Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-029/2022/1090
Názov:
Projekty zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti v podmienkach miestnej samosprávy
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť vynaložené finančné prostriedky určené na realizáciu opatrení na zlepšenie energetickej efe
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Mesto Moldava nad Bodvou

IČO
00324451
Sídlo
Školská 2, 04501 Moldava nad Bodvou
Kontrolované obdobie
2014-2020 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
10.02.2022 - 30.05.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

nedodržanie lehoty na predloženie monitorovacej správy, a to v prípade NMS č. 1 za obdobie 1.7.2018 - 16.11.2019. Správa predložená 20.2.2022 nebola zaslaná do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia, čo má za následok nedodržanie VZP Zmluvy o NFP čl. 4 ods. 5 a považuje sa za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Obdobný nedostatok sa týka predloženia NMS č. 2 a č. 3, ktoré neboli predložené v zmluvne stanovených termínoch, t.j. do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Mesto Rožňava

IČO
00328758
Sídlo
Šafárikova 29, 04812 Rožňava
Kontrolované obdobie
2014-2020 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
16.02.2022 - 30.05.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

v realizácii zámerov, cieľov a opatrení v oblasti energetickej efektívnosti mestu bráni nedostatok finančných prostriedkov, nedostatok zamestnancov, pri koncepčných záležitostiach absencia odborníkov, mesto nedisponuje odborníkmi na vypracovanie koncepčných a strategických materiálov. Brzdí ho aj nedostatočná flexibilita zdĺhavých procesov kontrol, neúmerný nárast cien energií a materiálov a zdĺhavé schvaľovacie procesy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
týjm, že kontrolovaný subjekt účtoval na účte 042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku o nákladoch, ktoré nesúvisia s jeho obstaraním v celkovej sume 9780,00 eur, nepostupoval v zmysle § 28 ods. 1 postupov účtovania. Uvedeným konaním bol porušený § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ocenenie obstarania technického zhodnotenia majetku budovy MŠ Štítnická bolo nesprávne z dôvodu zahrnutia nákladov na verejné obstarávanie do ceny obstarania. Cena obstarania bola nadhodnotená o 960,00 eur. Nesprávnym zahrnutím nákladov na služby verejného obstarávania do ceny obstarania dlhodobého hmotného majetku došlo k porušeniu § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, tým že neboli dodržané záväzné postupy účtovania. Uvedená skutočnosť ovplyvnila výšku odpisov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
základná finančná kontrola finančnej operácie vo forme právneho úkonu - t.j. pred uzatvorením zmluvy o dielo z 25.8.2017 nebola vykonaná úplne, keď neoverovala súlad zmluvy o dielo s výzvou vo VO, t.j. súlad finančnej operácie alebo jej časti s podmienkami VO. Bol overovaný len súlad s rozpočtom a obchodným zákonníkom. Neúplným vykonaním ZFK pre uzatvorením ZoD nedodržal kontrolovaný subjekt § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite, podľa ktorého základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.

Mesto Strážske

IČO
00325813
Sídlo
Nám. A. Dubčeka 300, 07222 Strážske
Kontrolované obdobie
2014-2020 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
13.02.2022 - 30.05.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

PHSR neobsahoval potrebu rekonštrukcie budov školiaceho strediska a mestského podniku služieb.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 8 ods. 1 zákona o EHB, keď ako vlastník budovy po významnej obnove budovy, na ktorú sa vzťahuje povinná certifikácia, nezabezpečil ECB.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 555/2005 Z.z.
.Kontrolovaný subjekt tým, že pri zmene ZoD neuzatvoril dodatok k pôvodnej ZoD nepostupoval v súlade s ust. § 18 ods. 7 zákona o VO, podľa ktorého zmena zmluvy musí byť písomná.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt tým, že dobropis č. D180002 z 06.11.2018 v sume – 12 234,78 EUR nezverejnil na svojom webovom sídle, nepostupoval v súlade s ust. § 5b ods. 1 písm. b) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ust. § 5b ods. 1 písm. b), bod 3 zákona o slobodnom prístupe k informáciám tým, že celková hodnota fakturovaného plnenia na DF2019/35 od STAVOCONZULT, s.r.o., Michalovce v sume 47 887,94 EUR bola na webovom sídle zverejnená v sume 69 076,61 EUR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.

