Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-064/2015/1030
Názov:
Finančné prostriedky a majetok vo vybraných organizáciach v oblasti kultúry.
Účel kontrolnej akcie:
Prekontrolovať stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
Záverečná správa Kultúra.pdf (1272514)

Subjekty

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti

IČO
00682357
Sídlo
Panská 41, 81539 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013-2014
Termín kontroly
31.05.2015 - 08.10.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rozsah účtov a ich analytické členenie KS neumožnil prehľadne plánovať, rozpočtovať, monitorovať a kontrolovať predmet jeho činnosti. V účtovníctve neviedol analytickú evidenciu podľa položiek v účtovnej závierke ani podľa charakteru jednotlivých činností.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Z účtovných dokladov nebolo možné jednotlivo a v súvislostiach spoľahlivo určiť ich obsah v nadväznosti na použité účtovné zásady a metódy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nekonal v súlade s § 10 ods. 1, písm. f), podľa ktorého faktúra musí obsahovať podpisový záznam osoby zodpovednej za jej zaúčtovanie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt uzavrel rámcovú zmluvu v rozpore s ustanovením § 64 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorej pri viacerých účastníkoch nesmie byť počet nižší ako tri. S nižším počtom mohli byť rámcové dohody uzavreté za predpokladu, že ostatné ponuky boli neprijateľné. Keďže v uvedenom prípade boli zaslané len dve ponuky, komisia nemala hodnotiť ponuky uchádzačov, ktorých ponuky boli neprijateľné. Pri vyhodnocovaní komisia na vyhodnotenie ponúk opomenula posudzovať mimoriadne nízku a mimoriadne vysokú ponuku,
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Keďže boli zaslané len dve ponuky, komisia nemala hodnotiť ponuky uchádzačov, ktorých ponuky boli neprijateľné. Pri vyhodnocovaní komisia na vyhodnotenie ponúk opomenula posudzovať mimoriadne nízku a mimoriadne vysokú ponuku, tým kontrolovaný subjekt nedodržal ustanovenie § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt pre obstarávanie výtvarných návrhov nevytvoril súťažné prostredie, lebo pri obstarávaní výtvarného riešenia výstavy neuplatnil princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov a princíp transparentnosti.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obstaranie dodávateľa služieb účtovníctva a mzdovej agendy bez vykonaného verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Úhradou jednorázovej odmeny za dodanie účtovníckych prác, porušil kontrolovaný subjekt rozpočtovú disciplínu., ktoré dodávateľ nevykonal. Vratky neoprávnene použitých výdavkov ŠR boli vrátené na príjmový účet zriaďovateľa , tým nebol daný podnet na začatie správneho konania v zmysle § 31 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Neuplatnenie analytického členenia účtov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Slovné označenie účtovných prípadov nevyjadrovalo vecnú podstatu ich číselnej informácie, prípadne informácia chýbala.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neinventarizovaním všetkého majetku, nedodržal zákon o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Divadlo Nová scéna

IČO
00164861
Sídlo
Živnostenská 1, 81214 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013-2014
Termín kontroly
07.06.2015 - 29.09.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

smernica o verejnom obstarávaní umožňovala bez prieskumu trhu obstarávať aj také tovary a služby, ktoré nepatrili medzi tie, ktoré dodáva výhradný dodávateľ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
tri zákazky neuvedené v súhrnnej štrťročnej správe
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
zo zmluvy, ani z jej príloh nebolo zrejmé, čo predstavovalo odkúpené dekorácie a čo výprava, ktorá bola vlastníctvom poskytovateľa
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
dekoráciu bolo možné v určitom období využívať bez akéhokoľvek zmluvného vzťahu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
nebola riešená situácia s vypožičiavaním personálu v rozpore so zmluvou
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
nehospodárne konanie pri použití finančných prostriedkov
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
zmluvne dohodnuté, že dodatok nedobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 546/2010 Z.z.
dodatky neboli zasielané bezodkladne na zverejnenie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
zmluva neupravovala spôsob realizácie záväzku, ani čas úhrady
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
nevyvážená zmluva, pri uzatvorení zmluvy nebola zachovaná hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia verejných prostriedkov
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
neuplatnenie zmluvnej pokuty
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
v zmluve chýbal finančný limit, ktorý nemal byť za jej obdobie platnosti prekročený
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
v zmluve nebol uvedený dátum, dokedy je platná
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
nesprávne vykonaná predbežná finančná kontrola
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
faktúry neuhrádzané v danom rozpočtovom roku, ale zaťažujúce rozpočty rokov nasledujúcich
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
preddavok poskytnutý, ale zmluvne nedohodnutý
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
v dvoch prípadok bol tovar zaradený do majetku skôr, ako prešlo vlastnícke právo na objednávateľa
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
zápisnica, ktorá plnila charakter inventarizačného zápisu, nemala zákonom stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neboli inventarizované dva účty
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
prístavba nebola uvedená v liste vlastníctva ešte od predošlej kontroly NKÚ SR v roku 2006
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
pri rozhodnutí o neupotrebiteľnosti neboli priložené doklady o spôsobe likvidácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

IČO
00165182
Sídlo
Nám. SNP 33, 81331 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013-2014
Termín kontroly
25.08.2015 - 25.10.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nebola aktualizovaná smernica o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obstarávanie nadlimitných zákaziek bez podpísanej dohody s centrálnou obstarávacou organizáciou (MV SR)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

IČO
31755194
Sídlo
Cesta na Červený most 6, 81406 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013-2014
Termín kontroly
07.06.2015 - 29.09.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nesprávne prenesenie údajov do tabuliek vo výročnej správe za rok 2013
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nepreukázateľnosť účtovných záznamov pri odberateľských faktúrach následnými dokladmi
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
účtovanie nákladov na nesprávnych účtoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
účtovanie nákladov na nesprávnych účtoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 432/2002 Z.z.
nezaúčtovanie preddavkových (zálohových) faktúr
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 432/2002 Z.z.
neúčtovanie časového rozlíšenia nákladov a výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 432/2002 Z.z.
triedil výdavky na nesprávnych podpoložkách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nevykonával predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu správne, úplne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
kontrolovaný subjekt oneskorene zasielal uzatvorené zmluvy Úradu vlády SR na ich zverejnenie do CRZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
nesprávne vykonaná inventarizácia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
nesprávne vedenie obstarávaného DNM a DHM na majetkových účtoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nepožiadaním zriaďovateľa o súhlas s odpisom výšky pohľadávky a zároveň vytvorením opravných položiek k daným pohľadávkam
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
nebola vykonávaná penalizácia odberateľov za oneskorené a nezrealizované úhrady alebo neukončenie nájmov z príslušných zmlúv
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
prenajatím nehnuteľného majetku bez vydania písomného rozhodnutia o dočasnej prebytočnosti a bez realizovania ponukového konania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z., 278/1993 Z.z.
nepredloženie originálnych dokladov pri nájomných zmluvách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
v zmluve nebol deklarovaný dátum podpisu jednej zo zúčastnených strán.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.

Slovenská filharmónia

IČO
00164704
Sídlo
Medená 3, 81601 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013-2014
Termín kontroly
28.05.2015 - 25.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že krycí list súvahy nebol vypracovaný podľa platnej Prílohy č. 1 k opatreniu č. MF/25755/2007-31 (ktorá sa stala v rámci poslednej novely súčasťou opatrenia MF SR č. MF/19566/2013-31).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Kontrolná skupina zistila, že krycí list výkazu ziskov a strát nebol vypracovaný podľa platnej Prílohy č.2 k opatreniu č. MF/25755/2007-31 (ktorá sa stala v rámci novely súčasťou opatrenia MF SR č. MF/19566/2013-31).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Kontrolná skupina zistila, že poznámky neboli vypracované podľa formálneho a čiastočne obsahového vymedzenia podľa platnej Prílohy č.3 k opatreniu č. MF/25755/2007-31.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31
V zmysle zákona bolo možné zadať konkrétne opis predmetu zákazky avšak muselo byť v opise predmetu zákazky uvedené „alebo ekvivalentný“ v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 bod a) cit. zákona, čo v danom opise chýbalo, a tým bolo znemožnené zúčastniť sa verejného obstarávania aj iným záujemcom. Tým, že technické požiadavky v súťažných podkladoch neboli určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená čestná hospodárska súťaž kontrolovaný subjekt nedodržal ustanovenie § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
Kontrolná skupina zistila, že krycí list individuálnej účtovnej závierky nebol vypracovaný podľa platnej Prílohy č. 1 k opatreniu č. MF/25755/2007-31 (ktorá sa stala v rámci poslednej novely súčasťou opatrenia MF SR č. MF/21227/2014-31). Podľa tohto vzoru nebola vypracovaná súvaha, výkaz ziskov a strát a ani poznámky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Nesprávnym účtovaním organizácia nedodržala ustanovenie § 7ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva ... . Išlo o 3 chyby účtovania neodhalené inventarizáciou ani auditom
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
3Suma 4 904,50 eur. Išlo o preddavkovú platbu za súpravu bicích Sonor uskutočnenú na základe proforma faktúry zo dňa 16.12.2014. Dodávateľská faktúra zo dňa 18.12.2014 bola prijatá dňa 12.02.2015. Tým, že daný preddavok bol poskytnutý v roku 2014 a nebol finančne vysporiadaný do konca rozpočtového roka, v ktorom bol poskytnutý, bolo porušené ustanovenie § 19 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách. Úhradou preddavku z verejných prostriedkov v rozpore s uvedenými ustanoveniami prišlo k porušeniu finančnej disciplíny v zmysle ustanovenia § 31. ods. 1 písm. l) citovaného zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Organizácia mala v správe majetok štátu, svoje sídlo, budovu Reduty, ktorá je uvedená na liste vlastníctva č. 3387. Na tomto liste vlastníctva bol uvedený aj pozemok parcelné číslo 140 o výmere 3 143 m2 – zastavané plochy a nádvoria, na ktorom budova stojí. Tento pozemok má organizácia v správe, ale nemala ho ocenený, ani o ňom neúčtovala ani ho nemala zaradený v majetku. Účet 031 – pozemky nebol v kontrolovanom období uvedený v účtovnom rozvrhu organizácie. Tento majetok nebol ani predmetom účtovnej závierky v rokoch 2013 a 2014. Napriek auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013 a 2014 firmou Deloitte Audit, s.r.o. a vykonaným inventarizáciám nebol tento majetok zistený a ocenený. Účtovná závierka neposkytovala verný a pravdivý obraz o majetku organizácie a v konečnom dôsledku o majetku štátu. Podľa ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a) zákona o účtovníctve mal byť tento majetok predmetom účtovníctva a malo byť o ňom účtované. Neúčtovaním o majetku organizácia nedodržala ustanovenie § 7ods. 1 zákona o účtovníctve podľa ktorého je účtovná jednotka povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky. Bude potrebné v zmysle ustanovení § 24 ods. 1 a § 25 ods. 1 písm. d) bod 5 cit. zákona pozemok oceniť a začať o ňom účtovať. Vzhľadom k tomu, že išlo o nezanedbateľnú chybu v oblasti účtovníctva v účtovnej hodnote niekoľko miliónov euro, bude potrebné prehodnotiť odmenu audítorskej spoločnosti za vykonaný audit v predchádzajúcich rokoch a prehodnotiť spoluprácu s touto firmou v budúcnosti.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Slovenská národná galéria

IČO
00164712
Sídlo
Riečna 1, 81513 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013-2014
Termín kontroly
07.06.2015 - 27.09.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

- pri obstarávaní zákazky v prílohe výzvy na predloženie cenovej ponuky uverejnil kontrolovaný subjekt odkaz na predmet zákazky od konkrétneho výrobcu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
zmluva neobsahovala sankčné podmienky pre prípad nesplnenia si podmienok uvedených v predmetnej zmluve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
kontrolovaný subjekt nevykonal predbežnú finančnú kontrolu pred úhradou faktúry (v 4 prípadoch).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Nad rámec uvedenej zmluvy v zmysle objednávok vyplatil kontrolovaný subjekt na základe došlých faktúr od Ing. P. Z. za rok 2014 celkom 4 900,00 eur za ten istý predmet služby ako bolo uvedené v zmluve o poskytovaní služby.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nad rámec zmluvy o poskytovaní služieb v zmysle objednávok vyplatil kontrolovaný subjekt na základe došlých faktúr od Ing. P. Z. za rok 2014 celkom 4 900,00 eur za ten istý predmet služby ako bolo uvedené v zmluve o poskytovaní služby.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Duplicitnou úhradou finančných prostriedkov za rovnaký druh (dohody o brigádnickej práci študentov) práce SNG nekonala hospodárne
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Duplicitnou úhradou finančných prostriedkov za rovnaký druh práce porušil kontrolovaný subjekt finančnú disciplínu v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 písm. j) uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
SNG uhradila zálohu v nesprávnej výške
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Dva architektonické návrhy zostali nevyužité, čím kontrolovaný subjekt konal nehospodárne.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
SNG poskytla v piatich prípadoch preddavky bez toho, aby ich vopred zmluvne dohodla, čím nedodržala ustanovenie § 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
SNG poskytla v piatich prípadoch preddavky bez toho, aby ich vopred zmluvne dohodla, čím porušila finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. j) citovaného zákona.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Kontrolovaný subjekt na základe objednávok zadal zákazky priamo dvom dodávateľom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Príkaz na vykonanie periodickej inventarizácie zásob, dokladovej inventarizácie a pokladničnej hotovosti a cenín za rok 2013 ako aj za rok 2014 neboli v súlade so zákonom o účtovníctve
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Stav tachometra v evidencii jázd k 31.12.2014 bol uvedený iný ako v inventarizácii vykonanej k 31.12.2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
K 31.12.2013 bol na účte 213 – Ceniny zostatok vo výške 2 730,00 eur a k 31.12.2014 vo výške 8 841,00 eur. Uvedené zostatky predstavovali hodnotu stravných lístkov, ktoré boli obstarané ku koncu roka 2013 a 2014. Pred vykonaním inventarizácie k 31.12.2013 a k 31.12.2014 mali byť tieto stravné lístky vrátené dodávateľovi, od ktorého boli nakúpené. SNG uvedené kroky nevykonala a stravné lístky zostali v pokladni.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Kontrolou likvidačných dokladov zálohových faktúr bolo zistené, že kolonky „rozúčtovanie faktúry“ neboli vyplnené (predkontácia na jednotlivé účty Má dať/Dal).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nebol k faktúram doložený doklad, ktorý by preukazoval vecné plnenie požadovaných služieb v cene za mernú jednotku, nemožno takýto účtovný doklad považovať za preukázateľný účtovný záznam v zmysle ustanovenia § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve v nadväznosti na § 32 uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
škodová udalosť v celkovej výške 3 262,69 eur - pracovný úraz zamestnanca SNG.SNG si neuplatnila od spoločnosti S. F. M. s r.o., ktorá vykonávala v roku 2012 upratovačské služby (na základe zmluvy), preplatenie vzniknutých liečebných nákladov od VšZP.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Neefektívne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
-nezosobnenie uložených pokút (zanepredloženie štvrťročného prehľadu o preddavkoch na DÚ uvedenú škodu zavinil zamestnanec SNG.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
-nesprávne zaučtovanie pohľadávok a preddavkov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
pohľadávka (za roky 1999 a 2000) bola vymáhaná predchádzajúcim právnym zástupcom a KS nemal k dispozícii žiadne vyjadrenie o konaní, resp. nekonaní v danej veci
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
inventarizačný zápis účtu 132 – Tovar na sklade a v predajniach k 31.12.2013 (z 10.01.2014) bol skutočný stav na uvedenom účte podľa inventúry vo výške 93 990,56 eur a stav podľa účtovnej evidencie bol uvedený v nulovej hodnote, pričom v uvedenom zápise bol celkový rozdiel uvedený v nulovej hodnote.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Slovenská národná knižnica

IČO
36138517
Sídlo
nám. J.C.Hronského 1, 03601 Martin
Kontrolované obdobie
2013-2014
Termín kontroly
01.06.2015 - 29.09.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou obsahu, resp. údajov uvedených v poznámkach k účtovnej závierke k 31.12.2013 a k 31.12.2014 bolo zistené, že v nich nebola uvedená výška zásob k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho ako aj bežného účtovného obdobia, čo nebolo v súlade s ustanovením čl. III B ods. 1 písm. a) prílohy č. 3 k opatreniu Ministerstva financií SR z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31
V prípade, keď kontrolovaný subjekt netriedil rovnorodé druhy výdavkov správne podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, nekonal v súlade s ustanovením § 1 ods. 3 opatrenia Ministerstva financií SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, podľa ktorého ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie triedi výdavky na položky a podpoložky a umožňuje tým ich identifikáciu. Povinnosť uplatňovať v rozpočte verejnej správy rozpočtovú klasifikáciu upravuje ustanovenie § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z., podľa ktorého sa v rozpočte verejnej správy uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia výdavky rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z.
V prípadoch nesprávnej aplikácie nákladových účtov nepostupovala SNK podľa ustanovení § 50 ods. 2 a § 58 ods. 5 písm. i) opatrenia Ministerstva financií SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, podľa ktorých sa na účte 381 - Náklady budúcich období účtujú výdavky bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach a náklady na revízie zariadení sa účtujú na účte 518 – Ostatné služby. Nedodržaním opatrenia č. MF/16786/2007-31 nepostupoval kontrolovaný subjekt podľa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Kontrolou preukázateľnosti výdavkov realizovaných na základe preverených účtovných dokladov a kontrolou ich úplnosti z hľadiska obsahu všeobecných náležitostí bolo zistené, že úhrady za vykonané služby, opravy, údržbu budovy a stavebné práce boli uskutočnené na základe dodávateľských faktúr, ktorých obsah nedokazoval skutočnosť priamo ani nepriamo obsahom iných preukázateľných účtovných záznamov. Z obsahu účtovných dokladov (objednávka, preberací protokol, faktúra) nebolo zrejmé, v akom rozsahu boli predmetné služby realizované, chýbal súpis vykonaných prác, absentoval údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, čím neboli dodržané náležitosti preukázateľného účtovného záznamu podľa ustanovenia § 32 ods. 1, vo väzbe na ustanovenie § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Podľa dvoch výdavkových pokladničných dokladov došlo k zakúpeniu kolkov pred vykonaním predbežnej finančnej kontroly, ktorá bola zrealizovaná až so štvortýždňovým, resp. sedemtýždňovým odstupom pri preplatení obstarania z pokladničnej hotovosti. Nevykonaním predbežnej finančnej kontroly pred samotným realizovaním finančných operácií (nákupom kolkov), ktoré boli ako náklad súvisiaci s obstaraním dlhodobého majetku súčasťou jeho obstarávacej ceny, nepostupoval kontrolovaný subjekt podľa ustanovení § 6 ods. 1 a § 9 ods. 4 zákona č. 502/2001 Z. z., podľa ktorých je orgán verejnej správy povinný overiť predbežnou finančnou kontrolou každú pripravovanú finančnú operáciu a nemôže ju vykonať alebo v nej pokračovať bez jej overenia predbežnou finančnou kontrolou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
Preverením povinnosti zverejňovať v kontrolovanom období údaje o faktúrach za tovary, služby a práce podľa zákona č. 211/2000 Z. z. bolo v rámci kontrolovanej vzorky dokladov zistené, že SNK nezverejnila za obdobie december 2013 osem faktúr. Tým nepostupovala v súlade s ustanovením § 5b ods. 1 písm. b) zákona č. 211/2000 Z. z., podľa ktorého povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme údaje o faktúrach za tovary, služby a práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
SNK nemala v kontrolovanom období (2014) vo svojom profile VOb. zverejnenú žiadnu súhrnnú správu o zákazkách s PHZ rovnou alebo vyššou ako 1 000 eur, čo nebolo v súlade s ustanovením § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
V dvoch prípadoch bola PHZ stanovená na základe predpokladaných potrieb/plánov VOb., avšak nebol zdokumentovaný spôsob jej určenia a zároveň nebolo zrejmé, či PHZ bola určená v čase, kedy sa výzva na predkladanie ponúk posiela na uverejnenie. Nedostatočné preukázanie tejto skutočnosti nebolo v súlade s ustanovením § 99 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z., podľa ktorého sa pri zadávaní podprahových zákaziek určí PHZ podľa podmienok platných v deň uverejnenia výzvy v nadväznosti na ustanovenie § 101 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z., podľa ktorého sa zo zadávania podprahovej zákazky evidujú všetky doklady a uchovávajú sa päť rokov po uzavretí zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
V jednom prípade bola vo výzve určená PHZ 39 999,00 eur bez DPH. Zároveň bolo v predmetnej výzve ako jedna z podmienok účasti podľa ustanovenia § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. určené predloženie dokladov, ktorými uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúce tri roky poskytol služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je opísaný predmet zákazky v celkovej hodnote minimálne 50 000,00 eur bez DPH. Takto uložená podmienka však vylúčila všetkých, ktorí by boli schopní zrealizovať zákazku, ale v predchádzajúcich troch rokoch realizovali podobný predmet zákazky v hodnote 39 999,00 eur bez DPH a nie až 50 000,00 eur bez DPH, čím nebolo v plnej miere zabezpečené uplatňovanie princípu nediskriminácie uchádzačov podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
SNK v jednom prípade určila vo výzve preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa ustanovenia § 28 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z., avšak neuviedla odôvodnenie na určenie predmetnej podmienky účasti, čo nebolo v súlade s ustanovením § 100 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z., podľa ktorého sa na preukázanie splnenia podmienok účasti vyžadujú doklady určené v súlade s § 32 ods. 6, podľa ktorého VOb. v oznámení o vyhlásení VO odôvodní primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
V jednom prípade boli vypracované súťažné podklady, ktoré však neboli uverejnené v profile, čo nebolo v súlade s ustanovením § 100 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
V jednom prípade bol zistený rozpor výzvy so súťažnými podkladmi. V bode IV.2.4. výzvy bola uvedená lehota na otváranie ponúk 11.07.2013 o 13:00 hod., avšak podľa bodu 26.1 SP sa otváranie ponúk malo uskutočniť dňa 11.07.2013 o 11:00 hod. Podľa bodu II.1.3. výzvy bolo uvedené miesto plnenia ako SNK v Martine a jej pracoviská, avšak podľa návrhu zmluvy v SP pracoviská SNK absentovali. V bode II.3. výzvy ako aj v čl. XI. bode 11.1.2. návrhu zmluvy bola uvedená doba uzatvorenia zmluvy na dobu 36 mesiacov od jej účinnosti, avšak v súťažných podkladoch v bode 7.2 bola platnosť zmluvy stanovená na 30 mesiacov. Zároveň podľa bodu 5. súťažných podkladov bola stanovená PHZ vo výške 39999,00 eur bez DPH. Podľa bodu 38 SP – Návrh zmluvných podmienok bod 11.1.1. sa však zmluva uzatvára do vyčerpania limitu 27 000,00 eur bez DPH, pričom táto istá suma figurovala aj v podpísanej zmluve. Tým, že došlo k rozporu/nejasnosti medzi ustanoveniami SP a výzvou, resp. medzi vzájomnými ustanoveniami SP, nebolo dodržané ustanovenie § 33 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z., podľa ktorého, ak sú podmienky účasti uvedené aj v SP, nesmú byť v rozpore s oznámením o vyhlásení VO v nadväznosti na ustanovenie § 9 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z., podľa ktorého sa pri zadávaní zákaziek musí uplatňovať princíp transparentnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
V dvoch prípadoch absentovalo v zápisnici z vyhodnotenia ponúk vyhodnotenie všetkých podmienok splnenia účasti (podľa výziev mala byť technická a odborná spôsobilosť uchádzačov preukázaná podľa ustanovenia § 28 ods. 1 písm. a), g), h) a l) zákona č. 25/2006 Z. z.). Uvedené nebolo v súlade s ustanovením § 99 ods. 1 písm. h) (resp. § 100 ods. 1 písm. c) od 01.07.2013) zákona č. 25/2006 Z. z., podľa ktorého VOb. postupuje pri vyhodnocovaní ponúk podľa kritérií uvedených vo výzve v nadväznosti na ustanovenie § 33 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z., podľa ktorého VOb. posudzuje splnenie podmienok účasti vo VO v súlade s oznámením o vyhlásení VO a SP.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
V prípade jedného VO mala podľa SP ponuka obsahovať aj návrh zmluvy s predpísanými prílohami. Podľa čl. 5 ods. 5.1 návrhu zmluvy, ktorá bola súčasťou SP, mala byť záručná lehota dohodnutá na 15 rokov. V jednom prípade uchádzač nepredložil vo svojej ponuke návrh rámcovej dohody. V dvoch prípadoch uchádzači uviedli vo svojej cenovej ponuke záručnú lehotu 10 a nie 15 rokov. Na základe ústneho vyjadrenia kontrolovaného subjektu sa v predmetných ponukách pri prácach spojených s hydroizoláciou uviedol ekvivalentný materiál, na ktorý sa vzťahovala záručná doba 10 rokov, avšak podľa bodu 9.1 SP sa uchádzačom neumožňovalo predložiť variantné riešenie. SNK nevyužila možnosť požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponúk podľa ustanovenia § 42 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
V prípade jedného VO uchádzač uviedol vo svojom návrhu zmluvy odlišné znenie článkov, ako bolo uvedené v SP. Následne bola s víťazným uchádzačom podpísaná zmluva o poskytnutí služby, v ktorej sa uvedené nezrovnalosti opakovali, čo nebolo v súlade s ustanovením § 45 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z., podľa ktorého uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so SP. SNK nevyužila možnosť požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponúk podľa ustanovenia § 42 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
V prípade jedného VO predložil uchádzač potvrdenia bánk, avšak v predložených dokladoch absentovalo čestné vyhlásenie uchádzača, že v iných bankách nemá vedené účty ani záväzky. Tým, že VOb. nepožiadal uchádzača o doplnenie dokladu, nekonal v súlade s ustanovením § 33 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z., podľa ktorého VOb. písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť splnenie podmienky účasti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
V prípade VO int. č. 2013020 bolo zaslané uchádzačovi oznámenie o vylúčení ponuky s uvedením dôvodu jeho vylúčenia, avšak bez uvedenia lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka, čo nebolo v súlade s ustanovením § 42 ods. 6 písm. c) zákona č. 25/2006 Z. z. Taktiež neúspešným uchádzačom (VO int. č. 2013020, 2014041, 2014047) boli zaslané oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk bez uvedenia lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka, čo nebolo v súlade s ustanovením § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
V prípade VO int. č. 2013020 bol zistený nesúlad bodu 37 SP – Návrh rámcovej dohody s už podpísanou rámcovou dohodou č. 79/2013/SaP vo viacerých bodoch. Tým, že návrh rámcovej dohody v SP nesúhlasil s jej podpísanou verziou, došlo k nesúladu s ustanovením § 45 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z., podľa ktorého uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so SP.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Inventarizáciou majetku vedeného k 31.12.2013 na podsúvahových účtoch (počítačové zariadenia umiestené v knižniciach SR) bol zistený inventarizačný rozdiel charakteru manka vo výške 586,44 eur, ktorý nebol účtovnou jednotkou zaúčtovaný do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overoval stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, čo nebolo v súlade s ustanovením § 30 ods. 7 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Jedenásť rozhodnutí neobsahovalo jednoznačné identifikačné údaje o dočasne prebytočnom majetku štátu, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval podľa ustanovenia § 3 ods. 4, vo väzbe na ods. 3 zákona č. 278/1993 Z. z., podľa ktorých takéto rozhodnutie musí tieto údaje obsahovať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
V prípade dvoch zmlúv o výpožičke majetku štátu, ktorými boli vypožičané nebytové priestory neboli NKÚ SR predložené rozhodnutia o dočasnej prebytočnosti tohto požičiavaného majetku štátu, čím SNK nepreukázala dodržanie postupu podľa ustanovenia § 3 ods. 4 vo väzbe na ods. 3 zákona č. 278/1993 Z. z., podľa ktorého je podmienkou nakladania s majetkom štátu, ktorý prechodne neslúži správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním jeho predchádzajúce označenie za dočasne prebytočný majetok štátu formou písomného rozhodnutia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
V prípade dvoch zmlúv o výpožičke majetku štátu, ktorými bol vypožičaný nehnuteľný majetok (nebytové priestory), SNK nepredložila vyžadovaný súhlas zriaďovateľa. Tým nebolo preukázané splnenie podmienok platnosti týchto zmlúv podľa ustanovenia § 13 ods. 10 zákona č. 278/1993 Z. z., vo väzbe na ustanovenie § 8 opatrenia č. 521/2008 Z. z., podľa ktorých sa v prípade zmluvy o výpožičke nehnuteľného majetku štátnej príspevkovej organizácii ako vypožičiavateľovi vyžaduje súhlas zriaďovateľa, nakoľko to zriaďovateľ určil svojím opatrením.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 521/2008 Z.z., 278/1993 Z.z.
V prípade piatich zmlúv o výpožičke nebolo označenie osoby vypožičiavateľa spoľahlivé, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval podľa ustanovenia § 43 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sú účastníci zmluvného vzťahu povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
SNK mala v čase výkonu kontroly na svojom webovom sídle zverejnené zásady prenájmu a výpožičiek nebytových priestorov a hnuteľného majetku, ktoré v jej podmienkach podrobnejšie upravovali uvedené spôsoby nakladania s majetkom štátu. Pomerne prehľadne špecifikovali nebytové priestory vyhradené na krátkodobý prenájom, konkretizovali výšku krátkodobého nájomného a prevádzkových nákladov spojených s užívaním týchto nebytových priestorov a bližšie upravovali pravidlá nakladania s majetkom formou prenájmu a výpožičky. Predmetné zásady neboli vydané formou schváleného interného predpisu.

Slovenské národné divadlo

IČO
00164763
Sídlo
Pribinova 17, 81901 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013-2014
Termín kontroly
07.06.2015 - 08.09.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou súčastí účtovnej závierky za príslušný rok a finančných výkazoch boli zistené nezrovnalosti v poznámkach k 31.12.2014 v čl. IV. Informácie o údajoch na strane pasív súvahy účtovná jednotka neuvádza ani nepopisuje v údajoch o najvýznamnejších položkách na účte záväzkov – stav účtu 336 Záväzky voči sociálnemu a zdravotnému poisteniu, kde mala významné záväzky voči spravujúcim inštitúciám, § 17 ods. 9 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a chýbali niektoré informácie, požadované ustanovením § 18 ods. 6 zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa v poznámkach uvedie aj vymedzenie a suma vzniknutých nákladov voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti za účtovné obdobie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou súčastí účtovnej závierky za príslušný rok a finančných výkazoch bol zistený rozdielny údaj o čerpaní výdavkov v kategórii ekonomickej klasifikácie 630 Tovary a služby bol zistený v Poznámkach k účtovnej závierke k 31.12.2014 (7 915 145,22 eur) a Finančnom výkaze o plnení rozpočtu a o nerozpočtových pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy FIN 1-12, tabuľka č. 13 (7 915 172,02 eur) s rozdielom 26,80 eur, čo bol kurzový rozdiel valutovej pokladnice.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v záujme riešenia možností využitia priestorov kuchyne na alternatívnu scénu v rámci projektu „Divadelná kuchyňa“ v novostavbe SND oslovil na základe objednávok č. 095/04/51/2013 a č. 096/04/51/2013 z 16.04.2013 dva architektonické ateliéry za účelom spracovania výtvarno-architektonického konceptu. Obe objednávky mali identický predmet plnenia, termín plnenia aj cenu. Dodávatelia predložili návrhy na riešenie a uplatnili úhradu v cene predmetu objednávky 1 200,00 eur .SND uhradilo fakturované čiastky 13.05.2013, resp. 21.06.2013 a pre účely realizácie projektu si vybralo jeden z návrhov. Druhý návrh zostal nevyužitý, uhradený v rámci kapitálových výdavkov. Návrh riešenia ateliéru M kontrolovaný subjekt prijal a vyzval ho na stavebné zameranie jestvujúcich objektov a spracovanie projektovej dokumentácie pre zlúčené územné a stavebné konanie v cene celkom 11 016,00 eur s DPH, ktorú kontrolovaný subjekt uhradil. Investičná akcia bola realizovaná z vlastných finančných zdrojov s rozpočtom 70 000 eur, čerpaním doposiaľ vo výške 13 416 eur, rozpracovaná na úrovni projektovej dokumentácie, nekrytá finančnými prostriedkami. Zzdvojené zadávanie totožnej zákazky, namiesto jednoznačného zadefinovania potrieb zadávateľa, nebolo hospodárne v zmysle § 19 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Tým, že organizácia vykazovala v Súvahe, Poznámkach a Výročnej správe rozdielne údaje krátkodobých pohľadávok k 31.12.2014 nepostupovala v zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve Vo Výročnej správe za rok 2014 v rámci krátkodobých pohľadávok SND boli uvedené pohľadávky v lehote splatnosti vo výške 77 319 eur a pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 62 511 eur, čo boli rozdiely 27 721,13 eur, resp. 6 301,07 eur oproti stavu pohľadávok k 31.12.2014 uvedenými v Poznámkach.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V priebehu kontrolovaného obdobia malo SND desať konaní pred súdom na 1. stupni v rôznych sporoch, z toho v siedmich prípadoch ako žalovaná strana. Kontrolou účtovnej dokumentácie bolo zistené, že SND v príslušnom období netvorilo rezervy v zmysle § 26 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistených celkom 35 nedostatkov pri likvidácii neupotrebiteľného majetku štátu, v prípade ktorých kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 13b ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v celkovej sume 16 617,46 eur, lebo rozhodnutie o neupotrebiteľnosti majetku štátu a jeho likvidácii bolo podpísané dodatočne, alebo nebol priložený žiadny doklad o tom, akým spôsobom bol zlikvidovaný
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.

Slovenské národné múzeum

IČO
00164721
Sídlo
Vajanského nábr. 2, 81436 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013-2014
Termín kontroly
03.06.2015 - 23.09.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

K cenám platieb v nájomnej zmluve nebolo určené, či sú s DPH alebo bez DPH
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 116/1990 Zb.
V zmluve nebol určený počet zamestnancov ako ukazovateľ pre výpočet zálohových platieb spotreby vody
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 116/1990 Zb.
V zmluve nebolo dohodnuté meranie spotreby energií ani kalkulácia výpočtu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 116/1990 Zb.
Zmluva obsahovala dvojakú splatnosť faktúr za nájomné
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 116/1990 Zb.
Zmluvou bolo dohodnuté skoršie odovzdanie priestorov ako bolo skončenie nájmu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 116/1990 Zb.
Zmluvou bolo dohodnuté skoršie odovzdanie priestorov ako bolo skončenie nájmu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 116/1990 Zb.
Povinnosť úhrady za drobné opravy nekorešpondovala so znížením nájomného za dané hnuteľné veci.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Zmluva o nájme priestorov neobsahovala žiadne ustanovenie, že predmetom nájmu je aj hnuteľný majetok, ani nájomné za jeho používanie (a bol v nájme)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Splatnosť faktúr bola nesprávne určená do 15 dní od vystavenia faktúry namiesto od jej doručenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Zmluva neriešila vyrovnanie preplatku za spotrebu energií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
V zmluve bol dohodnutý zápočet akýchkoľvek pohľadávok, aj budúcich, aj premlčaných (t. j. záväzok na úhrady, ktoré sa netýkajú bežného roka)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Záručný vklad bol poskytnutý na celé obdobie nájmu (doba neurčitá).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Zmluvné sankcie boli jednostranné len voči subjektu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Zmluva neupravovala výpočet dní omeškania vzhľadom na termín bez zbytočného odkladu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Písomnosti sa mali považovať za doručené aj v prípade ich neprevzatia
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Subjekt neúčtoval o záručnom vklade ako o dlhodobej pohľadávke a zaúčtoval ho do nákladov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Zmluvné ustanovenia o doručovaní zásielok a ich právne účinky sa vzájomne vylučovali
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
K prácam dodávateľa po pracovnej dobe mala byť účtovaná prirážka 25 a 50 %, ale pracovná doba nebola vymedzená (str. 12 a 16)
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Zmluvne dohodnutý úrok z omeškania úhrady pre subjekt vyšší o 8 percentuálnych bodov než úrok ECB.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Zmluva uvádzala správu nehnuteľného majetku na iný právny subjekt než bol zapísaný v katastri (str. 13 a 14).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Všetky práce na havarijnom stave Spišského hradu boli robené nehospodárne cez sprostredkovateľa.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nezabezpečením hospodárneho vynakladania fin. prostriedkov došlo k porušeniu fin. disciplíny
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Oprava zabezpečovacích systémov na Bojnickom zámku bola robená v I., II. a III. etape nehospodárne cez sprostredkovateľa.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nezabezpečením hospodárneho vynakladania fin. prostriedkov došlo k porušeniu fin. disciplíny
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Ku kontrole hasiacich prístrojov a vykonaniu tlakových skúšok bola od sprostredkovateľa naúčtovaná doprava, ale nebolo zrejmé, či ju subdodávateľ vôbec fakturoval. Úhradou faktúry v plnej výške konal subjekt nehospodárne.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nezabezpečením hospodárneho vynakladania fin. prostriedkov došlo k porušeniu fin. disciplíny
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Subjekt uhradil faktúru za elektrorevíziu budovy SNM skôr ako dostal revíznu správu.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nezabezpečením hospodárneho vynakladania fin. prostriedkov došlo k porušeniu fin. disciplíny.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Subjekt hradil faktúry na základe nepreukázateľných účtovných dokladov, kde chýbali údaje alebo boli nesprávne merné jednotky a pred dodaním revíznej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Subjekt zakupoval hygienický tovar od dodávateľa s vyššími cenami ako poskytovali iní dodávatelia
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nezabezpečením hospodárneho vynakladania fin. prostriedkov došlo k porušeniu fin. disciplíny
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Subjekt objednal samolepiace tabuľky s montážou v cene 6-násobne vyššej ako boli na trhu
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nezabezpečením hospodárneho vynakladania fin. prostriedkov došlo k porušeniu fin. disciplíny.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Zmena zmluvnej ceny z titulu zmeny na platcu DPH nebola dohodnutá písomne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Subjekt neodstránil nedostatok v zmluvnom ustanovení o cene.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Predbežná finančná kontrola mesačných faktúr za 6 rokov nebola vykonávaná správne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Subjekt hradil DPH napriek tomu, že nebolo v zmluve dohodnuté.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Subjekt uzavrel zmluvy nevhodného typu ako mandátne a nedostatočne určil predmet zmlúv.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Predmetom zmlúv o dielo boli služby na prevádzku úpravne vody a prehliadky el. zariadení. V obidvoch prípadoch nebola dostatočne určená doba trvania zmluvy ani fakturácia a zmluvy obsahovali nelogické ustanovenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Subjekt uhradil faktúry bez doloženia preukazných dokladov (protokoly z revízií).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Predbežná finančná kontrola nebola vykonaná správne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
V zmluve bola rozdielne uvedená cena číselne a slovom (161 € verzus tristotridsaťdva eur).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Subjekt uhradil faktúru s nesprávne uvedeným obchodným menom dodávateľa
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
Nesprávne vykonaná predbežná finančná kontrola.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Subjekt uhradil preddavok napriek tomu, že nebol vopred písomne dohodnutý
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Uhradením preddavku bez dohody došlo k porušeniu fin. disciplíny
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Subjekt zaúčtoval účtovný prípad do skoršieho obdobia, než s ktorým súviseli.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V príkazoch na riadnu inventarizáciu chýbal pokyn na vykonanie inventúry rozdielu majetku a záväzkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V príkazoch na riadnu inventarizáciu chýbal pokyn na vykonanie fyzickej inventúry peňažných prostriedkov a cenín
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventarizácie k účtovným závierkam 2013 a 2014 neboli vykonané úplne, správne a pri všetkom majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventarizačné zápisy k závierkam za roky 2013, 2014 neobsahovali relevantné údaje.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Subjekt uviedol na odberateľskej faktúre nesprávny názov svojej organizácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
Nehospodárne vynaložené prostriedky za zbytočné posudky spotrebičov na vyradenie, navyše cez sprostredkovateľskú firmu.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nezabezpečením hospodárneho vynakladania fin. prostriedkov došlo k porušeniu fin. disciplíny.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Subjekt nerozhodoval o neupotrebiteľnosti majetku v zmysle zákona.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Chýbal doklad o likvidácii majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Subjekt účtoval nesprávne o pohľadávkach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Subjekt nevyužil možnosť trvale upustiť od pohľadávok, ktorých vymáhanie by bolo nehospodárne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Poznámky k účtovným závierkam neboli vypracované podľa opatrenia MF SR a neboli správne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Poznámky k účtovným závierkam neboli vypracované podľa opatrenia MF SR.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Zmluvná cena za nájom nemala uvedené, či je s DPH alebo bez DPH.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 218/1996 Z.z.

Slovenský filmový ústav

IČO
00891444
Sídlo
Grösslingová 32, 81109 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013-2014
Termín kontroly
08.06.2015 - 13.10.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Porušenie § 74 ods. 1 písm. f) zákona o DPH, pretože účtovný doklad neobsahoval dohodnuté údaje na fakturáciu poskytnutej zmluvnej taxi služby.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
Pri určovaní ceny diela, v čiastkových zmluvách kontrolovaný subjekt konal v rozpore s § 536 ods. 3, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa ktorého cena diela v zmluve musí byť v zmluve dohodnutá alebo v nej musí byť aspoň určený spôsob jej určenia. Súčasne tým, že z ustanovení zmluvných podmienok o spôsobe určenia ceny diela v čiastkových zmluvách, nebolo možné preveriť vecne správne určenie ceny diela, konal i v rozpore s § 43, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sú účastníci sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 106/1995 Z.z.
Kontrolovaný subjektu pri vedení účtovných dokladov konal v rozpore s § 8 ods.č.1, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne. V danom prípade nebolo taktiež dodržané ustanovenie § 32 ods. b citovaného zákona, podľa ktorého na účely zákona sa za preukázateľný účtovný záznam považuje iba účtovný záznam, ktorého obsah dokazuje skutočnosť nepriamo obsahom iných preukázateľných účtovných záznamov Uvedený spôsob použitia finančných prostriedkov nepreukazuje ich efektívne a účelné použitie, nakoľko z predložených dokladov sa nedalo zistiť či skutočne odvedená práca zodpovedala i zmluvne dohodnutým podmienkam. Súčasne konal kontrolovaný subjektu i v rozpore s § 43 zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sú účastníci sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Konaniev rozpore § 272 ods. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa ktorého ak písomne uzavretá zmluva obsahuje ustanovenie, že sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou strán v písomnej forme, môže sa zmluva meniť alebo zrušiť iba písomne. V nadväznosti na porušenie tohto ustanovenia kontrolovaný subjekt tým, že využil pre upratovacie služby subjekt, ktorý nevybral verejným obstarávaním, sa súčasne dopustil i porušenia § 9 ods. 1, zákona č. 25/2006 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Konanie kontrolovaného subjektu v rozpore s § 43, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sú účastníci povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 40/1964 Zb.

Slovenský ľudový umelecký kolektív

IČO
00164780
Sídlo
Balkánska 31, 85308 Bratislava-Rusovce
Kontrolované obdobie
2013-2014
Termín kontroly
07.06.2015 - 29.09.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

SĽUK prekročil za rok 2013 finančný limit o 519,28 eur pre zákazku s nízkou hodnotou pri úhrade faktúr k zmluve o poskytnutí právnych služieb;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
SĽUK poskytol zálohu dodávateľovi v celkovej sume 1 393,08 eur, ktorá nebola vopred písomne dohodnutá. Preddavok nebol do konca roka bola vyúčtovaný.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Preddavkovú platbu kontrolovaný subjekt neúčtoval ako pohľadávku (preddavok na účte 314), ale ako záväzok na účte 321 Dodávatelia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
zaevidovaním majetku na účte obstarania 042, ktorý nespĺňal podmienky zásad pre členenie majetku a záväzkov, nebola dodržaná všeobecná zásada pre členenie majetku a záväzkov podľa ustanovení opatrenia o postupoch účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
zaevidovaním majetku na účte obstarania 042, ktorý nespĺňal podmienky zásad pre členenie majetku a záväzkov, nebola dodržaná všeobecná zásada pre členenie majetku a záväzkov podľa ustanovení opatrenia o postupoch účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nesprávne zaradenie v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie na rozpočtovú podpoložku bolo zistené v 14 prípadoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
SĽUK neoprávnene čerpal finančné prostriedky na nákup časopisov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nezaradením projektovej dokumentácie do DD majetku a nesprávnym vedením účtov obstarania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku SĽUK neviedol účtovníctvo správne a úplne a účtovná závierka neposkytovala verný a pravdivý obraz
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neúplnosť účtovnej dokumentácie bola zistená v 11 prípadoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Výdavok bol zaúčtovaný v období, s ktorým časovo nesúvisel
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
použitie rozpočtových prostriedkovv inom rozpočtovom roku, ako boli rozpočtované
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
účtovný doklad nespĺňal podmienku zrozumiteľnosti - bol vedený v cudzom jazyku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V roku 2014 SĽUK netvoril zákonné krátkodobé rezervy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
v štyroch prípadoch nadobudnutý tovar z iného členského štátu EÚ v celkovej sume 1 967,23 eur nebol zdanený, nebolo odovzdané daňové priznanie k DPH a nebola odvedená daň do štátneho rozpočtu
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
v jednom prípade uzavrel SĽUK dohodu o vykonaní práce so zamestnancom dva dni po jeho nástupe do práce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
sedem dohôd o vykonaní práce neobsahovalo dátum ich uzavretia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
v štyroch dohodách o pracovnej činnosti, v 18 dohodách o vykonaní práce a v šiestich dohodách o brigádnickej práci študentov nevykonal SĽUK predbežnú finančnú kontrolu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
uplatnené vyššie stravné nároky
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
pracovná cesta vykonaná vlastným motorovým vozidlom, pričom vykonanie PC nebolo zmluvne dohodnuté
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
Vyplatením stravného za cestu z miesta trvalého bydliska do práce nad rámec zákona o cestovných náhradá
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
nesprávne vyúčtovanie cestovných náhrad
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
vyplácanie cestovných náhrad - nehospodárne a neefektívne použitie finančných prostriedkov pri DPC a ZPC
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
neodvedenie prostriedkov subjektu verejnej správy v ustanovenej alebo určenej lehote a rozsahu
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
prekročenie lehoty ustanovenej alebo určenej na použitie verejných prostriedkov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
úhrada preddavku z verejných prostriedkov v rozpore s podmienkami pri poskytovaní
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nehospodárne,neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nevykonanie inventarizácie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nesprávne vykonaná inventarizácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nesprávne vykonaná inventarizácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nebola potvrdená správnosť účtovníctva ÚJ za rok 2013 a 2014
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
likvidáciu neupotrebiteľného majetku štátu v podmienkach SĽUK vykonávali obchodné spoločnosti, ktoré nemali potrebné oprávnenie a o likvidácii majetku neboli predložené doklady a neviedol príslušnú dokumentáciu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.

Univerzitná knižnica v Bratislave

IČO
00164631
Sídlo
Michalská 1, 81417 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013-2014
Termín kontroly
01.06.2015 - 06.10.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Poskytnutý preddavok nebol vopred písomne dohodnutý
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt duplicitne zabezpečoval činnosti súvisiace so správou nehnuteľností
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Dva služobné byty neboli zapísané v listoch vlastníctva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Dva služobné byty boli prenajímané bez uzatvorenia nájomných zmlúv
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nesprávne zaradil služobný byt, ako byt domovnícky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 189/1992 Zb.
Činnosti zabezpečované duplicitne údržbárom - kuričom a dodávateľským spôsobom na základe čiastkovej zmluvy
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V dvoch prípadoch nemal kontrolovaný subjekt uzatvorené písomné nájomné zmluvy na nebytové priestory
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nevyužil zmluvný rozsah právneho poradenstva advokáta
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Interný predpis na vyraďovanie a likvidáciu majetku nebol zosúladený so zákonom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Rozhodnutia o neupotrebiteľnosti majetku neobsahovali požadované údaje
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Majetok bol zlikvidovaný skôr ako štatutár rozhodol o jeho vyradení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Inventúrne súpisy a inventarizačné zápisy nespĺňali kritéria preukázateľností účtovného záznamu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventarizácia nebola vykonaná v súlade so zákonom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
UKB je zo zákona určená právnická osoba, ktorej sú vydavatelia povinní odovzdávať povinné výtlačky a rozmnoženiny za účelom ich trvalého uchovávania. Vydavatelia si svoju zákonnú povinnosť neplnili, z čoho vyplýva, že ani kontrolovaný subjekt - UKB nemohol v plnej miere plniť svoju zákonnú úlohu trvalého uchovávania povinného výtlačku a rozmnoženiny.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 212/1997 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nevedel preukázať, či pri zadávaní zákaziek prostredníctvom poskytovateľa - obchodnej spoločnosti C., BA, bol uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie uchádzačov alebo zaujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti v zmysle zákona o VO
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Štátne divadlo Košice

IČO
31299512
Sídlo
Hlavná 58, 04001 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013-2014
Termín kontroly
01.06.2015 - 29.09.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Finančné vymedzenie majetku, ktoré bolo príspevkovej organizácii zverené do správy v zriaďovacej listine deklarované nebolo
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v predchádzajúcom účtovnom roku nemal vytvorené rezervy
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovná jednotka neúčtovala a nevykazovala účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súviseli.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nemal vypracovaný vnútorný predpis pre spôsob tvorby a používanie rezervy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Kontrolovaný subjekt vykonal opravy, pri ktorých nebolo možné identifikovať kto opravu vykonal, resp. bolo vykonané preškrtnutie údajov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt vystavil daňové doklady, ktoré v niektorých prípadoch neobsahovali meno a priezvisko príjemcu služby, správny názov príjemcu služby, presnú adresu jeho sídla.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 222/2004 Z.z.
Pri vystavení faktúr za predaja vstupeniek nepostupoval v súlade s platným cenníkom,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Zo strany vlastníka prostredníctvom správcu nebolo zabezpečené plnenie povinností vlastníka kultúrnej pamiatky podľa § 28 ods. 2 pamiatkového zákona pri ochrane pamiatkového fondu podľa § 27 pamiatkového zákona. Majetok štátu nebol udržiavaný v riadnom stave, neboli využívané všetky prostriedky na jeho ochranu, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu alebo zmenšeniu
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom, Konanie v rozpore s určeným účelom, Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 278/1993 Z.z., 49/2002 Z.z., 49/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt poskytoval dočasné prechodné ubytovanie bezodplatne.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V zriaďovacej listiny divadlo nemalo v predmete činnosti zabezpečovanie prechodného ubytovania zamestnancom, oficiálnym hosťom divadla, hosťom podieľajúcim sa na umeleckej činnosti divadla formou podnájmu bytov,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt uhradil nájomné a náklady spojené s užívaním neobsadených bytov, neboli finančné prostriedky požité na krytie nevyhnutných potrieb
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Preverením bolo zistené, že z dokladovej inventúry neboli vyhotovené inventúrne súpisy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Štátny komorný orchester Žilina

IČO
00228672
Sídlo
Dolný Val 47, 01128 Žilina
Kontrolované obdobie
2013-2014
Termín kontroly
01.06.2015 - 15.09.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia na rok 2013, podľa ktorého mal ŠKO Žilina hospodáriť, nebol vypracovaný
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
v dvoch prípadoch bola nesprávne uplatnená rozpočtová klasifikácia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., MF/010175/2004-42
ŠKO Žilina v roku 2013 na svojom webovom sídle nezverejňoval objednávky tovarov, služieb a prác a v rokoch 2013 a 2014 nezverejňoval dodávateľsko-odberateľské faktúry
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolou dodržiavania postupov pri obstarávaní tovarov, prác a služieb bolo zistené, že v jednom prípade s uchádzačom, ktorý bol vyzvaný k účasti v elektronickej aukcii, bola uzatvorená kúpna zmluva už pred začatím elektronickej aukcie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Pri podprahovej zákazke na zabezpečenie služieb leteckej prepravy a ubytovania pre členov ŠKO Žilina bolo zistené, že po zverejnení výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku Úradu pre VO, ŠKO Žilina nezaslal výzvu na predkladanie ponúk najmenej trom vybraným záujemcom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Pri podprahovej zákazke na zabezpečenie služieb leteckej prepravy a ubytovania pre členov ŠKO Žilina bola v súťažných podkladoch zákazky určená iná lehota na predkladanie a otváranie ponúk ako bola stanovená vo výzve na predkladanie ponúk
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
ŠKO Žilina v súťažných podkladoch zákazky na zabezpečenie služieb leteckej prepravy a ubytovania pre členov ŠKO Žilina nevyžadoval predloženie ponuky v dvoch osobitne oddelených a uzavretých častiach
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
Osobné motorové vozidlo nadobudnuté do správy v roku 2012 bolo ocenené a do účtovnej evidencie majetku Štátneho komorného orchestra Žilina zaradené až v roku 2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 278/1993 Z.z., 431/2002 Z.z.
ŠKO Žilina vo svojej majetkovej evidencii viedol stavbu so súpisným č. 47 situovanej na parcele. č. KN 252/1 v katastrálnom území Žilina, nadobudnutú a do evidencie zaradenú v roku 1977, ku ktorej nemal zapísané vlastnícke právo v katastri nehnuteľností
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Kontrolou inventarizácie vykonanej k 31.12.2014 bolo zistené, že štyri inventúrne súpisy (inventúrny súpis účtu 022, účtu 031, účtu 112 a účtu 796) neobsahovali stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny a miesto uloženia majetku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventarizačný zápis neobsahoval názov a sídlo účtovnej jednotky a výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom na inventarizovaných účtoch 023 – Dopravné prostriedky, 472 – Záväzky zo sociálneho fondu, 379 – Iné záväzky, 331 – Zamestnanci, 336 – Zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav. poistenia, 341 – Daň z príjmov a 342 – Ostatné priame dane.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V oblasti nakladania s dočasne prebytočným majetkom bolo zistené, že v dvoch prípadoch pred uzatvorením nájomnej zmluvy nebolo vydané rozhodnutie o dočasnej prebytočnosti majetku štátu, ktorý bol predmetom nájmu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z., 278/1993 Z.z.
V troch prípadoch nebolo vyhlásené ponukové konanie na prenájom nehnuteľného majetku štátu v správe ŠKO Žilina
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
v piatich prípadoch uzatvorené nájomné zmluvy neboli schválené Ministerstvom financií Slovenskej republiky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Kontrolou zverejňovania uzatvorených nájomných zmlúv v centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR bolo zistené, že štyri nájomné zmluvy neboli zverejnené
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
V troch nájomných zmluvách (zmluva o nájme nebytových priestorov č. 135/2012, zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2013, zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 22.12.2014) bola účinnosť určená dňom ich podpisu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Kontrolou vykonávania predbežnej finančnej kontroly bolo zistené, že žiadna zo skontrolovaných nájomných a rámcových zmlúv nebola overená predbežnou finančnou kontrolou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Pri nakladaní s neupotrebiteľným majetkom bolo zistené, ŠKO Žilina v decembri 2014 odúčtoval neupotrebiteľný majetok štátu v celkovej hodnote 14 494,91 eur zo svojej účtovnej evidencie len na základe zápisu o vyradení neupotrebiteľného majetku štátu bez dokladu o jeho likvidácii
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Nevymáhaním pohľadávok štátu po lehote splatnosti ŠKO Žilina nedostatočne chránil svoje oprávnené záujmy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z., 278/1993 Z.z.
Späť