Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-057/2012/1130
Názov:
Kontrola zúčtovania a použitia dotácií poskytnutých MF SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2010 subjektom územnej samosprávy, ktoré boli účelovo určené na bežné výdavky.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, zúčtovanie a účel použitia dotácií po
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Hanušovce nad Topľou

IČO
00332399
Sídlo
Mierová 333/3, 09431 Hanušovce nad Topľou
Kontrolované obdobie
2010, vrátane relevantných údajov z rokov 2009 a 2011
Termín kontroly
06.02.2012 - 22.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto účtovalo nesprávne na účte 518 – služby a účte 501 – Spotreba materiálu (správne účet 511- Opravy a udržiavanie) v troch prípadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto účtovalo nesprávne na účte 518 – služby a účte 501 – Spotreba materiálu (správne účet 511- Opravy a udržiavanie) v troch prípadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto neúčtovalo o poskytnutých preddavkoch na účte 314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto neúčtovalo o poskytnutých preddavkoch na účte 314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto poskytlo preddavky, ktoré neboli písomne vopred dohodnuté.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Mesto poskytlo preddavky, ktoré neboli písomne vopred dohodnuté.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny

Mesto Kežmarok

IČO
00326283
Sídlo
Hlavné nám. 1, 06001 Kežmarok
Kontrolované obdobie
2010, vrátane relevantných údajov z rokov 2009 a 2011
Termín kontroly
06.02.2012 - 22.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto Kežmarok nesprávne aplikovalo účty účtovnej triedy 5 na účte 518 (správne účet 511- Opravy a udržiavanie) v štyroch prípadoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto nesprávne účtovalo výdavky na účte 518 služby a nie na účte 511 opravy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Spišské Vlachy

IČO
00329657
Sídlo
SNP 34, 05361 Spišské Vlachy
Kontrolované obdobie
2010, vrátane relevantných údajov z rokov 2009 a 2011
Termín kontroly
13.02.2012 - 26.04.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rozpočet neobsahoval zámery a ciele ktoré mesto malo realizovať z výdavkov rozpočtu,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Rozpočet nebol rozpísaný na položky a podpoložky v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto Spišské Vlachy nepreukázalo rozpis rozpočtu vrátane rozpisu výdavkov na programy obce pre rozpočtové organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmeny rozpočtu neboli vykonané rozpočtovými opatreniami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto Spišské Vlachy v roku 2010 nemonitorovalo ani nehodnotilo plnenie programov mesta, v dôsledku čoho nevypracovalo monitorovaciu ani hodnotiacu správu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto Spišské Vlachy vykazovalo v roku 2010 vo finančnom výkaze o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy v stĺpci schválený rozpočet nesprávne údaje, t.j. nie údaje schváleného rozpočtu v MZ na rok 2010, ale údaje rozpočtu po vykonanej prvej úprave, neuviedlo vo finančných výkazoch pravdivé číselné údaje požadované na štatistické zisťovanie,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nebol overený súlad pripravovanej finančnej operácie so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť použitia verejných prostriedkov; Nepotvrdenie vykonania predbežnej finančnej kontroly podpisom osoby na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vzájomná nezlučiteľnosť a oddelenie rozhodovacích právomocí vedúcich zamestnancov od právomocí zamestnancov, zodpovedných za realizáciu finančnej operácie a od právomocí zamestnancov zodpovedných za vedenie účtovníctva v zmysle zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite nebola zo strany mesta preukázaná, žiadnym platným predpisom, resp. dokumentom,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Cabaj - Čápor