Mesto Trebišov

IČO
00331996
Sídlo
M. R. Štefánika 862, 07525 Trebišov
Kontrolované obdobie
2014-2020 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
15.02.2022 - 19.06.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Obec Parchovany

IČO
00331813
Sídlo
Parchovany 470, 07662 Parchovany
Kontrolované obdobie
2014-2020 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
21.02.2022 - 14.06.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Obec Parchovany tým, že základnú finančnú kontrolu zmlúv, objednávok a viacerých faktúr súvisiacich s projektom EE, nevykonala vôbec, alebo len formálne jednou osobou, porušila § 7 ods. 1, 2 a 3 zákona o finančnej kontrole a audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Obec Parchovany tým, že: a) Zaslala poskytovateľovi NFP „Záverečnú monitorovaciu správu“ po lehote stanovenej v zmluve o poskytnutí NFP, porušila čl. 4 ods. 4 VZP k zmluve o poskytnutí NFP. b) Nezaslala poskytovateľovi NFP „Následnú monitorovaciu správu“ v lehote stanovenej v zmluve o poskytnutí NFP, t.j. do 24.05.2022, porušila čl. 4 ods. 5 VZP k zmluve o poskytnutí NFP. Obec Parchovany tým, že nesplnila povinnosti uvedené v predchádzajúcich bodoch a), b), porušila pravidla podmienok, za ktorých boli jej verejné prostriedky poskytnuté a tým finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 357/2015 Z. z., 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec Parchovany tým, že nezverejnila ZoD sp. zn. 079 / 2018 bezodkladne po jej uzatvorení a ani do troch mesiacov na webovom sídle obce Parchovany porušila povinnosť ustanovenú v § 5a bode 9 zákona o slobode informácií a preto predmetná ZoD po jej podpise nenadobudla účinnosť a po troch mesiacoch nezverejnenia došlo k naplneniu ustanovenia § 47a ods. 4 občianskeho zákonníka, t.j. platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z., 40/1964 Zb.
Obec nemala zostavený odpisový plán, na základe ktorého vykonávala odpisovanie majetku obce, čím porušila § 28 ods. 3 zákona o účtovníctve a § 30 ods. 7 Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec tým, že pri obstarávaní energetického certifikátu a publicity po obdŕžaní ponúk od uchádzačov neurčila v prvom rade predpokladanú hodnotu zákazky a až následne vybrala úspešného uchádzača, porušila: a) § 6 ods. 1 a ods. 18 zákona o verejnom obstarávaní podľa ktorého verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky, b) čl. 7 ods. 4, čl. 8 ods. 1 bodu 1.2 a prílohy č. 1 Smernice obce Parchovany č. 001/2016 upravujúcej záväzné postupy pri uplatňovaní zákona o verejnom obstarávaní, účinnej od 01.12.2016. S porušením uvedeným v predchádzajúcom bode a) obec porušila aj: c) § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní podľa ktorého verejný obstarávateľa musí dodržať princíp hospodárnosti a efektívnosti a zároveň porušila § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy podľa ktorého subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. d) čl. 3 ods. 3 VZP k zmluve o poskytnutí NFP podľa ktorého prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a tým obec porušila aj finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, pretože porušila pravidla podmienok, za ktorých boli jej poskytnuté.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
Obec tým, že v roku 2018 a 2022 uhradila dve faktúry za poskytnuté služby „Projektový manažér – externé služby“ v celkovej sume 4 000,00 eur bez verejného obstarávania, bez písomne uzavretej a zverejnenej zmluvy a bez schválenia takýchto výdavkov v rozpočte obce na rok 2022 porušila: a) § 10 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v spojení s § 7 ods. 1 toho istého zákona, pretože obec zadala zákazku bez verejného obstarávania, b) čl. 3 ods. 3 VZP k zmluve o poskytnutí NFP podľa ktorého prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Podľa prílohy 5 zmluvy o poskytnutí NFP sa takéto porušenie považuje za podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP, c) v spojení s predchádzajúcim bodom b) obec porušila finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, pretože porušila pravidla podmienok, za ktorých boli jej verejné prostriedky poskytnuté, ďalej porušila: d) § 13 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy podľa ktorého rozpočtové prostriedky možno použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte obce schválené, e) § 14 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy podľa ktorého príslušný orgán obce vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, f) § 19 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého štatutárny orgán subjektu verejnej správy je povinný zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte subjektu VS (obce); Zároveň osoby zodpovedné za vykonanie základnej finančnej kontroly porušili § 7 ods. 1, 2 a 3 zákona o finančnej kontrole a audite, pretože neoverili súlad pripravovaných finančných operácii s verejným obstarávaním obce, so zmluvami a s rozpočtom obce.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., 343/2015 Z.z.
Obec tým, že zaslala úspešnému uchádzačovi zmluvu o dielo na podpis ihneď po vyhodnotení ponúk porušila: a) § 56 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého: verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu, s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55, b) čl. 3 ods. 15 VZP k zmluve o poskytnutí NFP, podľa ktorého prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly poskytovateľom, c) v súvislosti s porušením uvedeným v predchádzajúcom bode b) obec porušila aj finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, pretože porušila pravidla podmienok, za ktorých boli jej verejné prostriedky poskytnuté.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 343/2015 Z.z.
Obec tým, že zrealizovala úhrady faktúr v celkovej sume 762 742,93 eur za vykonané stavebné práce pri projekte EE na základe neplatnej a neúčinnej ZoD sp. zn. 079 / 2018, porušila: a) čl. 3 ods. 3.6. zmluvy o poskytnutí NFP podľa ktorého prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku, t.j. okrem iného aj právne predpisy SR, b) čl. 2 ods. 1 VZP k zmluve o poskytnutí NFP podľa ktorého prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol projekt realizovaný riadne, včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri realizácii aktivít projektu s odbornou starostlivosťou, Pričom podľa čl. 1 ods. 3 pojem „Riadne“ je definovaný ako: uskutočnenie úkonu v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ, atď., c) v súvislosti s porušeniami uvedenými v predchádzajúcich bodoch a) a b) obec porušila aj finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, pretože porušila pravidla podmienok, za ktorých boli jej verejné prostriedky poskytnuté, d) zároveň bol porušený aj § 7 ods. 1, 2 a 3 zákona o finančnej kontrole a audite, pretože osoby zodpovedné za vykonanie základnej finančnej kontroly, neoverili súlad pripravovaných finančných operácii s výsledkami verejného obstarávania a príslušnou ZoD.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 357/2015 Z. z.
Obec tým, že: 1) v dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP, uzavretom 24.04.2019 vyhlásila, že má zabezpečené spolufinancovanie projektu EE v celkovej sume 35 762,99 eur, ale v rozpočte obce na rok 2019 mala schválenú sumu 30 000,00 eur, tzn. nižšiu o 5 762,99 eur; 2) v dodatku č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP, uzavretom 27.05.2020 vyhlásila, že má zabezpečené spolufinancovanie projektu EE v celkovej sume 35 758,19 eur, ale v skutočnosti v rozpočte obce na rok 2020 nemala schválené žiadne výdavky na spolufinancovanie projektu EE a aj napriek tomu uhradila bez zmenu rozpočtu osem faktúr za práce a služby spojené z realizáciou projektu EE v celkovej sume 5 484,20 eur, porušila: a) bod 3.1 písm. d) ods. (i) a (ii) zmluvy o poskytnutí NFP v znení dodatkov č. 1 a č. 2 a tým aj finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. b) § 13 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy podľa ktorého rozpočtové prostriedky možno použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte obce schválené, c) § 14 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy podľa ktorého príslušný orgán obce vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, d) § 19 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého štatutárny orgán subjektu verejnej správy je povinný zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte subjektu VS. Zároveň osoby zodpovedné za vykonanie základnej finančnej kontroly porušili § 7 ods. 1, 2 a 3 zákona o finančnej kontrole a audite, pretože neoverili súlad pripravovaných finančných operácii s rozpočtom obce.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.

Obec Ďurkov

IČO
00324132
Sídlo
Ďurkov 274, 04419 Ďurkov
Kontrolované obdobie
2014-2020 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
14.02.2022 - 30.05.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 8 ods. 1 zákona o EHB, keď ako vlastník budov materskej školy a základnej školy, na ktoré sa vzťahovala povinná certifikácia, po ich významnej obnove, nezabezpečil ECB.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 555/2005 Z.z.
Obec Ďurkov nepostupovala v súlade s § 24 ods. 2 zákona o EE, keď neposkytovala všetky údaje o spotrebovanej elektrickej energii do monitorovacieho systému.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 321/2014
PRO neobsahoval potrebu rekonštrukcie objektu základnej školy Ďurkov, napriek tomu rekonštrukcia bola vykonaná.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť