Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-074/2011/0013
Názov:
Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí .
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Dobšiná

IČO
00328197
Sídlo
SNP 554, 04925 Dobšiná
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Akceptoval vyúčtovanie poskytnutej dotácie po zmluvne dohodnutom termíne
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Použitie poskytnutej dotácie v rozpore so stanoveným účelom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Mesto Moldava nad Bodvou

IČO
00324451
Sídlo
Školská 2, 04501 Moldava nad Bodvou
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

mesto nezostavilo programový rozpočet na rok 2010
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
mesto nezostavilo programový rozpočet na roky 2010-2012
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
mesto nezostavilo programový rozpočet na roky 2010-2012
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
úpravu rozpočtu mesto realizovalo bez schválenia MZ
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
zmenu rozpočtu neschválil orgán mesta
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
orgán mesta nevykonal zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
záverečný účet mesta neobsahoval hodnotiacu správu programového rozpočtu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
mesto porušilo pravidlá a podmienky za akých poskytlo dotácie na šport ( počet porušení 9)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
výberová komisia nevýlučila zo súťaže ponuku, ktorá nesplnila podmienku uvedenú v súťažných podmienkach
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
mesto s úchádzačom uzavrelo zmluvu, ktorá bola v rozpore s predloženou ponukou
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nesprávne zaúčtovanie 50 % zálohovej platby na účet 042
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
mesto nevykonalo monitorovanie plnenia programov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
mesto nedodržalo Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
mesto po vykonanej následnej finančnej kontrole neuložilo povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov zaslanie správy o ich splnení, resp. plnení ( počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
mesto po vykonanej následnej finančnej kontrole neuložilo povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov zaslanie správy o ich splnení, resp. plnení ( počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Späť