Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-015/2020/1110
Názov:
Zadlženosť miestnej územnej samosprávy a rozpočtová zodpovednosť
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť správnosť a spoľahlivosť vykazovania, ako aj použitia návratných zdrojov financovania miest
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Mesto Dudince

IČO
00319902
Sídlo
Okružná 212, 96271 Dudince
Kontrolované obdobie
roky 2017 – 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
13.07.2020 - 10.11.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Návrh finančného rozpočtu na rok 2017 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 11.12.2016 a schválený dňa 14.12.2016 uznesením MsZ č. 79/2016, čo nebolo v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého obec zverejní návrh rozpočtu obce najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
V súlade s uznesením MsZ č. 43/2017 zo dňa 28.06.2017 mesto využilo zákonnú možnosť pre obce do 2 000 obyvateľov neuplatňovať programový rozpočet, čo však platilo až na nasledujúce roky (t. j. od roku 2018) a netýkalo sa roku 2017. V dôsledku toho, že schválený rozpočet na rok 2017 neobsahoval zámery a ciele (program obce), mesto konalo v rozpore s § 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Schválený rozpočet na rok 2017 v rozpore s § 9 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy neobsahoval údaje podľa osobitného predpisu, nakoľko v ňom chýbali údaje za schválený rozpočet na rok 2016 a očakávanú skutočnosť za rok 2016, ako aj skutočné plnenie za roky 2015 a 2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto nekonalo v súlade s Čl. 9 ods. 1 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, podľa ktorého subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Uvedené údaje absentovali aj vo finančných rozpočtoch schválených na rok 2018 a na rok 2019, keď návrh rozpočtu neobsahoval schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (poznámka: schválený návrh rozpočtu na rok 2020 bol už zostavený v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, ako aj v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 493/2011 Z.z.
Povolené prekročenie a viazanie finančných operácií môže obec alebo VÚC vykonať rozpočtovým opatrením do 31. augusta príslušného rozpočtového roka a v dôsledku toho, že rozpočtové opatrenie č. 1 bolo v tomto prípade vykonané až dňa 20.09.2017, kontrolovaný subjekt konal v rozpore s § 14 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto v mesiaci marec 2017 uzavrelo s bankou úverovú zmluvu s úverovým rámcom 600 000,00 eur, z ktorého bola v mesiaci apríl 2017 čerpaná suma 107 000,00 eur na odkúpenie objektu bývalého Domu služieb, pričom zvýšenie príjmov a zvýšenie výdavkov (súvisiacich s touto akciou) bolo do rozpočtu mesta zapojené a schválené až na základe rozpočtového opatrenia č. 1 zo dňa 20.09.2017. Uvedeným konaním mesto porušilo § 19 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v zmysle ktorého štatutárny orgán subjektu verejnej správy je povinný zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte subjektu verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V dôsledku nedodržania ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami kontrolovaný subjekt v roku 2017 porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v sume 107 000,00 eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V roku 2017 boli prekročené bežné výdavky oproti upravenému rozpočtu o sumu 91 619,22 eur a podobne, v roku 2018 boli bežné výdavky prekročené oproti upravenému rozpočtu o sumu 22 345,05 eur a rovnako aj výdavkové finančné operácie boli prekročené o sumu 31 488,58 eur oproti upravenému rozpočtu. Mesto tým konalo v rozpore s § 12 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého obec hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami podľa osobitného predpisu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto v záverečnom účte za rok 2017 (v bode 4., strana 10, text pod tabuľkou) nesprávne uviedlo, že prebytok rozpočtu zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR dosiahol sumu 25 965,16 eur. V skutočnosti táto suma predstavovala upravený výsledok hospodárenia, ktorý vyplynul z rozdielu celkových príjmov a celkových výdavkov (po odpočte účelovo viazaných prostriedkov, ktoré sa z výsledku hospodárenia vylučujú), pričom do výsledku hospodárenia mesto započítalo aj výsledok hospodárenia z finančných operácií. Okrem toho, mesto v záverečnom účte za rok 2017 nesprávne vyčíslilo skutočný výsledok rozpočtového hospodárenia, keď rozdiel dosiahol sumu 86,10 eur. V dôsledku uvedených skutočností kontrolovaný subjekt porušil § 2 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého prebytkom rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi príjmami rozpočtu obce a výdavkami rozpočtu obce zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) tohto zákona a zároveň mesto konalo aj v rozpore s § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu mesta.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto v záverečnom účte za rok 2018 (v bode IV. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018, text pod tabuľkou), nesprávne uviedlo, že schodok rozpočtu zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy dosiahol sumu 668 897,26 eur. V skutočnosti tento schodok podľa FIN 1-12 dosiahol sumu 586 391,30 eur, v dôsledku čoho mesto v záverečnom účte za rok 2018 nesprávne vyčíslilo výsledok rozpočtového hospodárenia, keďže rozdiel dosiahol sumu 82 505,96 eur. V dôsledku uvedených skutočností kontrolovaný subjekt porušil § 2 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého schodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami rozpočtu obce a výdavkami rozpočtu obce zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) tohto zákona.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto nedodržalo platné postupy účtovania v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove tým, že svoj dlhodobý záväzok z obchodného styku (so splatnosťou 10 rokov) v sume 532 800,00 eur zaúčtovalo v roku 2018 na účet 321 - Dodávatelia a zo zostatku tohto záväzku k 31.12.2019 v sume 479 520,00 eur zaúčtovalo jeho dlhodobú časť v sume 426 240,00 eur na účet 379 - Iné záväzky. Týmto postupom mesto nekonalo v súlade s § 16 ods. 1 písm. c) Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, podľa ktorého dlhodobým záväzkom je záväzok, ktorého dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako jeden rok a mesto zároveň konalo aj v rozpore s § 49 ods. 10 uvedeného opatrenia, podľa ktorého na účte 379 - Iné záväzky sa účtujú krátkodobé záväzky (neobsiahnuté v predchádzajúcich účtoch záväzkov v účtovej triede 3), ako aj v rozpore s § 49 ods. 11 tohto opatrenia, podľa ktorého, ak bol záväzok účtovnej jednotky uhradený iným subjektom okrem banky, záväzok účtovnej jednotky voči subjektu, ktorý dlh prefinancoval sa účtuje na účte 379 - Iné záväzky, ak ide o krátkodobý záväzok, alebo na účte 479 - Ostatné dlhodobé záväzky, ak ide o dlhodobý záväzok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Nedodržaním platných postupov účtovania pri zaúčtovaní dlhodobého záväzku v sume 532 800,00 eur mesto konalo v rozpore s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého podrobnosti o postupoch účtovania ustanoví MF SR opatrením a účtovná jednotka je povinná ho dodržiavať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
- skutočný stav dlhodobej časti účtu 479 Ostatné dlhodobé záväzky k 31.12.2017 nebol na inventarizačnom zápise uvedený správne a rozdiel medzi sumou 141 406,62 eur zaúčtovanou na účte 47912 Finančná zábezpeka a skutočnou sumou finančnej zábezpeky 139 796,92 eur, resp. sumou finančnej zábezpeky a jednorazových záloh 141 636,90 eur nebol na inventarizačnom zápise účtu 479 Ostatné záväzky zdokladovaný, - preverením inventarizácie záväzkov v rámci inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017 bolo zistené, že mesto nepredložilo inventúrne súpisy účtov 324 Prijaté preddavky, 331 Zamestnanci, 336 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia, 342 Ostatné priame dane, 351 Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií, 355 Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC, 357 Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC, 384 Výnosy budúcich období, 415 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín a 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, pričom podľa správy o ukončení inventarizácie majetku k 31.12.2017 sa vykonala dokladová inventúra záväzkov a uvedené účty boli zinventarizované. Vo všetkých uvedených prípadoch (podľa prvej odrážky), ako aj tým, že inventarizácia uvedených záväzkov (podľa druhej odrážky) nebola kompletná, v dôsledku čoho správa o ukončení inventarizácie nebola preukázateľná, mesto v roku 2017 nekonalo v súlade s § 32 ods. 1 písm. b) zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa za preukázateľný účtovný záznam považuje iba účtovný záznam, ktorého obsah dokazuje skutočnosť nepriamo obsahom iných preukázateľných účtovných záznamov. Okrem toho, mesto nekonalo ani v súlade s § 35 ods. 3 písm. b) zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventúrne súpisy sa uchovávajú počas piatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Skutočný stav účtu 47912 Finančná zábezpeka ako aj účtu 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov neboli k 31.12.2018 na prislúchajúcich inventarizačných zápisoch vykázané v správnej sume, čo nebolo v súlade s § 32 ods. 1 písm. b) zákona o účtovníctve, podľa ktorého za preukázateľný účtovný záznam sa považuje iba účtovný záznam, ktorého obsah dokazuje skutočnosť nepriamo obsahom iných preukázateľných účtovných záznamov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
- preverením inventarizácie záväzkov v rámci inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018 bolo zistené, že mesto nevypracovalo inventúrne súpisy účtov 323 Krátkodobé rezervy a 324 Prijaté preddavky, pričom podľa správy o ukončení inventarizácie majetku k 31.12.2018 dokladová inventúra záväzkov bola vykonaná a uvedené účty boli inventarizované, - mesto vykázalo v inventarizačnom zápise účtu 355 Zúčtovanie transferov mesta jeho účtovný, ako aj skutočný stav k 31.12.2018 v sume 1 257 696,73 eur, ktorý zároveň zodpovedal aj stavu podľa hlavnej knihy k 31.12.2018. Súčet jednotlivých súm v inventúrnom súpise predstavoval sumu 1 256 854,90 eur, z čoho vyplynul rozdiel v sume 841,83 eur oproti účtovnému stavu a k tomuto rozdielu sa mesto nevedelo vyjadriť. Mesto v roku 2018, v prípadoch podľa prvej odrážky, nekonalo v súlade s § 35 ods. 3 písm. b) zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa inventúrne súpisy uchovávajú počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú a okrem toho, v prípade podľa druhej odrážky, mesto nekonalo v súlade v súlade s § 30 ods. 2 písm. g) zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventúrny súpis musí obsahovať aj zistený stav rozdielu majetku a záväzkov. Vo všetkých uvedených prípadoch mesto v roku 2018 nekonalo ani v súlade s § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a 30.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V inventúrnom súpise a aj v inventarizačnom zápise účtu 384 Výnosy budúcich období k 31.12.2018 bol uvedený podpis len jedného z troch členov inventarizačnej komisie, čím nebol dodržaný § 30 ods. 2 písm. i) zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventúrny súpis musí obsahovať podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov a zároveň ani § 30 ods. 3 písm. d) zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventarizačný zápis musí obsahovať podpisový záznam osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie v účtovnej jednotke.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V inventúrnom súpise účtu 472 Záväzky zo sociálneho fondu k 31.12.2018 nebol uvedený podpisový záznam zodpovednej osoby, čím nebol dodržaný § 30 ods. 2 písm. e) zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventúrny súpis musí obsahovať podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby alebo zodpovednej osoby za príslušný druh majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V inventarizačnom zápise účtu 479 Ostatné dlhodobé záväzky k 31.12.2019 nebol uvedený podpis ani jedného z troch členov inventarizačnej komisie a v inventarizačnom zápise účtu 472 Záväzky zo sociálneho fondu k 31.12.2019 nebol uvedený podpisový záznam zodpovednej osoby, čím nebol dodržaný § 30 ods. 3 písm. d) zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventarizačný zápis musí obsahovať podpisový záznam osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie v účtovnej jednotke.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Stav bankového účtu, na ktorom mesto viedlo finančné zábezpeky, dosiahol k 31.12.2017 sumu 3,53 eur, k 31.12.2018 sumu 11 948,28 eur a k 31.12.2019 sumu 14 795,80 eur, pričom rozdiely voči účtovnému stavu predstavovali k 31.12.2017 sumu 141 403,09 eur, k 31.12.2018 sumu 146 842,86 eur a k 31.12.2019 sumu 57 041,20 eur. Mesto nekonalo v súlade s § 12 ods. 8 zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, podľa ktorého finančnú zábezpeku za užívanie nájomného bytu vedie žiadateľ na osobitnom účte zriadenom na tento účel v banke. V dôsledku uvedených skutočností, zobrazenie účtu 47912 Finančná zábezpeka nebolo verné v zmysle § 7 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je zobrazenie v účtovnej závierke verné, ak obsah položiek účtovnej závierky zodpovedá skutočnosti a je v súlade s ustanovenými účtovnými zásadami a účtovnými metódami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V dôsledku vykázania vyššie uvedených neúplných a nesprávnych údajov v poznámkach za kontrolované obdobie mesto nekonalo v súlade s § 3 ods. 1 Opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31, podľa ktorého sa poznámky zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé a mesto zároveň nekonalo ani v súlade s § 18 ods. 5 zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa v poznámkach uvádzajú informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a výkaze ziskov a strát.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Záväzky z nájmu boli v súvahe k 31.12.2017 vykázané len ako krátkodobé, záväzky z bankových úverov boli v súvahe k 31.12.2018 vykázané ako dlhodobé a krátkodobé, no nie podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavovala účtovná závierka a záväzky z úverov zo ŠFRB boli v súvahách k 31.12.2017 a k 31.12.2019 vykázané ako dlhodobé a krátkodobé, no nie podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavovala účtovná závierka. V dôsledku uvedených skutočností mesto nekonalo v súlade s § 2 ods. 3 opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31, podľa ktorého záväzky v súvahe sa vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé a to podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Mesto vo FIN 6-04 k 31.12.2018 nesprávne započítalo finančné zábezpeky do zostatku úveru zo ŠFRB a ďalej, vo FIN 4-04 a FIN 5-04 k 31.12.2019 nesprávne vykázalo zostatok dlhodobého záväzku z obchodného styku v sume 426 240,00 eur ako nesplatenú hodnotu dodávateľského úveru, čím nepostupovalo v súlade s § 2 ods.2 zákona o Štátnej pokladnici, v nadväznosti na Opatrenie MF/017353/2017-352 a Opatrenie č. MF/18977/2015-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 291/2002 Z.z.
Mesto v rokoch 2017 a 2019 vo finančných výkazoch FIN 6-04 nevykazovalo záväzky po lehote splatnosti, čím nepostupovalo v súlade s § 2 ods.2 zákona o Štátnej pokladnici, v nadväznosti na Opatrenie MF/017353/2017-352 a Opatrenie č. MF/18977/2015-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 291/2002 Z.z.
V prípade troch úverových zmlúv spolu v sume 1 582 522,00 eur bolo zistené, že v kontrolovanom období mesto nevykonalo ZFK, čím nepostupovalo v súlade s § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého orgán verejnej správy je povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
roky 2017 - 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
08.06.2020 - 14.01.2021
Stav kontroly
Ukončená

Obec Cestice

IČO
00324043
Sídlo
Cestice 89, 04471 Cestice
Kontrolované obdobie
roky 2017 – 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
09.06.2020 - 27.10.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt tým, že v kontrolovanom období zostavil rozpočet bez zámerov a cieľov, ktoré bude realizovať z výdavkov rozpočtu, nedodržal ustanovenie § 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec tým, že návrh rozpočtu nepredkladala OZ v termíne do 31. decembra bežného roka, nevytvorila podmienky pre jeho riadne schválenie, ale pre hospodárenie v rozpočtovom provizóriu. Podľa § 11 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ak nie je rozpočet obce schválený do 31.decembra bežného roka, hospodári obec podľa schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že v kontrolovanom období nezostavil viacročný rozpočet, postupoval v rozpore s § 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a čl. 9 ods. 1 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 493/2011 Z.z.
Obec tým, že v priebehu rozpočtového roka nesledovala vývoj hospodárenia rozpočtu a v prípade potreby nevykonávala zmeny, postupovala v rozpore s § 12 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že nepredložil návrh záverečného účtu za rok 2018 OZ na schválenie, postupoval v rozpore s § 16 ods. 12 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a nebol dodržaný § 11 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 369/1990 Zb.
Obec pri prerokovaní záverečného účtu za rok 2019 nepostupovala v súlade s § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy - bez výroku, ktorým sa uzatvára hospodárenie obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec tvorbou rezervného fondu pri dosiahnutí schodku rozpočtového hospodárenia, nepostupovala v súlade s § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Zároveň bol porušený § 15 ods. 1 písm. c) citovaného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Hlavný kontrolór obce tým, že v kontrolovanom období nesledoval počas roka stav a vývoj dlhu, nepostupoval v súlade s ustanovením § 17 ods. 15 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec tým, že v predložených záverečných účtoch za kontrolované obdobie nedodržala stanovenú obsahovú náplň, tzn. boli bez prehľadu o stave a vývoji dlhu a bilancie aktív a pasív, postupovala v rozpore s § 16 ods. 5 písm. b) a c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nesprávnym uplatnením ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 1 opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, čím nebol dodržaný § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec na svojej webovej stránke nemala zverejnené zákonom stanovené dokumenty (zápisnice zo zasadnutia OZ, faktúry, objednávky, organizačný poriadok, štatút obce), čím nedodržala ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a), e); § 5b ods. 1 písm. a), písm. b) zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z., 211/2000 Z.z.
Nevykonaním riadnej inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v roku 2019, obec nekonala v súlade s § 6 ods. 3, § 29 a § 30 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Kontrolou preložených inventúrnych zápisov z roku 2018 boli zistené nedostatky v obsahu, čím obec nedodržala § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventúrny súpis zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva a musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovné doklady v 10 prípadoch v celkovej sume 1 437 053,97 eur, neobsahovali zákonom stanovené údaje, čím kontrolovaný subjekt nedodržal ustanovenie § 10 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že v poznámkach individuálnej účtovnej závierky v každom roku kontrolovaného obdobia neuvádzal v Tabuľke č. 15 výšku záväzkov (rok 2017 vo výške 541 033,21 eur, za rok 2018 vo výške 728 363,31 eur a za rok 2019 vo výške 245 718,83 eur), ktoré sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obce a v Tabuľke č. 8 neuvádzal sumu záväzkov po lehote splatnosti (rok 2017 v sume 365 551,28 eur, rok 2018 v sume 366 525,00 eur a rok 2019 v sume 5 319,83 eur), nepostupoval v súlade s § 3 opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31, podľa ktorého sa poznámky zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Zároveň nebolo dodržané ustanovenie § 4 ods. 2 a § 18 ods. 5 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že nesprávne evidoval a vykázal záväzky vo svojom účtovníctve, neposkytol verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii, čím porušil ustanovenie § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v roku 2019 pri zabezpečení základnej finančnej kontroly nedodržal § 7 ods. 2 zákona o finančnej kontrole a audite tým, že si nedal schváliť OZ aspoň jednu fyzickú osobu na vykonávanie základnej finančnej kontroly. Zároveň nebolo dodržané ustanovenie § 4 ods. 3 písm. e) zákona o obecnom zriadení tým, že nevytvoril účinný systém kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 357/2015 Z. z.
Obec nedodržala povinnosť stanovenú v § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite, overovať vždy súlad finančnej operácie - príjem, poskytnutie alebo použitie verejných financií, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 tohto zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Hlavný kontrolór obce v kontrolovanom období nepredkladal OZ návrh plánu kontrolnej činnosti raz za šesť mesiacov, čím bol porušený § 18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení. Zároveň nevykonávaním kontrolnej činnosti nebol dodržaný § 18d zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 369/1990 Zb.
Kontrolovaný subjekt tým, že informácie vo finančných výkazoch nevykázal správne, nepostupoval v súlade s opatrením č. MF/18977/2015-31 v znení opatrenia č. MF/010711/2016-31 opatrením MF SR č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/21513/2012-31

Obec Dobrá Niva

IČO
00319830
Sídlo
Nám.SNP 47, 96261 Dobrá Niva
Kontrolované obdobie
roky 2017 – 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
30.06.2020 - 15.10.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec sa zaviazala na výdavok, ktorý nebol krytý rozpočtom
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezostavoval rozpočet pre druhý a tretí rok v oblasti kapitálových príijom a výdavkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 493/2011 Z.z., 583/2004 Z.z.
Zostavený rozpočet nerešpektoval vnútorné členenie rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevykonávala úpravy rozpočtu v jeho príjmovej a výdavkovej časti po nerealizovaní investičných akcií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec čerpala vo fodne údržby viac ako bola jeho tvorba.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
ZÚ neobsahovali prehľad o vývoji dlhu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V ZÚ za rok 2019 bolo nesprávne uvedené, že záväzky istiny a úrokov sa nezapočítavajú do celkového dlhu obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevykázala účtovné prípady do obdobie , s ktorým časovo a vecne súviseli
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Obec vo FIN 6-04 nevykázala výšku úverov zo ŠFRB za roky 2017 a 2018
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec za roky 2019-2019 nevykázala vo FIN 6-04 záväzky po lehote splatnosti a po lehote splatnosti viac ako 60 dní, neboli vykázané ani v poznámkach k účtovnej závierke
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 291/2002 Z.z.
Obec navykonala v roku 2019 ZFK na uzatvorenej zmluve so ŠFRB
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z., 357/2015 Z. z.

Obec Dolná Lehota

IČO
00313351
Sídlo
Dolná Lehota 162, 97698 Dolná Lehota
Kontrolované obdobie
roky 2017 – 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
31.05.2020 - 14.01.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Tým, že schválený rozpočet v rokoch 2017, 2018, 2019 neobsahoval vyššie uvedené príjmy a výdavky, nekonala obec v zmysle § 4 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre nich zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení obce, ako aj zo zmlúv. Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy podľa § 3 ods. 1 (podiely na daniach v správe štátu, dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok). Zároveň obec nekonala v súlade s § 10 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého obec je pri zostavovaní rozpočtu povinná prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ňu vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi. Podľa písomného vyjadrenia kontrolovaného subjektu z 05.08.2020 obec predtým tieto položky nerozpočtovala, nakoľko nepredpokladala, že dlžníci uhradia celkovú dlžnú sumu za daň z nehnuteľností a nestihla to upraviť. Nevedela určiť predpokladané príjmy, preto ich upravovala len v priebehu roka. Taktiež obci boli uhradené dlžné sumy, ktoré už nestihla upraviť v rozpočte. Výdavky obec upravovala v priebehu roka. Taktiež obec nevedela, či bude možné dať odmeny a koľko asi bude príplatkov. Obec v rokoch 2017 a 2018 nerozpočtovala kapitálové výdavky, pretože po porade jej bolo povedané, že to nie sú kapitálové výdavky, ale len údržba a oprava existujúceho majetku obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec sa pri financovaní úloh neriadila schváleným rozpočtom, čím nekonala v súlade s § 12 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého obec sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonáva zmeny vo svojom rozpočte v zmysle § 14 ods. 2 citovaného zákona, podľa ktorého príslušný orgán obce vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, povolené prekročenie a viazanie príjmov, povolené prekročenie a viazanie výdavkov a povolené prekročenie a viazanie finančných operácií. Podľa písomného vyjadrenia kontrolovaného subjektu z 05.08.2020 obec priebežne vykonávala potrebné zmeny rozpočtu, ale niektoré nestihla vykonať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V schválenom rozpočte obce na rok 2019 nebola správne uplatnená ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v prípade rozpočtovania splátok exekútorom, obvodnému úradu životného prostredia, daňovému úradu a sociálnej poisťovni v sume 37 828,00 eur, ktoré boli triedené v rámci výdavkových finančných operácií na podpoložke EKRK 821 007 Splácanie tuzemskej istiny z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých a nie na podpoložke EKRK 637 031 Pokuty a penále. Obec tým nepostupovala v súlade s § 1 ods. 3 až 7 opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Podľa písomného vyjadrenia kontrolovaného subjektu z 05.08.2020 obec doteraz nikdy nerozpočtovala výdavky exekúcií, vždy ich triedila v rámci položky 800 ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. Rozpočet obce v rokoch 2017 až 2019 nebol zostavený v súlade s § 4 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keď neobsahoval všetky finančné záväzky vyplývajúce pre obec z nasledovných uzatvorených zmlúv. Obec dňa 05.06.2017 uzatvorila zmluvu o dielo (bez čísla) so spoločnosťou Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina na obnovu sústavy verejného osvetlenia (dielo A) v sume 54 600,00 eur s DPH a zároveň na vykonávanie prevádzky a údržby diela A po vykonaní jeho obnovy na 120 mesiacov odo dňa jeho odovzdania obci (dielo B) v sume 24 000,00 eur s DPH. Úhrada diela A bola dohodnutá na 120 mesačných splátok v sume 455,00 eur s DPH a úhrada diela B na 120 mesačných splátok v sume 120,00 eur s DPH po odovzdaní diela A do prevádzky. Obec v roku 2017 uhradila 28.12.2017 prvé dve splátky v sume 910,00 eur s DPH. Splátky č. 3 až 14 v sume 5 460,00 eur s DPH uhradila obec až 05.02.2019. Splátky č. 15 až 26 v sume 5 460,00 eur s DPH uhradila obec dňa 30.08.2019. Splátky č. 27 až 38 v sume 5 460,00 eur s DPH, obec k 31.05.2020 uhradila v sume 1 820,00 eur s DPH. Podľa čl. 5 bodu 5 zmluvy o dielo sa celá zostávajúca suma stáva splatnou na 41 deň omeškania s úhradou ktorejkoľvek splátky. Za nesplnenie úhrady sa považuje aj úhrada, ktorá bola zaplatená inak, ako je dohodnuté v zmluve a v dohode o splátkach a z tohto dôvodu nemohla byť zaúčtovaná u zhotoviteľa. Obec dňa 24.10.2018 uzatvorila zmluvu o dielo č. 2/2018 s podnikateľom Milan Kováčik – TEZAB, Banská Bystrica na zhotovenie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na plynofikáciu budovy ZŠ a MŠ v sume 2 280,00 eur s DPH. Faktúra zhotoviteľa v uvedenej sume bola uhradená obcou dňa 06.12.2018. Obec dňa 21.08.2019 uzatvorila zmluvu o dielo č. 66519 so spoločnosťou STYK SERVIS s. r. o. Banská Bystrica na plynofikáciu budovy ZŠ a MŠ v sume 62 359,25 eur s DPH. Úhrada diela bola dohodnutá na tri po sebe idúce ročné splátky po odovzdaní diela do prevádzky. Prvá splátka v sume 25 000,00 eur s DPH do 20.12.2019, druhá splátka v sume 25 000,00 eur s DPH do 20.12.2020 a tretia splátka v sume 12 359,25 eur s DPH do 20.12.2021. Obec uhradila neúplnú prvú splátku v sume 15 000,00 eur dňa 20.1.2020. Doplatok splátky v sume 10 000,00 eur s DPH nebol k 31.05.2020 uhradený. Druhá splátka v sume 26 000,00 eur s DPH bola k 31.05.2020 uhradená v sume 11 300,00 eur s DPH. Podľa § 4c ods. 2 zákona o financovaní škôl nešlo o havarijnú udalosť, pretože takýto stav bol už dlhodobý a bol spôsobený nedostatočnou starostlivosťou o majetok obce. Podľa písomného vyjadrenia obce z 03.07.2020 k havarijnému stavu budovy ZŠ s MŠ uviedla, že budova ZŠ s MŠ Dolná Lehota bola postavená v roku 1978. Pece a kúrenie boli jej súčasťou od roku 1978. Viac ako 40 rokov sa v kotolni, ani na kúrení, nerobili žiadne zmeny, ani úpravy. Prvá pec nefungovala cca 10 rokov a druhá pec bola taktiež v dezolátnom stave nakoľko viac ako jeden rok tiekla a denne bolo potrebné dolievať do systému vodu. Niekoľkokrát bola potrebná oprava čerpadla na peci. K
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Tým, že v jednotlivých rozpočtoch na roky 2017 až 2019 neboli rozpočtované kapitálové výdavky na obnovu sústavy verejného osvetlenia, na zhotovenie projektovej dokumentácie na plynofikáciu budovy ZŠ a MŠ a na plynofikáciu budovy ZŠ a MŠ, ku ktorým sa obec zmluvne zaviazala, nekonala v súlade s § 4 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení obce, ako aj zo zmlúv. Tým, že ku dňu podpisu zmlúv na obnovu sústavy verejného osvetlenia, na zhotovenie projektovej dokumentácie na plynofikáciu budovy ZŠ a MŠ a na plynofikáciu budovy ZŠ a MŠ, neboli v rozpočte zabezpečené finančné prostriedky na príslušný rozpočtový rok a obdobne neboli zabezpečované ani v rozpočtoch nasledujúcich rokov, nekonal kontrolovaný subjekt v súlade s § 19 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého subjekt verejnej správy nie je oprávnený zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok a zaťažujú nasledujúce rozpočtové roky z dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom rozpočtovom roku. Prekročením rozsahu splnomocnenia na prevzatie záväzkov zároveň obec porušila finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. f) v celkovej sume 119 239,25 eur. Podľa písomného vyjadrenia z 05.08.2020 obec sa k uvedenému nevedela vyjadriť.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Záväzok z obstarania obnovy sústavy verejného osvetlenia v celkovej sume 54 600,00 eur (po uhradení splátok v roku 2017 v sume 910,00 eur) zaúčtoval kontrolovaný subjekt k 31.12.2017 na účet 383 - Výdavky budúcich období v sume 53 690,00 eur. K 31.12.2018 uvedený zostatok znížil po uhradení splátok v sume 5 005,00 eur na sumu 48 685,00 eur. K 31.12.2019 bol zostatok tohto účtu zvýšený na sumu 104 968,36 eur, keď tam bol najskôr znížený zostatok splátok verejného osvetlenia na sumu 42 770,00 eur a zároveň doúčtovaný záväzok z obstarania plynofikácie ZŠ a MŠ v sume 62 198,36 eur. Tým, že obec záväzky z kapitálových výdavkov z obnovy verejného osvetlenia a z plynofikácie ZŠ s MŠ neúčtovala pri vzniku záväzku na účet 321, ale na účet 383, nekonala v súlade s § 44 ods. 1 postupov účtovania, podľa ktorých na účte 321 – Dodávatelia sa účtuje záväzok voči dodávateľovi pri vzniku záväzku s zároveň nekonala v súlade s § 50 ods. 7 postupov účtovania, podľa ktorých na účte 383 - Výdavky budúcich období sa účtuje časové rozlíšenie nákladov bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú výdavkov v určitých budúcich obdobiach, napríklad nájomné platené pozadu. Podľa písomného vyjadrenia kontrolovaného subjektu z 05.08.2020 obec predložila účet 383 k 31.12. rokov 2017, 2018, 2019. Suma 5 000,00 eur bola splátka pre Styk servis a v sume 4 839,11 eur bolo navýšenie nákladov na plynofikáciu podľa dodatku k zmluve. Zostatok k 31.12.2019 na plynofikáciu bol v sume 62 198,36 eur a zostatok na verejné osvetlenie bol v sume 42 770,00 eur. Podľa § 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje rozpočet obce aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov svojho rozpočtu, ďalej len program rozpočtu obce. Uvedené ustanovenie sa netýkalo obce do 2 000 obyvateľov, ak obecné zastupiteľstvo rozhodlo o neuplatňovaní programového rozpočtu. Obec v kontrolovanom období neuplatňovala programový rozpočet na základe uznesenia ObZ č. 75 zo dňa 13.12.2013 a uznesenia ObZ č. 24 z 27.06.2019.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Schválený finančný rozpočet na rok 2017 obsahoval schválený rozpočet na roky 2018 a 2019, ale neobsahoval aj schválený rozpočet a očakávanú skutočnosť za rok 2016 a skutočné plnenie za roky 2015 a 2014. Obec tým nekonala v súlade s § 9 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého súčasťou viacročného rozpočtu sú aj údaje podľa osobitného predpisu, ktorým je ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Tým nadväzne nekonala obec v súlade s čl. 9 ods. 1 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, podľa ktorého subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Uvedené údaje neobsahovali ani finančné rozpočty schválené na rok 2018 a na rok 2019. Podľa písomného vyjadrenia z 05.08.2020 sa obec k uvedenému zisteniu nevedela vyjadriť. Hlavný kontrolór vypracoval v zmysle § 18f písm. c) zákona o obecnom zriadení odborné stanovisko: • k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2017 až 2019, ktorým na rok 2017 odporučil rozpočet schváliť a viacročný rozpočet zobrať na vedomie; ObZ ho vzalo na vedomie 09.12.2016. • k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2018 až 2020, ktoré bolo vypracované 15.12.2017. HK odporúčala schváliť uvedený návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročný rozpočet zobrať na vedomie. Podľa stanoviska HK k návrhu rozpočtu na rok 2017 bol návrh spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zohľadnilo aj ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. HK odporučil ObZ návrh rozpočtu na rok 2017 schváliť a viacročný rozpočet vziať na vedomie aj napriek tomu, že návrh rozpočtu nebol v súlade s § 9 ods. 1 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, pretože neobsahoval schválený rozpočet a očakávanú skutočnosť za rok 2016 a skutočné plnenie za roky 2015 a 2014. Stanovisko HK bolo vypracované podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení, teda podľa nesprávneho ustanovenia zákona. V stanovisku neboli uvedené bežné a kapitálové príjmy a výdavky, ako aj finančné operácie, podľa hlavných kategórií, ale len celkové príjmy a celkové výdavky v sume 288 182,00 eur. Podľa stanoviska HK k návrhu rozpočtu na rok 2018 návrh rozpočtu obce na rok 2018 a viacročného rozpočtu obce bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a aj zohľadňoval ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Preto HK odporúčala ObZ návrh rozpočtu na rok 2018 schváliť a viacročný rozpočet vziať na vedomie aj napriek tomu, že nebol zabezpečený zmluvný záväzok z roku 2017 v rámci kapitálových výdavkov, týkajúcich obnovy sústavy verejného osvetlenia. Zároveň návrh rozpočtu nebol v súlade s § 9 ods. 1 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, keď neobsahoval aj schválený rozpočet a očakávanú skutočnosť za rok 2017 a skutočné plnenie za roky 2016 a 2015. Stanovisko HK bolo vypracované podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení, teda podľa nesprávneho ustanovenia zákona. V stanovisku neboli uvedené bežné a kapitálové príjmy a výdavky, ako aj finančné operácie, podľa hlavných kategórií, ale len celkové príjmy a celkové výdavky v sume 312 395,00 eur. Podľa písomného vyjadrenia HK obce z 20.07.2020 stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2017 zo dňa 09.12.2016 a na rok 2018 zo dňa 15.12.2017, podávala predchádzajúca hlavná kontrolórka, ktorá bola vo funkcii do 26.01.2018. Obec sa nevedela vyjadriť k dôvodom, prečo príslušné stanoviská nespĺňali požadované kritériá pre odborné stanovisko. V súvislosti s tým, že návrh rozpočtu na rok 2017 a tiež návrh rozpočtu na rok 2018 nebol v súlade s § 9 ods. 1 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti obec poukázala aj na tú skutočnosť, že ani audítorka účtovnej závierky tento nedostat
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V každom roku kontrolovaného obdobia bolo zistené prekročenie plnenia a čerpania rozpočtu bez príslušného rozpočtového opatrenia. V roku 2017 pri bežných príjmoch, bežných výdavkoch a príjmových finančných operáciách. V roku 2018 pri bežných príjmoch, a bežných výdavkoch. V roku 2019 pri bežných príjmoch a bežných výdavkoch. Vo všetkých troch rokoch boli zároveň k 31.12. prekročené aj skutočné celkové príjmy a výdavky rozpočtu oproti upravenému rozpočtu. V príjmovej časti rozpočtu bolo prekročenie o 86 762,21 eur za rok 2017, o 26 808,66 eur za rok 2018 a o 13 179,44 eur za rok 2019. Vo výdavkovej časti rozpočtu bolo prekročenie o 71 227,57 eur za rok 2017, o 7 200,98 eur za rok 2018 a o 8 789,80 eur za rok 2019. Nevykonávaním všetkých zmien záväzných ukazovateľov rozpočtu v jeho príjmovej a výdavkovej časti nekonala obec v súlade s § 12 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého obec sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonáva zmeny vo svojom rozpočte v súlade s § 14 ods. 2 písm. b), c) a d) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého príslušný orgán obce vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú povolené prekročenie a viazanie príjmov, povolené prekročenie a viazanie výdavkov a povolené prekročenie a viazanie finančných operácií. Podľa písomného vyjadrenia obce z 05.08.2020 obec splácala staré exekúcie, ktoré boli exekuované z účtu a nedalo sa vždy vykonať rozpočtové opatrenie. Boli tam nepredvídateľné príjmy, ako aj výdavky. Z rozpočtov na rok 2017 a na rok 2018 bola starostke ObZ schválená odmena vo výške jedného platu, a to uznesením ObZ č. 112 z 15.12.2017 a uznesením ObZ č. 132 z 10.12.2018, bez uvedenia konkrétnej sumy. Uvedené odmeny starostke boli schválené ObZ, podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona o obecnom zriadení a podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, ktoré neobsahujú ustanovenie týkajúce sa odmeny starostovi. Iné odmeny, okrem zákonne stanovenej odmeny odsúhlasenej ObZ k funkčnému platu, nie je možné starostovi obce priznať, pretože starosta nie je zamestnancom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. Starosta mohol mať uznesením ObZ zvýšený plat do 30.11.2018 až o 70 % a od 01.12.2018 o 60 %, ale odmeny mu zo zákona nepatrili. Podľa písomného vyjadrenia obce z 05.08.2020 bola v roku 2017 schválená odmena starostke obce, ale nebola vyplatená. V roku 2018 bola starostke schválená aj vyplatená odmena, ktorú starostka vrátila v auguste 2019 v sume 1 000,00 eur. Tabuľka č. 1A Prehľad o výsledku rozpočtového hospodárenia obce Dolná Lehota za roky 2017 – 2019 v eur Ukazovateľ Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Skutočnosť- index 2019/2017 Upravený rozpočet Skutočnosť Upravený rozpočet Skutočnosť Upravený rozpočet Skutočnosť Príjmy spolu 303 095,00 389 857,21 385 983,00 412 791,66 401 018,00 414 197,44 1,06 v tom: bežné príjmy 303 095,00 367 357,21 385 983,00 412 791,66 401 018,00 414 197,44 1,13 kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 príjmové finančné operácie 0,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdavky spolu 303 095,00 374 322,57 385 983,00 393 183,98 401 018,00 409 807,80 1,09 v tom: bežné výdavky 283 095,00 355 877,44 365 983,00 373 707,94 331 898,00 312 015,44 0,88 kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 24 800,00 5 000,00 - výdavkové finančné operácie 20 000,00 18 445,13 20 000,00 19 476,04 44 320,00 92 792,36 5,03 Rozdiel príjmov spolu a výdavkov spolu (prebytok + / schodok-) 0,00 +15 534,64 0,00 +19 607,68 0,00 +4 389,64 x Bežný rozpočet (+, -) +20 000,00 +11 479,77 +20 000,00 +39 083,72 +69 120,00 +102 182,00 x Kapitálový rozpočet (+, -) 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 800,00 -5 000,00 x Fin
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec zostavila na rok 2017 schodkový bežný rozpočet v sume 2 275,36 eur, ktorý vznikol presunutím nesprávne zaradených záväzkov voči exekútorom v 13 755,13 eur z výdavkových finančných operácií do bežných výdavkov. Zostavením schodkového bežného rozpočtu nekonala obec v súlade s § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého schodok bežného rozpočtu môže byť len, ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
ZÚ za rok 2017 neobsahoval rozpočet finančných operácií, nebol uvedený nulový kapitálový rozpočet, čím obec nekonala v súlade s 16 ods. 5 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého záverečný účet obce obsahuje údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou. Podľa písomného vyjadrenia obce z 05.08.2020 záverečný účet obce za rok 2017 neobsahoval rozpočet finančných operácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec pri vyčísľovaní výsledku rozpočtového hospodárenia za roky 2017 a 2018 uviedla v ZÚ účtovný výsledok hospodárenia t. j. rozdiel výnosov a nákladov. Výsledok hospodárenia za rok 2017 bol vyčíslený ako schodok v sume 61 047,55 eur (strana 1 ZÚ), čo bol účtovný výsledok hospodárenia, nie rozpočtový, pričom obec dosiahla v skutočnosti rozpočtový prebytok v sume 15 534,64 eur. Výsledok hospodárenia za rok 2018 bol vyčíslený ako schodok v sume 34 662,20 eur (strana 8 ZÚ), čo bol účtovný výsledok hospodárenia, nie rozpočtový, pričom v skutočnosti obec dosiahla rozpočtový prebytok v sume 19 607,68 eur. Tým, že obec uviedla v ZÚ účtovný výsledok hospodárenia ako rozpočtový výsledok hospodárenia nekonala v súlade s § 2 písm. b) a c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého prebytkom rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi príjmami rozpočtu obce a výdavkami rozpočtu obce zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) a schodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami rozpočtu obce a výdavkami rozpočtu obce zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b). Podľa písomného vyjadrenia obce z 05.08.2020 boli finančné prostriedky v sume 15 534,64 eur viazané exekútormi čiže to v skutočnosti nebol prebytok. Finančné prostriedky v sume 19 607,68 eur boli viazané exekútorom, preto to nemohol byť prebytok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Tým, že v uznesení ObZ č. 113 z 09.03.2018 nebol uvedený výrok týkajúci sa prerokovania ZÚ, nekonala obec v súlade s 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého prerokovanie ZÚ obce sa uzatvára jedným z týchto výrokov: a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad, b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami. Obec sa k tomuto nedostatku nevyjadrila.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Uznesením č. 25 z 27.06.2019 ObZ schválilo ZÚ obce za rok 2018 s výhradami, pričom neprijalo v uznesení opatrenia na nápravu nedostatkov, čím obec nekonala v súlade s § 16 ods. 11 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého, ak sa ZÚ schváli s výhradami, je ObZ povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov. Podľa písomného vyjadrenia obce z 05.08.2020 sa obec k tomu nevedela vyjadriť. Stanovisko k ZÚ obce za rok 2017 bolo HK vypracované a predložené na zasadnutie ObZ dňa 09.03.2018. Jeho preverením bolo zistené, že: • V bode 1 nebolo uvedené, že ZÚ má obsahovať aj prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú zverejnené obcou iným spôsobom a tiež údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, ktoré úplne absentovali v tomto dokumente. V závere bodu bolo ale skonštatované, že návrh ZÚ obce obsahuje predpísané náležitosti. • V bode 5 nebolo uvedené, že ZÚ neobsahoval príjmové a výdavkové finančné operácie, ktoré sú tiež súčasťou rozpočtu. • V bode 5 bolo uvedené, že „jednotlivé zmeny rozpočtu boli prostredníctvom rozpočtových opatrení priebežne schvaľované starostom obce, ako i ObZ“. V roku 2017 bola vykonaná jediná zmena rozpočtu, a to ObZ 25.08.2017. V príjmovej časti rozpočtu bolo k 31.12.2017 prekročenie o 86 762,21 eur a vo výdavkovej časti rozpočtu bolo prekročenie o 71 227,57 eur, takže zmeny rozpočtu neboli priebežne vykonávané. • V bode 8 bolo uvedené: „potvrdzujem, že mechanizmus stanovenia výsledku hospodárenia obce je v plnom súlade s § 2 písm. b) a c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy...“. Mechanizmus stanovenia výsledku hospodárenia bol taký, že ako výsledok hospodárenia celkom bol uvedený účtovný hospodársky výsledok z výkazu ziskov a strát. Podľa stanoviska k ZÚ vzhľadom na uvedené skutočnosti HK vyjadril súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad, aj keď stanovisko HK k ZÚ za rok 2017 nesplňovalo kritériá pre odborné stanovisko, obsahovalo významné nezrovnalosti a nesprávnosti, čím nadväzne ani ObZ nemalo všetky relevantné údaje na jeho schválenie. Podľa písomného vyjadrenia HK obce z 20.07.2020 stanovisko HK k ZÚ za rok 2017 podávala dňa 09.03.2018 predchádzajúca hlavná kontrolórka, ktorá bola vo funkcii do 26.01.2018. Výsledok rozpočtového hospodárenia podľa metodiky ESA 2010 ovplyvňujú, okrem príjmov a výdavkov rozpočtu, aj zmeny stavu pohľadávok a záväzkov v priebehu rozpočtového roka. Nárast pohľadávok a pokles záväzkov zvyšuje prebytok rozpočtového hospodárenia, resp. znižuje schodok rozpočtového hospodárenia. Pokles pohľadávok a nárast záväzkov naopak znižuje prebytok rozpočtového hospodárenia, resp. zvyšuje schodok. Tabuľka č. 2 Prehľad o výsledku hospodárenia obce Dolná Lehota za roky 2017 – 2019 v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu v eur Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie) Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Index 2019/2017 Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400 + 500) 389 857,21 412 791,66 414 197,44 1,06 vtom: daňové príjmy (100) 275 605,35 309 664,64 306 616,75 1,11 nedaňové príjmy (200) 41 509,62 43 087,10 52 454,33 1,26 granty a transfery (300) 50 242,24 60 039,92 55 126,36 1,10 príjmové finančné operácie (400,500) 22 500,00 0,00 0,00 0,00 z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) 0,00 0,00 0,00 - prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) 22 500,00 - - 0,00 Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800) 374 322,57 393 183,98 409 807,80 1,09 v tom: bežné výdavky (600) 369 632,57 381 365,98 398 815,80 1,08 kapitálové výdavky (700) 0,00 0,00 5.000,00 - výdavkové finančné operácie (800) 4 690,00 11 818,00 5 992,00 1,28 Prebytok+, schodok- hotovostný +15 534,64 +19 607,68 +4 389,64 x Prebytok+, schodok- po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií -
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec vykazovala vo finančnom výkaze FIN 5-04 informácie z účtovníctva, ktoré nezodpovedali skutočnosti a teda neboli údajmi potrebnými na účely hodnotenia plnenia rozpočtu. Doplnením chýbajúcich údajov výrazne vzrástol dlh obce spolu. Neúplným vykazovaním údajov vo výkaze FIN 5-04 nekonala obec v súlade s § 1 a prílohy č. 5 opatrenia MF SR č. MF/017353/2017-352, ktorým sa vykonáva § 2b ods. 2 zákona o štátnej pokladnici, podľa ktorého informáciami z účtovníctva a údajmi potrebnými na účely hodnotenia plnenia rozpočtu predkladaných subjektami verejnej správy sú informácie a údaje uvedené vo finančných výkazoch. Tabuľka č. 4 Prehľad o ukazovateľoch dlhu obce Dolná Lehota za roky 2017 – 2019 v eur Ukazovateľ Skutočnosť Index 2019/2017 k 31.12.2017 k 31.12.2018 k 31.12.2019 Celkový dlh obce v eur (§ 17 ods. 7 a 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) 17 810,00 5 992,00 0,00 x Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov v eur 5 859,38 12 957,38 6 364,00 1,09 Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok v eur 317 002,76 367 357,21 412 791,66 x Transfery (ŠR, EÚ, osobitný predpis) poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku 46 314,83 50 242,24 60 039,92 x Ukazovatele dlhu podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v %: a) § 17 ods. 6 písm. a) b) § 17 ods. 6 písm. b) 5,62 2,17 1,63 4,09 0,00 1,80 x x Dlh obce spolu podľa finančného výkazu FIN 5-04* 17 810,00 5 992,00 0,00 x Počet obyvateľov k 31.12. 685 687 686 1,00 Dlh obce na obyvateľa 26,00 8,72 0,00 x Zdroj: FIN 1-12, FIN 5-04, bankové výpisy, hlavná kniha za roky 2017 až 2019, *iba za tie dlhové nástroje, ktoré sa týkajú NZF Celkový dlh obce týkajúci sa len NZF mal v rokoch 2017 – 2019 klesajúci trend. Obec uhrádzala pôžičku obchodnej spoločnosti. Suma ročných splátok NZF, vrátane úhrady výnosov, zaznamenala v rokoch 2017 – 2019 najskôr výrazný nárast v roku 2018 a potom výrazný pokles v roku 2019 z dôvodu, že v roku 2018 bola uhradená najvyššia časť pôžičky. Skutočné bežné príjmy za roky 2016 – 2018 mali rastúci trend. Boli to príjmy vykázané v časti I. finančných výkazov FIN 1-12. Transfery zaznamenali za roky 2016 – 2018 tiež rastúci trend. O sumu transferov boli znížené skutočné bežné príjmy pri výpočte ukazovateľa v percentách podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Ukazovateľ dlhu v percentách, vyjadrujúci pomer celkového dlhu obce a skutočných bežných príjmov za predchádzajúci rok, zaznamenal v rokoch 2017 – 2019 pokles a k 31.12.2019 dosiahol nulu, keď obec v priebehu roka splatila celú pôžičku. Uvedený ukazovateľ dlhu neprekročil v kontrolovanom období zákonom stanovenú hranicu 60 %. Ukazovateľ dlhu v percentách, vyjadrujúci pomer ročných splátok NZF, vrátane úhrady výnosov a skutočných bežných príjmov za predchádzajúci rok neprekročil zákonom stanovenú hranicu 25 %. Dlh obce spolu k 31.12. rokov 2017 – 2019 zahrňoval nesplatenú menovitú hodnotu pôžičky prijatej obcou od obchodnej spoločnosti vykázaných vo výkaze FIN 5-04. Tento ukazovateľ bol podkladom pre výpočet dlhu na jedného obyvateľa obce v príslušnom roku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 291/2002 Z.z.
ZÚ za rok 2017 neobsahoval prehľad o stave a vývoji dlhu. ZÚ za rok 2018 obsahoval v bode „7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018“ informáciu o zostatku pôžičky od PÁLENICE, s.r.o. v sume 5 992,00 eur a o zostatku záväzku v sume 48 685,00 eur za obnovu verejného osvetlenia obce, ktorý bol zaúčtovaný na účet 383 - Výdavky budúcich období. Nešlo o investičný dodávateľský úver, pretože zhotoviteľ prác síce umožnil splátky, ale si neúčtoval k nim úroky. Tým, že ZÚ za rok 2017 neobsahoval prehľad o stave a vývoji dlhu a ZÚ za rok 2018 neobsahoval vývoj dlhu, nekonala obec v súlade s § 16 ods. 5 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého ZÚ obce obsahuje prehľad o stave a vývoji dlhu. Podľa písomného vyjadrenia obce zo 04.08.2020 vývoj dlhu obec v priebehu roka nesledovala.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec zastúpená starostkou prijala 02.08.2017 pôžičku v sume 22 500,00 eur od spoločnosti PÁLENICE, s.r.o., podľa dokumentu „Uznanie dlhu“ z 02.08.2017. K 31.12.2017 bol zostatok záväzku z pôžičky v sume 17 810,00 eur vykázaný v súvahe na účte 249. Podľa údajov z účtovníctva obce bola pôžička od spoločnosti PÁLENICE, s.r.o. čerpaná dňa 02.08.2017 a splatená dňa 24.06.2019. Pôžička prijatá obcou bola použitá na splatenie záväzkov voči sociálnej poisťovni a daňovému úradu a bola splácaná tri roky. Tým obec nekonala v súlade s § 17 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého obec môže použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov. Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka sa výnimočne môžu použiť tieto zdroje financovania za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu. Podľa písomného vyjadrenia obce zo 04.08.2020 obec to nepovažovala za kapitálový výdavok. Prijatím pôžičky v sume 22 500,00 eur v roku 2017 a jej úhradami v rokoch 2017 až 2019 obec nenarušila vyrovnanosť bežného rozpočtu, keď bežný rozpočet bol zostavovaný ako prebytkový. Výsledkom hospodárenia v roku 2017 bol schodok v sume 2 275,36 eur. V roku 2018 bol prebytok v sume 31 425,68 eur a v roku 2019 prebytok v sume 15 381,64 eur. Obec v kontrolovanom období neprevzala záruku za úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej osoby, alebo právnickej osoby a nebola zakladateľom inej právnickej osoby. Obec splnila podmienky stanovené pre prijatie NZF, keď celková suma dlhu, podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, neprekročila 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Zároveň suma splátok NZF vrátane úhrady výnosov podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy neprekročila v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec predložila stanovisko HK k dodržaniu podmienok pre prijatie NZF v sume 22 500,00 eur, bez dátumu, v ktorom nebolo preverené dodržanie podmienok pre prijatie NZF. Stanovisko obsahuje štyri citácie zákonov, základné údaje o úvere a poslednú vetu, dopísanú iným druhom písma, ktorá znie: „Ja ako kontrolórka odporúčam poslancom ObZ uvedený úver schváliť.“ V predmetnom stanovisku nie je uvedený aký dlh, podľa § 17 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, má obec pred prijatím NZF a aký bude mať po prijatí NZF, chýba výpočet dlhu a výpočet sumy ročných splátok NZF, vrátane výnosov, nie je uvedené kto má byť veriteľom, teda či ide o úver z Tatra banky a.s., alebo o uznanie záväzku od PÁLENICE, s.r.o. Tým, že HK neuviedol vo svojom stanovisku viaceré relevantné údaje a postupy nevyhnutné k prevereniu dodržania podmienok pre prijatie NZF, nepreukázal, že tieto podmienky boli skutočne preverené, čím nekonal v súlade s § 17 ods. 14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého dodržanie podmienok pre prijatie NZF, podľa odseku 6, preveruje pred ich prijatím HK obce. Podľa písomného vyjadrenia zo dňa 20.07.2020 sa HK nevedela vyjadriť o dôvodoch, prečo nebolo vypracované stanovisko predchádzajúcej hlavnej kontrolórky k pôžičke z roku 2017, keďže súčasná HK vykonáva funkciu až od 06.08.2019.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Uznesením ObZ č. 111 z 15.12.2017 bol schválený úver od Tatra banky a. s. v sume 22 500,00 eur na vyplatenie podlžnosti voči daňovému úradu. Podľa dokumentu „Uznanie dlhu“ z 02.08.2017 obec uznala svoj dlh voči spoločnosti PÁLENICE, s.r.o. v sume 22 500,00 eur, ktorá prijala úver od Tatra banky a.s. Pôžička od spoločnosti PÁLENICE, s.r.o. bola prijatá na vyplatenie dlhu voči zdravotnej poisťovni Dôvera a.s. a zostatok mal byť použitý na úhradu dlhu voči daňovému úradu. Obec, ako dlžník, sa v predmetnom dokumente zaviazala uhradiť dlh veriteľovi v pravidelných mesačných splátkach podľa možností obce. Z vyššie uvedeného vyplýva, že ObZ neschválilo pred prijatím úver od Tatra banky a.s. a ani pôžičku od spoločnosti PÁLENICE, s.r.o., čím obec nekonala v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého ObZ rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky. Podľa písomného vyjadrenia obce zo 04.08.2020 poslanci OZ Dolná Lehota vedeli o pôžičke. Obec si pôžičku nemohla zobrať, nakoľko nijaká banka by obci úver neposkytla. Obec vo svojom vyjadrení taktiež uviedla, že všetci vedeli, že pôžička z Tatra banky je pôžička od PÁLENICE, s.r.o. Obec mala vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti rozpočtovú organizáciu ZŠ s MŠ, ktorej v kontrolovanom období neposkytla transfer s cieľom obchádzania povinností podľa § 17 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a tiež jej neposkytla transfer, ktorým by bola zvýšila celkový dlh obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolou triedenia príjmov bolo zistené, že vo finančnom výkaze FIN 1-12, pri prijatí NZF od spoločnosti PÁLENICE, s.r.o., bola uplatňovaná podpoložka EKRK 513 001 – Tuzemské bankové úvery krátkodobé, pri ich prijatí v roku 2017 v sume 22 500,00 eur, pričom išlo o pôžičku, ktorá patrila na podpoložku EKRK 514 002 – Tuzemské ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci dlhodobé. Podľa údajov z účtovníctva obce bola pôžička od spoločnosti PÁLENICE, s.r.o. čerpaná dňa 02.08.2017 a splatená dňa 24.06.2019. Podľa Uznania dlhu z 02.08.2017 sa obec zaviazala splatiť pôžičku v pravidelných mesačných splátkach podľa jej možností. Kontrolou triedenia výdavkov bolo zistené, že vo finančnom výkaze FIN 1-12, pri úhrade splátok pôžičky od spoločnosti PÁLENICE, s.r.o., bola uplatňovaná nesprávna podpoložka EKRK 821 005 – Splácanie tuzemskej istiny bankových úverov dlhodobých, pri ich úhradách v roku 2017 v sume 4 690,00 eur, v roku 2018 v sume 11 818,00 eur a v roku 2019 v sume 5 992,00 eur, namiesto podpoložky EKRK 821 007 – Splácanie tuzemskej istiny z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých. Obdobne pri úhrade úrokov bola použitá nesprávna podpoložka EKRK 651 002 - Splácanie úrokov v tuzemsku banke a pobočke zahraničnej banky, pri ich úhrade v roku 2017 v sume 1 169,38 eur, v roku 2018 v sume 1 139,38 eur a v roku 2019 v sume 372,00 eur. Správne mala byť použitá položka EKRK 651 004 - Splácanie úrokov v tuzemsku ostatnému veriteľovi. Obec nepostupovala v súlade s § 1 opatrenia č. MF/010175/2004-42, § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, a § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podľa písomného vyjadrenia obce zo 04.08.2020 si obec myslela, že pri úhrade splátok pôžičky od spoločnosti PÁLENICE, s.r.o. ich účtuje správne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Uznanie dlhu z 02.08.2017 voči spoločnosti PÁLENICE, s.r.o. nebolo zverejnené v centrálnom registri zmlúv, ani na webovej stránke obce, čím nekonala obec v súlade s § 5a ods. 1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy. Podľa § 5a ods. 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa nezverejňuje v registri, sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy. Vzhľadom na porušenie § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám, tým, že obec nezverejnila zmluvu, ktorou obec získala pôžičku (uznala svoj dlh) od spoločnosti PÁLENICE, s.r.o., išlo o neplatný právny úkon (absolútne nulitný, ako by vôbec nevznikol), čím sa narušila základná konštrukcia vzniku pôžičky. Podľa písomného vyjadrenia obce z 04.08.2020 obec to nepovažovala za zmluvu, ale len za uznanie dlhu, preto poskytnutie pôžičky od PÁLENICE, s.r.o. nebolo zverejnené v centrálnom registri zmlúv, ani na webovej stránke obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Umožnením obchodnej spoločnosti PÁLENICE, s.r.o., aby sídlila v obecných priestoroch bez zmluvného vzťahu a bezodplatne, nekonala obec, v zastúpení starostkou obce, v súlade s § 7 ods. 1 zákona o majetku obcí, podľa ktorého sú orgány obce povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov. Podľa písomného vyjadrenia obce z 04.08.2020, firma PÁLENICE, s.r.o. už nemá sídlo v priestoroch Obecného úradu, Dolná Lehota 162. Zmluvu s PÁLENICE, s.r.o. obec nemá
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Inventarizačný zápis z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019 nebol vypracovaný, čím obec nekonala v súlade s § 30 ods. 3 zákona o účtovníctve. Inventúrne súpisy k inventarizácii záväzkov k 31.12.2017, k 31.12.2018 a k 31.12.2019 neboli vypracované, čím obec nekonala v súlade s § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve. Tým, že k inventarizácii záväzkov k 31.12.2017, k 31.12.2018 a k 31.12.2019 neboli vypracované inventúrne súpisy obec nezabezpečila preukázateľnosť účtovníctva v súlade s § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve a § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve.. Neporovnaním skutočného stavu záväzkov na základe údajov z inventúrnych súpisov s účtovným stavom záväzkov, nebola naplnená základná úloha inventarizácie vykonanej k 31.12.2017, k 31.12.2018 a k 31.12.2019 podľa § 29 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Podľa písomného vyjadrenia obce z 22.10.2020 si obec myslela, že v inventarizácii záväzkov k 31.12.2017, k 31.12.2018 a k 31.12.2019 mala všetky doklady správne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec mala zostavený účtový rozvrh podľa opatrenia MF SR č. 24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky, ktoré bolo platné do 31.12.2007. Tým, že obec nemala zostavený účtový rozvrh v súlade s platnou účtovou osnovou došlo k porušeniu § 13 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná zostaviť účtový rozvrh v súlade s rámcovou účtovou osnovou. Podľa písomného vyjadrenia obce z 08.12.2020, sa obec k vyššie uvedenému zisteniu nevedela vyjadriť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Dňa 02.08.2017 obec Dolná Lehota uznala dlh voči veriteľovi PÁLENICE, s.r.o. v sume 22 500,00 eur a to z dôvodu, že spoločnosť PÁLENICE, s.r.o. zapožičala sumu 22 500,00 eur na vyplatenie dlhu voči zdravotnej poisťovni Dôvera a na úhradu dlhu voči daňovému úradu. Ako účtovný doklad k prijatiu NZF obec predložila príjmový pokladničný doklad č. 550/2017 zo dňa 02.08.2017, na základe ktorého od spoločnosti PÁLENICE, s.r.o. mala prijať do pokladnice obce finančnú hotovosť vo výške 22 500,00 eur. Podľa vyjadrenia obce z 20.10.2020 suma 22 500,00 eur nebola samostatne vyberaná z účtu PÁLENICE, s.r.o. Uvedená suma je zahrnutá v celkových hotovostných výberoch z účtu PÁLENICE, s.r.o., ktoré boli v roku 2017 vo výške 225 700,00 eur. Prijatie úveru bolo obcou zaúčtované zápisom Má Dať 221 – Bankové účty, Dal 249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci dňa 30.08.2017. Ako účtovné doklady k prijatiu a splácaniu NZF obec predložila bankové výpisy z úverového účtu spoločnosti PÁLENICE, s.r.o., na základe ktorých v zmysle úverovej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou PÁLENICE, s.r.o. a Tatra bankou, a. s. boli z účtu PÁLENICE, s.r.o. inkasované mesačné splátky poskytnutého úveru. Obec na základe týchto obratov úverového účtu spoločnosti PÁLENICE, s.r.o. a vkladov hotovosti na úverový účet spoločnosti PÁLENICE, s.r.o. evidovala výšku zostatku pôžičky poskytnutej spoločnosťou PÁLENICE, s.r.o. ako aj výšku zaplatených úrokov z poskytnutej pôžičky. Na základe vyššie uvedeného bolo zistené, že účtovné zápisy týkajúce sa prijatia a splácania pôžičky od spoločnosti PÁLENICE, s.r.o. neboli vykonané na základe účtovných dokladov obce, ale na základe účtovných dokladov (bankových výpisov) spoločnosti PÁLENICE, s.r.o., čo nebolo v súlade s § 6 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovanie účtovných prípadov v účtovných knihách vykoná účtovná jednotka účtovným zápisom iba na základe účtovných dokladov a tiež to nebolo v súlade s § 32 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa za preukázateľný účtovný záznam považuje iba účtovný záznam, ktorého obsah priamo dokazuje skutočnosť, alebo ktorého obsah dokazuje skutočnosť nepriamo obsahom iných preukázateľných účtovných záznamov. Podľa písomného vyjadrenia obce z 30.06.2020 obec účtovala priamo z účtu PÁLENICE, s.r.o. výdavky na splácanie úveru.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V uznaní dlhu z 02.08.2017 sa obec zaviazala uhradiť dlh v sume 22 500,00 eur v pravidelných mesačných splátkach podľa možností obce. Podľa údajov z účtovníctva obce bola pôžička od spoločnosti PÁLENICE, s.r.o. čerpaná dňa 02.08.2017 a splatená dňa 24.06.2019. Obec v rokoch 2017 až 2019 účtovala o prijatej pôžičke od spoločnosti PÁLENICE, s.r.o. v sume 22 500,00 eur na účte 249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci. Nesprávnym účtovaním pôžičky so splatnosťou nad jeden rok na účte ostatných krátkodobých finančných výpomocí (účet 249), nekonal kontrolovaný subjekt v súlade s § 55 ods. 2 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa vykonáva § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého na účtoch účtovej skupiny 47 - Dlhodobé záväzky sa účtujú záväzky z obchodného a neobchodného styku s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok. Na základe vyššie uvedeného mala byť uvedená pôžička účtovaná na účet 479 – Ostatné dlhodobé záväzky. Podľa písomného vyjadrenia obce z 30.06.2020 obec zaúčtovala pôžičku od PÁLENICE, s.r.o. na účet 249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci s tým, že chcela pôžičku splatiť do jedného roka, avšak nestalo sa tak.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Podľa predložených účtovných dokladov boli v roku 2019 úroky z pôžičky od spoločnosti PÁLENICE, s.r.o. v sume 195,09 eur účtované na účte 518 – Ostatné služby. Nesprávnym účtovaním úrokov na účte 518 – Ostatné služby nekonal kontrolovaný subjekt v súlade s § 63 ods. 2 Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa vykonáva § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého na účte 562 - Úroky sa účtuje platobná povinnosť z odvodu úrokov voči bankám, dodávateľom, pri pôžičkách, finančných operácií, napríklad eskontu cenných papierov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Obec nevyhotovovala účtovné doklady podľa § 10 ods. 2 zákona o účtovníctve bez zbytočného odkladu. V súvislosti s prijatím a splácaním NZF v rokoch 2017 až 2019 obec nevedela predložiť bankové výpisy obce, ale len bankové výpisy spoločnosti PÁLENICE, s.r.o. Podľa písomného vyjadrenia obce z 30.06.2020 obec účtovala na základe účtu PÁLENICE, s.r.o. výdavky na splácanie úveru.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri kontrole splácania poskytnutej pôžičky v sume 22 500,00 eur bolo zistené, že na základe žiadosti obce číslo 603/2014 z 24.11.2014 boli na účet spoločnosti PÁLENICE, s.r.o. zasielané podielové dane obce, pričom starostka obce vybrala podľa potreby finančnú hotovosť z účtu PÁLENICE, s.r.o. a túto vkladala do pokladnice obce. Uvedená skutočnosť ovplyvnila vzájomnú výšku pohľadávok a záväzkov medzi obcou a spoločnosťou PÁLENICE, s.r.o. Prehľad výšky podielových daní obce zaslaných na bankový účet spoločnosti PÁLENICE, s.r.o., prehľad o výške ostatných vkladov obce na bankový účet spoločnosti PÁLENICE, s.r.o. a hotovostné výbery z predmetného účtu sú uvedené v tabuľke č. 6 A, 6 B a 7. Tabuľka č. 6 A Podrobný prehľad výšky podielových daní obce zaslaných na bankový účet spoločnosti PÁLENICE, s.r.o. Dátum pripísania podielových daní na účet SK7211000000290884936 (účet PÁLENICE, s.r.o.) Bankový výpis číslo Výška podielových daní v eur 19.12.2014 12 14 046,00 Spolu rok 2014 14 046,00 20.01.2015 1 19 134,00 20.02.2015 2 16 734,00 20.03.2015 3 13 721,00 31.03.2015 3 1 234,66 20.04.2015 4 17 610,00 20.05.2015 5 10 829,00 19.06.2015 6 9 019,00 20.07.2015 7 15 872,00 20.08.2015 8 15 912,00 18.09.2015 9 14 687,00 20.10.2015 10 14 691,00 20.11.2015 11 14 868,00 18.12.2015 12 15 390,00 Spolu rok 2015 179 701,66 20.01.2016 1 21 703,00 19.02.2016 2 18 341,00 18.03.2016 3 15 489,00 31.03.2016 3 2 316,40 20.04.2016 4 19 225,00 20.05.2016 5 8 495,00 20.06.2016 6 15 084,00 20.07.2016 7 17 903,00 19.08.2016 8 17 085,00 20.09.2016 9 16 082,00 20.10.2016 10 16 696,00 18.11.2016 11 16 769,00 20.12.2016 12 16 881,00 Spolu rok 2016 202 069,40 20.01.2017 1 22 385,00 20.02.2017 2 19 718,00 20.03.2017 3 15 929,00 31.03.2017 3 1 567,43 20.04.2017 4 19 329,00 19.05.2017 5 9 092,00 20.06.2017 6 14 430,00 20.07.2017 7 18 493,00 18.08.2017 8 18 496,00 20.09.2017 9 16 969,00 20.10.2017 10 17 488,00 20.11.2017 11 17 674,00 20.12.2017 12 17 678,00 Spolu rok 2017 209 248,43 19.01.2018 1 23 854,00 20.02.2018 2 19 868,00 20.03.2018 3 17 673,00 29.03.2018 3 2 074,61 20.04.2018 4 18 342,00 18.05.2018 5 11 321,00 20.06.2018 6 16 647,00 20.07.2018 7 20 573,00 20.08.2018 8 19 897,00 20.09.2018 9 19 127,00 19.10.2018 10 18 975,00 20.11.2018 11 18 967,00 Spolu rok 2018 207 318,61 Zdroj: bankové výpisy z účtu SK7211000000290884936 (účet PÁLENICE, s.r.o.) Od 20.12.2018 došlo k zmene. Podielové dane obce už neboli zasielané na bankový účet spoločnosti PÁLENICE, s.r.o., ale na bankový účet obce vedený v Poštovej banke, a.s. Tabuľka č. 6 B Podrobný prehľad o výške ostatných vkladov obce na bankový účet spoločnosti PÁLENICE,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nemal spracovanú individuálnu účtovnú závierku za roky 2017 – 2019 v zmysle § 17 ods. 9 zákona o účtovníctve, podľa ktorého informácie v účtovnej závierke musia byť pre používateľa užitočné, posudzujú sa z hľadiska ich významnosti a musia byť zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Informácia sa považuje za významnú, ak by jej neuvedenie v účtovnej závierke mohlo ovplyvniť úsudok alebo rozhodovanie používateľa. Podľa správy z auditu účtovnej závierky k 31.12.2017 boli na bankovom účte obce blokácie v sume 130 708,50 eur z dôvodu vedenia exekúcie voči obci a podľa správy z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018 boli na bankovom účte obce blokácie v sume 87 045,78 eur z dôvodu vedenia exekúcie voči obci. Podľa listov vlastníctva v časti C – ťarchy bolo na nehnuteľný majetok obce vedených viacero exekúcií. Uvedená skutočnosť o vedení exekúcií na majetok obce nebola popísaná v poznámkach obce za roky 2017 až 2019, a to aj napriek tomu, že sa jedná o významnú informáciu nakoľko jej neuvedenie v účtovnej závierke mohlo ovplyvniť úsudok alebo rozhodovanie používateľa. Na otázku, prečo obec nemala spracovanú individuálnu účtovnú závierku za roky 2017 – 2019 v zmysle § 17 ods. 9 zákona o účtovníctve (skutočnosť o vedení exekúcií na majetok obce nebola popísaná v poznámkach obce za roky 2017 až 2019) podala obec dňa 22.10.2020 vyjadrenie, že len nedopatrením to obec neuvádzala v poznámkach. Zároveň bolo zistené, že údaje v účtovnej závierke týkajúce sa výšky návratných zdrojov financovania neboli spoľahlivé, nakoľko nespĺňali požiadavku podľa § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky. Kontrolovaný subjekt predkladal účtovnú závierku za roky 2017 – 2019 v stanovených termínoch a spôsobom v zmysle opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri preverovaní správnosti a úplnosti údajov o NZF v poznámkach k 31.12.2017, k 31.12.2018 a k 31.12.2019 bolo zistené: a) Poznámky k 31.12.2017 V tabuľke č. 13: k čl. IX - Výdavky rozpočtu bolo vykázané „Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom“ v sume 32 520,41 eur, pričom správne (podľa údajov z hlavnej knihy) tam mali byť vykázané úroky z pôžičky v sume 1 168,97 eur. V tabuľke č. 14: k čl. IX - Finančné operácie: - bola vykázaná prijatá pôžička v sume 22 500,00 eur v riadku č. 06 „Ostatné príjmy“, pričom správne mala byť vykázaná v riadku č. 03 „Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci“, - boli vykázané splátky prijatej pôžičky v riadku č. 09 „Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí“ v sume 0,00 eur, pričom správne mali byť vykázané splátky prijatej pôžičky (podľa údajov z hlavnej knihy) v sume 4 690,00 eur. V tabuľke č. 15: k čl. IX - Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí: - bola vykázaná „Celková suma dlhu obce“ v riadku č. 01 v sume 0,00 eur, pričom správne (podľa údajov z hlavnej knihy) tam mal byť vykázaný zostatok pôžičky v sume 17 810,00 eur, - bola vykázaná „Suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín NZF“ v riadku č. 02 v sume 0,00 eur, pričom správne (podľa údajov z hlavnej knihy) tam mal byť vykázaný zostatok pôžičky v sume 17 810,00 eur. b) Poznámky k 31.12.2018 V tabuľke č. 13: k čl. IX - Výdavky rozpočtu: - bolo vykázané „Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom“ v sume 1 765,89 eur, pričom správne (podľa údajov z hlavnej knihy) tam mali byť vykázané úroky z pôžičky v sume 1 139,38 eur. V tabuľke č. 14: k čl. IX - Finančné operácie: - boli vykázané splátky prijatej pôžičky v riadku č. 09 „Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí“ v sume 0,00 eur, pričom správne tam mali byť vykázané splátky prijatej pôžičky (podľa údajov z hlavnej knihy) v sume 11 818,00 eur. V tabuľke č. 15: k čl. IX - Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí: - bola vykázaná „Celková suma dlhu obce“ v riadku č. 01 v sume 0,00 eur, pričom správne (podľa údajov z hlavnej knihy) tam mal byť vykázaný zostatok pôžičky v sume 5 992,00 eur, - bola vykázaná „Suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín NZF“ v riadku č. 02 v sume 0,00 eur, pričom správne (podľa údajov z hlavnej knihy) tam mal byť vykázaný zostatok pôžičky v sume 5 992,00 eur. c) Poznámky k 31.12.2019 V tabuľke č. 14: k čl. IX - Finančné operácie: - boli vykázané splátky prijatej pôžičky v riadku č. 09 „Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí“ v sume 0,00 eur, pričom správne tam mali byť vykázané splátky prijatej pôžičky (podľa údajov z hlavnej knihy) v sume 5 992,00 eur. d) Ďalej bolo zistené, že poznámky k 31.12.2017, k 31.12.2018 a k 31.12.2019 neobsahovali predpísané textové údaje, ktoré by vysvetľovali a dopĺňali údaje v súvahe o krátkodobej finančnej výpomoci. Nedostatky týkajúce sa nevykázania záväzkov po lehote splatnosti v poznámkach sú opísané v bode 4 tohto protokolu. Na základe vyššie uvedených nedostatkov kontrolná skupiny konštatuje, že údaje o NZF v poznámkach k 31.12.2017, k 31.12.2018 a k 31.12.2019 neboli úplné a ani správne, čím došlo k porušeniu § 18 ods. 5 zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa v poznámkach uvádzajú informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a výkaze ziskov a strát, prípadne iné ďalšie výkazy a údaje a porušeniu § 1 ods. 2 a § 3 opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31. Podľa písomného vyjadrenia obce z 23.10.2020 si obec myslela, že splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom boli vykázané správne. Kontrolovaný subjekt za roky 2017 a 2018 mal overenú účtovnú závierku audítoro
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Výročné správy za roky 2017 a 2018 neboli vyhotovené v súlade s § 20 ods. 1, písm. a) zákona o účtovníctve, nakoľko neobsahovali informáciu o významných rizikách a neistotách ktorým je účtovná jednotka vystavená (napríklad informácia o zasielaní podielových daní obce na bankový účet spoločnosti PÁLENICE, s.r.o., alebo informácia o exekúciách na majetok obce). Podľa písomného vyjadrenia obce z 23.10.2020 sa obec nevedela vyjadriť prečo výročné správy za roky 2017 a 2018 neboli vyhotovené v súlade s § 20 ods. 1, písm. a) zákona o účtovníctve. Pri preverovaní správnosti vykazovania údajov v Súvahe k 31.12. kontrolovaného obdobia – účty 461 - Bankové úvery a dlhodobých záväzkov, účty 474 – Záväzky z nájmu, 478 – Dlhodobé zmenky na úhradu a 479 – Ostatné dlhodobé záväzky (v súlade s opatrením MF SR č. MF/25755/2007-31) bolo zistené, že na uvedených účtoch neboli vykazované žiadne zostatky. NZF od spoločnosti PÁLENICE, s.r.o. obec nesprávne účtovala a vykázala v Súvahe k 31.12. 2017 a k 31.12.2018 na účte 249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci. Nedostatok týkajúci sa nesprávneho účtovania NZF je uvedený v kontrolnom zistení č. 24 tohto protokolu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolná skupina preverila, či účtovná závierka k 31.12. v oblasti zverejnenia vybraných položiek pasív poskytovala správne, úplné a dostatočné informácie o skutočnom stave a ocenení záväzkov z poskytnutých návratných zdrojov financovania. Tabuľka 14: Prehľad účtovnej a skutočnej výšky bankových úverov a finančných výpomocí k 31.12.2017 Strana pasív Riadok súvahy K 31.12.2017 v eur Podľa súvahy Správne rozdiel Bankové úvery z toho: 173 17 810,00 0,00 17 810,00 Bankové úvery dlhodobé 174 0,00 0,00 0,00 Bežné bankové úvery 175 0,00 0,00 0,00 Ostatné krátkodobé finančné výpomoci 177 17 810,00 0,00 17 810,00 Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) Ostatné záväzky (325, 479AÚ) Podľa predložených účtovných dokladov 141 155 0,00 17 669,28 17 669,28 Tabuľka 15: Prehľad účtovnej a skutočnej výšky bankových úverov a finančných výpomocí k 31.12.2018 Strana pasív Riadok súvahy K 31.12.2018 v eur Podľa súvahy Správne rozdiel Bankové úvery z toho: 173 5 992,00 0,00 5 992,00 Bankové úvery dlhodobé 174 0,00 0,00 0,00 Bežné bankové úvery 175 0,00 0,00 0,00 Ostatné krátkodobé finančné výpomoci 177 5 992,00 0,00 5 992,00 Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) Ostatné záväzky (325, 479AÚ) Podľa predložených účtovných dokladov 141 155 0,00 5 818,05 5 818,05 Na základe rozdielnej výšky pohľadávok a záväzkov obce (voči spoločnosti PÁLENICE, s.r.o.) evidovanej v účtovníctve obce a výšky pohľadávok a záväzkov obce podľa účtovných dokladov (kontrolné zistenie č. 28) mala byť na riadkoch 141 a 155 súvahy k 31.12.2017 vykázaná suma 17 669,28 eur a na riadkoch 141 a 155 súvahy k 31.12.2018 vykázaná suma 5 818,05 eur. Vykazovanie nesprávnej výšky zostatkov NZF v súvahe k 31.12.2017 a v súvahe k 31.12.2018 nebolo v súlade s § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31. Nesprávne vykazovanie NZF v súvahe bolo pod stanovenú významnosť 2 %, z výšky pasív. Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že kontrolou neboli zistené významné zistenia, ktoré by ovplyvnili správnosť v súvahe vykázaných pasív týkajúcich sa NZF. Finančné výkazy Správnosť vykazovania NZF bola preverená vo finančných výkazoch: • FIN 1-12, • FIN 4-04, • FIN 5-04, • FIN 6-04. Obec k 31.12.2017, k 31.12.2018 a k 31.12.2019 spracovala a predložila vyššie uvedené finančné výkazy v zmysle opatrenia MF SR č. MF/18977/2015-31, resp. opatrenia MF SR č. MF/017353/2017-352, platného od 01.01.2018. Kontrolná skupina preverila, či stav vykázaného dlhu obce a NZF vo finančných výkazoch bol zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke. Správnosť vykazovania NZF v účtovnej závierke a vo finančných výkazoch bola vykonaná kontrolou nadväznosti medzi hlavnou knihou, účtovnými výkazmi – súvaha, výkaz ziskov a strát (v prípade úhrady úrokov) a poznámkami a finančnými výkazmi FIN 1-12, FIN 4-04 FIN 5-04 a FIN 6-04 k 31.12.2017, k 31.12.2018 a k 31.12.2019. Finančné výkazy v oblasti zverejnenia vybraných položiek pasív – návratných zdrojov financovania a dlhodobých záväzkov neposkytovali správne, úplné a dostatočné informácie o skutočnom stave a ocenení záväzkov z poskytnutých návratných zdrojov financovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Vo finančnom výkaze FIN 1-12 k 31.12.2017 bola nesprávne vyčíslená: a) výška výdavkových finančných operácií. V časti II, bod 2.2 výdavkové operácie boli vyčíslené výdavkové finančné operácie v sume 18 445,13 eur. Podľa údajov v účtovníctve boli výdavkové finančné operácie vo výške 4 690,00 eur. Zistený rozdiel medzi údajmi vo finančnom výkaze a údajmi v účtovníctve bol vo výške 13 755,13 eur. Porovnanie údajov o výške splácania NZF vo finančných výkazoch a v účtovníctve obce k 31.12.2017 je uvedené v tabuľke č. 17. Tabuľka 17: Porovnanie údajov o výške splácania NZF vo finančných výkazoch a v účtovníctve obce k 31.12.2017 FIN 1-12 k 31.12.2017 časť 2.2. Výdavkové operácie Zdroj Suma v eur Väzby Hlavná kniha k 31.12.2017 Rozdiel v eur Názov Podpoložka Účet str. MD Suma v eur Splácanie úverov... 821005 52 4 690,00 249 4 690,00 x 821005 41 13 755,13 461 0,00 x Súčet x x 18 445,13 = x 4 690,00 13 755,13 Zdroj: FIN 1-12 k 31.12.2017 a Hlavná kniha k 31.12.2017 b) výška bežných výdavkov na podpoložke „splácanie úrokov“. V časti I, bod 1.2 bežné výdavky boli vyčíslené zaplatené úroky v sume 32 520,41 eur. Podľa údajov v účtovníctve boli zaplatené úroky vo výške 1 168,97 eur. Zistený rozdiel medzi údajmi vo finančnom výkaze a údajmi v účtovníctve bol vo výške 31 351,44 eur. Porovnanie údajov o výške splácania úrokov z NZF vo finančných výkazoch a v účtovníctve obce k 31.12.2017 je uvedené v tabuľke č. 18. . Tabuľka 18: Porovnanie údajov o výške splácania úrokov z NZF vo finančných výkazoch a v účtovníctve obce k 31.12.2017 FIN 1-12 k 31.12.2017 časť 1.2 Výdavky Zdroj Suma v eur Väzby Výkaz ziskov a strát Rozdiel v eur Názov Podpoložka Účet Suma v eur Splácanie úrokov... 651002 41 1 203,74* r. 042 účet 562 1 168,97 x 651004 41 31 316,67 x x x Súčet x x 32 520,41 = x 1 168,97 31 351,44 * Úroky z pôžičky od spoločnosti PÁLENICE, s.r.o v sume 1 168,97 eur vrátane poplatkov a sankčných úrokov z nepovoleného debetného zostatku na bankovom účte obce v sume 34,77 eur. Zdroj: FIN 1-12 k 31.12.2017 a Výkaz ziskov a strát k 31.12.2017 Obec z dôvodu nesprávneho vykazovania údajov o NZF vo vyššie uvedenom finančnom výkaze nekonala v súlade s § 1 opatrenie MF SR č. MF/18977/2015-31. Podľa písomného vyjadrenia obce z 23.10.2020 si obec myslela, že výdavky obce súvisiace s výkonom exekúcií v celkovej sume 13 755,13 eur účtuje správne a taktiež, že výdavky obce súvisiace s výkonom exekúcií, úhrady nepovoleného debetu na účte obce a úhrady trov súdneho konania v celkovej sume 31 351,44 eur sú taktiež účtované správne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Vo finančnom výkaze FIN 4-04 k 31.12.2017 boli nesprávne vyčíslené údaje o poskytnutej pôžičke. V stĺpci 21 „Ostatné nebankové pôžičky“ v riadku 13 „Zvýšenie stavu aktív“ bola vykázaná prijatá pôžička v sume 0,00 eur, v riadku 25 „Zníženie stavu aktív“ boli vykázané splátky pôžičky v sume 0,00 eur a v riadku 39 „Stav k poslednému dňu vykazovaného obdobia“ bol vykázaný zostatok pôžičky v sume 0,00 eur. Podľa údajov z účtovníctva mala byť v stĺpci 21 „Ostatné nebankové pôžičky“ v riadku 13 „Zvýšenie stavu aktív“ vykázaná prijatá pôžička v sume 22 500,00 eur, v riadku 25 „Zníženie stavu aktív“ mali byť vykázané splátky pôžičky v sume 4 690,00 eur a v riadku 39 „Stav k poslednému dňu vykazovaného obdobia“ mal byť vykázaný zostatok pôžičky v sume 17 810,00 eur. Zistený rozdiel medzi údajmi vo finančnom výkaze a údajmi v účtovníctve bol v riadkoch vo výškach 22 500,00 eur, 4 690,00 eur a 17 810,00 eur. V stĺpci 22 „Ostatné nebankové pôžičky“ v riadku 39 „Stav k poslednému dňu vykazovaného obdobia“ obec vykázala výšku zaplatených úrokov z prijatej pôžičky v sume 0,00 eur. Podľa údajov z účtovníctva predstavovali úroky z pôžičky sumu 1 168,97 eur. Obec z dôvodu nesprávneho vykazovania údajov o NZF vo vyššie uvedenom finančnom výkaze nekonala v súlade s § 1 opatrenie MF SR č. MF/18977/2015-31. Podľa písomného vyjadrenia obce z 23.10.2020 si obec myslela, že údaje o poskytnutej pôžičke vo finančnom výkaze FIN 4-04 k 31.12.2017 sú zaúčtované správne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Obec vo finančnom výkaze FIN 6-04 k 31.12.2017: - uviedla zostatok poskytnutej pôžičky v riadku č. 11 „bankové úvery a výpomoci“ v sume 17 810,00 eur. Podľa údajov z účtovníctva mala byť v časti „bankové úvery a výpomoci“ uvedená suma 0,00 eur. - uviedla zostatok poskytnutej pôžičky v riadku v riadku č. 13 „Poskytnuté záruky za bankové úvery a iné pôžičky celkom“ v sume 0,00 eur. Podľa údajov z účtovníctva mala byť v časti „Poskytnuté záruky za bankové úvery a iné pôžičky celkom“ uvedená suma 17 810,00 eur. Zistený rozdiel medzi údajmi vo finančnom výkaze a údajmi v účtovníctve bol vo výške 17 810,00 eur. Obec z dôvodu nesprávneho vykazovania údajov o NZF vo vyššie uvedenom finančnom výkaze nekonala v súlade s § 1 opatrenie MF SR č. MF/18977/2015-31. Podľa písomného vyjadrenia obce z 23.10.2020 si obec myslela, že vo finančnom výkaze FIN 6-04 k 31.12.2017 uviedla správny zostatok poskytnutej pôžičky v riadku č. 11 „bankové úvery a výpomoci a nie v riadku č. 13 „Poskytnuté záruky za bankové úvery a iné pôžičky celkom“.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Vo finančnom výkaze FIN 1-12 k 31.12.2018 bola nesprávne vyčíslená: a) výška výdavkových finančných operácií. V časti II, bod 2.2 výdavkové operácie boli vyčíslené výdavkové finančné operácie v sume 19 476,04 eur. Podľa údajov v účtovníctve boli výdavkové finančné operácie vo výške 11 818,00 eur. Zistený rozdiel medzi údajmi vo finančnom výkaze a údajmi v účtovníctve bol vo výške 7 658,04 eur. Porovnanie údajov o výške splácania NZF vo finančných výkazoch a v účtovníctve obce k 31.12.2018 je uvedené v tabuľke č. 19. Tabuľka 19: Porovnanie údajov o výške splácania NZF vo finančných výkazoch a v účtovníctve obce k 31.12.2018 FIN 1-12 k 31.12.2018 časť 2.2. Výdavkové operácie Zdroj Suma v eur Väzby Hlavná kniha k 31.12.2018 Rozdiel v eur Názov Podpoložka Účet str. MD Suma v eur Splácanie úverov... 821005 41 8 596,04 249 11 818,00 x 821005 52 10 880,00 461 0,00 x Súčet x x 19 476,04 = x 11 818,00 7 658,04 Zdroj: FIN 1-12 k 31.12.2018 a Hlavná kniha k 31.12.2018 b) výška bežných výdavkov na podpoložke „splácanie úrokov“. V časti I, bod 1.2 bežné výdavky boli vyčíslené zaplatené úroky v sume 1 765,89 eur. Podľa údajov v účtovníctve boli zaplatené úroky vo výške 1 139,38 eur. Zistený rozdiel medzi údajmi vo finančnom výkaze a údajmi v účtovníctve bol vo výške 626,51 eur (pozri tabuľku č. 20). Tabuľka 20: Porovnanie údajov o výške splácania úrokov z NZF vo finančných výkazoch a v účtovníctve obce k 31.12.2018 FIN 1-12 k 31.12.2018 časť 1.2 Výdavky Zdroj Suma v eur Väzby Výkaz ziskov a strát Rozdiel v eur Názov Podpoložka Účet Suma v eur Splácanie úrokov... 651002 41 1 145,57* r. 042 účet 562 1 139,38 x 651004 41 620,32 x x x Súčet x x 1 765,89 = x 1 139,38 626,51 *Úroky z pôžičky od spoločnosti PÁLENICE, s.r.o.. v sume 1 139,38 eur a sankčných úrokov z nepovoleného debetného zostatku na bankovom účte v sume 6,19 eur. Zdroj: FIN 1-12 k 31.12.2018 a Výkaz ziskov a strát k 31.12.2018 Obec z dôvodu nesprávneho vykazovania údajov o NZF vo vyššie uvedenom finančnom výkaze nekonala v súlade s § 1 opatrenia MF SR MF/017353/2017-352. Podľa písomného vyjadrenia obce z 23.10.2020 si obec myslela, že výdavky obce súvisiace s výkonom exekúcií v celkovej sume 7 658,04 eur, výdavky obce vyplývajúce s výkonu exekúcií a nedoplatkov za poskytnuté služby v sume 620,32 eur a úhrady nepovoleného debetu na účte obce v sume 6,19 eur, účtovala správne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Vo finančnom výkaze FIN 4-04 k 31.12.2018 boli nesprávne vyčíslené údaje o poskytnutej pôžičke. V stĺpci 20 „Nebankové pôžičky a finančné výpomoci od subjektov mimo verejnej správy“ v riadku 39 „Stav k poslednému dňu vykazovaného obdobia“ obec vykázala výšku zaplatených úrokov z prijatej pôžičky v sume 0,00 eur. Podľa údajov z účtovníctva predstavovali úroky z pôžičky sumu 1 139,38 eur. Obec z dôvodu nesprávneho vykazovania údajov o NZF vo vyššie uvedenom finančnom výkaze nekonala v súlade s § 1 Opatrenia MF SR MF/017353/2017-352. Podľa písomného vyjadrenia obce zo 07.12.2020 obec súhlasí s vyššie uvedeným zistením ohľadne nesprávneho vykázania výšky vo úrokov finančnom výkaze FIN 4-04 k 31.12.2018.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Obec vo finančnom výkaze FIN 6-04 k 31.12.2018: - uviedla zostatok poskytnutej pôžičky v riadku č. 11 „bankové úvery a výpomoci“ v sume 5 992,00 eur. Podľa údajov z účtovníctva mala byť v časti „bankové úvery a výpomoci“ uvedená suma 0,00 eur. - uviedla zostatok poskytnutej pôžičky v riadku v riadku č. 13 „Poskytnuté záruky za bankové úvery a iné pôžičky celkom“ v sume 0,00 eur. Podľa údajov z účtovníctva mala byť v časti „Poskytnuté záruky za bankové úvery a iné pôžičky celkom“ uvedená suma 5 992,00 eur. Zistený rozdiel medzi údajmi vo finančnom výkaze a údajmi v účtovníctve bol vo výške 5 992,00 eur. Obec z dôvodu nesprávneho vykazovania údajov o NZF vo vyššie uvedenom finančnom výkaze nekonala v súlade s § 1 opatrenia MF SR MF/017353/2017-352. Podľa písomného vyjadrenia obce z 23.10.2020 si obec myslela, že vo finančnom výkaze FIN 6-04 k 31.12.2018 uviedla správny zostatok poskytnutej pôžičky v riadku č. 11 „bankové úvery a výpomoci a nie v riadku č. 13 „Poskytnuté záruky za bankové úvery a iné pôžičky celkom“.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Vo finančnom výkaze FIN 1-12 k 31.12.2019 bola nesprávne vyčíslená: a) výška výdavkových finančných operácií. V časti II, bod 2.2 výdavkové operácie boli vyčíslené výdavkové finančné operácie v sume 92 792,36 eur. Podľa údajov v účtovníctve boli výdavkové finančné operácie vo výške 5 992,00 eur. Zistený rozdiel medzi údajmi vo finančnom výkaze a údajmi v účtovníctve bol vo výške 86 800,36 eur. Porovnanie údajov o výške splácania NZF vo finančných výkazoch a v účtovníctve obce k 31.12.2019 je uvedené v tabuľke č. 21. Tabuľka 21: Porovnanie údajov o výške splácania NZF vo finančných výkazoch a v účtovníctve obce k 31.12.2019 FIN 1-12 k 31.12.2019 časť 2.2. Výdavkové operácie Zdroj Suma v eur Väzby Hlavná kniha k 31.12.2019 Rozdiel v eur Názov Podpoložka Účet str. MD Suma v eur Splácanie úverov... 821006 41 5 992,00 249 5 992,00 x 821007 41 86 800,36 461 0,00 x Súčet x x 92 792,36 = x 5 992,00 86 800,36 Zdroj: FIN 1-12 k 31.12.2019 a Hlavná kniha k 31.12.2019 b) výška bežných výdavkov na podpoložke „splácanie úrokov“. V časti I, bod 1.2 bežné výdavky boli vyčíslené zaplatené úroky v sume 374,07 eur. Podľa údajov v účtovníctve boli zaplatené úroky vo výške 0,00 eur Zistený rozdiel medzi údajmi vo finančnom výkaze a údajmi v účtovníctve bol vo výške 374,07 eur. Porovnanie údajov o výške splácania úrokov z NZF vo finančných výkazoch a v účtovníctve obce k 31.12.2019 je uvedené v tabuľke č. 22 Tabuľka 22: Porovnanie údajov o výške splácania úrokov z NZF vo finančných výkazoch a v účtovníctve obce k 31.12.2019 FIN 1-12 k 31.12.2019 časť 1.2 Výdavky Zdroj Suma v eur Väzby Výkaz ziskov a strát Rozdiel v eur Názov Podpoložka Účet Suma v eur Splácanie úrokov... 651002 41 2,07 r. 042 účet 562 0,00 x 651004 41 372,00 x x x Súčet x x 374,07 = x 374,07 374,07 *Úroky z pôžičky od spoločnosti PÁLENICE, s.r.o. v sume 372,00 eur a sankčných úrokov z nepovoleného debet. zostatku na účte v sume 2,07 eur. Zdroj: FIN 1-12 k 31.12.2019 a Výkaz ziskov a strát k 31.12.2019 Obec z dôvodu nesprávneho vykazovania údajov o NZF vo vyššie uvedenom finančnom výkaze nekonala v súlade s § 1 opatrenia MF SR MF/017353/2017-352. Podľa písomného vyjadrenia obce z 08.12.2020 obec účtovala úroky nesprávne na účte 518 a nie na účte 562. FIN 6-04 Finančný výkaz o bankových účtoch a záväzkoch obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Obec vo finančnom výkaze FIN 6-04 k 31.12.2019: - uviedla zostatok poskytnutej pôžičky k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia v riadku č. 11 „bankové úvery a výpomoci“ v sume 5 992,00 eur. Podľa údajov z účtovníctva mala byť v časti „bankové úvery a výpomoci“ k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia uvedená suma 0,00 eur. - uviedla zostatok poskytnutej pôžičky k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia v riadku v riadku č. 13 „Poskytnuté záruky za bankové úvery a iné pôžičky celkom“ v sume 0,00 eur. Podľa údajov z účtovníctva mala byť v časti „Poskytnuté záruky za bankové úvery a iné pôžičky celkom“ k 31.12 bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia uvedená suma 5 992,00 eur. Zistený rozdiel medzi údajmi vo finančnom výkaze a údajmi v účtovníctve bol vo výške 5 992,00 eur. Obec z dôvodu nesprávneho vykazovania údajov o NZF vo vyššie uvedenom finančnom výkaze nekonala v súlade s § 1 opatrenia MF SR MF/017353/2017-352. Podľa písomného vyjadrenia obce zo dňa 23.10.2020 vo finančnom výkaze FIN 6-04 k 31.12.2019, ktorý uviedli v riadku č. 11 „bankové úvery a výpomoci“ je správny.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Kontrolou bolo zistené, že na základe žiadosti starostky obce číslo 603/2014 z 24.11.2014 obec bez akéhokoľvek právneho dôvodu zabezpečila, aby boli podielové dane obce v rokoch 2014 až 2018 zasielané na bankový účet spoločnosti PÁLENICE, s.r.o., pričom starostka obce vybrala podľa potreby finančnú hotovosť z účtu PÁLENICE, s.r.o. a túto vkladala do pokladnice obce. V rokoch 2014 až 2018 boli na účet spoločnosti PÁLENICE, s.r.o. zaslané podielové dane obce v celkovej výške 812 384,10 eur. Prehľad celkovej výšky podielových daní obce zaslaných na bankový účet spoločnosti PÁLENICE, s.r.o. je uvedený v tabuľke č. 23. Tabuľka č. 23 Prehľad celkovej výšky podielových daní obce zaslaných na bankový účet spoločnosti PÁLENICE, s.r.o. v členení podľa jednotlivých rokov Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 - 2019 Podielové dane na účet PÁLENICE, s.r.o. v eur 14 046,00 179 701,66 202 069,40 209 248,43 207 318,61 0,00 812 384,10 Zdroj: Tabuľka č. 6 A Tým, že obec umožnila aby boli verejné prostriedky v celkovej sume 812 384,10 eur zasielané na súkromný účet tretej osoby (spoločnosti Pálenice, s.r.o.) nekonala v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy a to podľa nasledovných paragrafov: - § 19 ods. 1, podľa ktorého „Verejné prostriedky možno použiť na účely, ktoré sú v súlade s osobitnými predpismi“ . - § 19 ods. 4, podľa ktorého „Štatutárny orgán subjektu verejnej správy je povinný zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte subjektu verejnej správy“. - § 19 ods. 6, podľa ktorého „Verejné prostriedky sa môžu používať na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov. Subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia“. Takéto konanie malo za následok porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), g), j) a k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v sume 812 384,10 eur. Zároveň vyššie uvedeným konaním starostky obce v súvislosti so žiadosťou o zasielanie podielových daní na zasielaním podielových daní obce na súkromný účet tretej osoby došlo k prekročeniu právomocí starostu, podľa § 13 ods. 4 zákona o obecnom zriadení. Podľa písomného vyjadrenia obce z 07.12.2020 si je starostka vedomá, že porušila § 19 o zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec v kontrolovanom období nevedela preukázať účtovnými dokladmi výšku záväzkov voči Slovenskej konsolidačnej a. s. Uvedeným konaním obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec v kontrolovanom období vo finančných výkazoch FIN 6-04 nevykazovala záväzky po lehote splatnosti a záväzky po lehote splatnosti 60 a viac dní: - k 31.12.2017 v sume 81 348,30 eur z toho záväzky po lehote splatnosti nad 60 dní 74 461,41 eur, - k 31.12.2018 v sume 80 597,52 eur z toho záväzky po lehote splatnosti nad 60 dní 66 822,05 eur, - k 31.12.2019 v sume 40 164,29 eur z toho záväzky po lehote splatnosti nad 60 dní 40 164,29 eur čím nepostupovala v súlade s opatrením MF SR MF/017353/2017-352 a opatrením MF SR č. MF/18977/2015-3. Záväzky po lehote splatnosti neboli vykázané ani v poznámkach k 31.12.kontrolovaného obdobia, čím došlo k porušeniu § 18 ods. 5 zákona o účtovníctve podľa ktorého sa v poznámkach uvádzajú informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a výkaze ziskov a strát, prípadne iné ďalšie výkazy a údaje a porušeniu § 1 ods. 2 a § 3 opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31. Podľa písomného vyjadrenia obce zo 04.08.2020 sa záväzky po lehote splatnosti spolu, záväzky po lehote splatnosti 60 a viac dní a podiel záväzkov po lehote splatnosti na bežných príjmoch predchádzajúceho roka sa nedajú preukázať dokumentami, nakoľko sú to neplatené záväzky a úroky Sociálnej poisťovni, Daňovému úradu, ktoré sa účtujú mesačne. Podľa údajov z tabuľky č. 25 podiel záväzkov po lehote splatnosti na bežných príjmoch obce predchádzajúceho roka k 1.12.2017 a k 31.12.2018 presiahol 15 % skutočných bežných príjmov obce predchádzajúceho rozpočtového roka a obec neuhradila niektorý uznaný záväzok do 60 dní odo dňa jeho splatnosti. Obec ani HK nesledovala tento negatívny vývoj záväzkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec v kontrolovanom období nesledovala vývoj podielu záväzkov po lehote splatnosti na bežných príjmoch obce predchádzajúceho roka, ktorý v roku 2017 bol 25,66 % a v roku 2018 bol 21,94 % a súčasne vykazovala záväzky po lehote splatnosti viac ako 60 dní. Uvedeným konaním obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 19 ods. 1 zákona o rozpočtových územnej samosprávy, podľa ktorého obec bola povinná zaviesť ozdravný režim. Súčasne nepostupovala podľa § 19 ods. 2 a 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keď obec nenahlásila túto skutočnosť do troch dní ministerstvu financií a starostka do 15 dní nevypracovala návrh na zavedenia ozdravného režimu, ktorý tvorí návrh ozdravného režimu a návrh opatrení na stabilizáciu rozpočtového hospodárenia vrátane časového harmonogramu splácania záväzkov a nepredložila návrh na zavedenie ozdravného režimu obecnému zastupiteľstvu. Podľa písomného vyjadrenia z 07.12. 2020 obec nesledovala v priebehu kontrolovaného obdobia vývoj podielu záväzkov po lehote splatnosti. Pre účely vyhodnotenia schopnosti uhrádzať záväzky boli vypočítané a vyhodnotené aj ďalšie finančné ukazovatele (tabuľka č. 26). Tabuľka č. 26 Vybrané finančné ukazovatele obce Dolná Lehota za roky 2017 – 2019 Por. č. Ukazovateľ Číslo riadku súvahy Rok2017 Hodnota netto Rok 2018 Hodnota netto Rok 2019 Hodnota netto Index 2019/2017 1. Finančné účty (riadok 86 až 97) 85 15 415,03 19 713,40 4 419,91 0,28 2. Viazané peňažné prostriedky vedené na bankových účtoch – odpočet v tom: - rezervný fond - peňažné fondy - nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu - iné – zábezpeky, fond opráv x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Zostatok neviazaných peňažných prostriedkov na bankových účtoch (riadok 1 - riadok 2) x 15 415,03 19 713,40 4 419,91 0,28 4. Krátkodobé záväzky 151 53 110,73 52 001,29 24 921,79 0,46 5. Okamžite voľné peňažné prostriedky (riadok 1 - riadok 2 – riadok 4) x -37 685,70 -32 287,89 -20 501,88 x 6. Obežný majetok 33 27 032,05 25 770,44 13 168,42 0,48 7. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047) 40 0,00 0,00 0,00 8. Čistý pracovný kapitál obce (riadok 6 – riadok 2 - riadok 4 - riadok 7) x -26 078,68 -26 230,85 -11 753,37 x 9. Záväzky po lehote splatnosti poznámky 0,00 0,00 0,00 10. Pohľadávky po lehote splatnosti poznámky 0,00 0,00 0,00 11. Platobná neschopnosť (riadok 9 – riadok 10) x Zdroj: účtovná závierka, inventarizácia majetku, záväzkov a pohľadávok Zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladnici obce k 31. 12. 2019 výrazne poklesli. Obec nebola schopná splatiť všetky vykázané krátkodobé záväzky k 31. 12. kontrolovaného obdobia, nakoľko na splatenie krátkodobých záväzkov nemala dostatok voľných zdrojov. Obec za roky 2017 až 2019 vo finančných výkazoch nevykázala žiadne záväzky ale ani pohľadávky po lehote splatnosti. V skutočnosti evidovala neuhradené záväzky po lehote splatnosti (tabuľka č. 25), ale aj pohľadávky po lehote splatnosti (Správa nezávislého audítora k auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2017).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že vykonávanie ZFK bolo realizované formou otlačky pečiatky ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA, ktorá nespĺňala požadované náležitosti podľa zákona o finančnej kontroly napr., v roku 2017 pečiatka nebola čitateľná, obsahovala iba jeden podpis bez dátumu vykonania alebo bez podpisu, ďalej nebolo označené či finančná operácia sa môže alebo nemôže vykonať. V roku 2018 na vybranej vzorke ZFK nebola vykonáva. V roku 2019 ZFK obsahovala dva podpisy aj dátumom, kedy bola vykonaná ale nebolo označené či finančná operácia sa môže alebo nemôže vykonať. Celkom bolo preverených 584 prípadov v sume 510 972,53 eur. Uvedeným konaním obec nepostupovala v súlade s § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého orgán verejnej správy je povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia. Podľa písomného vyjadrenia obce z 08.12.2020 vykonávanie ZFK vykonávala starostka a účtovníčka, a nie vždy boli dodržané všetky náležitosti, ktoré mala ZFK obsahovať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Obec nevykonala ZFK na doklade Uznanie dlhu obce Dolná Lehota ako dlžník voči veriteľovi PÁLENICE, s.r.o z 02.08.2017 v sume 22 500,00 eur a nepreukázala vykonanie ZFK na 21 bankových výpisoch preukazujúcich splácanie dlhu a úrokov voči veriteľovi PÁLENICE, s.r.o, uvedeným konaním obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 7 zákona o finančnej kontrole. Podľa písomného vyjadrenia z 08.12.2020 sa obec nevie vyjadriť prečo nebola vykonávaná ZFK na účtovných dokladoch na splátkach istín a úrokov z pôžičky od PÁLENICE, s.r.o.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Obec nezabezpečila vyhlásenie voľby HK obvyklým spôsobom na úradnej tabuli najmenej 40 dní pred dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra, čím nepostupovala podľa § 18a ods. 2 zákona o obecnom zriadení. Preverením zápisníc z uznesení ObZ od vyhlásenia prvej voľby HK bolo zistené, že HK bola zvolená 07.02.2019 uznesením ObZ č. 10 na obdobie šesť rokov od 08 02.2019 do 07.02.2025 s pracovným úväzkom 0,2. Obec bola od 27.01.2018 do 07.02.2019 t. j. 376 dní bez zvoleného HK, a do uzatvorenia pracovného pomeru bola obec bez HK 556 dní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec uzatvorila pracovnú zmluvu s hlavnou kontrolórkou 06.08.2019, nie vinou HK, t. j. šesť mesiacom od zvolenia obecným zastupiteľstvom, čím obec nepostupovala v súlade s § 18a ods. 7 zákona o obecnom zriadení, keď starostka neuzatvorila s právoplatne zvolenou hlavnou kontrolórkou pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Podľa písomného vyjadrenia z 05.08.2020 starostka obce bola práce neschopná od 08.02.2019 a zástupca starostky nemohol zo zákona riešiť a podpisovať pracovné vzťahy v obci. Toto prináležalo len starostke obce podľa zákona o obecnom zriadení. Obec v kontrolovanom období nemala vytvorený účinný systém vnútornej kontroly v zmysle § 4 ods. 3 písm. e) zákona o obecnom zriadení z dôvodu neaktualizovaných vnútorných smerníc na platnú legislatívu a nevyhlásenia voľby hlavného kontrolóra, keď obec bola 556 dní bez hlavného kontrolóra. Kontrolná skupina hodnotí vnútorný kontrolný systém do nástupu novozvolenej HK ako neúčinný.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Dvorianky

IČO
00331511
Sídlo
Dvorianky 79, 07662 Dvorianky
Kontrolované obdobie
roky 2017 – 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
13.07.2020 - 18.11.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Celkové výdavky schváleného rozpočtu obce v roku 2017 boli vo výške 208 278,00 eur, 1/12 z tejto sumy predstavovala sumu 17 356,50 eur. Za mesiac február 2018 obec čerpala bežné výdavky v sume 21 659,09 eur Po zohľadnení výnimky z čerpania výdavkov počas rozpočtového provizória v sume 636,63 eur na splátku úrokov z úverov došlo k čerpaniu výdavkov v sume vyššej ako 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka o 3 665,96 eur, čím obec nepostupovala v zmysle § 11 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú s rozpočtom obce po jeho schválení. Obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keď rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nezúčtovala s rozpočtom obce po jeho schválení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Stanovisko k návrhu záverečného účtu z 12.06.2020 bolo predložené hlavnou kontrolórkou až po schválení záverečného účtu za rok 2019 ObZ (04.06.2020), čo bolo v rozpore s § 18f ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého HK vypracúva odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v ObZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec neuviedla v záverečnom účte za rok 2019 výsledok rozpočtového hospodárenia vypočítaný podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Deklarovala bežné a kapitálové príjmy a výdavky. Výsledkom rozpočtového hospodárenia obce po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol prebytok v sume 633 586,00 eur. Kontrolovaný subjekt tým, že výsledok rozpočtového hospodárenia neupravil o nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky nepostupoval v zmysle § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Prerokovanie záverečného účtu za rok 2017 až 2019 bolo bez výroku, ktorým sa uzatvára hospodárenie obce, čím došlo k porušeniu § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec neviedla operatívnu evidenciu rozpočtových opatrení v rokoch 2017 až 201, čím nepostupovala v zmysle § 14 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečné účty kontrolovaného subjektu za roky 2017 – 2019 obsahovali samostatný bod „Prehľad o stave a vývoji dlhu“ v zmysle § 16 ods. 5 písm. c) zákona č 583/2004 z. z. v platnom znení, avšak obec prehľadom deklarovala informáciu o úverovom zaťažení t.j. stav prijatých úverov podľa poskytovateľa k 31.12. bežného roka a k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho roka. V záverečnom účte za rok 2017 až 2019 nebolo uvedené plnenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania podľa § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec zaúčtovala 06.12.2019 dokladom č. 1/PP čerpanie úveru v sume 82 217,77 eur na stranu Dal účtu 461 – dlhodobé bankové úvery. Podľa Zmluvy o municipálnom úvere č. 83/003/18 z 6.12.2018 bol deň splatnosti úveru stanovený na 05.12.2019. Keďže sa jednalo o krátkodobý úver, pohyby ma byť zaznamená na účte 231 – Krátkodobé úvery. Obec nepostupoval v súlade s § 40 ods. 8 opatrenia č. MF/16786/2007-31 a § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec nevykonala inventarizáciu majetku a záväzkov za roky 2017 až 2019 v súlade s § 29 a § 30 zákona o účtovníctve. Obec nevydala príkaz na vykonanie inventarizácie. Obec vykonala porovnanie záväzkov podľa tlačových zostáv na existujúce doklady. Nevykonaním inventarizácie, nevyhotovením inventúrnych súpisov došlo k porušeniu § 6 ods. 3, § 29 a § 30 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nesprávne triedila výdavky na splátku úveru v sume 167,00 eur na podpoložke 651 005 Splácanie úrokov v tuzemsku štátnej pokladnici namiesto podpoložky 821 005 Splácanie úverov z bankových úverov dlhodobých (doklad 8/PK z 25.11.2019). V uvedenom prípade tak nepostupovala v súlade § 1 ods. 3 opatrenia č. MF/010175/2004-42, § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 4 ods. 4 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec neviedla analytickú evidenciu, týkajúcu sa úrokov, účtovaných na účte 562-Úroky, v roku 2017 v sume 3 545,57 eur, v roku 2018 v sume 12 243,70 eur a v roku 2019 v sume 5 748,21 eur, čím nepostupovala podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) opatrenia č. MF/16786/2007-31 a zároveň porušila § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec vykonávala ZFK pri finančných operáciách týkajúcich sa návratných zdrojov financovania v rozpore s § 7 ods. 2 zákona o finančnej kontrole a audite, keď vykonanie ZFK podpisoval len starosta obce a to v 15 prípadoch v sume 1 705 804,40eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Preverením správnosti a úplnosti údajov o bankových úveroch uvedených v poznámkach individuálnych účtovných závierok bolo zistené, že v každom roku kontrolovaného obdobia boli bankové úvery vykazované spolu v jednom riadku, riadok záväzky z bankových úverov prijatých na predfinancovanie neboli vykázané v riadkoch 05 a 06;neboli vykazované záväzky po lehotes splatnosti;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovné závierky za kontrolované obdobie 2017 – 2018 neboli v zmysle § 19 zákona o účtovníctve a § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení overené audítorom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec splnila povinnosť vyhotovenia výročnej správy, avšak v rokoch 2017 a 2018 nepostupovala v súlade § 22b ods. 1 zákona o účtovníctve, t.j. nesplnila si povinnosť overiť audítorom súlad výročnej správy s účtovnou závierkou za to isté obdobie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Porovnaním súladu finančných výkazov s účtovníctvom v prípadoch týkajúcich sa návratných zdrojov financovania boli zistené nedostatky v oblati vykazovania - triedenia výdakov,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nesprávnym triedením čerpania a splátky úverov kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade § 1 ods. 3 opatrenia MF/010175/2004-42, § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Neúčtovaním o záväzkoch do obdobia s ktorým vecne a časovo súviseli bol porušený § 3 ods. 1 zákona o účtovníctve. Neúčtovaním nákladov do obdobia s ktorým časovo a vecne súvisia malo vplyv na vykázaný výsledok hospodárenia. Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 6 ods. 1 opatrenia č. MF/16786/2007-31 a § 3 ods. 2 a 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec tým, že sumu záväzkov po lehote splatnosti nevykázala v poznámkach Individuálnej účtovnej závierky, porušila ustanovenie § 3 Opatrenia č. MF/25755/2007-31. Zároveň nedodržala ustanovenie § 18 ods. 5 a § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Zaslaním finančných prostriedkov obchodnej spoločnosti v sume 15 000,00 eur dňa 01.02.2016, získaných na základe poskytnutej dotácie z MF SR a použitých na úhradu kapitálového záväzku (práce v zmysle predloženého súpisu vykonaných prác odovzdané dátumom 19.09.2014) a v nadväznosti na príkaz na začatie exekúcie prikázaním inej peňažnej pohľadávky došlo zo strany obce vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov. Úhradou sumy 15 000,00 eur došlo zo strany obce k použitiu verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia a tým k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec zaplatila za vykonané práce dvakrát, a to raz 15 000,00 eur na základe faktúry 0060/2016 a druhýkrát u titulu exekúcie v sume 27 724,19 eur. Na úhradu faktúry za vykonané práce v sume 16 713,20 eur bolo z prostriedkov z rozpočtu obce vynaložených 42 724,19 eur. Porušením povinnosti vyplatiť pohľadávku na účet exekútora malo za následok podanie pod dlžníckej žaloby a tým navýšenie výdavkov z rozpočtu obce o trovy konania a úroky z omeškania v sume 11 010,99 eur, čím došlo k nehospodárnemu nakladaniu s verejnými prostriedkami podľa § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. j) uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec ku dňu výkonu kontroly neuplatnila žalobou na civilnom súde duplicitne zaplatenú úhradu. Lehota na uplatnenie plnenia bez právneho dôvodu v rámci civilného konania uplynula. Obec tým, že neuplatnila všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi konala v rozpore s § 7 ods. 1 písm. c) zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolovaný subjekt tým, že nesprávne evidoval a vykázal záväzky vo svojom účtovníctve, neposkytol verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii, čím porušil ustanovenie § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nevykonával ZFK pri vstupe do záväzku (nebola vykonaná ZFK pri uzatvorených zmluvách o úvere č 000258/CORP/2017 z 20.7.2017, č. 000565/CORP/2019 z 3.10.2019 a č. 83-003-18 z 6.12.2018.), čím nebol dodržaný § 7 ods. 1 ( § 6 ods. 1, § 6 ods. 4) zákona o finančnej kontrole a audite, podľa ktorého orgán verejnej správy finančnou kontrolou overuje, podľa povahy každej finančnej operácie alebo jej časti, jej súlad s rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
HK nevypracoval z vykonaných kontrol správu o výsledku kontroly, čím postupoval v rozpore s ustanovením.§ 22 zákona o finančnej kontrole a audite, podľa ktorého o zistených nedostatkoch z administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste a auditu oprávnená osoba vypracuje návrh čiastkovej správy alebo návrh správy a čiastkovú správu alebo správu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
HK nepredkladala ObZ počas kontrolovaného obdobia 2017 až 2019 správy o výsledkoch kontroly, čo bolo v rozpore s § 18 f ods. 1 písm. d) zákona o obecnom zriadení. Zároveň tým, že Správu o kontrolnej činnosti nepredložila do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku konala v rozpore s § 18 f ods. 1 písm. e) uvedeného zákona. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017 bola ObZ predložená v mesiac apríl 2018 a za rok 2018 v mesiac apríl 2019.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec tým, že v priebehu rozpočtového roka (2017 až 2019) nesledovala vývoj hospodárenia rozpočtu a v prípade potreby nevykonávala zmeny nepostupovala v súlade s § 12 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Haláčovce

IČO
00310409
Sídlo
Haláčovce 174, 95655 Haláčovce
Kontrolované obdobie
roky 2017 – 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
16.06.2020 - 26.11.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

1. Zmeny v príjmovej časti rozpočtu neboli vykonávané v priebehu roka podľa skutočného stavu (navýšenie podielových daní, príjmy z grantov a dotácií, získanie úveru v r. 2018)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
2. Nesprávne vyčíslenie prebytku hospodárenia v roku 2018, keď z prebytku rozpočtového hospodárenia neboli vylúčené nevyčerpané prostriedky zo ŠR SR určené na výstavbu ihriska v sume 5 000,00 eur
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
4. Záverečný účet obce za roky 2017 - 2019 neobsahoval prehľad o stave a vývoja dlhu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
3. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2019 neboli nevyčerpané prostriedky zo ŠR SR na výstavbu ihriska v sume 5 000,00 eur z roku 2018 zapojené do rozpočtu obce ako príjmová finančná operácia
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
5. Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2018 a 2019 nebolo uzatvorené patričným výrokom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
6. Pri prerokovaní záverečného účtu obce za rok 2017 a 2018 nebolo rozhodnuté o použití prebytku rozpočtu a o spôsobe financovania vytvoreného schodku za rok 2019
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
7. Pred prijatím úveru v roku 2018 v sume 18 000,00 eur nebolo vypracované stanovisko hlavnej kontrolórky o preverení podmienok zadlženosti obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
8. Stav a vývoj dlhu nebol v kontrolovanom období sledovaný z pozície hlavnej kontrolórky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
9. Úverové zdroje za obstaranie materiálu a vykonanie stavebných prác na zateplení obecného úradu boli nesprávne zaúčtované priamo do nákladov, čím majetok obce nebol vôbec zhodnotený. Technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku malo byť správne zaúčtované na účte 042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku a následne na účte 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí .
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
10.Uvádzanie nesprávnych údajov vo FIN 5-04 v položke dodávateľské úvery
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/21513/2012-31, 291/2002 Z.z.
11. Zatriedením splátky istiny ŠFRB na nesprávne RPP v rámci výdavkových finančných operácií za rok 2017 v sume 11 966,76 eur, za rok 2018 v sume 12 101,06 eur a za rok 2019 v sume 12 252,02 eur a nesprávnym zatriedením úrokov z úverov v rámci bežných výdavkov za rok 2017 v sume 3 682,68 eur, za rok 2018 v sume 3 627,32 eur a za rok 2019 v sume 3 794,71 eur, ako aj nezatriedením finančných zábezpek z nájmu medzi finančné operácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
12. Nebola vykonaná dokladová inventúra záväzkových účtov pasív 461 Bankové úvery a 479 Ostatné dlhodobé záväzky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
13. V účtovom rozvrhu obce neboli zavedené žiadne analytické účty potrebné na zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov súvisiacich s návratnými zdrojmi financovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
14. Nevykázanie časti dlhodobého záväzku splatného do jedného roka z bankového a termínovaného úveru a úveru ŠFRB v krátkodobých záväzkoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31, 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
15. Účtovné doklady (18 ks) v sume 17 793,04 eur neobsahovali podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad a podpis osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
16. O pohybe finančných prostriedkov z bankového účtu obce na úverový účet nebolo účtované prostredníctvom účtu 261 Peniaze na ceste
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
17. Základná finančná kontrola nebola zaznamenaná na zmluve o termínovanom úvere, ani na žiadnom účtovnom doklade o zaúčtovaní úhrady istiny a úrokov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z., 357/2015 Z. z.
18. Súvaha a výkaz ziskov a strát za rok 2018 boli do RIS.SAM vložené s časovým oneskorením
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
19. Textová časť Poznámok neobsahovala žiadne informácie o návratných zdrojoch financovania a v tabuľkovej časti poznámok (tabuľka číslo 15) neboli uvedené správne údaje
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., MF/25755/2007-31, MF/25755/2007-31
20. Nevykázanie dlhodobých a krátkodobých záväzkov charakteru návratných zdrojov financovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
21. Uvádzanie neúplných a nesprávnych údajov vo finančných výkazoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/21513/2012-31, 291/2002 Z.z.
22. Nesprávne účtovanie nákladov za opravu osvetlenia v roku 2019 a poskytnutie preddavkov na základe dvoch zálohových faktúr v roku 2019
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
23. Návrhy plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018 nebol predložený OcZ a ostatné návrhy polročných plánov kontrolnej činnosti neboli zverejnené najmenej 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
24. Správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za predchádzajúci rok neboli predkladané OcZ v stanovenom termíne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Hybe

IČO
00315231
Sídlo
Hybe 0, 03231 Hybe
Kontrolované obdobie
roky 2017 – 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
22.06.2020 - 25.10.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nedodržaním stanovených rozpočtových cieľov vyššie uvedených výdavkov v rozpočtovom období roku 2018 spolu v sume 47 058,- eur obec porušila ustanovenie § 12 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keď nesledovala v priebehu tohto rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby nevykonávala zmeny vo svojom rozpočte.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nesprávnym vykazovaním príjmov z finančných operácií v sume 75 072,78 eur a kapitálových výdavkov v sume nižšej o 75 072,78 eur vo FIN 1-12 za rok 2017 obec konala v rozpore s § 1 opatrenia č. MF/18977/2015-31, v zmysle ktorého informáciami z účtovníctva a údajmi potrebnými na účely hodnotenia plnenia rozpočtu predkladaných subjektami verejnej správy sú informácie a údaje uvedené vo finančných výkazoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/21513/2012-31, MF/21513/2012-31
Kontrolou finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 bolo zistené, že výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2018 bol vyčíslený v nesprávnej sume. Dôvodom bolo vykazovanie nesprávnej sumy bežných príjmov v sume 1 350 966,71 eur a príjmových finančných operácií v sume 300 287,36 eur v tomto schválenom dokumente obce. Správne sumy vrátane správneho výsledku rozpočtového hospodárenia sa uvádzajú v tabuľke č. 1 a 2. Záverečný účet za rok 2018 obsahoval nesprávne údaje o plnení rozpočtu, čo nebolo v súlade s § 16 ods. 5 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Preverením bolo preukázané, že obec vo FIN 5-04 k 31.12.2018 a k 31.12.2019 obec samostatne nevykazovala zábezpeky za rok 2018 v sume 17 095,04 eur a za rok 2019 v sume 17 233,56 eur. Nesprávnym vykazovaním spolu v sume 34 328,60 eur obec nekonala podľa § 1 opatrenia č. MF/017353/2017-352, podľa ktorého Informáciami z účtovníctva a údajmi potrebnými na hodnotenie plnenia rozpočtu predkladaných subjektami verejnej správy sú informácie a údaje uvedené vo finančných výkazoch.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Obec k záväzkom týkajúcich sa návratných zdrojov financovania (479 – Ostatné dlhodobé záväzky, 461 – Bankové úvery dlhodobé) mala vyhotovené inventúrne súpisy, ktoré neobsahovali deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná, a deň skončenia inventúry, čím obec konala v rozpore s § 30 ods. 2 písm. b) zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventúrny súpis zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva a musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti. V predmetných inventúrnych súpisoch obec neporovnávala stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve, čím nekonala podľa § 30 ods. 3 tohto zákona. Zároveň konala v rozpore s § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve. Výsledky preverenia inventarizácie neboli natoľko významné, aby spochybňovali spoľahlivosť údajov o vykázaných návratných zdrojoch financovania v účtovných a finančných výkazoch. NKÚ SR spoľahlivosť vybraných účtov pasív z hľadiska úplností, vlastníctva, ocenenia a zverejnenia vyhodnotil ako spoľahlivé.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Nesprávnym triedením splátok istiny úveru v sume 98 318,88 eur a súvisiacich úhrad úrokov v sume 14 097,49 eur obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových opatreniach územnej samosprávy a § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Nesprávnym triedením výdavkov obec nepostupovala podľa opatrenia č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V rokoch 2017 až 2019 obec úver zo ŠFRB účtovala v účtovej skupine 47 – Dlhodobé záväzky, a to na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky a dva bankové úvery dlhodobé v účtovej skupine 46 – Dlhodobé bankové úvery, o ktorých účtovala na účte 461 – Bankové úvery dlhodobé v sumách uvedených v tabuľke č. 7. Uvedené záväzky v danom období v súvahe k 31.12. nevykazovala ako krátkodobé a dlhodobé záväzky, podľa dohodnutej doby splatnosti a zostatkovej doby splatnosti. Nesprávnym vykazovaním konala v rozpore s ustanovením § 2 ods. 3 opatrenia č. MF/25755/2007-31, podľa ktorého sa záväzky v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobého záväzku, ktorého splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazuje v súvahe ako krátkodobý záväzok. Zároveň obec nekonala v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve. Na preverených účtoch mala obec vytvorenú analytickú evidenciu v súlade s postupmi účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 432/2002 Z.z.
Obec v poznámkach za rok 2019 nesprávne uviedla sumu splatenej istiny krátkodobého bankového úveru v sume 4 000,00 eur, ale v skutočnosti v roku 2019 z neho splatila len 2 000,00 eur. Nesprávnym vykazovaním tohto záväzku vyplývajúceho zo splácania istiny návratného zdroja financovania v poznámkach obec nekonala podľa § 18 ods. 5 zákona o účtovníctve. Zároveň tým nekonala podľa § 3 ods. 1 opatrenia č. MF/25755/2007-31, podľa ktorého poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Obec v celom preverovanom období nekonala podľa § 2 ods. 3 uvedeného opatrenia, pretože v súvahe nevykazovala záväzky (splátky istín v budúcom roku) podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Pretože časť dlhodobého záväzku ktorého splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazuje v súvahe ako krátkodobý záväzok. V súvahe k 31.12.2016 mala obec vykazovať splátku istiny splatnú do 31.12.2017 v sume 43 196,09 eur, v súvahe k 31.12.2017 mala obec podľa doby splatnosti do 31.12.2018 ako krátkodobé záväzky vykazovať splátky istiny v sume 50 648,15 eur a v súvahe k 31.12.2018 (splatnosť istiny do 31.12.2019) to malo predstavovať sumu 65 437,51 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
V roku 2017 obec nezapojila do svojho rozpočtu bankový úver v sume 75 072,78 eur, tzn., že vo FIN 1-12 k 31.12.2017 tento bankový úver nevykazovala. Taktiež v roku 2019 krátkodobý bankový úver zapojila do svojho rozpočtu v nižšej sume o 2 000,00 eur. Obec v rokoch 2017 a 2019 návratné zdroje financovania v príjmových finančných operáciách vo FIN 1-12 nevykazovala, resp. vykazovala nesprávne. Nesprávnym vykazovaním FIN 1-12 obec konala v rozpore s § 1 opatrenia č. MF/17353/2017-352, v zmysle ktorého informáciami z účtovníctva a údajmi potrebnými na účely hodnotenia plnenia rozpočtu predkladaných subjektami verejnej správy sú informácie a údaje uvedené vo finančných výkazoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Janík

IČO
00324256
Sídlo
Janík 135, 04405 Janík
Kontrolované obdobie
roky 2017 – 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
12.08.2020 - 10.11.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec tvorbou rezervného fondu pri dosiahnutí schodku rozpočtového hospodárenia za roky 2018 a 2019, nepostupovala v súlade s § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Zároveň bol porušený § 15 ods. 1 písm. c) citovaného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Hlavný kontrolór obce v kontrolovanom období nesledoval počas roka stav a vývoj dlhu obce, čím nepostupoval podľa ustanovenia § 17 ods. 15 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého hlavný kontrolór obce sleduje počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu obce. Dosiahnutie hranice celkovej sumy dlhu podľa vyššie uvedeného zákona, je hlavný kontrolór obce povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou predložených inventúrnych súpisov z inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018 a 31.12.2019 bolo zistené, že neobsahovali podpisový záznam zodpovednej osoby za príslušný druh majetku a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, resp. za vykonanie inventarizácie, čo nebolo v súlade s ustanovením § 30 ods. 2 písm. e) a i) zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventúrny súpis zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva a musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v poznámkach IÚZ v každom roku kontrolovaného obdobia neuvádzal v tabuľke č. 8 sumu záväzkov po lehote splatnosti a v poznámkach IÚZ k 31.12.2019 v tabuľke č. 15 nevykázal sumu bankového úveru prijatého na zabezpečenie predfinancovania spoločného programu SR a EÚ, čím nepostupoval v súlade s § 3 opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31, podľa ktorého sa poznámky zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Zároveň nebolo dodržané ustanovenie § 4 ods. 2 a § 18 ods. 5 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že informácie vo finančnom výkaze FIN 6-04 k 31.12. každého roka kontrolovaného obdobia nevykázal správne, nepostupoval v súlade s opatrením č. MF/18977/2015-31 v znení opatrenia č. MF/010711/2016-31 a opatrením MF SR č. MF/017353/2017-352, ktorými sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Kontrolovaný subjekt nedodržal povinnosť stanovenú v § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite, overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti – každého právneho úkonu alebo iného úkonu majetkovej povahy so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 tohto zákona (na šiestich prípadoch v celkovej sume 2 207 868,24 eur). Zároveň tým nebolo dodržané ustanovenie § 2 písm. b) vyššie uvedeného zákona, podľa ktorého sa finančnou kontrolou zabezpečuje overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu a až do ich konečného vysporiadania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z., 357/2015 Z. z.
Tým, že hlavný kontrolór obce v kontrolovanom období nepredkladal správy o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí a zároveň tým, že obecnému zastupiteľstvu nepredkladal najmenej raz ročne správu o svojej kontrolnej činnosti po uplynutí kalendárneho roka – kontrolovaným subjektom nebolo preukázané ich predkladanie uvedením týchto informácií v zápisnici z rokovania obecného zastupiteľstva, nebol dodržaný § 18f ods. 1 písm. d) a písm. e) zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 369/1990 Zb.

Obec Kamenný Most

IČO
00047244
Sídlo
Kamenný Most 29, 94358 Kamenný Most
Kontrolované obdobie
roky 2017 – 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
14.06.2020 - 08.12.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec v roku 2018 a 2019 vykonávala zmeny rozpočtu po ukončení rozpočtového roka. Obec týmto nepostupovala v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého príslušný orgán obce vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec pri usporiadaní prebytku rozpočtu za rok 2017 vylúčila z prebytku prijaté zábezpeky na bytovky v sume 14 330,00 eur a fond prevádzky, údržby a opráv v sume 6 515,93 eur. Tým, že obec z prebytku rozpočtu za rok 2017 nevylúčila nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu v sume 10 000,00 eur, nepostupovala v zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej správy. OcZ nerozhodovalo o použití prebytku rozpočtu po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov vo výške 10 000,00 eur, čím obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 16 ods. 8 uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec pri usporiadaní prebytku rozpočtu za rok 2018 mala vylúčiť z prebytku nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu v sume 39 075, 62 eur. Obec nepostupovala v zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keď z prebytku rozpočtu za rok 2018 vylúčila prijaté zábezpeky na bytovky v sume 14 600,00 eur a fond prevádzky, údržby a opráv v sume 9 748,47 eur, čo predstavovalo spolu 24 348,47 eur. Tým, že OcZ nerozhodovalo o použití prebytku rozpočtu po odpočítaní nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov vo výške 39 075,62 eur, obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 16 ods. 8 uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec v ZÚ za rok 2019 odpočítala od rozdielu celkových príjmov a celkových výdavkov nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2018 zo štátneho rozpočtu v sume 39 075,62 eur, ktoré mali byť vylúčené z prebytku rozpočtu obce za rok 2018. OcZ nepotvrdilo spôsob financovania schodku rozpočtu za rok 2019 pri prerokúvaní ZÚ obce, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ustanovením § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Tým, že obec nemala vytvorený analytický účet pre rezervný fond obce, nepostupovala v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. r) opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 a v súlade s ustanovením § 40 ods. 3 uvedeného opatrenia, podľa ktorého v účtovnej jednotke, ktorou je obec, sa na samostatnom analytickom účte účtujú prostriedky peňažných fondov. Obec zároveň nepostupovala v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31
Obec nesprávnym vyčíslením sumy ročných splátok vrátane úhrady výnosov bankového úveru a úverov zo ŠFRB za roky 2017, 2018 a 2019 uvedených v záverečných účtoch obce za všetky tri roky, nepostupovala v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Preverením účtovných dokladov súvisiacich so splátkami istín návratných zdrojov financovania bolo zistené, že obec v rokoch 2017 – 2019 pri triedení výdavkových finančných operácií nesprávne uplatnila ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 v celkovej sume 91 210,60 eur. Splátky istiny bankového úveru a úverov poskytnutých zo ŠFRB boli nesprávne triedené na podpoložke 811003. V prípade bankového úveru mali byť splátky istiny v sume 25 020,00 eur zatriedené na podpoložke 821005 a pri úveroch poskytnutých zo ŠFRB mali byť splátky istiny v sume 66 190,60 eur zatriedené na podpoložke 821007. Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ustanovením § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a taktiež s ustanovením § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Obec nepostupovala taktiež v súlade s ustanovením § 1 ods. 3 opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Kontrolou účtovných dokladov týkajúcich sa splácania úrokov návratných zdrojov financovania bolo zistené, že obec v období rokov 2017 – 2019 pri triedení výdavkov nesprávne uplatnila ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 v celkovej sume 16 187,79 eur. Splátky úrokov týkajúce sa bankového úveru v sume 1 279,39 eur, kontrolovaný subjekt nesprávne triedil na podpoložku 651003, pričom správne mali byť triedené na podpoložke 651002. Pri úveroch poskytnutých zo ŠFRB obec nesprávne triedila splátky úrokov v sume 14 908,40 eur na podpoložku 651002. Splátky zaplatených úrokov mali byť pri úveroch poskytnutých zo ŠFRB správne zatriedené na podpoložku 651003. Kontrolovaný subjekt týmto nepostupoval v súlade s ustanovením § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a taktiež s ustanovením § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Obec nepostupovala taktiež v súlade s ustanovením § 1 ods. 3 opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Tým, že obec v období rokov 2017 – 2019 vykazovala fond prevádzky, údržby a opráv na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky, nepostupovala v súlade s ustanovením § 55 ods. 11 a § 40 ods. 3 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31. Zároveň obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31
Kontrolou inventúrnych súpisov z inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12. kontrolovaného obdobia bolo zistené, že inventúrne súpisy za celé kontrolované obdobie neobsahovali deň začatia inventúry a deň skončenia inventúry, čím obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 30 ods. 2 písm. b) zákona o účtovníctve. Obec zároveň nepostupovala v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec nemala vytvorený analytický účet k účtu 461 – Bankové úvery, na ktorom účtovala o bankovom úvere, ktorý prijala v roku 2014 a taktiež nemala vytvorenú analytiku k účtu 479 – Ostatné dlhodobé záväzky, na ktorom účtovala o úveroch poskytnutých zo ŠFRB v roku 2006 a 2011. V dôsledku toho obec neúčtovala samostatne o krátkodobej a dlhodobej časti záväzkov podľa dohodnutej doby splatnosti a zostatkovej doby splatnosti. Týmto obec nepostupovala v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Kontrolou bolo zistené, že obec uložila do registra účtovných závierok prostredníctvom informačného systému RIS.SAM súvahu a výkaz ziskov a strát za rok 2018 dňa 14.02.2019, pričom termín na predloženie bol stanovený do 05.02. nasledujúceho účtovného obdobia. Obec týmto nepostupovala v zmysle ustanovenia § 1 ods. 3 písm. a) opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Tým, že obec za roky 2017 – 2019 nesprávne vykázala údaje v súvahe k 31.12. kontrolovaného obdobia, nepostupovala v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 a 3 opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31, v nadväznosti na ustanovenie § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/25755/2007-31, MF/25755/2007-31
Kontrolovaný subjekt tým, že v poznámkach k individuálnej účtovnej závierke nevyplnil v tabuľke č. 15 za rok 2019 žiadne údaje a v tabuľke č. 8 a 9 za roky 2017 – 2019 uviedol nesprávne údaje, nepostupoval v súlade s ustanovením § 3 opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31, podľa ktorého sa poznámky zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Zároveň nebolo dodržané ustanovenie § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve v nadväznosti na ustanovenie § 18 ods. 5 uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., MF/25755/2007-31
Kontrolou bolo zistené, že v troch prípadoch, kedy neboli kontrolou zistené nedostatky, vypracovala HK z kontroly návrh čiastkovej správy. Obec týmto nepostupovala v súlade s ustanovením § 22 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Kontrolou bolo zistené, že dátum uvedený na doklade súvisiacom s finančnou operáciou bol dátum, kedy sa vytlačil účtovný doklad z počítačového systému. Osoba zodpovedná za účtovný prípad a jeho zaúčtovanie dátum na účtovnom doklade opravila zatrením a prepísala, bez uvedenia osoby, ktorá opravu vykonala. Obec týmto nepostupovala v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole a audite.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Tým, že obec nevykazovala vo finančných výkazoch FIN 1-12, FIN 4-04, FIN 5-04 a FIN 6-04 v rokoch 2017 – 2019 správne údaje, nepostupovala v súlade s opatrením MF SR č. MF/18977/2015-31 v znení opatrenia MF SR č. MF/010711/2016-31 a opatrením MF SR č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť

Obec Kočín - Lančár

IČO
00312657
Sídlo
Kočín 4, 92204 Kočín-Lančár
Kontrolované obdobie
roky 2017 – 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
11.06.2020 - 26.11.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V roku 2019 nebol zostavený programový rozpočet obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Vykonaním jedného rozpočtového opatrenia v roku 2019 nad rámec právomoci starostu obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 583/2004 Z.z.
Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2018 nebolo uzatvorené výrokom v zmysle zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nesprávnym vyčíslením prebytku hospodárenia obce za rok 2017, keď z prebytku rozpočtu obce boli vylúčené nevyčerpané prostriedky v sume nižšej o 351,11 eur ako bola skutočnosť
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zmeny v príjmovej časti rozpočtu neboli vykonávané v priebehu roka podľa skutočného stavu (navýšenie podielových daní, príjmy z grantov a dotácií, získanie úveru v roku 2018)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Dodatočné úpravavy rozpočtu obce v rokoch 2017 – 2019 na jeho skutočné plnenie na konci rozpočtového roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Uvádzanie neúplných a nesprávnych údajov o dlhových nástrojoch vo FIN 5-04 v rokoch 2017 - 2019 v položke ostatné nebankové pôžičky, dodávateľský úver, zábezpeky, municipálny úver a úver ŠFRB
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 291/2002 Z.z., MF/21513/2012-31
Z predloženej dokumentácie nebolo preukázané, že v priebehu rozpočtových rokov bol sledovaný a vyhodnocovaný vývoj dlhu obce, výška dlhu a splátok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Stav a vývoj dlhu nebol v roku 2019 sledovaný z pozície kontrolného orgánu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zistený inventarizačný rozdiel na AU 479002 Zábezpeky vo výške 222,32 eur a na AU 479001 Ostatné dlhodobé záväzky splatné do jedného roka vo výške 57,12 eur za rok 2018 a 57,72 eur za rok 2019 nebol zaúčtovaný do obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Vykázanie nesprávnej sumy dlhodobých záväzkov splatných do jedného roka z úveru ŠFRB za roky 2017 a 2018.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
V účtovom rozvrhu obce za rok 2018 nebol zavedený analytický účet potrebný na zaúčtovanie uhradených úrokov z municipálneho úveru v 12/2018.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Nesprávne zaúčtovanie úrokov z úveru ŠFRB a bankového úveru v roku 2018 v sume 36,20 eur a v roku 2019 v sume 264,72 eur na správne nákladové účty ako aj istiny z úveru ŠFRB vo výške 128,45 eur v roku 2019
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
O pohybe finančných prostriedkov z bankového účtu obce na úverový účet, resp. na účet ŠFRB, určených na úhradu istiny, nebolo účtované prostredníctvom účtu 261 Peniaze na ceste
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Pri zmluve o municipálnom úvere v roku 2018 nebola vykonaná základná finančná kontrola.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Súvaha a výkaz ziskov a strát za rok 2018 boli do RIS.SAM vložené 06.02.2018
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Poznámky k účtovnej závierke neobsahovali správne a úplné údaje, keď v textovej časti poznámok za rok 2017 boli zábezpeky vo výške 6 038,34 eur podľa doby splatnosti nesprávne uvedené ako krátkodobé záväzky a podľa zostatkovej doby splatnosti ako záväzky so splatnosťou do jedného roka. Zároveň v tabuľke č. 8 za rok 2017 boli zábezpeky nesprávne uvedené ako záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka na riadku 02 danej tabuľky. Zároveň tabuľka č. 15 o výške dlhu obce bola vypracovaná len za rok 2017 a za roky 2018 a 2019 nebola súčasťou poznámok k účtovnej závierke
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/25755/2007-31, MF/25755/2007-31, 431/2002 Z.z.
Nesprávne vykazovanie dlhodobých a krátkodobých záväzkov charakteru návratných zdrojov financovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Uvedenie neúplných a nesprávnych informácií vo finančných výkazoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 291/2002 Z.z., MF/21513/2012-31
Nesprávne zatriedenie výdavkov na RPP v roku 2018 v sume 103,32 eur a v roku 2019 v sume 189,17 eur.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Náklady vo výške 1 015,70 eur, týkajúce sa deviatich faktúr, boli účtované do obdobia ktorého sa netýkali.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V súvahe, časť Poznámky za rok 2017 neboli v dlhodobých záväzkoch zahrnuté finančné zábezpeky z nájmu, ale boli vyčíslené v krátkodobých záväzkoch. Municipálny úver v roku 2018 bol uvedený v sume o 1,00 eur vyššej ako bola skutočnosť. V Poznámkach k 31.12.2019 nebola vyčíslená krátkodobá časť istiny bankového úveru v sume 2 000,00 eur uhradená v roku 2019.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Návrhy plánov kontrolnej činnosti za roky 2017 – 2019 boli vypracované a predložené OcZ len jedenkrát za rok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za roky 2017 – 2019 neboli predkladané OcZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Pri úverovej zmluve uzatvorenej v roku 2018 o poskytnutí municipálneho úveru nebola vykonaná základná finančná kontrola.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 357/2015 Z. z.

Obec Krivosúd - Bodovka

IČO
00311723
Sídlo
Krivosúd - Bodovka 88, 91311 Krivosúd-Bodovka
Kontrolované obdobie
roky 2017 – 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
16.06.2020 - 29.11.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

1. Neuplatňovanie programového rozpočtu obce nebolo vo všetkých rokoch kontrolovaného obdobia schválené obecným zastupiteľstvom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
2. Rozpočty obce na roky 2017, 2018 a 2019 neobsahovali údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 493/2011 Z.z.
3. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2019 – 2021 nebolo vypracované.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
4. V kontrolovanom období boli zmeny rozpočtu vykonávané bez predchádzajúceho schválenia obecným zastupiteľstvom a ani nebol obecným zastupiteľstvom určený rozsah, v akom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 369/1990 Zb.
5. Kontrolou bolo zistené, že v kontrolovanom období obec neviedla operatívnu evidenciu o vykonaných zmenách rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
6. V záverečných účtoch obce v časti o stave a vývoji dlhu chýbali úplné údaje o stave dlhu, výpočet a vývoj dlhu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2017 nebolo vypracované.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
8. Dodatok č. 1 z 25.05.2011 k zmluve o úvere a zmluva o úvere č. 04/008/19 neboli zverejnené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
9. Pred prijatím návratných zdrojov financovania v roku 2019 nebolo hlavným kontrolórom obce preverené dodržanie podmienok pre ich prijatie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
10. V rokoch 2017 – 2019 hlavný kontrolór nesledoval počas roka stav a vývoj dlhu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
11. Nesprávne vykázanie dlhodobej a krátkodobej časti dlhodobých záväzkov charakteru návratných zdrojov financovania v účtovných závierkach.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, MF/25755/2007-31, 431/2002 Z.z.
12. Formálne vykonanie inventarizácie, keď súčasťou dokladovej inventúry neboli vo viacerých prípadoch doklady preukazujúce skutočný stav niektorých záväzkov a keď inventúrne súpisy neobsahovali deň začatia inventúry a deň skončenia inventúry, inventúrne súpisy neboli podpísané inventarizačnou komisiou a inventarizáčné zápisy neboli vypracované.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
13. Finančné zábezpeky na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného a úhrad spojených s užívaním nájomných bytov neboli vedené na osobitnom bankovom účte.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
14. Účtovné doklady v 15 prípadoch neobsahovali dátum vyhotovenia účtovného dokladu, podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad a podpis osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie a v jednom prípade na účtovnom doklade chýbal podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
15. Poznámky k účtovným závierkam v niektorých častiach neobsahovali správne a úplné informácie o úvere zo ŠFRB, bankových úveroch a finančných zábezpekách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., MF/25755/2007-31
16. Nevykázanie prijatých a vrátených zábezpek vo finančných výkazoch a predloženie nesprávnych informácií o stave niektorých dlhových nástrojov vo finančných výkazoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/21513/2012-31, 291/2002 Z.z.
17. Nesprávne zatriedenie a priradenie niektorých podpoložiek ERK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42, MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
18. Základná finančná kontrola v súvislosti s návratnými zdrojmi financovania nebola v štyroch prípadoch vykonaná.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
19. Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2018 a na 1. polrok 2019 neboli vypracované.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Krpeľany

IČO
00316750
Sídlo
Štefánikova 138/7, 03854 Krpeľany
Kontrolované obdobie
roky 2017 – 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
22.06.2020 - 25.10.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Preverením vykonaných zmien rozpočtu bolo obci preukázané, že vykonané zmeny rozpočtu: ? v bežných príjmoch na položke príjem za reklamu v sume 400,00 eur ? príjmových finančných operácií v položke fond opráv v sume 2 780,82 eur ? presunu prostriedkov z položky – z rezervného fondu obce komunikácie na položku z rezervného fondu obce ŠFRB príjmových finančných operácií v sume 36 946,46 eur. uvedené v rozpočtovom opatrení č. CZ 4/2017 zo 14.11.2017 a dve zmeny vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu za rok 2017 a 2018, ktoré súviseli s rekonštrukciou: ? športového domu obce v sume 9 011,94 eur (rok 2017) ? hygienických zariadení materskej školy obce v sume 14 477,75 eur neschválil príslušný orgán obce, čím nebol dodržaný § 14 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého mal tieto zmeny mimo zmien poskytnutých účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu schvaľovať orgán obce príslušný podľa zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v rozpočtovom období rokov 2017 a 2018 neviedla operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu tohto obdobia, čím nepostupovala podľa § 14 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého takúto evidenciu mala viesť. V preverovanom období roku 2019 sa tento nedostatok už nevyskytoval
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou finančného výkazu FIN 1-12 bolo zistené, že výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2017 v záverečnom účte bol vyčíslený v nesprávnej sume. Dôvodom bolo vykazovanie nesprávnej sumy bežných príjmov, bežných výdavkov a príjmových finančných operácií. Záverečný účet za rok 2017 obsahoval nesprávne údaje o plnení rozpočtu, čo nebolo v súlade s § 16 ods. 5 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Údaje o stave a vývoji dlhu obce, uvedené v záverečnom účte za rok 2017, neboli v súlade s § 16 ods. 5 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Vykazované konečné zostatky na týchto účtoch v súvahe k poslednému dňu účtovného obdobia 2017 neboli zhodné so začiatočnými stavmi predmetných účtov k prvému dňu bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia, čím obec nedodržala § 16 ods. 12 zákona o účtovníctve. V roku 2019 sa tento nedostatok v účtovníctve obce už nevyskytoval
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrny zápis vyhotovila inventarizačná komisia obce na sumu 757 136,00 eur, tzn., že inventarizačná komisia neoverovala skutočný stav úveru zo ŠFRB, ale len formálne vykonala inventarizáciu podľa údajov hlavnej knihy k 31.12.2017. Tým obec v uvedenom období nepostupovala v súlade s § 29 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedal skutočnosti. Zároveň z tohto dôvodu bolo účtovníctvo v účtovnom období roku 2017 nepreukázateľné podľa § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Nesprávnym triedením splátok istiny úveru a súvisiacich úhrad úrokov obec nepostupovala v súlade s § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Zároveň nedodržala ustanovenie § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a nesprávnym triedením výdavkov obec nepostupovala v súlade s opatrením č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. V roku 2018 a 2019 si obec nesprávne uplatňovanie ekonomickej klasifikácie pri triedení výdavkov predchádzajúceho obdobia opravila, pričom úhradu úrokov zaúčtovala na podpoložku 651003 – Splácanie úrokov v tuzemsku, subjektu verejnej správy a splátky istiny na podpoložku 821007 – Splácanie tuzemskej istiny z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci dlhodobých. Úver zo ŠFRB obec účtovala v účtovej skupine 47 – Dlhodobé záväzky, a to na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky, ktorý analyticky členila na krátkodobé a dlhodobé záväzky, podľa dohodnutej doby splatnosti a zostatkovej doby splatnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Tým, že obec nesprávne účtovala o dlhodobých záväzkoch k 31.12.2017 nedodržala ustanovenie § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky. Zároveň tým nedodržala ustanovenie § 8 ods. 1 uvedeného zákona, podľa ktorého bola obec povinná viesť účtovníctvo správne, úplne a zrozumiteľne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Nesprávne vykazovanie v účtovných výkazoch bolo v rozpore s ustanovením § 17 ods. 8 a 9 zákona o účtovníctve, podľa ktorých je účtovná jednotka povinná uvádzať v účtovnej závierke informácie podľa stavu ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje a informácie v účtovnej závierke musia byť pre používateľa užitočné, posudzované z hľadiska ich významnosti a musia byť zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Informácia sa považuje za významnú, ak jej chybné uvedenie v účtovnej závierke ovplyvnilo úsudok alebo rozhodovanie používateľa
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Neoverením súladu pripravovaných finančných operácií s rozpočtom obce, došlo k porušeniu § 6 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite, podľa ktorého finančná kontrola sa vykonáva ako základná finančná kontrola, administratívna finančná kontrola a finančná kontrola na mieste. Obec zároveň nedodržala ustanovenia § 7 ods. 1 a § 8 ods. 1 tohto zákona, podľa ktorých je orgán verejnej správy povinný vykonať základnú finančnú kontrolu. V roku 2019 obec tento nedostatok odstránila a finančnú kontrolu na dokladoch týkajúcich sa návratných zdrojov financovanie vykonávala
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z., 357/2015 Z. z., 357/2015 Z. z.
Obec v roku 2017 v poznámkach nesprávne uviedla sumu záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania podľa § 18 ods. 5 zákona o účtovníctve. Zároveň tým nezostavila poznámky podľa ustanovenia § 3 ods. 1 opatrenia č. MF/25755/2007-31, podľa ktorého poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec v roku 2017 nekonala v súlade s ustanovením § 2 ods. 3 uvedeného opatrenia, pretože v súvahe nevykazovala splátky istiny zo ŠFRB ako krátkodobé záväzky, ktorých splatnosť nebola dlhšia ako jeden rok. Za roky 2018 a 2019 obec časť dlhodobých záväzkov, ktorých splatnosť nebola dlhšia ako jeden rok vykazovala v súvahe ako krátkodobé, čím konala v súlade s týmto opatrením.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
V troch prípadoch bolo obci preukázané, že pred vykonanou úhradou kapitálových výdavkov podľa vystavených faktúr dodávateľmi č. DF2017/523 zo 14.12.2017, DF2018/319 z 31.08.2018 a č. DF2018/294 z 01.10.2018 spolu v sume 23 489,69 eur bola vykonaná základná finančná kontrola len formálne (nedostatky sa uvádzajú v bode 1 tohto protokolu o výsledku kontroly), čím obec nepostupovala podľa § 6 ods. 4 písm. a) zákona o finančnej kontrole a audite, podľa ktorého subjekt verejnej správy finančnou kontrolou overuje v súlade s cieľmi podľa ods. 3 a podľa povahy každej finančnej operácie alebo jej časti, jej súlad s rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.

Obec Lipová

IČO
00309044
Sídlo
Lipová 203, 94102 Lipová
Kontrolované obdobie
roky 2017 – 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
14.06.2020 - 29.11.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec v rokoch 2017 a 2018 vykonávala po 31. auguste príslušného rozpočtového roka také zmeny rozpočtu, ktorými sa zvýšil schodok rozpočtu obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec z prebytku rozpočtu nevylúčila nevyčerpané účelovo určené prostriedky z Európskeho sociálneho fondu na podporu opatrovateľskej služby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V rámci hodnotenia dodržania pravidiel používania návratných zdrojov financovania v záverečných účtoch za roky 2017 a 2018 obec pri vyčíslení zadlženia k 31.12. a pri vyčíslení podielu sumy splátok návratných zdrojov financovania neuviedla správne informácie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Hlavní kontrolóri obce v kontrolovanom období nesledovali počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec neuviedla v poznámkach správne a úplné údaje týkajúce sa návratných zdrojov financovania (tabuľka č. 15)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Lopašov

IČO
00309702
Sídlo
Lopašov 36, 90863 Lopašov
Kontrolované obdobie
roky 2017 – 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
16.06.2020 - 15.11.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou upraveného rozpočtu a skutočného čerpania rozpočtovaných príjmových finančných operácií v roku 2017 a 2018 bolo zistené, že tieto boli prekročené. To znamená, že boli čerpané nad rámec upraveného rozpočtu, čím nebolo dodržané ustanovenie § 12 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého obec hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Návrh rozpočtu na rok 2017 nebol zverejnený na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred jeho schválením v OZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Schválený finančný rozpočet na rok 2017 obsahoval schválený rozpočet na roky 2018 a 2019, ale neobsahoval aj schválený rozpočet a očakávanú skutočnosť za rok 2016 a skutočné plnenie za roky 2015 a 2014. Uvedené údaje neobsahoval ani rozpočet schválený na rok 2018.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 493/2011 Z.z.
Obec v roku 2017 nesprávne vyplnila údaj za bežné výdavky schváleného rozpočtu vo FIN 1-12 cez RIS.SAM.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/21513/2012-31, 583/2004 Z.z.
Údaje o stave a vývoji dlhu obce, uvedené v záverečnom účte za roky 2017 – 2019, neboli v súlade s § 16 ods. 5 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Tabuľka č.15 v tabuľkovej časti poznámok k účtovnej závierke k 31.12.2017 a k 31.12.2019 obsahovala nesprávne údaje o výške nesplatenej istiny úveru ŠFRB
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 639/2007 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Vo finančnom výkaze FIN 6-04 boli v roku 2018 a 2019 vykázané nesprávne údaje o zostatku úveru zo ŠFRB a údaje o záväzkoch po lehote splatnosti.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 291/2002 Z.z.
HK nevypracovával polročné plány kontrolnej činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
HK nevypracovával správy o kontrolnej činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Malá Domaša

IČO
00332534
Sídlo
Malá Domaša 106, 09402 Malá Domaša
Kontrolované obdobie
roky 2017 – 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
10.06.2020 - 03.11.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou návrhov rozpočtu bolo zistené, že rozpočet obce za rok 2017, za rok 2018 a za rok 2019 obsahoval len návrh rozpočtu na bežný rozpočtový rok a nebol zostavený ako viacročný rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky. Zároveň návrhy rozpočtu neobsahovali údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky .
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 493/2011 Z.z., 583/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že druhá zmena rozpočtu, ktorá bola v časti finančných operácií vykonaná po termíne 31.08.2017 mala dopad na zvýšenie schodku obce o sumu 90 428,69 eur oproti upravenému rozpočtu zo 04.08.2017, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 14 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého obec môže po termíne 31.08. vykonávať v priebehu rozpočtového roka len také zmeny rozpočtu, ktorými sa nezvýši schodok rozpočtu obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou zápisníc a uznesení z ObZ bolo zistené, že záverečný účet za rok 2017 bol prerokovaný ObZ a následne schválený ešte pred uplynutím 15 dňovej lehoty na jeho pripomienkovanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
V dôsledku nesprávneho vyčíslenia výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2017 a 2018, ObZ nepotvrdilo pri prerokovávaní záverečného účtu spôsob vysporiadania schodku v priebehu roka z návratných zdrojov financovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec návratné zdroje financovania každoročne použila na úhradu časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu a tieto do konca rozpočtového roka nesplatila z príjmov bežného rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Prekročením ukazovateľa dlhu splátok o 4,59 % v roku 2019 obec nesledovala v priebehu rozpočtového roka vývoj splátok podľa odseku 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Zároveň obec k 31.12.2019 neplnila podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania v zmysle § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Z uvedených údajov v záverečných účtoch za roky 2017 - 2019 (časť prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.) nebolo zrejmé, či obec dodržala pravidlá pri použití návratných zdrojov financovania v zmysle § 17 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, čím uvedené informácie z hľadiska úplnosti neboli v súlade s § 16 ods. 5 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Hlavná kontrolórka v siedmich prípadoch v rokoch 2017 – 2019 nepreverila dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V dôsledku nesprávneho uplatňovania ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie pri triedení finančných operácii a nerozpočtovaním čerpania a splácania kontokorentného úveru, kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 690/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec za roky 2017 – 2019 nepredložila dokladovú inventúru záväzkov z dôvodu, že tieto neinventarizovala.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou 12 úverových zmlúv v celkovej sume 748 728,63 eur bolo zistené, že obec pri ich uzatvorení v rokoch 2017 - 2019 nevykonala základnú finančnú kontrolu, čím nepostupovala v zmysle § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite, podľa ktorého je orgán verejnej správy povinný overovať súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 citovaného zákona, pričom finančnou operáciou je aj právny úkon. Základná finančná kontrola nebola vykonaná ani na preverených účtovných dokladov týkajúcich sa návratných zdrojov financovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Tým, že kontrolovaný subjekt nedodržal postupy účtovania v rokoch 2017 – 2019, nepostupoval v súlade s opatrením o postupoch účtovania a s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 419/2007 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec neuviedla v poznámkach za rok 2017, 2018 a 2019 správne a úplne údaje, čím nepostupovala v zmysle § 3 opatrenia k individuálnej účtovnej závierke a tiež s § 18 ods. 5 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 639/2007 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec nepostupovala v súlade s § 1 ods. 1 opatrenia MF SR k predkladaniu informácií z účtovníctva, keď vo finančných výkazoch FIN 1-12, FIN 4-04, FIN 5-04 a FIN 6-04 vykázala v rokoch 2017 – 2019 nesprávne informácie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 375/2012 Z.z.
Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly č. 4/2018 nebola prerokovaná ObZ, čo bolo v rozpore s § 18f ods. 1 písm. d) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého hlavný kontrolór predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo ObZ na jeho najbližšom zasadnutí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Maršová - Rašov

IČO
00648213
Sídlo
Maršová - Rašov 2, 01351 Maršová-Rašov
Kontrolované obdobie
roky 2017 – 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
29.06.2020 - 29.11.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec v rokoch 2017 a 2018 nekonala v súlade s § 2 ods. 3 opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31 , pretože v súvahe nevykazovala splátky istiny ako krátkodobé záväzky, ktorých splatnosť nebola dlhšia ako jeden rok. Obec zároveň nedodržala § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Obec v rokoch 2017 a 2018 nekonala v súlade s § 2 ods. 3 opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31 , pretože v súvahe nevykazovala splátky istiny ako krátkodobé záväzky, ktorých splatnosť nebola dlhšia ako jeden rok. Obec zároveň nedodržala § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Ochodnica

IČO
00314153
Sídlo
Ochodnica 121, 02335 Ochodnica
Kontrolované obdobie
roky 2017 – 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
20.07.2020 - 28.10.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec k 31.12.2017 nesprávne triedila splátky istiny z bankového úveru
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec za roky 2017 až 2019 nesprávne triedila úroky zo ŠFRB.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec v rokoch 2018 a 2019 dlhodobé záväzky zo ŠFRB nečlenila na krátkodobé a dlhodobé podľa dohodnutej doby splatnosti a zostatkovej doby splatnosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Orechová

IČO
00325546
Sídlo
Orechová 73, 07251 Orechová
Kontrolované obdobie
roky 2017 – 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
02.07.2020 - 24.11.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec schválila rozpočtovým opatrením z 30.09.2017 navýšenie príjmových finančných operácií, čím postupovala v rozpore s ustanovením § 14 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy podľa ktorého môže obec vykonať rozpočtové opatrenia uvedené v ods. 2 písm. d) (povolené prekročenie a viazanie finančných operácií) do 31. augusta príslušného rozpočtového roka. Rozpočtovým opatrením došlo k prehĺbeniu schodku rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec upravila výsledok hospodárenia v rozpore s § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keď z výsledku hospodárenia nevylúčila finančné operácie. Hospodárenie obce malo byť vykázané v sume -666 337,00 eur. Obec postupovala aj v rozpore s § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keď nesprávne vykázaný výsledok hospodárenia zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) v sume 35,15 eur použila na tvorbu rezervného fondu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec postupovala aj v rozpore s § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keď nesprávne vykázaný výsledok hospodárenia zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) v sume 35,15 eur použila na tvorbu rezervného fondu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec pri vyčíslení prebytku hospodárenia postupovala v rozpore s § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keď z výsledku hospodárenia nevylúčila finančné operácie v sume 1 835,00. Prebytok mal byť určený v sume 7 165,00 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec pri vyčíslení prebytku hospodárenia postupovala v rozpore s § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keď z výsledku hospodárenia nevylúčila finančné operácie v sume 1 835,00. Prebytok mal byť určený v sume 7 165,00 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Príjem finančných prostriedkov v sume 4 200,00 eur - pôžičku obec zatriedila na položku na 512 001 - ekonomickej klasifikácie – prijaté návratné finančné výpomoci z dlhopisov. Správne mala byť pôžička zatriedená na položku 514 – ostatné úvery, pôžičky a návratné FV. Nesprávnym triedením príjmových finančných operácií – pôžičky v roku 2018 kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade § 1 ods. 3 opatrenia č. MF/010175/2004-42, § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec prijímala krátkodobé finančné výpomoci od zamestnanca, avšak bez schválenia obecným zastupiteľstvom a uzavretej zmluvy (v roku 2018 v piatich prípadoch v celkovej sume 1 610,00 eur).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Preverením zverejnenia zmlúv o poskytnutí návratných zdrojov financovania podľa zákona o slobode informácií bolo zistené, nesplnenie si zákonnej povinnosti zverejniť Zmluvu o termínovanom úvere č. 77/001/16 z 04.11.2016 na sumu 12 000,00 eur v Centrálnom registri zmlúv resp. na webovom sídle, čím nebolo dodržané ustanovenie § 5a uvedeného zákona. K
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
že obec nevyhotovovala inventúrne súpisy v zmysle § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve. Z inventarizácie záväzkov nebol vyhotovený inventarizačný zápis v zmysle § 30 ods. 3 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Hlavná kontrolórka nepreverila dodržanie podmienok na prijatie pôžičky v sume 4 200,00 eur, ktorú obec prijala v roku 2018 od súkromnej nebankovej spoločnosti a prijatie krátkodobej finančnej výpomoci od zamestnanca v sume 1 610,00 eur v roku 2018 a 2019, čo bolo v rozpore s § 17 ods. 14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec netvorila rezervu na úhradu výdavkov súvisiacich s poskytovaním právnych služieb, nezisťoval ich výšku u poskytovateľa, nevykazoval možný záväzok vo svojom účtovníctve, čím nepostupoval v súlade s § 54 postupov účtovania č. MF/16786/2007-31 a § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve. Netvorenie rezervy na poskytované právne služby na základe zmluvy s právnickou kanceláriou obec potvrdila aj vo svojom vyjadrení zo dňa 29.09.2020.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že záväzok vyplývajúci z uvedenej zmluvy nebol pri vzniku krytý rozpočtom na rok 2019, konala obec v rozpore s § 19 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého subjekt verejnej správy nie je oprávnený zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
. Obec nepoužila novelizované obsahové vymedzenie poznámok v zmysle platného opatrenia č. MF/25755/2007-31, bola zistená nedostatočná obsahová náplň podľa jednotlivých článkov textovej časti za jednotlivé roky, ako aj v tabuľkovej časti ako neoddeliteľnej súčasti účtovnej závierky absentovala za kontrolované obdobie rokov 2017 - 2019 tabuľka č. 15 k čl. IX – Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku. Kontrolovaný subjekt na základe vyššie uvedených nedostatkov nepostupoval v súlade s § 1 ods. 2 a § 3 opatrenia č. MF/25755/2007-31, podľa ktorého sa poznámky zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Zároveň nepostupoval v súlade s § 18 ods. 5 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec v dvoch prípadoch za rok 2018 (DF2018/2 a DF2018/3) v celkovej sume 151,20 eur a v roku 2019 v štyroch prípadoch (DF2019/1; DF2019/3; DF2019/15; DF2019/101) v celkovej sume 234,53 eur neúčtovala o záväzkoch do obdobia s ktorým vecne a časovo súviseli, čím nekonala v súlade s § 3 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprístupnenie informácii v štruktúrovanej a prehľadnej forme na svojom webovom sídle a to nezverejnenie údajov o faktúrach za dodané tovary a služby v roku 2017 v 15 prípadoch (v sume 3 211,65 eur) v roku 2018 v 12 prípadoch (v sume 4 479,44 eur) v roku 2019 faktúry za IV štvrťrok malo za následok porušenie § 5b ods. 1 písm. b) zákona o slobode informácií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v rozpore s § 86 daňového poriadku postúpil daňovú pohľadávku, čím porušil § 3 ods. 1 daňového poriadku, podľa ktorého sa pri správe daní postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, chránia sa záujmy štátu a obcí.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
nebola vykonaná ZFK pri uzatvorených zmluvách o úvere, č. 000070/CORP/2017 – UniCredit Bank z 26.01.2017, Zmluva o poskytnutí úveru č. 77/001/16 – Prima Banka zo 04.11.2016, Zmluva o pôžičke SCORP TRADE s. r. o. z 23.08.2018, Zmluva o poskytnutí NFP č. 074KE220218 – PPA z 2019, zmluva o poskytnutí NFP č. 074KE220228 – PPA 10.06.2019. Obec nevykonala ZFK pri postúpení daňovej pohľadávky a pri podpise zmluvy o právnych službách. Kontrolou boli zistené nedostatky pri vykonávaní ZFK, ktorou neboli identifikované pochybenia pri prijímaní finančnej pôžičky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Hlavná kontrolórka nepreverila dodržanie podmienok na prijatie pôžičky v sume 4 200,00 eur, ktorú obec prijala v roku 2018 od súkromnej nebankovej spoločnosti a prijatie krátkodobej finančnej výpomoci od zamestnanca v sume 1 610,00 eur v roku 2018 a 2019, čo bolo v rozpore s § 17 ods. 14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Rybky

IČO
00309915
Sídlo
Rybky 107, 90604 Rybky
Kontrolované obdobie
roky 2017 – 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
11.06.2020 - 29.11.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Neuplatňovanie programového rozpočtu obce v rokoch 2017 a 2018 nebolo schválené obecným zastupiteľstvom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Odborné stanoviská hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2017, 2018 a 2019 neboli vypracované pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Záverečný účet obce v roku 2017 neobsahoval údaje o stave a vývoji dlhu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Prebytok rozpočtu uvedený v návrhu záverečného účtu v roku 2017 bol nesprávne uvedený z dôvodu chybného vyčíslenia sumy nevyčerpaných účelovo určených dotácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nesprávne zatriedenie platieb úrokov a splátok istiny na podpoložky EK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
V roku 2017 nebola vykonaná inventarizácia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Inventarizácia v roku 2018 nebola vykonaná správne, pretože nebol zistený rozdiel medzi účtovným stavom a skutočným stavom záväzkov pri úvere ŠFRB.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Úroky z úverov v celkovej sume 292,21 eur boli v účtovníctve v roku 2017 zaúčtované na inom účte ako 562 úroky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Spolu 7 faktúr v celkovej sume 3 060,88 eur nebolo zaúčtovaných v období, s ktorým náklady vecne a časovo súviseli.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Súvaha a výkaz ziskov a strát za rok 2017 boli predložené do systému RIS.SAM s dvojdňovým oneskorením.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Uvedené nesprávne údaje o celkovej sume dlhu v tabuľkovej časti poznámok k účtovnej závierke vo všetkých rokoch kontrolovaného obdobia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Údaje o zábezpekách a údaje o zostatku úveru ŠFRB boli vykázané vo finančných výkazoch v rokoch 2017, 2018 a 2019 v nesprávnej sume a nesprávnym spôsobom alebo neboli vykázané vôbec, ďalej boli nesprávne vykázané údaje o sume istiny bankového úveru v roku 2018.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 291/2002 Z.z., MF/21513/2012-31
Základná finančná kontrola nebola vykonaná pred uzatvorením zmluvy o úvere.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Počas rokov 2017 - 2019 nebol ani raz predložený obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Správy o kontrolnej činnosti za rok 2017, 2018 a 2019 neboli predložené hlavným kontrolórom obecnému zastupiteľstvu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Sklabiná

IČO
00319554
Sídlo
Sklabiná 0, 99105 Sklabiná
Kontrolované obdobie
roky 2017 – 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
13.07.2020 - 19.11.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

HK obce nevypracoval odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2017, čo nebolo v súlade s § 18f ods.1 písm. c) zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/2004 Z.z.
Obec pri návrhu rozpočtu na roky 2017, 2018 a 2019 okrem programového rozpočtu vypracovala aj príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu, avšak bez jeho členenia podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, naviac, obecné zastupiteľstvo svojim uznesením schvaľovalo len návrh programového rozpočtu na roky 2017, 2018 a 2019 (t. j. finančný rozpočet de facto nebol vôbec schválený) a v dôsledku tohto konania obec porušila § 10 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Schválený rozpočet na rok 2017 bol v rozpore s § 9 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, nakoľko neobsahoval údaje o schválenom rozpočte na bežný rozpočtový rok a obec tým zároveň nekonala v súlade s čl. 9 ods. 1 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, podľa ktorého subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (pozn.: schválený návrh viacročného rozpočtu na rok 2018 a 2019 bol už zostavený v takom rozsahu, ktorý bol v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Rozpočtovým opatrením č. 2, ktoré bolo schválené dňa 13.12.2017, bol rozpočet mesta upravený v príjmovej aj výdavkovej časti o sumu 269 029,50 eur, na úprave rozpočtu sa podieľali najmä príjmové finančné operácie, keď sa do rozpočtu zapojili zostatky finančných prostriedkov z minulých rokov v sume 220 540,00 eur (úver zo ŠFRB z roku 2016 na bytový dom 10 b. j.) a prostriedky z rezervného fondu v sume 17 830,00 eur, ktorých čerpanie sa prejavilo v náraste upraveného rozpočtu kapitálových výdavkov. Povolené prekročenie a viazanie finančných operácií môže obec alebo VÚC vykonať rozpočtovým opatrením do 31. augusta príslušného rozpočtového roka a v dôsledku toho, že takéto rozpočtové opatrenie bolo v uvedenom prípade vykonané až dňa 13.12.2017, obec konala v rozpore s § 14 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V roku 2017 boli skutočné bežné výdavky prekročené oproti upravenému rozpočtu o sumu 6 327,75 eur, v roku 2018 boli skutočné výdavkové finančné operácie oproti upravenému rozpočtu prekročené o sumu 6 658,58 eur a okrem toho výrazné rozdiely medzi skutočnosťou a upraveným rozpočtom boli vykázané aj v roku 2018 a to v rámci kapitálových príjmov (neplnenie, rozdiel v sume 509 208,57 eur) a kapitálových výdavkov (úspora v sume 532 655,46 eur), čím obec nekonala v súlade s § 12 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého obec hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami podľa osobitného predpisu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v záverečnom účte za roky 2017, 2018 a 2019 nesprávne vyčíslila výsledok rozpočtového hospodárenia tým, že okrem výsledku hospodárenia z bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu započítala do neho aj výsledok z finančných operácií a v dôsledku toho nekonala v súlade s § 10 ods. 3 písm. a) a b) v nadväznosti na § 2 písm. b) alebo c) a zároveň aj § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet obce za roky 2017, 2018 a 2019 neobsahoval všetky zákonom predpísané náležitosti a tým, že v záverečnom účte neboli zachytené údaje o stave a vývoji dlhu a ani hodnotenie programu obce (hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu), obec konala v rozpore s § 16 ods. 5 písm. c) a g) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Pri prerokúvaní záverečného účtu obce za roky 2017, 2018 a 2019, v prípade prebytku rozpočtu obecné zastupiteľstvo nerozhodlo o použití prebytku rozpočtu (nevyčíslilo, aká čiastka z prebytku rozpočtu bude prídelom do rezervného fondu, prípadne do iných peňažných fondov) a v prípade schodku rozpočtu obecné zastupiteľstvo nepotvrdilo spôsob financovania tohto schodku, čím obec konala v rozpore s § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Prerokovanie záverečného účtu obce za roky 2017, 2018 a 2019 nebolo uzatvorené výrokom, či sa celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad alebo s výhradami, v dôsledku čoho obec nekonala v súlade s § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V rokoch 2017 a 2018 dlh obce vypočítaný podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prekročil 50 % skutočných bežných príjmov za predchádzajúci rozpočtový rok (54,24 %, resp. 50,83 %) a tým, že obec neprijala žiadne opatrenia, konala v rozpore s § 17 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého obec mala povinnosť v priebehu roka sledovať vývoj dlhu a splátok podľa odseku 6 a ak celková suma dlhu dosiahla 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, bola povinná prijať opatrenia uvedené v odsekoch 10 a11, ktorých cieľom je zníženie celkovej sumy dlhu obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nekonala ani v súlade s § 17 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého, ak celková suma dlhu podľa odseku 9 dosiahne 50 % a nedosiahne 58 %, starosta obce je povinný do 15 dní od zistenia uvedených skutočností vypracovať a predložiť zastupiteľstvu obce informáciu, v ktorej zdôvodní celkovú sumu dlhu obce spolu s návrhom opatrení na jeho zníženie. Obecné zastupiteľstvo musí prerokovať informáciu starostu obce do 15 dní odo dňa jej predloženia. V lehote do siedmich dní od predloženia informácie obecnému zastupiteľstvu je povinný starosta obce túto skutočnosť písomne oznámiť ministerstvu financií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Preverením inventarizácie záväzkov v rámci inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017 bolo zistené, že obec nedisponovala žiadnymi inventúrnymi súpismi, iba štyrmi zápismi o vykonaní inventarizácie pokladne. Okrem toho obec nemala inventúrne súpisy účtu 475000 Dlhodobé prijaté preddavky finančnej zábezpeky bytovky k 31.12.2018 a účtu 475 Dlhodobé prijaté preddavky k 31.12.2019. V dôsledku uvedeného obec nekonala v súlade s § 35 ods. 3 písm. b) zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa inventúrne súpisy uchovávajú počas piatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, resp. v roku 2018 počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. Účtovníctvo obce za rok 2017 nebolo vedené spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov v zmysle § 8 ods. 6 zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa účtovníctvo účtovnej jednotky vedie spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov, ak účtovná jednotka je schopná zabezpečiť trvalosť po celú dobu spracovania a úschovy podľa § 31 až 36.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
K inventarizácii k 31.12.2017 nebol predložený žiadny inventúrny súpis, pričom stavy inventarizovaných účtov boli uvedené len v inventarizačnom zápise o vykonaní inventarizácie k 31.12.2017 a v správe o výsledku inventarizácie k 31.12.2017, v dôsledku čoho boli oba uvedené doklady nepreukázateľné v zmysle § 32 ods. 1 písm. b) zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa za preukázateľný účtovný záznam považuje iba účtovný záznam, ktorého obsah dokazuje skutočnosť nepriamo obsahom iných preukázateľných účtovných záznamov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účet 475 Dlhodobé prijaté preddavky nebol uvedený v správe o výsledku inventarizácie k 31.12.2019 a na inventarizačnom zápise o vykonaní inventarizácie k 31.12.2019 bola pod účtom 475 Dlhodobé prijaté preddavky uvedená suma 12 375,00 eur, zodpovedajúca stavu na účte 474 Záväzky z nájmu, v dôsledku čoho mali oba uvedené doklady znaky nepreukázateľnosti podľa § 32 ods. 1 písm. b) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Každá bytová jednotka mala vedený samostatný bankový účet, využívaný na úhradu nájomného, finančných zábezpek a na platby rôznych nákladov spojených s bytovou jednotkou, čím obec nekonala v súlade s § 12 ods. 8 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, podľa ktorého finančnú zábezpeku za užívanie nájomného bytu vedie žiadateľ na osobitnom účte zriadenom na tento účel v banke.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
V dôsledku rozdielu medzi stavom finančnej zábezpeky v účtovníctve a podľa výpisov z bankových účtov zobrazenie v účtovnej závierke v tomto prípade nebolo verné v zmysle § 7 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je zobrazenie v účtovnej závierke verné, ak obsah položiek účtovnej závierky zodpovedá skutočnosti a je v súlade s ustanovenými účtovnými zásadami a účtovnými metódami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Na inventarizačných zápisoch o vykonaní inventarizácie k 31.12.2017, 2018 aj 2019 nebolo uvedené sídlo účtovnej jednotky v zmysle § 30 ods. 3 písm. a) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Na inventúrnych súpisoch kontrolovaných pasívnych účtov k 31.12.2018 a k 31.12.2019 nebolo uvedené sídlo účtovnej jednotky v zmysle § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Na doklade, podľa ktorého obec v roku 2019 vykonala inventúru účtov 461 Bankové úvery a 479 Ostatné dlhodobé záväzky nebol uvedený deň začatia a deň skončenia inventúry v zmysle § 30 ods. 2 písm. b) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovanie finančnej zábezpeky so splatnosťou do jedného roka v roku 2017 na účte 479001 Zábezpeka bytovky nebolo v súlade s § 55 ods. 11 postupov účtovania, podľa ktorého sa na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky účtujú ostatné dlhodobé záväzky, pre ktoré nie je v predchádzajúcich účtoch účtovej skupiny 47 – Dlhodobé záväzky určený samostatný syntetický účet. Obec účtovala finančnú zábezpeku z obecných nájomných bytov v rokoch 2018 a 2019 na účte 475 Dlhodobé prijaté preddavky finančnej zábezpeky bytovky, na ktorom sa podľa § 55 ods. 8 postupov účtovania účtujú prijaté preddavky od odberateľov. V nadväznosti na uvedený nesúlad s postupmi účtovania zároveň nebol dodržaný § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovné závierky za roky 2017 – 2019 neobsahovali sídlo účtovnej jednotky v zmysle § 17 ods. 2 písm. a) zákona o účtovníctve. Podľa vyjadrenia obce, uvedená chyba v účtovných závierkach vznikla v účtovnom programe KEO (Kompletná evidencia obcí), v ktorom obec nemala povolenie dopĺňať základné údaje obce do účtovných výkazov. Chýbajúce údaje boli doplnené v roku 2020.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Individuálne výročné správy za roky 2017 – 2019 neobsahovali informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky v zmysle § 20 ods. 1 písm. c) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V Poznámkach k 31.12.2017, 2018 aj 2019 chýbali čl. VI, Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy a čl. IX, Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky podľa Prílohy 3 k Opatreniu MF SR č. MF/25755/2007-31.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
V poznámkach za celé kontrolované obdobie bolo zistených viacero nesprávnych a neúplných údajov, týkajúcich sa hlavne vykazovania krátkodobých a dlhodobých záväzkov, prijatých úverov, pôžičiek a NFV a záväzkov významných z hľadiska vykazovania dlhu obce. V dôsledku vykázania vyššie uvedených údajov v poznámkach za kontrolované obdobie obec nekonala v súlade s § 3 ods. 1 Opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31, podľa ktorého sa poznámky zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Zároveň obec nekonala v súlade s § 18 ods. 5 zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa v poznámkach uvádzajú informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a výkaze ziskov a strát.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Záväzky z finančného prenájmu boli v súvahe k 31.12.2019 vykázané ako celok v sume 12 375,00 eur na riadku 157 medzi krátkodobými záväzkami a záväzky z bankových úverov a z úverov zo ŠFRB boli v súvahách za kontrolované obdobie vykázané ako dlhodobé. Uvedené vykazovanie nebolo v súlade s § 2 ods. 3 opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31, podľa ktorého sa záväzky v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobého záväzku, ktorého splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa vykazuje ako krátkodobý záväzok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Nesprávnym triedením výdavkov obec nedodržala § 4 ods.7 zákona zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 4 ods. 4 zákona zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Ďalej tiež v kontrolovanom období obec nevykazovala vo FIN 5-04 vo FIN 4-04 prijaté zábezpeky, čím nepostupovala v súlade s § 1 opatrenia č. MF/010175/2004-42 a § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V kontrolovanom období boli uzatvorené štyri úverové zmluvy spolu v sume 439 744,57 eur a bolo zistené, že KS pri týchto zmluvách nevykonával ZFK, čím nepostupoval v súlade s § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého orgán verejnej správy je povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Kontrolnej skupine NKÚ SR nebola predložená žiadna dokumentácia preukazujúca sledovanie stavu a vývoja dlhu v roku 2017 v zmysle § 17 ods. 15 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v zmysle v zmysle §18 f) zákona o obecnom zriadení. Konkrétne sa jednalo o nasledujúce skutočnosti: • stanovisko k návrhu rozpočtu, čím bol porušený §18 f) ods.1 písm. c) o obecnom zriadení, kedy HK vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve. • stanovisko k úveru SZRB č. 283979-2017 v sume 125 000,00 eur , čím bol porušený, §17 ods.6 a ods. 14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy , kedy obec prijala úver schválený uznesením č. 2/2017 zo dňa 23.5.2017 bez stanoviska HK.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Zemné

IČO
00309371
Sídlo
Zemné 268, 94122 Zemné
Kontrolované obdobie
roky 2017 – 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
14.06.2020 - 29.11.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Návrhy rozpočtov na roky 2017 – 2019 neobsahovali zámery a ciele, ktoré obec plánovala realizovať z výdavkov rozpočtov. Programové rozpočty neobsahovali merateľné ukazovatele, ktoré mali byť nástrojom na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v kontrolovanom období nemonitorovala priebežné výsledky programov obce z hľadiska dosiahnutia cieľov, cieľových hodnôt a merateľných ukazovateľov k 30.06. kontrolovaného obdobia a nevyhodnotila za roky 2017 – 2019 závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v kontrolovanom období pri usporiadaní prebytku rozpočtu na účely tvorby peňažných fondov nevylúčila nevyčerpané účelovo určené prostriedky v správnej výške.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v záverečnom účte za roky 2017 a 2018 započítala do sumy celkového dlhu aj záväzky z finančného prenájmu. Z uvedeného dôvodu boli vykázané informácie nesprávne.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec nezahrnula ročné splátky úverov zo ŠFRB vrátane úhrad ich výnosov a nesprávne zahrnula ročné splátky záväzkov z finančného prenájmu do celkovej sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania v záverečných účtoch 2017 – 2019. Z uvedeného dôvodu boli vykázané informácie nesprávne.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Inventúrne súpisy záväzkov k 31.12.2017 neobsahovali zákonom predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec neuložila súvahy a výkazy ziskov a strát za kontrolované obdobia do registra účtovných závierok prostredníctvom informačného systému RISSAM v stanovených termínoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Obec vykazovala v súvahe zábezpeky ako krátkodobé záväzky v riadku 155 – Ostatné záväzky, namiesto riadku 141 – Ostatné dlhodobé záväzky.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31, 431/2002 Z.z.
Obec v poznámkach za roky 2017 – 2019 neuviedla správne údaje týkajúce sa návratných zdrojov financovania.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/25755/2007-31
Obec nepredložila FIN 1-12 k 31.12.2017 a FIN 1-12 k 31.12.2018 do informačného systému RISSAM v stanovených termínoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu
Obec nesprávne vykázala informácie vo FIN 6-04 za roky 2017 – 2019.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť

Obec Závadka

IČO
00323802
Sídlo
Závadka 0, 06601 Závadka
Kontrolované obdobie
roky 2017 – 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
16.08.2020 - 19.11.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nevykazoval v prehľade o stave a vývoju dlhu v ZÚ správne údaje, ktoré nezodpovedali skutočnosti, nepostupoval v súlade s §16 ods. 6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v každom roku kontrolovaného obdobia nesprávne vyčíslila výsledok rozpočtového hospodárenia obce, čím nepostupovala v súlade § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v každom roku kontrolovaného obdobia nesprávne vyčíslila výsledok rozpočtového hospodárenia obce, čím nepostupovala v súlade § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec pri prerokovávaní ZÚ za rok 2018 nerozhodla uznesením o vysporiadaní schodku rozpočtu a použití prebytku rozpočtu dosiahnutého v roku 2019, čo nebolo v súlade s § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Ďalej bolo zistené, že obec neuzatvorila prerokovanie ZÚ v rokoch 2018 a 2019, jedným zo stanovených výrokov, čo nebolo v súlade s § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Tým, že hlavná kontrolórka vypracovala formálne stanoviská pred prijatím návratných zdrojov financovania, nebolo dodržané ustanovenie § 17 ods. 14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Preverením čerpania návratných zdrojov financovania bolo zistené, že obec nepoužila návratné zdroje financovania čerpané v rámci komunálneho univerzálneho úveru v sume 114 103,00 eur poskytnutého v roku 2010 na úhradu kapitálových výdavkov, ale na úhradu nedoplatkov z exekučných konaní, resp. na splatenie záväzkov voči sociálnej poisťovni a daňovému úradu alebo na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu, pričom ich nesplatila do konca príslušného rozpočtového roka. Uvedené nebolo v súlade § 17 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Preverením vykonávania inventarizácie v kontrolovanom období, bolo zistené, že obec vykonala v roku 2017 dokladovú inventarizáciu bez vyhotovenia inventúrnych súpisov jednotlivých účtov. V rokoch 2018 a 2019 vyhotovené inventúrne súpisy majetku boli formálne, pretože v nich nebol uvedený zoznam porovnania skutočného stavu rozdielu majetku a záväzkov, ďalej neobsahovali ani zoznam záväzkov obce a ich ocenenia podľa § 25. V roku 2018 v sumárnom inventúrnom súpise majetku neboli uvedené podpisové záznamy hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku ani podpisový záznam osoby zodpovednej za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Uvedeným konaním, obec nepostupovala v súlade s § 3 opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31, podľa ktorého sa poznámky zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Zároveň nebolo dodržané ustanovenie § 4 ods. 2 a § 18 ods. 5 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Uvedeným konaním, obec nepostupovala v súlade s § 3 opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31, podľa ktorého sa poznámky zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Zároveň nebolo dodržané ustanovenie § 4 ods. 2 a § 18 ods. 5 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Preverením vykonávania finančnej kontroly na finančných transakciách súvisiacich s návratnými zdrojmi financovania bolo zistené, že pred podpisom úverovej zmluvy a jedného dodatku v sume 93 544,98 eur nebola vykonaná ZFK, čo nebolo v súlade s § 7 ods.1 zákona o finančnej kontrole a audite, podľa ktorého je orgán verejnej správy povinný overovať súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 citovaného zákona, pričom finančnou operáciou je aj právny úkon. Zároveň bolo zistené, že obec na účtovných dokladoch súvisiacich s návratnými zdrojmi financovania v celkovej sume 12 500,00 eur, vyznačovala vykonanie ZFK, bez uvedenia mena a priezviska a dátumu kto a kedy túto kontrolu vykonal. Ďalej bolo zistené, že na odtlačku pečiatky ZFK, nebolo vyznačené vyjadrenie, či je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať v nej pokračovať a pod. Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole a audite.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.

Obec Častkov

IČO
00309494
Sídlo
Častkov 35, 90604 Častkov
Kontrolované obdobie
roky 2017 – 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
16.06.2020 - 12.11.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Hlavný kontrolór obce nevypracoval a nepredložil odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolou upraveného rozpočtu a skutočného čerpania rozpočtovaných príjmových a výdavkových finančných operácií v roku 2017 bolo zistené, že tieto boli prekročené. To znamená, že boli čerpané nad rámec upraveného rozpočtu. Obec čerpala výdavky nad rámec upraveného rozpočtu bez vykonania rozpočtových opatrení pred samotným použitím finančných prostriedkov. Zároveň v uvedených prípadoch neboli vykonané rozpočtové opatrenia.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Celková suma dlhu obce prekročila v každom roku kontrolovaného obdobia 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Vo finančnom výkaze FIN 6-04 boli vykázané nesprávne údaje o zostatku úverov ŠFRB v sume 220,27 eur v roku 2017 a údaje o bankových úveroch v celkovej sume 210,66 eur počas celého kontrolovaného obdobia.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 291/2002 Z.z.
Vnútorný predpis upravujúci systém finančného riadenia a finančnej kontroly obsahoval v Čl. 8 vykonávanie finančnej kontroly na mieste obsahoval ustanovenie, ktoré bolo v rozpore s § 9 ods. 3 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého finančnú kontrolu na mieste môže vykonávať starosta a aspoň jedna fyzická osoba, ktorú schváli obecné zastupiteľstvo uznesením.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
HK nevypracovával polročné plány kontrolnej činnosti, čo nebolo v súlade s ustanovením § 18f ods. 1, písm. b) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého HK predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Čereňany

IČO
00318043
Sídlo
Pálenická 491/4, 97246 Čereňany
Kontrolované obdobie
roky 2017 – 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
17.06.2020 - 29.11.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

1. Rozpočtovým opatrením vykonaným starostom obce vo výdavkovej časti rozpočtu obce nad rámec kompetencií udelených obecným zastupiteľstvom starostovi obce v roku 2017 a vykonaním zmeny rozpočtu bez rozpočtového opatrenia v roku 2018.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 583/2004 Z.z.
2. Vykonaním jedného rozpočtového opatrenia v roku 2018 a jedného v roku 2019, ktorými sa zvýšil schodok rozpočtu obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
3. Preverením zverejňovania zmlúv o poskytnutí návratných zdrojov financovania vrátane dodatkov, bolo zistené, že dodatok č. 1 k zmluve č. 300/138/2018 z 31.10.2018 (zmena obstarávacej ceny stavby) nebol zverejnený.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
4. V roku 2018, keď podiel celkovej sumy dlhu obce dosiahol viac ako 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, nebol sledovaný v priebehu rozpočtového roka vývoj dlhu a splátok, nebola splnená povinnosť prijať opatrenia, ktorých cieľom malo byť zníženie celkovej sumy dlhu obce, starosta obce nevypracoval a nepredložil obecnému zastupiteľstvu informáciu, v ktorej mal zdôvodniť celkovú sumu dlhu obce spolu s návrhom opatrení na jeho zníženie a túto skutočnosť písomne neoznámil ani MF SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
5. Po presiahnutí hranice celkovej sumy dlhu obce v roku 2018 podľa § 17 ods. 10 až 12 nebola hlavným kontrolórom splnená povinnosť oznámiť uvedený stav MF SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
6. Pred prijatím návratných zdrojov financovania nebolo v piatich prípadoch hlavným kontrolórom preverené v rokoch 2017 – 2019 dodržanie podmienok pre ich prijatie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
7. V rokoch 2017 a 2018 hlavný kontrolór obce nesledoval počas roka stav a vývoj dlhu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
8. Nevykázanie a nesprávne vykázanie dlhodobej a krátkodobej časti záväzkov charakteru dlhodobých návratných zdrojov financovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
9. Kontrolou dokumentácie z inventarizácie záväzkových účtov 479 – Ostatné dlhodobé záväzky, 461 – Bankové úvery a 474 – Záväzky z nájmu bolo zistené, že vo všetkých rokoch kontrolovaného obdobia neboli vypracované inventúrne súpisy a inventarizačné zápisy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
10. Vo viacerých prípadoch na účtovných dokladoch chýbal podpis osoby zodpovednej za zaúčtovanie. Preverením účtovných dokladov, ktorými boli zaúčtované splátky úverov, bolo zistené, že účtovné doklady obsahovali jeden podpis osoby, pričom nebolo zrejmé, či sa jednalo o podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad alebo podpis osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
11. Poznámky v uvedených častiach neobsahovali správne a úplné informácie (tabuľka č. 15 neobsahovala správne informácie o výške dlhu obce, keď bankové úvery boli nesprávne uvedené na riadku č. 08.V dôsledku nesprávneho vykázania údajov na riadku č. 08 boli nesprávne vykázané údaje aj na riadku č. 05. Zároveň bolo zistené, že bankové úvery v roku 2017 boli uvedené v nesprávnej sume.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31, MF/25755/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
12. Vykázanie nesprávnych informácií o hodnotách bankových úverov a o prijatých/vrátených zábezpekách vo finančných výkazoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/21513/2012-31, 291/2002 Z.z.
13. V kontrolovanom období bolo o desiatich účtovných prípadoch súvisiacich s dodávateľskými faktúrami účtované v období, s ktorým vecne a časovo nesúviseli.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
14. Preverením vykonávania základnej finančnej kontroly bolo zistené, že v siedmich prípadoch nebola vykonaná základná finančná kontrola pred uzatvorením zmlúv a dodatkov k zmluvám t. j. pred začatím finančnej operácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.

Obec Čermany

IČO
00699152
Sídlo
Čermany 182, 95608 Čermany
Kontrolované obdobie
roky 2017 – 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
16.06.2020 - 29.11.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rozpočet obce vo všetkých rokoch kontrolovaného obdobia neobsahoval zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce (ďalej len ,,program obce“),napriek tomu, že obec nerozhodla o jeho neuplatňovaní, čo nebolo v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec viedla len čiastočne evidenciu o rozpočtových opatreniach v roku 2017 a v rokoch 2018 a 2019 evidenciu rozpočtových opatrení neviedla vôbec, čím nepostupovala v súlade s § 14 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vzhľadom k rozpočtovým opatreniam vykonaných v priebehu rozpočtového roka 2017 vo vzťahu ku kapitálovým príjmom, kapitálovým výdavkom a príjmovým finančným operáciám a v roku 2018 a 2019 vzhľadom ku všetkým rozpočtovým opatreniam. Obec zároveň v zmysle § 12 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vložila do RIS.SAM za každý rok kontrolovaného obdobia úpravy rozpočtu, ktoré neboli v súlade so schválenými rozpočtovými opatreniami OZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obecné zastupiteľstvo (ďalej len „OZ“) pri prerokovaní ZÚ za rok 2017 a 2018 schválilo celoročné hospodárenie, avšak v uzneseniach chýba jeden z výrokov podľa § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov., podľa ktorého sa prerokovanie záverečného účtu obce uzatvára jedným z týchto výrokov: a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad, b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec použila v roku 2019 sumu 3 390,00 eur z účelovo určených prostriedkov poskytnutých za výrub drevín v jej katastrálnom území na úhradu krátkodobej nebankovej pôžičky. Obec uvedeným konaním, nepostupovala v súlade s § 48 ods. 1 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý presne vymedzuje účelové použitie finančných prostriedkov za výrub drevín a zároveň porušila ustanovenie § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého porušením finančnej disciplíny je poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v rozpore s určeným účelom.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 543/2002 Z.z.
Obec pri vyčíslení výsledku rozpočtového hospodárenia v roku 2018 a 2019 postupovala v rozpore s § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Tým, že obec nemala vytvorený analytický účet rezervného fondu obce, nepostupovala v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. r .) opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 a v súlade s ustanovením § 40 ods. 3 uvedeného opatrenia, podľa ktorého v účtovnej jednotke, ktorou je obec sa na samostatnom analytickom účte účtujú prostriedky peňažných fondov. Zároveň kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ustanovenie § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31
Tým, že údaje v ZÚ za roky 2017-2019 nezodpovedali skutočnosti o stave a vývoji dlhu obce, obec nepostupovala v súlade s § 16 ods. 5 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec návratné zdroje financovania v sume 10 000,00 eur z krátkodobej pôžičky použila na úhradu bežných výdavkov a pôžičku nesplatila do konca rozpočtového roka, čo nebolo v súlade s § 17 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov., podľa ktorého, na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka sa výnimočne môžu použiť tieto zdroje financovania za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Tým, že obec pred prijatím krátkodobej nebankovej pôžičky v roku 2017 v sume 12 000,00 eur nerokovala o jej prijatí, ani o podmienkach, za ktorých bude poskytnutá, ešte pred jej prijatím, obec nepostupovala v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, podľa ktorého obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Tým, že HK nepreveril dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania v prípade prijatia krátkodobej nebankovej pôžičky v roku 2017 v sume 12 000,00 eur a kontokorentného úveru vo všetkých rokoch kontrolovaného obdobia, obec nepostupovala v súlade s § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov., v zmysle ktorého dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemala zverejnený zákonom stanovený dokument (zmluvu) – Dohodu o odklade splátok pôžičky z 19.11.2018 v sume 12 000,00 eur, čím nedodržala ustanovenie § 5 ods. 1 písm. a) , písm. b) zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
V dôsledku nesprávneho uplatňovania ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v prípade splátok úrokov z úveru zo ŠFRB a v dôsledku neuplatnenia ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie pri finančných operáciách, kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 4 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.a s § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň nepostupoval v súlade s § 1 ods. 3 opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Stav zábezpek za byty zo ŠFRB (v sume 5 547,17 eur počas celého kontrolovaného obdobia), ako aj stav dlhodobej nebankovej pôžičke (v sume 1 500,00 eur počas celého kontrolovaného obdobia), obec vykázala na účte 379- Iné záväzky, pričom ich mala vykázať na účte 479- Ostatné dlhodobé záväzky. Obec nekonala v súlade s § 49 ods. 9 v roku 2017 a 2018 a ods. 10 v roku 2019 a s § 55 ods.11 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31. Zároveň tým nekonala v súlade s § 4 ods. 2 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31
Tým, že obec inventarizáciou neoverila, ci stav záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti, nepostupovala v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve podľa ktorého, účtovná jednotka je povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa ustanovenia § 29 a § 30 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Zároveň bolo porušené ustanovenie § 8 ods. 4 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve podľa ktorého, účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Tým, že obec nesprávne zaúčtovala v roku 2017 príjem a v roku 2019 splatenie krátkodobej nebankovej pôžičky v sume 12 000,00 eur, obec nekonala v súlade s § 40 ods. 11 a s § 49 ods. 9 v roku 2017 a ods. 10 v roku 2019 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31. Zároveň tým nekonala v súlade s § 4 ods. 2 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31
Účtovné doklady vo všetkých kontrolou preverených prípadoch (40 prípadov v sume 63 799,36 eur), neobsahovali zákonom stanovené údaje - podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, čím kontrolovaný subjekt nedodržal ustanovenie §10 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt, tým, že v poznámkach individuálnej účtovnej závierky v každom roku kontrolovaného obdobia nevyplnil údaje v tabuľke č. 15- Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku a nesprávne vyplnil údaje v tabuľke 8- Záväzky podľa doby splatnosti nepostupoval v súlade s § 3 opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31, podľa ktorého sa poznámky zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné a zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Zároveň nebolo dodržané ustanovenie § 4 ods. 2 a § 18 ods. 5 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/25755/2007-31
Tým, že obec nesprávne vykázala údaje v súvahe k 31.12. kontrolovaného obdobia, nepostupovala v súlade s § 2 ods. 1 a 3 opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31, v nadväznosti na ustanovenie § 4 ods. 2 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/25755/2007-31, MF/25755/2007-31
Kontrolovaný subjekt tým, že informácie vo finančných výkazoch nevykazoval správne, nepostupoval v súlade s opatrením č. MF/18977/2015-31 v znení opatrenia č. MF/010711/2016-31 a opatrením MF SR č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt tým, že nesprávne evidoval a vykázal záväzky vo svojom účtovníctve a záväzky po lehote splatnosti neuviedol ani v poznámkach účtovnej závierky, ani vo FIN 6-04, neposkytol verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii, čím porušil ustanovenie § 7 ods. 1 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nedodržala povinnosť stanovenú § 7 ods. 1 zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, overovať vždy súlad finančnej operácie so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 tohto zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z., 357/2015 Z. z.
Tým, že obec uzatvorila pracovnú zmluvu s HK na dobu určitú, nepostupovala v súlade s ustanovením § 48 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. zákonníka práce, podľa ktorého sa pracovný pomer na dobu určitú v dobe uzatvorenia zmluvy mohol dohodnúť najdlhšie na dva roky. Funkčné obdobie HK bolo šesť rokov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
HK nepredložil OZ Správu o kontrolnej činnosti za rok 2019 a tiež, že HK nepredkladal OZ správu z výsledkov jednotlivých vykonaných kontrol počas celého kontrolovaného obdobia, čo nebolo v súlade s § 18 f ods. 1 písm. e.) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, podľa ktorého HK predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku a v súlade s § 18 f ods. 1 písm. d), podľa ktorého HK predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 369/1990 Zb.

Obec Ľubiša

IČO
00323225
Sídlo
Ľubiša 0, 06711 Ľubiša
Kontrolované obdobie
roky 2017 – 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
05.08.2020 - 11.11.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt tým, že realizoval úhradu splátok (predčasné jednorazové splatenie dlhodobých úverov ) v sume 131 191,93 eur, ktorú nemal v rozpočte na rok 2019 schválenú, nedodržal § 12 ods. 2 a 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého obec hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu, sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia a v prípade potreby vykonáva zmeny vo svojom rozpočte.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z roku 2018 v sume 9 500,00 eur nezapojila do rozpočtu na rok 2019 ako príjmové finančné operácie, čím nepostupovala v súlade s § 16 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy .
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v záverečnom účte za rok 2018 nevyčíslila správne výsledok rozpočtového hospodárenia podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) v nadväznosti na § 2 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V dôsledku nesprávneho vyčíslenia výsledku rozpočtového hospodárenia, OZ nepotvrdilo spôsob vysporiadania schodku pri prerokovávaní záverečného účtu za rok 2018, čím obec nepostupovala v súlade s § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Nesprávnym vyčíslením výsledku rozpočtového hospodárenia obec v záverečnom účte za rok 2019 nepostupovala v súlade s § 10 ods. 3 písm. a) a b) v nadväznosti na § 2 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Preverením záverečných účtov obce za roky 2017 – 2019 bolo zistené, že prehľady o stave a vývoji dlhu neobsahovali úplné informácie (chýbali informácie o prijatých úveroch - účele prijatého úveru, výške mesačných splátok a celkových splátkach istiny k 31.12., zostatku nesplatenej istiny a konečných zostatkov bankových úverov ku koncu účtovného obdobia.) Z údajov v záverečných účtoch nebolo zrejmé, či obec dodržala pravidlá pri použití návratných zdrojov financovania v zmysle § 17 zákona. Uvedené nebolo v súlade s § 16 ods. 5 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nesprávnym uplatnením ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie obec nepostupovala v súlade s § 1 ods. 3, 4 a 5 opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, čím nebol dodržaný § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., MF/010175/2004-42
Obec za roky 2017 – 2019 nevykonala dokladovú inventarizáciu záväzkov, čo nebolo v súlade s § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a 30 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec tým, že neúčtovala krátkodobú časť dlhodobých záväzkoch na analytických účtoch k syntetickému účtu 461 – Dlhodobé bankové úvery, nedodržala § 5 ods. 1 písm. c) opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 a § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Nesprávnym účtovaním záväzkovej provízie na účte 562 - Úroky, namiesto účtu 568 – Ostatné finančné náklady nebol dodržaný § 63 ods. 4 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 a § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Kontrolou troch úverových zmlúv a dvoch dodatkov, ktoré obec uzatvorila v rokoch 2017 – 2019 celkom v sume 190 597,93 eur bolo zistené, že pred ich podpísaním nebola vykonaná základná finančná kontrola, čo nebolo v súlade s § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, podľa ktorého je orgán verejnej správy povinný overovať súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 citovaného zákona, pričom finančnou operáciou je aj právny úkon. Základná finančná kontrola nebola vykonaná ani na preverených účtovných dokladoch týkajúcich sa návratných zdrojov financovania v celkovej sume 176 468,75 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Nedodržaním stanoveného termínu v roku 2019, kedy boli vložené do systému RIS.SAM súvaha a výkaz ziskov a strát k 31.12.2018 s jednodňovým oneskorením, obec nekonala v súlade § 1 ods. 3 a 5 opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31 a § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/25755/2007-31
Obec tým, že neuviedla v poznámkach individuálnej účtovnej závierky v každom roku kontrolovaného obdobia správne a úplne údaje, nepostupovala v zmysle § 3 opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31, podľa ktorého sa poznámky zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Zároveň nebolo dodržané ustanovenie § 4 ods. 2 a § 18 ods. 5 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31, 431/2002 Z.z.
Tým, že obec nevykazovala krátkodobé záväzky z dlhodobých bankových úverov, nekonala v súlade s § 2 ods. 3 opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31, podľa ktorého sa časť dlhodobého záväzku, ktorého splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vykazuje ako krátkodobý záväzok. Zároveň nebol dodržaný § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/25755/2007-31
Nedodržaním stanoveného termínu v roku 2018, kedy bol FIN 1-12 k 31.12.2017 uložený do systému RIS.SAM s jednodňovým oneskorením, obec nekonala v súlade § 3 ods. 2 opatrenia MF SR č. MF/18977/2015-31.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nesprávnym vykázaním vo finančných výkazov obec nepostupovala v súlade s § 1 ods. 1 opatrenia MF SR č. MF/17353/2017-352.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Ľutov

IČO
00699292
Sídlo
Ľutov 26, 95703 Bánovce nad Bebravou
Kontrolované obdobie
roky 2017 – 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
17.06.2020 - 29.11.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

1. Neuplatňovanie programového rozpočtu obce nebolo schválené obecným zastupiteľstvom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
2. V rozpočtoch obce na roky 2017, 2018 a 2019 neboli príjmy rozdelené na bežné a kapitálové príjmy a vo výdavkovej časti rozpočtu neboli osobitne vyčlenené kapitálové výdavky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
3. Vykonávanie zmien rozpočtov bez rozpočtových opatrení, bez predchádzajúceho schválenia obecným zastupiteľstvom a nad rámec kompetencií starostu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 583/2004 Z.z.
4. Obec v kontrolovanom období neviedla operatívnu evidenciu o vykonaných zmenách rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
5. V záverečných účtoch v časti o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017, k 31.12.2018 a k 31.12.2019 chýbali úplné údaje o stave dlhu (výška poskytnutého úveru, zostatok úveru, nesprávne informácie o výške splátky istiny a úroku) a výpočet a vývoj dlhu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
6. Prerokovanie záverečných účtov obce za roky 2018 a 2019 nebolo uzatvorené výrokom v zmysle ustanovenia § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Zároveň pri prerokovaní predmetných záverečných účtov obce, obecné zastupiteľstvo nerozhodlo o použití prebytku rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
7. Hlavným kontrolórom obce pred prijatím návratných zdrojov financovania nebolo preverené dodržanie podmienok pre ich prijatie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
8. Dohoda o pôžičke bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva až po podpise dohody o pôžičke.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
9. Pred prijatím pôžičky nebolo predložené stanovisko hlavného kontrolóra obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
10. Nesprávne zaúčtovanie splatenia bezúročnej pôžičky z bežného účtu obce na nákladový účet.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
11. Splatenie pôžičky fyzickej osobe nebolo vykázané vo výdavkových finančných operáciách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
12. Ku dňu zostavenia účtovných závierok neexistovali všetky záväzky, ktoré boli vykázané v účtovných závierkach a neboli ocenené v správnej výške.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
13. Inventúrny súpis účtu 472 – Záväzky zo sociálneho fondu vo všetkých kontrolovaných rokoch neobsahoval deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
14. Kontrolovaný subjekt nevykonal inventarizáciu všetkých účtov pasív, ale len jedného účtu pasív (účtu 472).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
15. Obec v kontrolovanom období neviedla na samostatných analytických účtoch krátkodobú a dlhodobú časť úveru zo ŠFRB, finančné zábezpeky zložené nájomníkmi bytového domu, pôžičky od nájomníkov bytov a pôžičku od fyzickej osob.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
16. O splátkach pôžičiek od nájomníkov bytov započítaných v mesačnom nájomnom nebolo účtované.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
17. Úroky úveru zo ŠFRB v každom kontrolovanom roku boli zaúčtované na nesprávny nákladový účet.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
18. Z dôvodu nesprávneho účtovania vybraných pasív a nákladov účtovné závierky obce za roky 2018 a 2019 neposkytovali verný a pravdivý obraz o vybraných skutočnostiach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
19. Účtovné doklady, týkajúce sa splátok úveru zo ŠFRB a pôžičky, neobsahovali dátumy vyhotovenia účtovných dokladov, podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad a podpis osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
20. Poznámky vo viacerých častiach neobsahovali úplné a správne údaje. (Krátkodobá a dlhodobá časť úveru ŠFRB, nesprávne vyčíslaná hodnota úveru ŠFRB, tabuľka č. 15 - informácie o výške dlhu)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31, MF/25755/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
21. Nesprávne vykázanie dlhodobej a krátkodobej časti záväzkov charakteru dlhodobých návratných zdrojov financovania v účtovných závierkách za roky 2017, 2018 a 2019.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z., MF/25755/2007-31
22. Nevykázanie prijatých a splatených pôžičiek od fyzických osôb a uvedením neúplných a nesprávnych informácií vo finančných výkazoch za roky 2017, 2018 a 2019.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/21513/2012-31, 291/2002 Z.z.
23. Nesprávne zatriedenie a priradenie podpoložiek ERK(splátky úrokov úveru zo ŠFRB, prijaté pôžičky od nebankových subjektov, splátky istiny úveru zo ŠFRB a splatenie dlhodobých pôžičiek od nebankových subjektov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
24. V kontrolovanom období bolo vo viacerých účtovných prípadoch súvisiacich s dodávateľskými faktúrami účtované v období, s ktorým vecne a časovo nesúviseli.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
25. Pri dvoch výdavkoch bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkali nákladov v budúcich obdobiach bolo účtované na účte 518 – Ostatné služby, pričom správne malo byť účtované na účte 381 – Náklady budúcich období.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
26. Preverením vykonávania predbežnej finančnej kontroly bolo zistené, že v súvislosti s uzatvorením zmluvy o úvere z roku 2014 a dohody o pôžičke z roku 2015 nebola vykonaná predbežná finančná kontrola.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Šarišské Michaľany

IČO
00327808
Sídlo
Kpt. Nálepku 18, 08222 Šarišské Michaľany
Kontrolované obdobie
roky 2017 – 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
09.06.2020 - 23.11.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zmeny rozpočtu vykonané po 31. auguste 2019, ktorými boli prekročené príjmové finančné operácie, zvýšili rozpočtovaný schodok rozpočtu o 113 758,00 eur. Obec vykonanými zmenami rozpočtu nepostupovala v súlade s § 14 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého obec môže vykonávať rozpočtové opatrenia uvedené v odseku 2 písm. d), (povolené prekročenie a viazanie finančných operácií), do 31. augusta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2017 v záverečnom účte bol vyčíslený v nesprávnej sume. Rozdiel bol 2 096,98 eur. Záverečný účet za rok 2017 obsahoval nesprávne údaje o plnení rozpočtu, čo nebolo v súlade s § 16 ods. 5 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Údaje o stave a vývoji dlhu obce, uvedené v záverečnom účte za roky 2017 – 2019, neboli v súlade s § 16 ods. 5 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2019 pri triedení výdavkových finančných operácií nesprávne uplatnila opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 (ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie) v celkovej sume 76 572,45 eur. Splátky istiny bankových úverov boli nesprávne triedené na podpoložke 821007 namiesto podpoložky 821005. Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Inventúrne súpisy z inventarizácie majetku v roku 2019 neobsahovali podpisový záznam zodpovednej osoby za príslušný druh majetku a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, resp. za vykonanie inventarizácie, čo nebolo v súlade s § 30 ods. 2 písm. e) a i) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventarizačný zápis z inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2019 neobsahoval podpisový záznam osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie v účtovnej jednotke, čo nebolo v súlade s § 30 ods. 3 písm. d) citovaného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Postupy účtovania neboli dodržané v troch účtovných prípadoch, týkajúcich sa NZF a dlhodobých záväzkov, čím došlo k porušeniu opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, zároveň došlo k porušeniu § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
V poznámkach k účtovnej závierke (v tabuľke č. 9 a č. 15) obec vykazovala nesprávne údaje o celkovom dlhu, záväzkoch zo splácania istín NZF a investičných dodávateľských úverov, čím nepostupovala v súlade s § 1 ods. 3 a § 3 opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31 a § 18 ods. 5 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31, 431/2002 Z.z.
V súvahe obec nevykazovala záväzky podľa zostatkovej doby ich splatnosti, čím nepostupovala v súlade s § 2 ods. 3 opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31, podľa ktorého pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Vo finančných výkazoch obec vykazovala nesprávne alebo neúplné informácie, čo nebolo v súlade s § 1 opatrenia MF SR č. MF/17353/2017-352.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 375/2012 Z.z.
Obec neaktualizovala interný predpis o vykonávaní finančnej kontroly v podmienkach obce po zmene zákona o finančnej kontrole a audite, čo nebolo v súlade s § 5 ods.1 písm. a) zákona o finančnej kontrole a audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Späť