IČO
00307785
Sídlo
Cabaj - Čápor 0, 95117 Cabaj-Čápor
Kontrolované obdobie
2010, vrátane relevantných údajov z rokov 2009 a 2011
Termín kontroly
08.02.2012 - 25.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Podľa paragrafu 9 ods. 2 Organizačného poriadku funkciu prednostu OÚ mohol vykonávať iba občan s vysokoškolským vzdelaním. Zákon o obecnom zriadení nestanovuje minimálny kvalifikačný predpoklad na funkciu prednostu OÚ, a preto obec v internom predpise nemohla požadovať ako kvalifikačný predpoklad na výkon predmetnej funkcie vysokoškolské vzdelanie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Rozpočtové pravidlá obce platné od 01.01.1997 neboli aktualizované, o. i. obsahovali definície peňažných fondov, ktoré boli zrušené, uvádzali nesprávnu lehotu na prerokovanie záverečného účtu obce, podmienky vykonávania rozpočtových opatrení v rozpočte obce neboli stanovené v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
O kontrolných zisteniach následných finančných kontrol vypracoval HK v dvoch prípadoch protokoly, v troch prípadoch zápisnice, čo nebolo v súlade s § 16 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého vypracovávajú kontrolné orgány o kontrolných zisteniach správu, dodatok k správe a záznam.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Okrem jedného prípadu neboli vypracované zápisnice o prerokovaní správy. Predložená zápisnica o prerokovaní správy neobsahovala potvrdenie kontrolovaného subjektu o vrátení dokladov a písomností poskytnutých na vykonanie následnej finančnej kontroly v zmysle § 22 ods. 3 písm. e) zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Hrochoť

IČO
00313475
Sídlo
Námestie Andreja Sládkoviča 343/1, 97637 Hrochoť
Kontrolované obdobie
2010, vrátane relevantných údajov z rokov 2009 a 2011
Termín kontroly
14.02.2012 - 23.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec v daňových príjmoch roka 2010 neuplatnila v zostavenom rozpočte správnu rozpočtovú klasifikáciu v položke 111.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v daňových príjmoch roka 2010 neuplatnila v zostavenom rozpočte správnu rozpočtovú klasifikáciu v položke 111.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec v daňových príjmoch roka 2010 neuplatnila v zostavenom rozpočte správnu rozpočtovú klasifikáciu v položke 111.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec ako spravodajská jednotka neposkytla vo finančných výkazoch FIN 1-04 v časti príjmy za schválený rozpočet k 30.06.2010, k 30.09.2010 a k 31.12.2010 pravdivé údaje požadované na štatistické zisťovanie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec vykonala v ôsmich prípadoch predbežnú finančnú kontrolu po zrealizovaní finančnej operácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Návrh plánu kontrolnej činnosti nebol zverejnený spôsobom v obci obvyklým najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neprerokovala návrh záverečného účtu najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záznamy o výsledku následných finančných kontrol neobsahovali správny dátum vyhotovenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Jasov

IČO
00324264
Sídlo
Jasov 217, 04423 Jasov
Kontrolované obdobie
2010, vrátane relevantných údajov z rokov 2009 a 2011
Termín kontroly
12.02.2012 - 26.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nepreukázala rozpis rozpočtu vrátane rozpisu výdavkov na programy obce pre rozpočtovú organizáciu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V roku 2010 boli vykonané dve úpravy rozpočtu, ani v jednom prípade neboli zmeny rozpočtu vykonané rozpočtovým opatrením
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v roku 2010 nehodnotila plnenie programov obce, v dôsledku čoho nevypracovala hodnotiacu správu. Neuvedenie hodnotenia plnenia programov obce v záverečnom účte za rok 2010
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predbežnú finančnú kontrolu, formálne preskúmanie faktúr a vecnú a číselnú úpravu faktúr, kontrolu súladu s rozpočtom vykonávala zamestnankyňa, zodpovedná za vedenie účtovníctva ako aj za vykonávanie platieb
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec Jasov, na zabezpečenie povinností vyplývajúcich z § 4 ods. 3 písm. e) zákona o obecnom zriadení, t.j. utvárať účinný systém kontroly a vytvárať vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon nemala v kontrolovanom období vydaný Organizačný poriadok ani platnú organizačnú štruktúru. Nesplnením povinnosti zo strany obce, (neexistencia Organizačného poriadku a organizačnej štruktúry) obec nevytvorila vhodné organizačné podmienky za účelom preukázania účinného kontrolného systému v súlade s § 4 ods. 3 písm. e) zákona o obecnom zriadení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vzájomná nezlučiteľnosť a oddelenie rozhodovacích právomocí vedúcich zamestnancov od právomocí zamestnancov, zodpovedných za realizáciu finančnej operácie a od právomocí zamestnancov zodpovedných za vedenie účtovníctva v zmysle zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite vyplynula z absencie interných predpisov, organizačného poriadku vrátane organizačnej štruktúry, nevypracovaného obehu účtovných dokladov a vykonávania kontroly súladu s rozpočtom zamestnankyňou, zodpovednou za vedenie účtovníctva ako aj za vykonávanie platieb
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Kriváň

IČO
00320048
Sídlo
Kriváň 441, 96204 Kriváň
Kontrolované obdobie
2010, vrátane relevantných údajov z rokov 2009 a 2011
Termín kontroly
14.02.2012 - 24.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nezostavila viacročný rozpočet na roky 2010 - 2012.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec vo výdavkovej časti rozpočtu obce na rok 2010 nezahrnula transfer na prenesené kompetencie  základnej školy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v roku 2010 nevykonala zmeny rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neúčtovala transfer na ťarchu účtovej skupiny 22 a v prospech účtu účtovej skupiny 35. Zúčtovanie výnosov neúčtovala v prospech účtu 693.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neúčtovala transfer na ťarchu účtovej skupiny 22 a v prospech účtu účtovej skupiny 35. Zúčtovanie výnosov neúčtovala v prospech účtu 693.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Starosta obce nevydal organizačný poriadok obecného úradu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Návrh plánu kontrolnej činnosti nebol najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Z vykonaných následných finančných kontrol hlavný kontrolór obce nevypracovával záznamy, resp. správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór obce nepredložil OZ správu o kontrolnej činnosti za rok 2010 do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Lednické Rovne

IČO
00317462
Sídlo
Námestie slobody 32, 02061 Lednické Rovne
Kontrolované obdobie
2010, vrátane relevantných údajov z rokov 2009 a 2011
Termín kontroly
04.03.2012 - 19.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

programový rozpočet neobsahoval zámery a ciele v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zároveň v zmysle odporúčaní manuálu MF SR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
programový rozpočet neobsahoval zámery a ciele v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zároveň v zmysle odporúčaní manuálu MF SR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec za rok 2010 nevykonala monitorovanie programov rozpočtu počas roka k 30.06.2010 v zmysle odporúčaní manuálu MF SR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
súčasťou rozpočtu obce neboli príjmy a výdavky rozpočtových organizácií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
súčasťou rozpočtu obce neboli príjmy a výdavky rozpočtových organizácií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nepredložením plánu kontrolnej činnosti HK v polročných intervaloch a jeho nezverejnením najneskôr 15 dní pred prerokovaním v OcZ spôsobom v obci obvyklým bol porušený zákon o obecnom zriadení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
čerpaním jednotlivých položiek nad rámec upraveného rozpočtu bolo porušené ustanovenie zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevykonaním zmien rozpočtu v priebehu rozpočtového roka obec porušila ustanovenie zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec za rok 2010 nevykonala monitorovanie programov rozpočtu počas roka k 30.06.2010
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Mojmírovce

IČO
00308269
Sídlo
Námestie sv. Ladislava 931/7, 95115 Mojmírovce
Kontrolované obdobie
2010, vrátane relevantných údajov z rokov 2009 a 2011
Termín kontroly
08.02.2012 - 25.04.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Podľa paragrafu 21 ods. 2 štatútu obce funkciu prednostu OÚ v Mojmírovciach mohol vykonávať iba občan s vysokoškolským vzdelaním, čo nebolo v súlade s § 17 zákona o obecnom zriadení, ktorý nestanovuje minimálny kvalifikačný predpoklad na funkciu prednostu OÚ. Preto obec v internom predpise nemohla požadovať ako kvalifikačný predpoklad na výkon predmetnej funkcie vysokoškolské vzdelanie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obecný úrad zverejnil rozpočet obce na rok 2010 dňa 30.11.2009, čo nebolo v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení, t. j. 15 dní pred jeho schválením.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec pri zostavení rozpočtu na rok 2010 nepostupovala podľa § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keď do príjmových finančných operácii nezahrnula prevod zostatku finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
O kontrolných zisteniach následných finančných kontrol vypracoval HK v troch prípadoch protokoly, čo nebolo v súlade s § 16 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého vypracovávajú kontrolné orgány o kontrolných zisteniach správu, dodatok k správe a záznam.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Predložené zápisnice o prerokovaní správy neobsahovali potvrdenie kontrolovaného subjektu o vrátení dokladov a písomností poskytnutých na vykonanie následnej finančnej kontroly v zmysle § 22 ods. 3 písm. e) zákona o finančnej kontrole. Predložené zápisnice o prerokovaní správy neobsahovali potvrdenie kontrolovaného subjektu o vrátení dokladov a písomností poskytnutých na vykonanie následnej finančnej kontroly v zmysle § 22 ods. 3 písm. e) zákona o finančnej kontrole. Predložené zápisnice o prerokovaní správy neobsahovali potvrdenie kontrolovaného subjektu o vrátení dokladov a písomností poskytnutých na vykonanie následnej finančnej kontroly v zmysle § 22 ods. 3 písm. e) zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou 55 vybraných dodávateľských faktúr za rok 2010 bolo zistené, že v 43 prípadoch nebola vykonávaná predbežná finančná kontrola, krycie listy, ktoré boli prílohou faktúr neobsahovali potvrdenie, či je pripravovaná finančná operácia v súlade s rozpočtom, s verejným obstarávaním, v súlade s rozhodnutiami obce o hospodárení, so všeobecne záväznými predpismi a dátum pripravovanej finančnej operácie. Uvedeným konaním obec nekonala v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú pripravovanú finančnú operáciu
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Obec tým, že práce súvisiace s prevádzkovaním vodovodu hradila zo svojho rozpočtu a nefakturovala následne tieto náklady nájomcovi v zmysle platnej nájomnej zmluvy, nepostupovala v zmysle § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“), podľa ktorého je subjekt verejnej správy povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec tým, že práce hradila zo svojho rozpočtu porušila finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, keď vynakladanie verejných prostriedkov v tomto prípade bolo nehospodárne, neefektívne a neúčinné.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec nevymáhala čiastku 16 596,96 eur od veriteľa, zároveň nevyčíslila dlžníkovi úrok z omeškania v zmysle zmluvy. Obec týmto postupom nezabezpečila hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť, keď nekonala v súlade s § 19 ods. 6. a s § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Obec tým, že nevymáhala túto čiastku od veriteľa a zároveň nevyčíslila dlžníkovi úrok z omeškania v zmysle zmluvy. Obec týmto postupom nezabezpečila hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť, keď nekonala v súlade s § 19 ods. 6. a s § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
- na základe zmluvy o dielo zo dňa 13.07.2010 bola podnikateľom so sídlom v Mojmírovciach vystavená faktúra č. 317/2010 zo dňa 20.07.2010 za PD Zdravotné stredisko a byty v Mojmírovciach. Táto investičná akcia bola nesprávne vedená na účte 518 – Ostatné služby - na základe zmluvy o dielo č. 01/2010 zo dňa 11.01.2010 medzi objednávateľom obcou a dodávateľom obchodnou spoločnosťou so sídlom v Nitre (ďalej len „dodávateľ“) boli vykonané stavebné práce týkajúce sa rozvodu plynu v obci v celkovej sume 22 637,78 eur. Podľa bodu 3 zmluvy o dielo mali byť práce ukončené dňa 25.02.2010. Kontrolou bolo zistené, že stavebné práce boli dodávateľom fakturované dňa 19.04.2010, a to faktúra č. 184/2010 a č. 185/2010, z čoho vyplýva, že práce neboli ukončené v dohodnutej lehote. Obec nedodržala bod IX. Zmluvy o dielo týkajúci sa zmluvných pokút, keď nefakturovala pokutu 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania stavebných prác, čím nezabezpečila včasné uplatnenie svojich práv podľa § 7 ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zároveň bola táto investičná akcia nesprávne vedená na účte 518 – Ostatné služby - dňa 06.09.2010 PD Mojmírovce vystavilo faktúry č. 380/2010, 381/2010, 382/2010, 383/2010, 384/2010, 385/2010 v celkovej sume 19 573,64 eur za stavebné práce na závlahe areálu základnej školy a ihriska. Táto investičná akcia bola nesprávne vedená na účte 511 – Opravy a udržiavanie. Kontrolovaný subjekt v týchto prípadoch nezaúčtoval správne obstaranie dlhodobého hmotného majetku v zmysle Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31 (ďalej len „Opatrenie z 8. augusta 2007“), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a dodatkov. Podľa tohto predpisu sa investičná akcia a obstarávacie náklady s ňou spojené účtujú na 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Obec zároveň nekonala v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), podľa ktorého je účtovná jednotka účtovať tak, aby poskytovala pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou dvoch investičných akcií bolo zistené, že nedošlo k ich realizácií. Obidve PD boli spracované ako podklady pre žiadosť o získanie finančných prostriedkov z fondov. Tým, že náklady za vypracované PD boli uhradené, ale stavby neboli realizované, obec nezabezpečila hospodárne vynakladanie verejných prostriedkov v súlade s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. a keďže neboli úspešné samotné stavby sa nerealizovali.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Zmluva na vypracovanie troch žiadostí o platbu a dvoch monitorovacích správ v celkovej sume 26 797,73 eur nebola prerokovaná ani odsúhlasená OZ, čo nebolo v súlade s § 11 ods. 4 písm. a ) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého OZ rozhoduje o základných otázkach života obce a je mu o. i. vyhradené schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku obce a kontrolovať hospodárenie s ním.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Moravské Lieskové

IČO
00311791
Sídlo
Moravské Lieskové 657, 91642 Moravské Lieskové
Kontrolované obdobie
2010, vrátane relevantných údajov z rokov 2009 a 2011
Termín kontroly
13.02.2012 - 19.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V rozpočte obce neboli číselne označené príjmové a výdavkové finančné operácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V rozpočte obce neboli číselne označené príjmové a výdavkové finančné operácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Administratívne poplatky za hracie automaty a správne poplatky boli uvedené na podpoložke RK 221003 - Puncové poplatky, pričom správne mali byť uvedené na podpoložke 221004 - Ostatné poplatky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nezahrnula do bežného príjmu rozpočtu obce aj príjem rozpočtovej organizácie (školy)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezahrnula do bežného príjmu rozpočtu obce aj príjem rozpočtovej organizácie (školy)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezahrnula do bežného príjmu rozpočtu obce aj príjem rozpočtovej organizácie (školy)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezahrnula dotáciu zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy za oblasť školstva do bežných príjmov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec nezahrnula dotáciu zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy za oblasť školstva do bežných príjmov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec do výdavkovej časti rozpočtu nezahrnula aj výdavky na prenesený výkon štátnej správy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec nevykonala monitorovanie a hodnotenie plnenia programov rozpočtu obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nevykonala pri rozpočtovej organizácii rozpis výdavkov na programy obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec prekročila položky (513001 - Krátkodobé bankové úvery a 717002 - Rekonštrukcia školy - úver) nad rámec upraveného rozpočtu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec nevykonala zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra nebol predkladaný v polročných intervaloch a nebol zverejnený spôsobom v obci obvyklým.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Na internom doklade na základe ktorého boli zamestnancom obce uhradené mzdy nebola vykonaná predbežná finančná kontrola.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Na internom doklade na základe ktorého boli zamestnancom obce uhradené mzdy nebola vykonaná predbežná finančná kontrola.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Na internom doklade na základe ktorého boli zamestnancom obce uhradené mzdy nebola vykonaná predbežná finančná kontrola.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Administratívne poplatky za hracie automaty a správne poplatky boli uvedené na podpoložke RK 221003 - Puncové poplatky, pričom správne mali byť uvedené na podpoložke 221004 - Ostatné poplatky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nevykonala monitorovanie a hodnotenie plnenia programov rozpočtu obce.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Obec Nižná

IČO
00314684
Sídlo
Nová doba 506, 02743 Nižná
Kontrolované obdobie
2010, vrátane relevantných údajov z rokov 2009 a 2011
Termín kontroly
09.02.2012 - 26.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

v schválenom rozpočte obce na rok 2010 medzi celkové príjmy a výdavky boli zahrnuté aj finančné operácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
v 19 prípadoch obec uhradila dodávateľské faktúry pred vykonaním predbežnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
hlavný kontrolór obce návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2010 vypracoval len jedenkrát
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v šiestich prípadoch správa z vykonanej kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra neobsahovala miesto a čas vykonania kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v piatich prípadoch správa z vykonanej kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra neobsahovala dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu s výsledkom kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v siedmich prípadoch správa z vykonanej kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra neobsahovala písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v jednom prípade správa z vykonanej kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra neobsahovala označenie kontrolovaného subjektu a označenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa porušili
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v šiestich prípadoch správa z vykonanej kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra neobsahovala žiadne porušenia, a preto výsledkom kontroly mal byť záznam
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
správy z vykonanej kontrolnej činnosti nespĺňali náležitosti v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v záverečnom účte obce za rok 2010 medzi celkové príjmy a celkové výdavky obec zahrnula aj finančné operácie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Obec Oravská Polhora

IČO
00314749
Sídlo
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora
Kontrolované obdobie
2010, vrátane relevantných údajov z rokov 2009 a 2011
Termín kontroly
09.02.2012 - 26.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec v schválenom rozpočte na rok 2010 medzi celkové príjmy a celkové výdavky zahrnula aj finančné operácie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
obec rozpočtovým organizáciam v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti rozpísala len výdavky na originálne kompetencie bez výdavkov na prenesené kompetencie a vlastných príjmov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
výdavok za obstaranie informačnej tabule bol zatriedený na nesprávnu podpoložku
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
výdavok za nákup informačnej tabule nebol zaúčtovaný v prospech správneho účtu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
zatririedenie výdavku za obstaranie informačnej tabule na nesprávnu položku
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
zatriedenie výdavku za obstaranie informačnej tabule na nesprávnu položku
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nesprávnym zaúčtovaním výdavku za obstaranie informačnej tabule
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
obec uhradila päť dodávateľských faktúr, ktoré neobsahovali náležitosti účtovného dokladu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
hlavný kontrolór obce plán kontrolnej činnosti na rok 2010 predložil obecnému zastupiteľstvu len raz
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
hlavný kontrolór obce v šiestich prípadoch nepredložil obecnému zastupiteľstvu správu z vykonanej kontrolnej činnosti na oboznámenie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
správa hlavného kontrolóra obce z vykonanej kontroly neobsahovala náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
hlavný kontrolór obce nevyžiadal písomné vyjadrenie kontrolovaného subjektu k výsledkom kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
správa hlavného kontrolóra neobsahovala náležitosti v súlade s ustanovením § 13 a § 17 zákona č. 502/2001
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce nebola prerokovaná obecným zastupiteľstvom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Veľké Leváre

IČO
00310115
Sídlo
Štefánikova 747, 90873 Veľké Leváre
Kontrolované obdobie
2010, vrátane relevantných údajov z rokov 2009 a 2011
Termín kontroly
22.02.2012 - 24.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

viacročný rozpočet neobsahoval zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
taktiež rozpočet na rok 2010 neobsahoval zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V priebehu roka 2010 obec nevykonala monitorovanie plnenia programov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hl. kontrolór obce nevypracoval o kontrolných zisteniach následných finančných kontrol výsledné materiály - správy, resp. záznamy o výsledku kontrol .
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
O výsledku kontroly inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2010 bola hl. kontrolórom vypracovaná správa napriek tomu, že neboli zistené nedostatky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na účtovných dokladoch súvisiacich s pripravovanou finančnou operáciou chýbal dátum výkonu predbežnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Veľké Úľany

IČO
00306282
Sídlo
Hlavná 578, 92522 Veľké Úľany
Kontrolované obdobie
2010, vrátane relevantných údajov z rokov 2009 a 2011
Termín kontroly
06.02.2012 - 15.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nesprávne zatriedenie výdavkov súvisiacich s údržbou dopravných prostriedkov, čím obec nepostupovala v súlade s Opatrením MF SR, Metodickým usmernením k Opatreniu a so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
uvedenie nepravdivých číselných údajov vo finančných výkazoch, čo nebolo v súlade so zákonom o štátnej štatistike
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
účtovné doklady vo viacerých prípadoch neobsahovali údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, čím účtovníctvo účtovnej jednotky nebolo preukázateľné v zmysle zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevykonanie výberu poskytovateľa služieb (Ostatné práce – kosenie, hrabanie) v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržanie zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
porušenie finančnej disciplíny podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého porušením finančnej disciplíny je nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
nevykonávanie predbežnej finančnej kontroly v súvislosti s vystavovaním objednávok a uzatváraním zmlúv, čím obec nepostupovala v súlade so zákonom o finančnej kontrole
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
-nedodržanie stanoveného termínu na zaslanie podkladov na zúčtovanie dotácií metodikovi pre obce na príslušnom daňovom úrade v zmysle Pokynov MF SR
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nedodržanie stanoveného termínu na predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra OcZ v súlade so zákonom o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Veľký Biel

IČO
00305146
Sídlo
Železničná 76, 90024 Veľký Biel
Kontrolované obdobie
2010, vrátane relevantných údajov z rokov 2009 a 2011
Termín kontroly
06.02.2012 - 23.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

viacročný rozpočet obce nebol zostavený v členení podľa zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
viacročný rozpočet neobsahoval zámery a ciele rozvoja územia a potrieb obyvateľov obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
rozpočet obce na rok 2010 taktiež neobsahoval zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce , čo bolo v rozpore so zákonom o rozpočt. pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hl. kontrolórka obce nepostupovala pri výkone následných finančných kontrol v súlade so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite a internou smernicou obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou účtovných dokladov bolo zistené, že vykonanie predbežnej finančnej kontroly bolo zaznamenané podpismi zodpovedných osôb na dokladoch súvisiacich s pripravovanou finančnou operáciou bez uvedenia dátumu výkonu kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Zlaté Klasy

IČO
00305839
Sídlo
Poštová 550, 93039 Zlaté Klasy
Kontrolované obdobie
2010, vrátane relevantných údajov z rokov 2009, 2011
Termín kontroly
05.02.2012 - 15.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

-nezostavenie viacročného rozpočtu v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
-nezostavenie rozpočtu obce v zákonom stanovenom členení, čím obec nekonala v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
rozpočet obce neobsahoval zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu, čo nebolo v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
-uvedenie nesprávnych číselných údajov vo finančných výkazoch, čo nebolo v súlade so zákonom o štátnej štatistike,
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
-nevykonávanie predbežnej finančnej kontroly v súvislosti s vystavovaním objednávok a uzatváraním zmlúv, čím obec nepostupovala v súlade so zákonom o finančnej kontrole,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
-na účtovných dokladoch súvisiacich s použitím dotácií bola predbežná finančná kontrola vykonávaná len jednou osobou, čo nebolo v súlade so zákonom o finančnej kontrole
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
-účtovné doklady neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za ich zaúčtovanie, čím obec nekonala v zmysle zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť