednom mesiaci zaslal odmenu neziskovej organizácií vyššiu o sumu 8 000,00 Eur. Celkovým vyúčtovaním bola výška poskytnutého príspevku dodržaná.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt uzatvoril 27.04.2012 zmluvu, predmetom ktorej bolo poskytnutie finančného príspevku na úhradu prevádzkových nákladov vynaložených na zabezpečenie mládežníckeho futbalu v roku 2012 v sume 300 000,00 Eur. Mesto Košice konalo v rozpore s § 7 ods. 6 a § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keď nezabezpečilo ročné zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov a finančne nevysporiadalo svoje hospodárenie v celkovej sume 300 000,00 Eur. Kontrolovaný subjekt krátil svoje príjmy v sume 3 600,00 Eur, pretože nevyrubil zmluvnú pokutu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt uzatvoril 27.04.2012 zmluvu, predmetom ktorej bolo poskytnutie finančného príspevku na úhradu prevádzkových nákladov vynaložených na zabezpečenie mládežníckeho futbalu v roku 2012 v sume 300 000,00 Eur. Mesto Košice konalo v rozpore s § 7 ods. 6 a § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keď nezabezpečilo ročné zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov a finančne nevysporiadalo svoje hospodárenie v celkovej sume 300 000,00 Eur. Kontrolovaný subjekt krátil svoje príjmy v sume 3 600,00 Eur, pretože nevyrubil zmluvnú pokutu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri čerpaní bežných výdavkov v roku 2012 za telefónne hovory bolo zistené vyplatenie hovorov mobilného telefónu pre poslanca MZ v celkovej sume 1 016,08 Eur. Z uvedenej sumy bolo preplatených 460,26 Eur za prenos dát ako v SR tak aj v zahraničí. Mestský poslanec bol dňa 01.07.2011 splnomocnený primátorom mesta na úkony spojené s koordináciou príprav a realizáciou športových a kultúrnych podujatí organizovaných Mestom Košice. Splnomocnenie bolo bez uvedenia konkrétnych športových a kultúrnych podujatí, bez určenia doby na splnenie úloh. V zmysle § 13 ods. 5 zákona o obecnom zriadení primátor mesta splnomocňuje len zamestnancov obce. Uvedeným konaním nebol dodržaný zákon o obecnom zriadení a finančné prostriedky v sume 1 016,08 Eur boli použité nad rámec oprávnenia, čím bola porušená finančná disciplína.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri čerpaní bežných výdavkov v roku 2012 za telefónne hovory bolo zistené vyplatenie hovorov mobilného telefónu pre poslanca MZ v celkovej sume 1 016,08 Eur. Z uvedenej sumy bolo preplatených 460,26 Eur za prenos dát ako v SR tak aj v zahraničí. Mestský poslanec bol dňa 01.07.2011 splnomocnený primátorom mesta na úkony spojené s koordináciou príprav a realizáciou športových a kultúrnych podujatí organizovaných Mestom Košice. Splnomocnenie bolo bez uvedenia konkrétnych športových a kultúrnych podujatí, bez určenia doby na splnenie úloh. V zmysle § 13 ods. 5 zákona o obecnom zriadení primátor mesta splnomocňuje len zamestnancov obce. Uvedeným konaním nebol dodržaný zákon o obecnom zriadení a finančné prostriedky v sume 1 016,08 Eur boli použité nad rámec oprávnenia, čím bola porušená finančná disciplína.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Výberom dodávateľa na poskytnutie strážnych služieb na základe zmluvy č. 2012002859 zo dňa 20.12.2012 pre zrekonštruované objekty bez vykonania verejného obstarávania v sume celkom 11 119,68 Eur, boli použité verejné prostriedky nehospodárne.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Výberom dodávateľa na poskytnutie strážnych služieb na základe zmluvy č. 2012002859 zo dňa 20.12.2012 pre zrekonštruované objekty bez vykonania verejného obstarávania v sume celkom 11 119,68 Eur, boli použité verejné prostriedky nehospodárne a bola porušená finančná disciplína.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Mesto Košice zaplatilo na základe ôsmych faktúr za vizualizáciu Mestského parku, parkov Komenského a Moyzesova, štyroch prerobených výmenníkových staníc sumu celkom 14 680,00 Eur. Kontrolou bolo zistené, že nezisková organizácia, ktorej bolo zakladateľom Mesto Košice, si v roku 2012 taktiež dala vypracovať interaktívnu prezentáciu rovnakých investičných projektov, čím pri používaní verejných prostriedkov nebola zachovaná hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť a zároveň bola porušená finančnú disciplína.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Mesto Košice zaplatilo na základe ôsmych faktúr za vizualizáciu Mestského parku, parkov Komenského a Moyzesova, štyroch prerobených výmenníkových staníc sumu celkom 14 680,00 Eur. Kontrolou bolo zistené, že nezisková organizácia, ktorej bolo zakladateľom Mesto Košice, si v roku 2012 taktiež dala vypracovať interaktívnu prezentáciu rovnakých investičných projektov, čím pri používaní verejných prostriedkov nebola zachovaná hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť a zároveň bola porušená finančnú disciplína.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Na základe externej objednávky č. O10307120475 zo dňa 07.06.2012 bol objednaný mediálny priestor v novinách v sume 9 980,00 Eur. Kontrolou plnenia objednávky bolo zistené, že 13 vydaní bolo zrealizovaných do konca roka 2012 a 5 vydaní v roku 2013. Interný účtovný doklad č. 2102121550 bol zaúčtovaný na nákladový účet ostatné služby. Nedodržaním postupov účtovania podľa § 50 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, bol porušený zákon o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto Košice uzatvorilo s leteckým prepravcom zmluvu s interným č. 2012002819 o poskytovaní reklamného priestoru do konca roka 2013 v celkovej sume 8 400,00 Eur. Vyfakturovaná suma bola zaúčtovaná na nákladový účet ostatné služby, čím kontrolovaný subjekt nedodržal § 50 Postupov účtovania a zároveň porušil zákon o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou záznamov o prevádzke motorového vozidla za mesiace november a december obstaraných osobných automobilov v roku 2012 bolo zistené, že nie vo všetkých prípadoch spĺňali základné náležitosti účtovných dokladov. Na niektorých evidenčných listoch chýbali, napr. údaje z počítadiel najazdených kilometrov, údaje o doplnení paliva a identifikačné údaje automobilu. Nevedením účtovných záznamov úplne a preukázateľne bol porušený zákon o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt v dvoch prípadoch zaplatil vypracovanie projektovej dokumentácie na interiér stavby. Projektová dokumentácia znázorňovala vnútorné rozmiestnenie interiéru výmenníkových staníc ako napr. umiestnenie kancelárskeho pultu, vešiakovej tyče, pracovného stola a stoličiek, sedačiek. Rozmiestnenie zakúpeného interiérového vybavenia mohlo byť realizované internými zamestnancami. Vyplatením projektovej dokumentácie za interiérové vybavenie dvoch výmenníkových staníc a nevyužitím interných zamestnancov na uvedenú činnosť, boli verejné prostriedky v sume 4 400,00 Eur použité nehospodárne, neefektívne a neúčinne a zároveň bola porušená finančná disciplína.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Kontrolovaný subjekt v dvoch prípadoch zaplatil vypracovanie projektovej dokumentácie na interiér stavby. Projektová dokumentácia znázorňovala vnútorné rozmiestnenie interiéru výmenníkových staníc ako napr. umiestnenie kancelárskeho pultu, vešiakovej tyče, pracovného stola a stoličiek, sedačiek. Rozmiestnenie zakúpeného interiérového vybavenia mohlo byť realizované internými zamestnancami. Vyplatením projektovej dokumentácie za interiérové vybavenie dvoch výmenníkových staníc a nevyužitím interných zamestnancov na uvedenú činnosť, boli verejné prostriedky v sume 4 400,00 Eur použité nehospodárne, neefektívne a neúčinne a zároveň bola porušená finančná disciplína.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Dňa 07.02.2012 bol Mestu Košice doručený list z Krajského školského úradu č. 2012/00083 s oznámením o pridelených finančných prostriedkoch pre rok 2012. Rozpis finančných prostriedkov pre základné školy bol Mestom Košice realizovaný dňa 13.03.2012. Kontrolovaný subjekt nerozpísal finančné prostriedky na kalendárny rok pre jednotlivé školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v stanovenej lehote do 15 dní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou vykonania inventarizácie bolo zistené, že Mesto Košice neinventarizovalo účet 341 - Daň z príjmov v sume 16 143,70 Eur. Na účte 391- Opravná položka k pohľadávkam bol k 31.12.2012 v hlavnej knihe zostatok v sume - 604 386,63 Eur, pričom z uvedenej sumy nebolo inventarizovaných - 9 971,22 Eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou vykonania inventarizácie bolo zistené, že Mesto Košice neinventarizovalo účet 341 - Daň z príjmov v sume 16 143,70 Eur. Na účte 391- Opravná položka k pohľadávkam bol k 31.12.2012 v hlavnej knihe zostatok v sume - 604 386,63 Eur, pričom z uvedenej sumy nebolo inventarizovaných - 9 971,22 Eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V niektorých prípadoch mesto nepostupovalo podľa zákona o účtovníctve, keď predložené inventúrne súpisy neobsahovali deň začatia inventúry a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom k 31.12.2012 boli podľa predloženého Záznamu č.1/2013 prejednané na zasadnutí Ústrednej inventarizačnej komisie dňa 31.01.2013. Vykonanou inventarizáciou boli zistené inventarizačné rozdiely, ktoré kontrolovaný subjekt nezaúčtoval do účtovného obdobia za ktoré sa inventarizáciou overoval stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto Košice realizovalo v rámci projektu spolufinancovaného z prostriedkov Európskej únie rekonštrukciu a revitalizáciu zelene vo vybraných mestských parkoch. Fyzickou obhliadkou vykonaných stavebných prác boli zistené nedostatky. Stavebné práce boli prevzaté od dodávateľa s nedostatkami, pričom v preberacích protokoloch neboli uvedené žiadne vady a nedorobky. Kontrolou poistnej zmluvy s int. číslom 2012002269 vrátane dodatkov bolo zistené, že poistenie poškodenia mobiliáru v parkoch pre prípad vandalizmu nebolo dohodnuté. Hodnota mobiliáru v parkoch bola v sume celkom 251 377,40 Eur bez DPH, pričom bol obstaraný aj majetok vo vysokej obstarávacej cene.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V rámci projektu spolufinancovaného z prostriedkov Európskej únie kontrolovaný subjekt realizoval prestavbu výmenníkových staníc na kultúrno-spoločenské centrá. Kontrolná skupina vykonala fyzickú kontrolu a zistila: V SPOT Štítová bolo zistené výrazné zatekanie a podmáčanie stien vo viacerých miestnostiach, na niektorých miestach sa tvorila pleseň. Bolo odkontrolovaných 37 položiek interiérového vybavenia dodaného na základe účtovného dokladu s int. č. 2102123245, tovar bol dodaný v stanovenom množstve, nebol používaný, nachádzal sa zabalený v jednotlivých miestnostiach, 2 ks stolov boli zatečené. V SPOT Važecká bolo v jednej miestnosti na poschodí zistené zatekanie. Bolo odkontrolovaných 31 položiek interiérového vybavenia dodaného na základe faktúry s int. č. 2102123245. Tovar bol dodaný v stanovenom množstve, nebol používaný, nachádzal sa zabalený v jednotlivých miestnostiach.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto Košice uzatvorilo nájomnú zmluvu č. 2010000369 zo dňa 29.04.2010, ktorej účelom bola rekonštrukcia a prevádzka multifunkčného športového areálu na dobu určitú 14,5 rokov. Ročné nájomné bolo dohodnuté v sume 15 200,00 Eur, pričom bolo započítavané proti úhrade investovaných prostriedkov. Súčasťou zmluvy bol súťažný návrh nájomcu obsahujúci výšku a rozpis predpokladaných investícií rozložených na päť rokov v celkovej sume 228 000,00 Eur. Kontrolou dodržania výšky vykonaných investícií nájomcom bolo zistené, že oproti zmluvne dohodnutým 138 000,00 Eur nájomca preinvestoval o 36 369,11 Eur menej. Uzatvorená zmluva neobsahovala sankcie za nedodržanie plánu investovania. Tým, že Mesto Košice neuplatňovalo svoje práva v požadovanom rozsahu, porušilo zákon o majetku obcí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na kontrolu postupu Mesta Košice pri evidencii a vymáhaní pohľadávok na dani z nehnuteľnosti boli vybraní dlžníci: ev. č. 265296 s nedoplatkom vo výške 345 368,41 Eur, ev. č. 890513 s nedoplatkom vo výške 26 915,91 Eur, ev. č. 824301 s nedoplatkom vo výške 8 000,00 Eur, ev. č. 810879 s nedoplatkom vo výške 15 738,10 Eur a ev. č. dlžníka 922960 s nedoplatkom vo výške 7 114,66 Eur. Nedoplatky vznikli na základe právoplatných a vykonateľných rozhodnutí Mesta Košice o vyrubení dane z nehnuteľnosti. Kontrolovaný subjekt pri nedoplatkoch za roky 2010 a 2011nevyrubil dlžníkom sankčný úrok za nezaplatenie dane z nehnuteľností v lehote stanovenej v rozhodnutí mesta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto Košice pri nedoplatkoch na dani z nehnuteľnosti za rok 2012 nevyrubilo dlžníkom pokutu za nesplnenie povinnosti uloženej rozhodnutím Mesta Košice, ako správcom dane, a nevyrubilo dlžníkom sankčný úrok za nezaplatenie dane z nehnuteľností za rok 2012 v stanovenej lehote, čím nepostupovalo zákona o správe daní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto Košice pri nedoplatkoch na dani z nehnuteľnosti za rok 2012 nevyrubilo dlžníkom pokutu za nesplnenie povinnosti uloženej rozhodnutím Mesta Košice, ako správcom dane, a nevyrubilo dlžníkom sankčný úrok za nezaplatenie dane z nehnuteľností za rok 2012 v stanovenej lehote, čím nepostupovalo zákona o správe daní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri priamom predaji pozemkov podľa kúpnej zmluvy č. 2012002795 uzavretej dňa 14.12.2012 kontrolovaný subjekt nezahrnul do kúpnej ceny náklady v sume 224,00 Eur, ktoré vynaložil na vyhotovenie geometrického plánu, čím nepostupoval podľa § 41 ods. 4 Štatútu Mesta Košice v znení dodatkov a tým vynaložil verejné prostriedky v uvedenej výške 224,00 Eur nehospodárne a porušil finančnú disciplínu.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Pri priamom predaji pozemkov podľa kúpnej zmluvy č. 2012002795 uzavretej dňa 14.12.2012 kontrolovaný subjekt nezahrnul do kúpnej ceny náklady v sume 224,00 Eur, ktoré vynaložil na vyhotovenie geometrického plánu, čím nepostupoval podľa § 41 ods. 4 Štatútu Mesta Košice v znení dodatkov a tým vynaložil verejné prostriedky v uvedenej výške 224,00 Eur nehospodárne a porušil finančnú disciplínu.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Preverovaním postupu Mesta Košice pri priamych prevodoch majetku bolo zistené, že pred uzavretím zámennej zmluvy č. 2012001107 zo dňa 30.05.2012, nezverejnilo žiadnym spôsobom svoj zámer zameniť pozemky v katastrálnom území Južné mesto.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preverovaním postupu pri prenájmoch majetku Mesta Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa bolo zistené, že pred uzavretím zmluvy o nájme č. 3/3244/2013 zo dňa 07.01.2013, nezverejnilo na svojej internetovej stránke zámer prenajať majetok mesta, evidovaný ako veľká telocvičňa v základnej škole Postupimská.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo preverené vykonávanie predbežnej finančnej kontroly na vzorke 101 účtovných dokladov týkajúcich sa čerpania bežných a kapitálových výdavkov. V51 prípadoch týkajúcich sa opakovaných pravidelných platieb Mesto Košice nevykonalo predbežnú finančnú kontrolu, napr. úhrada poplatkov za energie, telekomunikačné služby a pod.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo preverené vykonávanie predbežnej finančnej kontroly na vzorke 101 účtovných dokladov týkajúcich sa čerpania bežných a kapitálových výdavkov. V 13 prípadoch bolo zistené vykonanie predbežnej finančnej kontroly v rozpore s § 9 ods. 3 zákona o finančnej kontrole, napr. chýbali dátumy vykonania finančnej kontroly, podpisy zodpovedných osôb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
časté využívanie osobitného zreteľa pri prevodoch majetku aj v prípadoch kedy nebol naplnený verejný záujem, mesto si tým krátilo svoje príjmy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Nitra

IČO
00308307
Sídlo
Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
04.02.2013 - 02.05.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

mesto neevidovalo všetky doklady a dokumenty z použitého postupu verejného obstarávania a neuchovávalo ich päť rokov od uplynutia lehoty viazanosti ponúk
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
celková hodnota zákazky presiahla hodnotu ZsNH, preto malo mesto postupovať pri obstarávaní formou podprahovej zákazky uvedenej v § 4 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
faktúra za nákup vozidla nebola zverejnená do 30 dní odo dňa jej zaplatenia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
mesto účtovalo dodávateľské faktúry, ktorých predmet bol súčasťou obstarávacích nákladov dlhodobého majetku priamo do nákladov a nie na účet obstarania
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
mesto účtovalo dodávateľské faktúry, ktorých predmet bol súčasťou obstarávacích nákladov dlhodobého majetku priamo do nákladov a nie na účet obstarania
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
mesto pri triedení výdavkov nedodržalo rozpočtovú klasifikáciu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
mesto pri triedení výdavkov nedodržalo rozpočtovú klasifikáciu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
mesto neúčtovalo účtovné prípady do obdobia, s ktorým časovo a vecne súviseli
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
preddavková faktúra bola zaúčtovaná priamo do nákladov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
preddavková faktúra bola zaúčtovaná priamo do nákladov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
zo strany mesta nebola v piatich prípadoch vyúčtovania poskytnutých dotácií vykonaná dostatočná kontrola zúčtovacích dokladov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nedodržanie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
v 16 prípadoch zriaďovacie listiny vrátane ich dodatkov neobsahovali identifikačné číslo školy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
v 11 prípadoch zriaďovacie listiny vrátane ich dodatkov neobsahovali adresu subjektu, ktorý bol súčasťou školy alebo školského zariadenia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
v 6 prípadoch zriaďovacie listiny vrátane ich dodatkov neobsahovali vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravovala
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
na jednej nájomnej zmluve nebol uvedený dátum podpisu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
mesto nepredložilo NKÚ SR v nim určených lehotách písomné správy o plnení alebo splnení prijatých opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov z dvoch vykonaných kontrol v rokoch 2009 a 2011
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Prešov

IČO
00327646
Sídlo
Hlavná 73, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
04.02.2013 - 29.04.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto ako subjekt verejnej správy poskytlo preddavky bez toho, aby boli vopred v zmluve o dodávke tovarov písomne dohodnuté.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto ako subjekt verejnej správy poskytlo preddavky bez toho, aby boli vopred písomne dohodnuté, čím bolo porušená finančná disciplína, tým že boli uhradené preddavky z verejných prostriedkov v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Mesto neuplatnilo správne ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie, keď nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nárada, ktoré mali charakter bežných výdavkov a v účtovníctve boli zaúčtované do nákladov uhradilo z rozpočtu kapitálových výdavkov v 11 prípadoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto neuplatnilo správne ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie, keď nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nárada, ktoré mali charakter bežných výdavkov a v účtovníctve boli zaúčtované do nákladov uhradilo z rozpočtu kapitálových výdavkov v 11 prípadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto neuplatnilo správne ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie, keď nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nárada, ktoré mali charakter bežných výdavkov a v účtovníctve boli zaúčtované do nákladov uhradilo z rozpočtu kapitálových výdavkov v 11 prípadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto čerpalo výdavky z rozpočtu, ktoré neboli schválené rozpočtovým opatrením v sume 22 313,58 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto neuplatnilo správne ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie pri tematickom monitoringu médií, keď tento výdavok nesprávne triedilo na podpoložke 637 003 Propagácia, reklama a inzercia v sume 2 160,00 eur.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto sa zaviazalo na základe doručených faktúr za vykonané a prevzaté práce súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom na území mesta v roku 2012 v sume 861 283,44 eur, ktoré nemalo zabezpečené v bežnom rozpočtovom roku a zaťažilo rozpočet na rok 2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nesprávne zaúčtovalo výdavok za nákup farby v sume 500,00 eur na účet 518 ostatné služby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nesprávne zaúčtovalo výdavok za nákup farby v sume 500,00 eur na účet 518 ostatné služby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nevytvorilo opravné položky k projektovej dokumentácii vypracovanej v roku 2008 a 2009 v sume 31 424,02 eur na základe zásady opatrnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nevytvorilo opravné položky k projektovej dokumentácii vypracovanej v roku 2008 a 2009 v sume 31 424,02 eur na základe zásady opatrnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nezabezpečilo hospodárne vynakladanie verejných prostriedkov, tým že k 31.12.2012 nedošlo k realizácií investičných stavieb, ku ktorým bola vypracovaná projektová dokumentácia v celkovej sume 30 971,82 eur.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Mesto štyri neuskutočnené stavby nezaúčtovalo do nákladov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto štyri neuskutočnené stavby nezaúčtovalo do nákladov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto vyradilo z majetku mesta dve osobné motorové vozidla skôr, ako boli vyradené z evidencie motorových vozidiel Dopravného inšpektorátu Policajného zberu v Prečove.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v troch uzatvorených zmluvách o dielo neuplatnilo zádržné u zhotoviteľov stavieb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto prijalo návrh záujemcu o kúpu pozemku parc. č. 304/24 v k.ú. Záborské, ktorý si uplatnil vybudovanie inžinierskych sietí na náklady mesta v rozpore so zverejnenými podmienkami obchodnej verejnej súťaže zo dňa 04.01.2012.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto uzatvorilo nájomnú zmluvu na prenájom zimného štadióna so záujemcom v rozpore so zverejnenými podmienkami obchodnej verejnej súťaže zverejnenej v období od 24.02.2012 do 12.03.2012.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Trenčín

IČO
00312037
Sídlo
Mierové námestie 2, 91164 Trenčín
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
03.02.2013 - 27.04.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Dohody o plnej moci neboli podpísané štatutárnym orgánom mesta
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Inventúrne súpisy vo viacerých prípadoch neobsahovali meno a priezvisko hmotne zodpovednej osoby.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Predbežná finančná kontrola nebola vykonaná pred pripravovanými právnymi úkonmi, čiže pred uzatvorením zmlúv o poskytnutí dotácií v šiestich prípadoch v oblasti kultúry a v troch prípadoch v sociálnej oblasti
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom

Mesto Trnava

IČO
00313114
Sídlo
Hlavná 1/1, 91771 Trnava
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
06.02.2013 - 18.04.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto vyžadovalo pri verejnom obstarávaní pri troch podprahových zákazkách od uchádzača zloženie zábezpeky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nevyžadovalo od osôb, ktoré sa zúčastnili na príprave a vyhotovení súťažných podkladov pri troch podprahových zákazkách písomné vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti spracúvaných informácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto zaslalo Úradu pre verejné obstarávanie oznámenie o výsledku verejného obstarávania po lehote stanovenej zákonom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto zaúčtovalo záväzok z dodávateľskej faktúry na nesprávny nákladový účet
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V troch prípadoch mesto zatriedilo výdavky na nesprávne podpoložky ekonomickej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto neoznámilo poskytnutie minimálnej pomoci ministerstvu financií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Rámcová zmluva o službách vo verejnom záujme na pravidelné autobusové linky neobsahovala náležitosti podľa § 21 ods. 9 zákona o cestnej doprave
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri Rámcovej zmluve o službách vo verejnom záujme na pravidelné autobusové linky bol uvedený nesprávny dátum účinnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto uzavrelo dodatky k rámcovej zmluve ako samostatné zmluvy, v ktorých sa zaviazal zhodotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v zmluve a mesto ako objednávateľ sa zaviazalo dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať bez verejného obstarávania. V dodatkoch sa menili a dopĺňali ustanovenia rámcovej zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dodatok k zmluve o dielo bol podpísaný 14 dní po pôvodne plánovanom ukončení prác.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri dvoch nájomných zmluvách bola vyrpacovaná notárska zápisnica po stanovenom termíne a pri jednej zmluve nebola notárska zápisnica vypracovaná vôbec. Vo všetkých troch prípadoch bol protokol o odovzdaní priestorov vypracovaný skôr ako notárska zápisnica.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto nevytvorilo rezervu na prebiehajúce exekučné konania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nevykonávalo predbežnú finančnú kontrolu pri príjmových pokladničných dokladoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto vykonávalo predbežnú finančnú kontrolu nesprávne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Žilina

IČO
00321796
Sídlo
Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
03.02.2013 - 05.05.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nesúlad smernice o verejnom obstarávaní so zákonom č. 25/2006 Z.z. v časti upravujúcej zverejňovanie výsledkov zákaziek s nízkou hodnotou odkazom na osobitné predpisy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesúlad smernice o verejnom obstarávaní so zákonom č. 25/2006 Z.z. v časti upravujúcej preukázanie sa uchádzača časovo obmedzeným oprávnením na dodanie predmetu zákazky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Rozdielne oznámenie jazyka na predkladanie ponúk uchádzačov a predpokladanej hodnoty zákazky pre Úradný vestník EÚ a Vestník ÚVO
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Rozdielne uvedenie podmienok účasti uchádzačov v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania na jednej strane a v súťažných podkladoch na strane druhej
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obmedzenie účasti vo verejnej súťaži vyžiadaním a prevzatím súťažných podkladov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vyžadovanie dokladu preukazujúceho technickú a odbornú spôsobilosť uchádzačov vydaného len podľa slovenskej legislatívy bez možnosti predloženia ekvivalentného dokladu vydaného v zahraničí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržanie princípu nediskriminácie a princípu rovnakého zaobchádzania (vyžadovanie odbornej a technickej spôsobilosti uchádzačov len podľa slovenskej legislatívy, nevylúčenie uchádzača, ktorý nesplnil podmienku účasti, t.j. nepredložil oprávnenie na podnikanie v predmete zákazky)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nezdôvodnenie opodstatnenosti a primeranosti podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti uchádzačov pri zákazkách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Stanovenie neprimerane krátkeho času medzi lehotami na vyžiadanie súťažných podkladov a podaním žiadosti o ich vysvetlenie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Stanovenie termínu na vysvetlenie súťažných podkladov pri podprahovej zákazke do 5 dní od doručenia písomnej žiadosti o ich vysvetlenie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predseda hodnotiacej komisie na vyhodnotenie predkladaných ponúk nepredložil čestné vyhlásenie o tom, že nenastali skutočnosti, pre ktoré nemôže byť členom komisie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne posúdenie splnenia podmienok účasti uchádzačom pri podprahovej zákazke a jeho nevylúčenie, keďže všetky podmienky nesplnil tým, že nepredložil všetky požadované doklady preukazujúce osobné, finančné a ekonomické postavenie a technickú a odbornú spôsobilosť, nepredložil ani návrh zmluvy zodpovedajúci obchodným podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neuvedenie konkrétnych dôvodov vylúčenia uchádzača z verejného obstarávania v zápisnici z posúdenia splnenia podmienok účasti a v oznámení o vylúčení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nerealizovanie a nevyužitie inštitútu vysvetlenia, resp. doplnenia predložených dokladov, keď z obsahu dokladov nebolo úplne zrejmé splnenie podmienok účasti alebo požiadaviek mesta na predmet zákazky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Akceptácia neúplnej ceny predmetu obstarávania za celé obdobie trvania zmluvného vzťahu, t.j. nezohľadňujúcej požiadavky stanovené v súťažných podkladoch a nevylúčenie uchádzača, ktorý svoju ponuku nevysvetlil
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Ponuky uchádzačov boli posudzované z hľadiska súčtu jednotkových cien za jednotlivé služby a nie z hľadiska celkovej ceny predmetu zákazky tak, ako boli určené kritériá v súťažných podkladoch, hodnotená cena mala zahŕňať aj predpokladané množstvo a opakované plnenia predmetu zákazky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V prípade elektronickej aukcie nebolo naplnené jediné hodnotiace kritérium na vyhodnotenie ponúk, t.j. najnižšia cena, nakoľko predložené cenové ponuky zahŕňali rôzne časové obdobie, t.j. neboli vzájomne porovnateľné
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Uzavretie zmlúv s odlišnými obchodnými podmienkami, ako boli uvedené v súťažných podkladoch a v návrhu úspešného uchádzača
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Rozdelenie podprahovej zákazky na realizáciu stavebných prác na tom istom objekte a v rovnakom čase na samostatné zákazky s nízkou hodnotou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V dokumentácii z prieskumu trhu chýbali výzvy na predloženie cenových ponúk minimálne 3 potencionálnych uchádzačov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Netriedenie rovnorodých druhov výdavkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neuplatňovanie rozpočtovej klasifikácie v rozpočte mesta podľa osobitného predpisu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neuplatňovanie rozpočtovej klasfikácie v rozpočte verejnej správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávna aplikácia účtov účtovej triedy 5 - Náklady
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne vedenie účtovníctva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neuplatňovanie opatrenia MF SR - postupov účtovania v prípade nesprávnej aplikácie účtov účtovej triedy 5 - Náklady, nesprávnej účtovnej evidencie majetku a v prípade účtovania o umeleckých dielach v podsúvahovej evidencii
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obsah účtovných dokladov v prípade kapitálového výdavku nedokazoval skutočnosť priamo ani nepriamo obsahom iných preukázateľných účtovných záznamov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nepreukázateľný účtovný záznam mal vplyv na preukázateľnosť účtovníctva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nerozpísanie normatívnych finančných prostriedkov na rok 2012 základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v lehote 15 dní po doručení oznámenia školského úradu o výške normatívnych príspevkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vykonanie a oznámenie finálnej zmeny rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta k 31.12.2012 rozpočtovými opatreniami až v roku 2013
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neocenenie majetku ku dňu ocenenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávna účtovná evidencia majetku (samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí) na účte 023 - Dopravné prostriedky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne účtovanie umeleckých diel v podsúvahovej evidencii
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Niektoré informácie v účtovnej závierke neboli kvantifikované a vykázané spoľahlivo, t.j. nezodpovedali skutočnosti
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto neviedlo niektoré položky majetku v účtovníctve v súlade so zákonom o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na listoch vlastníctva v katastri nehnuteľností nebola uvedená, resp. bola uvedená nesprávna adresa sídla kontrolovaného subjektu ako vlastníka, ktorý navyše nebol identifikovaný identifikačným číslom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventúrny súpis (účet 032) neobsahoval povinný údaj o mieste uloženia príslušného druhu majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Prípady nájmu majetku z dôvodov hodných osobitného zreteľa neboli zdôvodnené, zámery prenajať majetok týmto spôsobom neboli zverejnené najmenej 15 dní pred schvaľovaním takého nájmu zastupiteľstvom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedohodnutie sankcií za porušenie zmluvných podmienok, t.j. nedostatočná ochrana svojich oprávnených záujmov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Prenajatie dvora a ihriska podľa zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov, ktorý sa vzťahuje výlučne na nebytové priestory
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nájomné bolo dohodnuté v sume 0,00 eur, t.j. bezplatne
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
V nájomnej zmluve k nebytovým priestorom nebol dohodnutý spôsob úhrady nájomného
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Uzavretie zmluvy o výpožičke na iný ako výlučne verejnoprospešný účel
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Neuvedenie dátumu vykonania predbežnej finančnej kontroly oprávnenými osobami na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neoverenie každej pripravovanej finančnej operácie (právny úkon) predbežnou finančnou kontrolou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Opatrenia prijaté mestom na základe výsledkov kontroly vykonanej NKÚ SR v roku 2009 boli NKÚ SR predložené 6 kalendárnych dní po stanovenom termíne
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť