Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-061/2010/0004
Názov:
Kontrola "Realizácie Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenskej republiky v rokoch 2007 - 2013"
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Trstená

IČO
00314897
Sídlo
Bernolákova 96, 02801 Trstená
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nedodržanie pravidiel publicity, dokumentácia súvisiaca s VO realizovaným v rámci projektu nebolo označené informáciou, že projekt bol realizovaný za pomoci EÚ
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Nariadenie EP a Rady (ES)
zaslanie oznámenia o výsledku VO MVRR SR 20 dní po termíne
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
nedodržanie pravidiel publicity, dokumentácia súvisiaca s VO realizovaným v rámci projektu nebolo označené informáciou, že projekt bol realizovaný za pomoci EÚ
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Nariadenie EP a Rady (ES)
nedodržanie pravidiel publicity, dokumentácia súvisiaca s VO realizovaným v rámci projektu nebolo označené informáciou, že projekt bol realizovaný za pomoci EÚ
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Nariadenie EP a Rady (ES)
zaslanie oznámenia o výsledku VO MVRR SR 20 dní po termíne
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
nedodržanie pravidiel publicity, dokumentácia súvisiaca s VO realizovaným v rámci projektu nebolo označené informáciou, že projekt bol realizovaný za pomoci EÚ
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Nariadenie EP a Rady (ES)
zaslanie oznámenia o výsledku VO MVRR SR 20 dní po termíne
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Mesto Vranov nad Topľou

IČO
00332933
Sídlo
Dr. C. Daxnera 87/1, 09316 Vranov nad Topľou
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt neúčtoval o účtovnom prípade v období, s ktorým vecne a časovo súvisel.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt neúčtoval o účtovnom prípade v období, s ktorým vecne a časovo súvisel.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt neúčtoval o účtovnom prípade v období, s ktorým vecne a časovo súvisel.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nepredložil správu o postupe realizácie aktivít projektu a oznámenie o uzavretí zmluvy vrátane originálu, resp. fotokópie uvedenej zmluvy v stanovenom termíne. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil publicitu v stanovenom rozsahu (dokumentácia, týkajúca sa dohôd o vykonaní práce a verejného obstarávania) (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil publicitu v stanovenom rozsahu (dokumentácia, týkajúca sa dohôd o vykonaní práce a verejného obstarávania) (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil publicitu v stanovenom rozsahu (dokumentácia, týkajúca sa dohôd o vykonaní práce a verejného obstarávania) (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Nariadenie Rady a Komisie
Kontrolovaný subjekt nepredložil správu o postupe realizácie aktivít projektu v stanovenom termíne.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Kontrolovaný subjekt nepredložil správu o postupe realizácie aktivít projektu v stanovenom termíne.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Kontrolovaný subjekt nepredložil národnému kontrolórovi oznámenie o uzavretí zmluvy vrátane originálu, resp. fotokópie uvedenej zmluvy v stanovenom termíne.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Obec Gbeľany

IČO
00321273
Sídlo
Urbárska 366/3, 01302 Gbeľany
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nedodržanie pravidiel publicity, dokumentácia súvisiaca s VO realizovaným v rámci projektu nebolo označené informáciou, že projekt bol realizovaný za pomoci EÚ
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Nariadenie EP a Rady (ES)
nedodržanie pravidiel publicity, dokumentácia súvisiaca s VO realizovaným v rámci projektu nebolo označené informáciou, že projekt bol realizovaný za pomoci EÚ
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Nariadenie EP a Rady (ES)
Obec v prípade čiastkovej monitorovacej správy č.2/2009(2) túto vypracovala a odoslala po termíne
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Obec Oščadnica

IČO
00314170
Sídlo
Nám. M. Bernáta 745, 02301 Oščadnica
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nedodržanie pravidiel publicity, dokumentácia súvisiaca s VO realizovaným v rámci projektu nebolo označené informáciou, že projekt bol realizovaný za pomoci EÚ
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Nariadenie EP a Rady (ES)
nedodržanie pravidiel publicity, dokumentácia súvisiaca s VO realizovaným v rámci projektu nebolo označené informáciou, že projekt bol realizovaný za pomoci EÚ
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Nariadenie EP a Rady (ES)
nedodržanie pravidiel publicity, dokumentácia súvisiaca s VO realizovaným v rámci projektu nebolo označené informáciou, že projekt bol realizovaný za pomoci EÚ
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Nariadenie EP a Rady (ES)
nedodržanie pravidiel publicity, dokumentácia súvisiaca s VO realizovaným v rámci projektu nebolo označené informáciou, že projekt bol realizovaný za pomoci EÚ
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Nariadenie EP a Rady (ES)

Obec Stará Bystrica

IČO
00314307
Sídlo
Stará Bystrica 0, 02304 Stará Bystrica
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nedodržanie pravidiel publicity, dokumentácia súvisiaca s VO realizovaným v rámci projektu a pracovné zmluvy s koordinátorom projektu neboli označené informáciou, že projekt bol realizovaný za pomoci EÚ
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Nariadenie EP a Rady (ES)
Kontrolou účtovných dokladov zachytávajúcich výdavky, ktorých refundáciu si obec uplatňovala, bolo zistené, že predbežnú finančnú kontrolu vykonával vedúci orgánu verejnej správy – starosta obce, a nie ním poverený vedúci zamestnanec, čím konal v rozpore s § 9 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z. a teda ako vedúci orgánu verejnej správy nezabezpečil povinnosti vyplývajúce z § 8 písm. b), c) zákona č. 502/2001 Z. z.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolou účtovných dokladov zachytávajúcich výdavky, ktorých refundáciu si obec uplatňovala, bolo zistené, že predbežnú finančnú kontrolu vykonával vedúci orgánu verejnej správy – starosta obce, a nie ním poverený vedúci zamestnanec, čím konal v rozpore s § 9 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z. a teda ako vedúci orgánu verejnej správy nezabezpečil povinnosti vyplývajúce z § 8 písm. b), c) zákona č. 502/2001 Z. z.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
nedodržanie pravidiel publicity, dokumentácia súvisiaca s VO realizovaným v rámci projektu a pracovné zmluvy s koordinátorom projektu neboli označené informáciou, že projekt bol realizovaný za pomoci EÚ
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Nariadenie EP a Rady (ES)
Kontrolou účtovných dokladov zachytávajúcich výdavky, ktorých refundáciu si obec uplatňovala, bolo zistené, že predbežnú finančnú kontrolu vykonával vedúci orgánu verejnej správy – starosta obce, a nie ním poverený vedúci zamestnanec, čím konal v rozpore s § 9 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z. a teda ako vedúci orgánu verejnej správy nezabezpečil povinnosti vyplývajúce z § 8 písm. b), c) zákona č. 502/2001 Z. z.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolou účtovných dokladov zachytávajúcich výdavky, ktorých refundáciu si obec uplatňovala, bolo zistené, že predbežnú finančnú kontrolu vykonával vedúci orgánu verejnej správy – starosta obce, a nie ním poverený vedúci zamestnanec, čím konal v rozpore s § 9 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z. a teda ako vedúci orgánu verejnej správy nezabezpečil povinnosti vyplývajúce z § 8 písm. b), c) zákona č. 502/2001 Z. z.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Červený Kláštor

IČO
00326135
Sídlo
Červený Kláštor 30, 05906 Červený Kláštor
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Konečný prijímateľ nezabezpečil publicitu v stanovenom rozsahu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Konečný prijímateľ nezabezpečil publicitu v stanovenom rozsahu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Obec nesprávne zaúčtovala faktúru za návrh a výrobu informačnej tabule, tzn. vznik záväzku a náklady do účtovného obdobia roku 2010
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Obec neúčtovala o účtovnom prípade v období s ktorým časovo a vecne súvisel a nedodržala účtovné postupy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec neúčtovala o účtovnom prípade v období s ktorým časovo a vecne súvisel a nedodržala účtovné postupy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec neúčtovala o účtovnom prípade v období s ktorým časovo a vecne súvisel a nedodržala účtovné postupy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Konečný prijímateľ nevypracoval a nedoručil čiastkovú a súhrnnú správu o realizácii projektu v stanovenom termíne (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva

Prešovský samosprávny kraj

IČO
37870475
Sídlo
Námestie mieru 5043/2, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Slovenské centrum produktivity

IČO
36143235
Sídlo
Univerzitná 8413/6, 01253 Žilina
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

bez porušení
bez porušení

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

IČO
37936859
Sídlo
Jesenná 14, 08005 Prešov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt neprihlásil zamestnancov do registra poistencov v stanovenom termíne. (počet porušení: 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 461/2003 Z.z.
Kontrolovaný subjekt neuzatvorili dohodu o vykonaní práce so zamestnancom najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Dohoda o vykonaní práce, uzatvorená so zamestnancom, ktorý bol štatutárnym orgánom kontrolovaného subjektu, neboli za zamestnávateľa podpísané orgánom, ktorý ho do fukcie vymenoval.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 552/2003 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nepredložil STS 2 správy o postupe realizácie aktivít projektu v stanovenom termíne, v prípade 5 dohôd o pracovnej činnosti bol zistený postup v rozpore s národnou legislatívou a v 2 prípadoch prípadoch nepredložil príslušnú dokumentáciu národnému kontrolórovi v stanovenom termíne. (počet porušení: 9)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil publicitu v stanovenom rozsahu (dokumentácia, týkajúca sa dohôd o vykonaní práce, príkaznej zmluvy a verejného obstarávania) (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil publicitu v stanovenom rozsahu (dokumentácia, týkajúca sa dohôd o vykonaní práce, príkaznej zmluvy a verejného obstarávania) (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil publicitu v stanovenom rozsahu (dokumentácia, týkajúca sa dohôd o výkone práce, príkaznej zmluvy a verejného obstarávania) (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Nariadenie Rady a Komisie
Kontrolovaný subjekt nepredložil správu o postupe realizácie aktivít projektu v stanovenom termíne. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Kontrolovaný subjekt nepredložil správu o postupe realizácie aktivít projektu v stanovenom termíne. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom

IČO
37781421
Sídlo
Mierová 4, 06601 Humenné
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Subjekt nezaúčtoval náklady za registráciu domény do nákladov budúcich období
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Subjekt nezaúčtoval náklady za registráciu domény do nákladov budúcich období
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Subjekt nezaúčtoval náklady za registráciu domény do nákladov budúcich období
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Obec neúčtovala o účtovnom prípade v období s ktorým časovo a vecne súvisel a nedodržal účtovné postupy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec neúčtovala o účtovnom prípade v období s ktorým časovo a vecne súvisel a nedodržal účtovné postupy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec neúčtovala o účtovnom prípade v období s ktorým časovo a vecne súvisel a nedodržal účtovné postupy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Konečný prijímateľ nevypracoval a nedoručil súhrnnú správu o realizácii projektu v stanovenom termíne
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni

IČO
37781235
Sídlo
Zámocká 22, 06401 Stará Ľubovňa
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt neprihlásil zamestnancov do registra poistencov v stanovenom termíne. (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 461/2003 Z.z.
Dve dohody o vykonaní pracovnej činnosti, uzatvorené so zamestnancom, ktorý bol štatutárnym orgánom kontrolovaného subjektu, neboli za zamestnávateľa podpísané orgánom, ktorý ho do fukcie vymenoval. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 552/2003 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nepredložil STS 2 správy o postupe realizácie aktivít projektu v stanovenom termíne, v prípade 5 dohôd o pracovnej činnosti bol zistený postup v rozpore s národnou legislatívou a v v 2 prípadoch nebola preukázateľnosť oprávnených výdavkov doložená stanoveným spôsobom. (počet porušení: 9)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil publicitu v stanovenom rozsahu (dokumentácia, týkajúca sa dohôd o pracovnej činnosti a verejného obstarávania) (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil publicitu v stanovenom rozsahu (dokumentácia, týkajúca sa dohôd o pracovnej činnosti a verejného obstarávania) (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil publicitu v stanovenom rozsahu (dokumentácia, týkajúca sa dohôd o pracovnej činnosti a verejného obstarávania) (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Nariadenie Rady a Komisie
Kontrolovaný subjekt nepredložil správu o postupe realizácie aktivít projektu v stanovenom termíne. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Žilinský samosprávny kraj

IČO
37808427
Sídlo
Komenského 2622/48, 01109 Žilina
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

bez porušení
bez porušení
Späť