Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-017/2020/1110
Názov:
Domáca opatrovateľská služba
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť a vyhodnotiť poskytovanie domácej opatrovateľskej služby ako jednej z foriem terénnych soci
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
Domáca opatrovateľská služba.pdf (656452)

Subjekty

Mesto Hriňová

IČO
00319961
Sídlo
Partizánska 1612, 96205 Hriňová
Kontrolované obdobie
Roky 2017 - 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
02.03.2020 - 28.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto nemalo v roku 2017 a do 11.09.2018 vypracovaný a schválený komunitný plán, čo nebolo v súlade s § 80 písm. a) zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Mesto predložilo VÚC komunitný plán 12 dní po lehote, stanovenej v § 83 ods. 2 zákona o sociálnych službách, podľa ktorého malo komunitný plán predložiť do 15 dní od jeho schválenia, do 26.09.2018. MsZ schválilo komunitný plán uznesením č. MsZ – 25/II/1 z 11.09.2018, VÚC bol predložený 08.10.2018.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Kontrolou povinných náležitostí bolo zistené, že komunitný plán neobsahoval: - analýzu poskytovaných sociálnych služieb podľa jednotlivých foriem sociálnych služieb, - analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, podľa foriem sociálnych služieb a cieľových skupín, - určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, ani za opatrovateľskú službu, podľa foriem sociálnych služieb, vrátane kvantifikácie potrebnej kapacity týchto služieb, - v časovom pláne realizácie určenie kapacity podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, ani opatrovateľskej služby, foriem sociálnych služieb tak, aby boli vytvorené podmienky na zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby pre obyvateľov obce a VÚC, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu; v časovom pláne realizácie komunitného plánu neboli určené personálne, prevádzkové a organizačné podmienky, ktoré vytvára obec, VÚC a zapojené subjekty na tvorbu a realizáciu komunitného plánu, - podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu, čo nebolo v súlade s ustanovením § 83 ods. 5, písmenami a), b), d), e) a g) zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Článok III VZN o poskytovaní sociálnych služieb obsahoval v § 5 ustanovenia o právnej ochrane občana pred platením neprimeranej úhrady. Zostatok príjmu prijímateľa sociálnej služby po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu bol v § 5 ods. 3 stanovený vo výške najmenej 1,4-násobku sumy životného minima, čo nebolo v súlade s § 73 ods. 1 zákona o sociálnych službách, ktorý od 01.01.2018 zvýšil túto hranicu na 1,65-násobok sumy životného minima. Zostatok príjmu fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzovali spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby, bol v § 5 ods. 4 VZN o poskytovaní sociálnych služieb stanovený vo výške najmenej 1,4-násobku sumy životného minima, čo nebolo v súlade s § 73 ods. 8 zákona o sociálnych službách, ktorý od 01.01.2014 určil túto hranicu 1,65-násobkom sumy životného minima (od 01.01.2018 to nebolo v súlade s § 73 ods. 10 zákona o sociálnych službách). Tým, že limity uvedené vo VZN o poskytovaní sociálnych služieb neboli v súlade so zákonom o sociálnych službách, mesto porušilo § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého nariadenie vydané obcou nesmie byť v rozpore so zákonmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Mesto vykázalo v ročných výkazoch o vybraných druhoch sociálnych služieb pre obce za roky 2017 – 2019 v rámci príjmov a výdavkov aj položky, ktoré nesúviseli s opatrovateľskou službou v zmysle § 41 zákona o sociálnych službách. Mesto v príjmoch z úhrad za opatrovateľskú službu v roku 2019 vykázalo aj úhrady za rozvoz obedov dôchodcom. Vo výdavkoch na opatrovateľskú službu v rokoch 2017 – 2019 vykazovalo aj výdavky na rozvoz obedov (mzdy a odvody iného zamestnanca opatrovateľskej služby, výdavky na automobil). Naopak, vo výdavkoch na opatrovateľskú službu nevykazovalo výdavky na stravovanie zamestnancov opatrovateľskej služby, ktoré boli pomerne vysoké. Mesto vo výkazoch uvádzalo evidenčný počet opatrovateliek, nie prepočítaný počet podľa vysvetliviek k vyplneniu výkazov. Mesto tým nekonalo v súlade s § 18 ods. 3 zákona o štátnej štatistike, podľa ktorého sú spravodajské jednotky povinné úplne, pravdivo, v ustanovených termínoch a bezplatne poskytovať údaje požadované na štatistické zisťovania zahrnuté v programe štátnych štatistických zisťovaní ustanoveným spôsobom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Mesto v rokoch 2017 – 2019 zamestnávalo opatrovateľku, ktorá nesplnila kvalifikačné požiadavky podľa § 84 ods. 9 zákona o sociálnych službách (v znení účinnom od 01.01.2018 § 84 ods. 8). Mesto nepredložilo doklad o kvalifikácii uvedenej pracovníčky, v dokumentácii sa nachádzalo len vyjadrenie mesta, že táto zamestnankyňa spĺňala podmienku podľa § 110b zákona o sociálnych službách. Na uplatnenie výnimky v zmysle prechodného ustanovenia § 110b zákona o sociálnych službách však táto pracovníčka nesplnila vekové kritérium – dosiahnutie 55 rokov k 29.02.2012. Obec tým, že poskytovala opatrovateľskú službu klientom prostredníctvom zamestnanca, ktorý nesplnil kvalifikačné predpoklady, postupovala v rozpore s ustanovením § 84 ods. 9 zákona o sociálnych službách (od 01.01.2018 § 84 ods. 8 uvedeného zákona).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Podľa komunitného plánu, šiestej časti Implementácia a monitoring malo byť priebežné vyhodnocovanie jeho plnenia predkladané MsZ formou informatívnej správy raz ročne, a to vždy v treťom kvartáli od 2018-2023. Mesto nedodržalo spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia komunitného plánu, stanovený podľa § 83 ods. 5 písm. f) zákona o sociálnych službách v šiestej časti Implementácia a monitoring, keď priebežné vyhodnocovanie plnenia komunitného plánu nepredložilo MsZ formou informatívnej správy raz ročne, v treťom kvartáli 2019.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Poskytovateľ sociálnej služby bol povinný na účel zvýšenia odbornej úrovne a kvality poskytovanej sociálnej služby vypracovať a uskutočňovať program supervízie. Mesto ako poskytovateľ sociálnej služby nevypracovalo a neuskutočňovalo program supervízie podľa § 9 ods. 12 zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Mesto nevykonávalo v rokoch 2017 – 2019 internú kontrolu poskytovania opatrovateľskej služby.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto ako poskytovateľ sociálnej služby nemalo vypracované štandardy kvality poskytovaných sociálnych služieb, t. z. postupy, pravidlá a podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby, spracované v súlade s prílohou č. 2 písm. A zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.

Mesto Krásno nad Kysucou

IČO
00314072
Sídlo
1. mája 1255, 02302 Krásno nad Kysucou
Kontrolované obdobie
Roky 2017 - 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
23.02.2020 - 20.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto v KP nemalo zákonom stanovenú náležitosť - nevykonalo analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Mesto v KP nemalo určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a cieľových skupín, vrátane kvantifikácie potrebnej kapacity týchto služieb,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Mesto v KP nezadefinovalo časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb s určením kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb a foriem sociálnych služieb
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Mesto nemalo v KP stanovený spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Mesto nestanovilo v KP podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Mesto v KP nezohľadnilo miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb a neurčilo potreby rozvoja sociálnych služieb a tiež neurčilo personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové podmienky a organizačné podmienky na ich zabezpečenie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Mesto nevypracovalo a neuskutočňovalo program supervízie pre opatrovateľky domácej opatrovateľskej služby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Mesto v ročných výkazoch 11-01 nevykazovalo osobné náklady zamestnancov domácej opatrovateľskej služby
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z.

Mesto Kráľovský Chlmec

IČO
00331619
Sídlo
L. Kossutha 99, 07713 Kráľovský Chlmec
Kontrolované obdobie
Roky 2017 - 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
03.03.2020 - 30.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Komunitný plán neobsahoval podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
V komunitnom pláne neboli stanovené ciele a priority rozvoja domácej opatrovateľskej služby
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
kontrolovaný subjekt neaktualizoval komunitný plán v stanovenom termíne
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
mesto nemalo ypracovaný plán supervízie, ani ju neuskutočňovalo
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.

Mesto Nová Baňa

IČO
00320897
Sídlo
Námestie Slobody 1, 96826 Nová Baňa
Kontrolované obdobie
Roky 2017 - 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
20.02.2020 - 29.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Podľa § 80 písm. a) zákona o sociálnych službách mala obec vypracovať a schváliť komunitný plán vo svojom územnom obvode. Kontrolou bolo zistené, že mesto v rokoch 2017 a 2018 nemalo vypracovaný komunitný plán, čo nebolo v súlade s § 80 písm. a) zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že komunitný plán mesta na roky 2019 – 2023 neobsahoval analýzu poskytovaných sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb a analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov v územnom obvode mesta podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, čo nebolo v súlade s § 83 ods. 5 písmenami a) a b) zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že ciele a priority rozvoja opatrovateľskej služby, uvedené v komunitnom pláne mesta na roky 2019 – 2023, neobsahovali kvantifikáciu potrebnej kapacity opatrovateľskej služby, čo nebolo v súlade s § 83 ods. 5 písm. d) zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že v časovom pláne realizácie komunitného plánu mesta nebola určená kapacita opatrovateľskej služby v jednotlivých rokoch v členení na existujúcu kapacitu a kvantifikovanú potrebu navýšenia kapacity tak, aby boli vytvorené podmienky na zabezpečenie dostupnosti opatrovateľskej služby pre obyvateľov mesta, ktorí sú na ňu odkázaní. Neboli tam určené ani personálne, prevádzkové a organizačné podmienky, ktoré mesto vytvára na tvorbu a realizáciu komunitného plánu. Mesto tým nekonalo v súlade s § 83 ods. 5 písm. e) zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že komunitný plán mesta na roky 2019 – 2023 neobsahoval podmienky a spôsob jeho zmeny a aktualizácie, čo nebolo v súlade s § 83 ods. 5 písm. g) zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že súčasťou žiadostí o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ktoré mesto prijalo od občanov počas rokov 2017 – 2019, vo všetkých prípadoch nebolo právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu. Mesto tým nepostupovalo podľa článku IV ods. 2 VZN o opatrovateľskej službe, resp. VZN o poskytovaní služby: opatrovateľská služba, podľa ktorého súčasťou žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby malo byť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou bolo zistené, že evidencia prijímateľov opatrovateľskej služby neobsahovala nasledujúce údaje: dátum narodenia, rodinný stav, štátne občianstvo, údaje týkajúce sa zdravia, príjmu a majetku, ani úhradu za jednu hodinu opatrovateľskej služby. Uvedená evidencia nebola vedená v súlade s článkom IV ods. 8 a 9 VZN o opatrovateľskej službe, resp. VZN o poskytovaní služby: opatrovateľská služba. Tým, že evidencia neobsahovala úhradu za jednu hodinu opatrovateľskej služby, nebola ani v súlade s § 95 ods. 1 a 4 zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou bolo zistené, že mesto pri zvýšení úhrady od 01.10.2019 neuzatvorilo s prijímateľmi opatrovateľskej služby dodatky k zmluvám o poskytovaní sociálnej služby, čo nebolo v súlade s § 72 ods. 2 zákona o sociálnych službách, podľa ktorého verejný poskytovateľ sociálnej služby mal určiť sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady zmluvou podľa § 74 uvedeného zákona. Podľa § 74 ods. 12 citovaného zákona, ak sa zmenili skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenia úhrady, poskytovateľ a prijímateľ sociálnej služby boli povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že mesto vo VZN o poskytovaní služby: opatrovateľská služba v článku I ods. 4 pod písmenom e) uviedlo, že opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe s vážnymi psychickými poruchami, ktorá by svojim konaním a správaním mohla ohrozovať opatrovateľku. Obmedzilo tým okruh osôb, ktorým nemožno poskytovať opatrovateľskú službu, nad rámec obmedzení definovaných v § 41 ods. 3 zákona o sociálnych službách, čím porušilo § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého nariadenie obce nesmie byť v rozpore so zákonmi.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolou bolo zistené, že v ročných výkazoch o vybraných druhoch sociálnych služieb za roky 2017 a 2018 boli uvedené iné údaje týkajúce sa príjmov a výdavkov na poskytovanie opatrovateľskej služby ako v hlavnej knihe a záverečných účtoch mesta za roky 2017 a 2018. Nesprávne boli uvedené aj údaje o počtoch opatrovaných fyzických osôb. Vo výkazoch za roky 2017, 2018 a 2019 neboli uvedené prepočítané počty opatrovateliek ale evidenčné. Mesto tým porušilo § 18 ods. 3 zákona o štátnej štatistike, podľa ktorého sú spravodajské jednotky povinné úplne, pravdivo, v ustanovených termínoch a bezplatne poskytovať údaje požadované na štatistické zisťovania zahrnuté v programe štátnych štatistických zisťovaní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že pracovný a organizačný poriadok MsÚ z 02.05.2019 neustanovoval pracovné činnosti zamestnancov, ktorí zabezpečovali sociálne veci a činnosti súvisiace s poskytovaním opatrovateľskej služby, čo nebolo v súlade s § 16 ods. 5 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolou bolo zistené, že mesto nevypracovalo a neuskutočňovalo program supervízie, čo nebolo v súlade s § 9 ods. 12 zákona o sociálnych službách, podľa ktorého poskytovateľ sociálnej služby bol povinný na účel zvýšenia odbornej úrovne a kvality poskytovanej sociálnej služby vypracovať a uskutočňovať program supervízie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že mesto nedodržalo spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia komunitného plánu, stanovený v podkapitole 4.2 komunitného plánu mesta na roky 2019 - 2023, keď do 30.04.2020 nebola na rokovanie MsZ predložená informatívna správa o plnení komunitného plánu k 31.12.2019 a nebola spracovaná ani normatívna správa o plnení komunitného plánu k 31.12.2019.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Stupava

IČO
00305081
Sídlo
Hlavná 1/24, 90031 Stupava
Kontrolované obdobie
Roky 2017 - 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
25.02.2020 - 30.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Svit

IČO
00326607
Sídlo
Hviezdoslavova 269/33, 05921 Svit
Kontrolované obdobie
Roky 2017 - 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
11.02.2020 - 09.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Preverením komunitného plánu č. 1 bolo zistené, že neobsahoval všetky povinné náležitosti podľa § 83 ods. 5 písm. a) a f) zákona o sociálnych službách účinnom v roku 2016, a to: vyhodnotenie materiálno-technického vybavenia sociálnych služieb a vzdelanostnej štruktúry zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby a určenie finančných podmienok na jeho realizáciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Komunitný plán č. 2 neobsahoval všetky povinné náležitosti podľa § 83 ods. 5 písm. e) a f) zákona o sociálnych služieb, a to: určenie kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb a podmienky a spôsob jeho zmeny a aktualizácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Komunitný plán č. 2 nebol uvedený do súladu s § 83 ods. 5 zákona o sociálnych službách do 30.06.2018, (schválený uznesením MsZ č. 28/2019 z 28.02.2019), čím mesto postupovalo v rozpore s § 110ah ods. 1 uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Mesto tým, že nepredložilo komunitný plán č. 2 VÚC, v ktorého obvode sa nachádza do 15 dní od jeho schválenia, nepostupovalo v súlade s § 83 ods. 2 zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
V oboch komunitných plánoch bol časový plán ich realizácie určený všeobecne na obdobie celej platnosti, bez uvedenia konkrétnych časových intervalov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preverením dokumentácie týkajúcej sa poskytovania opatrovateľskej služby bolo zistené, že mesto v dvoch prípadoch uzatvorilo zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby na základe žiadostí o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ktoré neobsahovali právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby. Mesto tým nepostupovalo v súlade s § 7 ods. 3 písm. a) smernice č. 2/SM/2019, podľa ktorého prílohou k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je aj posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v ročných výkazoch 11-01 za roky 2018 a 2019 v časti bežné transfery neuvádzalo príspevky, ktoré boli poskytnuté neverejným poskytovateľom, čo nebolo v súlade s § 18 ods. 3 zákona o štátnej štatistike
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že mesto na svojom webovom sídle za rok 2019 nezverejnilo priemerné EON, čo nebolo v súlade s § 72 ods. 20 zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že mesto nevyhodnocovalo plnenie komunitného plánu č. 1, ktoré sa malo realizovať priebežne, pričom konkrétny spôsob nebol v tomto dokumente stanovený.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Šaštín - Stráže

IČO
00310069
Sídlo
Alej 549, 90841 Šaštín-Stráže
Kontrolované obdobie
Roky 2017 - 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
19.02.2020 - 11.08.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto nemalo vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb na rok 2017 a predchádzajúce roky, čím v tomto období nepostupovalo v súlade s ustanovením § 80 písm. a) zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
V komunitnom pláne sociálnych služieb bola analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb uvedená všeobecne. Nezohľadňovala miestne špecifiká a nekonkretizovala potreby svojich obyvateľov v oblasti sociálnych služieb týkajúcich sa opatrovateľskej služby. Komunitný plán nedefinoval konkrétne potreby dôležité pre rozvoj tejto sociálnej služby a neurčoval personálne, finančné, prevádzkové a organizačné podmienky na ich zabezpečenie, čo nebolo v súlade s ustanovením § 83 ods. 2 zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Mesto nekonalo v súlade s ustanovením § 83 ods. 5 písm. d) a e) zákona o sociálnych službách, keď neurčilo ciele podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a jednotlivých cieľových skupín, vrátane kvantifikácie potrebnej kapacity týchto služieb. Zároveň časový plán realizácie komunitného plánu neobsahoval určenie kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb v členení na existujúcu kapacitu, kvantifikovanú potrebu a neurčoval finančné, personálne a prevádzkové podmienky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Mesto v § 5 ods. 3 písm. e) dodatku č.1 k VZN vylúčilo poskytovanie domácej opatrovateľskej služby pre fyzické osoby s vážnymi psychickými poruchami, čím určilo také podmienky kedy nemôže byť služba poskytnutá, ktoré boli nad rámec obmedzení definovaných § 41 ods. 3 zákona o sociálnych službách. Uvedeným konaním mesto porušilo § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Mesto v § 5 ods. 6 dodatku č.1 k VZN definovalo rozsah poskytovania domácej opatrovateľskej služby podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na základe posudkov, čo bolo vo vzájomnom rozpore s ustanovením § 5 ods. 5, ktorý určoval rozsah poskytovania domácej opatrovateľskej služby podľa pracovnej doby mesta (maximálne na štyri hodiny denne).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V roku 2017 mesto nesprávne určilo výšku úhrady za poskytnutie domácej opatrovateľskej služby jednému klientovi, čím nedodržalo podmienky pre platenie úhrady stanovené § 5 ods. 12 dodatku č. 1 k VZN v nadväznosti na § 73 zákona o sociálnych službách, podľa ktorého po zaplatení úhrady musí prijímateľovi zostať mesačne najmenej 1,65-násobku sumy životného minima.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Z dôvodu nesprávneho vykazovania údajov vo výkaze V(MPSVR SR) 11-01 za príslušné obdobie, mesto nekonalo v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona o štátnej štatistike, v zmysle ktorého sú spravodajské jednotky povinné úplne, pravdivo, v ustanovených termínoch a bezplatne poskytovať údaje požadované na štatistické zisťovania s cieľom zabezpečiť preukázateľnosť pravdivosti poskytovaných štatistických údajov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Mesto v kontrolovanom období nevypracovalo a neuskutočňovalo program supervízie, čím nepostupovalo v súlade s § 9 ods. 12 zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Mesto nevyhodnocovalo a nemonitorovalo plnenie cieľov spôsobom, ako si to určilo v komunitnom pláne sociálnych služieb, nemalo vypracovanú správu o sociálnej situácii v meste, ani správu o plnení úloh a aktualizácii úloh mesta v oblasti sociálnych služieb na budúce obdobie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto nevykonávalo monitorovanie a hodnotenie plnenia programov mesta v programovom rozpočte, iba hodnotenie finančného hospodárenia, čím konalo v rozpore s § 12 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Ustanovenie § 5 ods. 5 dodatku č.1 k VZN definovalo podmienky poskytnutia domácej opatrovateľskej služby tak, že opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti opatrovaného občana v pracovných dňoch podľa pracovnej doby mesta, najviac v rozsahu štyroch hodín denne. Týmto ustanovením mesto určilo podmienky poskytovania tak, že zúžilo rozsah hodín opatrovania najviac na štyri hodiny cez pracovné dni, čím obmedzilo dostupnosť domácej opatrovateľskej služby pre fyzickú osobu, ktoré je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri jednotlivých úkonoch zodpovedajúci stupňu odkázanosti. Zákon o sociálnych službách nevylučuje poskytovanie 24 hodinovej opatrovateľskej služby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nemalo vypracovaný interný predpis, ktorý by upravoval podrobnosti o vykonávaní kontrolnej činnosti orgánov samosprávy ako uceleného systému a súboru, ktorý kontroluje plnenie úloh mesta a jeho funkčnosť.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V kontrolovanom období nebola vykonaná žiadna kontrola zo strany hlavného kontrolóra, ktorá by bola zameraná na oblasť poskytovania sociálnych služieb, prípadne poskytovanie domácej opatrovateľskej služby.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zamestnankyňa pre oblasť sociálnych vecí nevykonala žiadnu kontrolu so zameraním na spokojnosť, respektíve nespokojnosť poskytovanej opatrovateľskej služby v domácom prostredí u prijímateľa.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto nemonitorovalo a nevyhodnocovalo plnenie cieľov v komunitnom pláne sociálnych služieb a v programovom rozpočte
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Štúrovo

IČO
00309303
Sídlo
Nám. slobody 1, 94301 Štúrovo
Kontrolované obdobie
Roky 2017 - 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
17.02.2020 - 30.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto nemalo schválený komunitný plán sociálnych služieb na rok 2017
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Mesto v kontrolovanom období nesprávne vykazovalo údaje o príjmoch a výdavkoch v kontrlovanom období za opatrovateľskú službu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Mesto nevypracovalo a neuskutočňovalo program supervízie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s komunitným plánom sociálnych služieb, keď nevyhodnocoval raz ročne plnenie všetkých zámerov, cieľov a opatrení, ktré si v ňom stanovil
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mestská časť Košice-Sever

IČO
00690929
Sídlo
Festivalové námestie 2, 04170 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Roky 2017 - 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
16.02.2020 - 29.06.2020
Stav kontroly
Ukončená

Mestská časť Bratislava - Dúbravka

IČO
00603406
Sídlo
Žatevná 2, 84402 Bratislava-Dúbravka
Kontrolované obdobie
Roky 2017 - 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
25.02.2020 - 30.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V komunitnom pláne neboli určené ciele a priority podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a jednotlivých cieľových skupín, vrátane kvantifikácie potrebnej kapacity týchto služieb. Zároveň časový plán realizácie komunitného plánu neobsahoval určenie kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb v členení na existujúcu kapacitu a kvantifikovanú potrebu a neurčoval finančné, personálne a prevádzkové podmienky, podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu, čo nebolo v súlade s ustanovením § 83 ods. 5 písm. d), e) a g) zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Mestská časť neaktualizovala komunitný plán k 30.6.2018, čo nebolo v súlade s ustanovením § 110ah zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezohľadnil vo VZN č. 1/2014 ustanovenie § 73 zákona o sociálnych službách platné od 1.1.2018, podľa ktorého muselo prijímateľovi sociálnej služby po zaplatení úhrady za túto službu zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,65 - násobok sumy životného minima, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Detvianska Huta

IČO
00319813
Sídlo
Detvianska Huta 102, 96205 Detvianska Huta
Kontrolované obdobie
Roky 2017 - 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
02.03.2020 - 28.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že starosta obce nevydal organizačný poriadok ObÚ. Nekonal tým v súlade s § 13 ods. 4 písm. d) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého starosta vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok ObÚ a poriadok odmeňovania zamestnancov obce a tiež informuje ObZ o vydaní a zmenách organizačného poriadku ObÚ. Organizačný poriadok ustanovuje organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Podľa § 80 písm. a) zákona o sociálnych službách mala obec vypracovať a schváliť komunitný plán vo svojom územnom obvode. Kontrolou bolo zistené, že obec v rokoch 2017 a 2018 nevypracovala a neschválila komunitný plán, čím porušila § 80 písm. a) zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Kontrolou povinných náležitostí bolo zistené, že komunitný plán obce neobsahoval: - analýzu poskytovaných sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a poskytovateľov sociálnych služieb v územnom obvode obce, - analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov v územnom obvode obce na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb a foriem sociálnych služieb v územnom obvode obce, - určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb a foriem sociálnych služieb, vrátane kvantifikácie potrebnej kapacity týchto služieb, - časový plán realizácie komunitného plánu s určením kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb a foriem sociálnych služieb v jednotlivých rokoch v členení na existujúcu kapacitu a kvantifikovanú potrebu navýšenia kapacity tak, aby boli vytvorené podmienky na zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby pre obyvateľov obce, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu; v časovom pláne realizácie komunitného plánu neboli určené personálne, prevádzkové a organizačné podmienky, ktoré vytvára obec na tvorbu a realizáciu komunitného plánu, - podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu, čo nebolo v súlade s ustanovením § 83 ods. 5, písmenami a), b), d), e) a g) zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec neviedla evidenciu prijímateľov opatrovateľskej služby podľa § 95 ods. 1 a 4 zákona o sociálnych službách, viedla len evidenciu úhrad za opatrovateľskú službu, ktorá obsahovala meno a priezvisko prijímateľa, sumu a dátum zaplatenia úhrady za opatrovateľskú službu podľa jednotlivých mesiacov roka. Podľa § 95 ods. 1 zákona o sociálnych službách poskytovateľ sociálnej služby bol povinný viesť evidenciu prijímateľov sociálnej služby, pričom obsahom evidencie mali byť údaje podľa § 94c ods. 3 v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie sociálnej služby. Podľa § 95 ods. 4 uvedeného zákona súčasťou evidencie pri poskytovaní opatrovateľskej služby bol aj počet hodín opatrovateľskej služby a úhrada za jednu hodinu alebo za jednotlivé úkony opatrovateľskej služby podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Článok III VZN o poskytovaní sociálnych služieb obsahoval v § 5 a § 6 ustanovenia o právnej ochrane občana pred platením neprimeranej úhrady. Zostatok príjmu prijímateľa sociálnej služby po zaplatení úhradyza opatrovateľskú službu bol v § 5 ods. 3 stanovený vo výške najmenej 1,3-násobku sumy životného minima. V § 73 ods. 1 zákona o sociálnych službách bol od 01.01.2014 tento limit zvýšený na 1,4 násobok a od 01.01.2018 na 1,65-násobok sumy životného minima. Zostatok príjmu fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby, bol v § 5 ods. 4 VZN o poskytovaní sociálnych služieb stanovený vo výške najmenej 1,3-násobku sumy životného minima. V § 73 ods. 8 zákona o sociálnych službách bol tento limit od 01.01.2014 zvýšený na 1,65-násobok sumy životného minima (od 01.01.2018 v § 73 ods. 10 uvedeného zákona). V § 6 ods. 2 VZN o poskytovaní sociálnych služieb bol zostatok príjmu rodičov a detí, ak sa ich príjem neposudzoval spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby, limitovaný taktiež 1,3 násobkom sumy životného minima. V § 73 ods. 10 zákona o sociálnych službách bol tento limit od 01.01.2014 zvýšený na 1,65-násobok sumy životného minima (od 01.01.2018 v § 73 ods. 12 uvedeného zákona). Tým, že limity uvedené vo VZN neboli aktualizované v súlade so zákonom o sociálnych službách, obec porušila § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého nariadenie obce nesmie byť v rozpore so zákonmi.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolou bolo zistené, že obec nesprávne vykázala v ročných výkazoch o vybraných druhoch sociálnych služieb pre obce za roky 2017 – 2019 ako príjmy z rozpočtov obcí výdavky z vlastného rozpočtu na poskytovanie opatrovateľskej služby, za roky 2017 a 2018 vykázala výdavky na opatrovateľskú službu v inej výške a členení ako vo FIN 1-12, nevykázala pohľadávky z úhrad za opatrovateľskú službu v rokoch 2017 a 2019, nevykázala za roky 2018 a 2019 prepočítaný počet zamestnancov opatrovateľskej služby. Obec tým porušila § 18 ods. 3 zákona o štátnej štatistike, podľa ktorého sú spravodajské jednotky povinné úplne, pravdivo, v ustanovených termínoch a bezplatne poskytovať údaje požadované na štatistické zisťovania zahrnuté v programe štátnych štatistických zisťovaní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec nevykázala a neúčtovala za roky 2017 a 2019 žiadne pohľadávky voči prijímateľom opatrovateľskej služby, pričom k 31.12.2017 a k 31.12.2019 evidovala voči klientom pohľadávky za poskytnutú opatrovateľskú službu. Obec tým porušila § 2 ods. 1 postupov účtovania, podľa ktorého dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň, v ktorom dôjde k vzniku pohľadávky a záväzku, a tiež § 3 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Podľa § 14 ods. 2 VZN o poskytovaní sociálnych služieb úhradu za opatrovateľskú službu mal platiť prijímateľ podľa počtu poskytnutých hodín najneskôr do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom sa služba poskytla. Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby si prijímateľ mal dohodnúť s poskytovateľom v zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby. Kontrolou bolo zistené, že podľa článku VI odsek 2 zmlúv o poskytovaní sociálnej služby, uzatvorených v roku 2017, prijímateľ mal zaplatiť úhradu v hotovosti priamo do pokladne obce najneskôr do 10. dňa nasledujúceho mesiaca. Takáto zmluvná dohoda nebola v súlade s § 14 VZN o poskytovaní sociálnych služieb, nakoľko VZN neumožňovalo dohodnúť termín úhrady neskôr ako do 15. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa služba poskytla.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že obec v rokoch 2017 – 2019 zamestnávala pracovníčku na pozícii „pracovník v oblasti zdravotnej starostlivosti inde neuvedený“ na základe pracovnej zmluvy z 30.11.2016 v znení dodatkov. Podľa pracovnej náplne táto pracovníčka poskytovala opatrovateľskú službu klientom, pričom nesplnila kvalifikačné predpoklady ustanovené v § 84 ods. 9 zákona o sociálnych službách (v znení platnom od 01.01.2018 v § 84 ods. 8 uvedeného zákona). Obec nepredložila doklad o kvalifikácii uvedenej pracovníčky, v dokumentácii sa nachádzalo len potvrdenie obce o tom, že táto zamestnankyňa vykonávala v rokoch 2010 – 2014 opatrovanie blízkej osoby. Na uplatnenie výnimky z kvalifikačného predpokladu v zmysle prechodného ustanovenia § 110b zákona o sociálnych službách však táto pracovníčka nesplnila vekové kritérium – dosiahnutie 55 rokov k 29.02.2012. Obec tým, že poskytovala opatrovateľskú službu klientom prostredníctvom zamestnanca, ktorý nesplnil kvalifikačné predpoklady, postupovala v rozpore s ustanovením § 84 ods. 9 zákona o sociálnych službách (od 01.01.2018 § 84 ods. 8 uvedeného zákona).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
K 01.07.2019 obec znížila úväzky opatrovateliek na 20 hodín za týždeň a v súvislosti s tým znížila aj rozsah opatrovateľskej služby poskytovanej klientom, pričom neuzatvorila s klientmi dodatky k zmluvám o poskytovaní sociálnej služby. Obec tým porušila § 74 ods. 12 zákona o sociálnych službách, ktorý hovorí, že ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenie úhrady za sociálnu službu, poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby. V zmysle § 14 ods. 1 a 2 VZN o poskytovaní sociálnych služieb je rozsah hodín poskytovania opatrovateľskej služby skutočnosť, ktorá je rozhodujúca na určenie sumy úhrady a platenie úhrady.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec nevypracovala a neuskutočňovala program supervízie na účel zvýšenia odbornej úrovne a kvality poskytovanej opatrovateľskej služby, čím nekonala v súlade s § 9 ods. 12 zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že na konci kalendárneho roka 2019 nebolo vykonané hodnotenie plnenia cieľov komunitného plánu. Obec tým nedodržala spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia komunitného plánu, stanovený v piatej časti komunitného plánu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Jasenica

IČO
00317349
Sídlo
Jasenica 130, 01817 Jasenica
Kontrolované obdobie
Roky 2017 - 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
24.02.2020 - 22.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V obidvoch komunitných plánoch pri cieľoch a priorite nebola stanovená kvantifikácia potrebnej kapacity sociálnych služieb a časový plán realizácie komunitného plánu neobsahoval určenie kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem vrátane určenia finančných podmienok, personálnych podmienok, prevádzkových podmienok a organizačných podmienok, čím nebol dodržaný postup v zmysle ustanovenia § 83 ods. 5 písm. d) a e) zákona o sociálnych službách, podľa ktorého komunitný plán sociálnych služieb obsahuje podľa písm. d) určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a cieľových skupín, vrátane kvantifikácie potrebnej kapacity týchto služieb a podľa písm. e) časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb s určením kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb, vrátane určenia finančných podmienok, personálnych podmienok, prevádzkových podmienok a organizačných podmienok, ktoré vytvára obec a zapojené subjekty na tvorbu a realizáciu komunitného plánu sociálnych služieb
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Vo VZN o poskytovaní sociálnych služieb nebola zapracovaná zmena koeficientu pre výpočet výšky úhrady životného minima podľa zmeny zákona o sociálnych službách, a tým bolo VZN o poskytovaní sociálnych služieb vypracované v rozpore so zákonom o sociálnych službách, čím nebol dodržaný postup v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore so zákonmi, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Preverením ročných výkazov o vybraných druhoch sociálnych služieb za roky 2017 a 2018 bolo zistené, že údaje o počte zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu uvedené v 6. module - zamestnanci poskytujúci opatrovateľskú službu a prepravnú službu neboli uvedené v súlade so skutočným stavom zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu, čím nebol dodržaný postup v zmysle ustanovenia § 18 ods. 3 zákona o štátnej štatistike, podľa ktorého spravodajské jednotky sú povinné úplne, pravdivo poskytovať údaje požadované na štatistické zisťovania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že vypracované správy o sociálnej situácii v obci a o plnení úloh komunitného plánu za roky 2017, 2018 a 2019 neboli prerokované obecným zastupiteľstvom, čím nebol dodržaný postup v zmysle komunitných plánov, podľa ktorých na rokovanie zastupiteľstva bude predložená správa o plnení úloh komunitného plánu, aktuálnej situácii a aktualizácii úloh obce v oblasti sociálnych služieb na budúce obdobie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Kráľová nad Váhom

IČO
00306070
Sídlo
Kráľová nad Váhom 71, 92591 Kráľová nad Váhom
Kontrolované obdobie
Roky 2017 - 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
20.04.2020 - 27.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nemala vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb na rok 2017 a predchádzajúce roky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Komunitný plán sociálnych služieb neobsahoval kvantifikovanie potrebného personálneho zabezpečenia poskytovaných sociálnych služieb
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
obec v ročných výkazoch o vybraných druhoch sociálnych služieb pre obce za roky 2017 - 2019 vykazovala nesprávne údaje o výdavkoch za opatrovateľskú službu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Vystavené posudky o odkázanosti na sociálnu službu neobsahovali všetky náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Obec nevypracovala a neuskutočňovala program supervízie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Od schválenia komunitného plánu sociálnych služieb obecným zastupiteľstvom kontrolovaný subjekt nevypracoval a nevyhodnotil plnenie stanovených cieľov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Lehota pod Vtáčnikom

IČO
00318256
Sídlo
Námestie SNP 33/1, 97242 Lehota pod Vtáčnikom
Kontrolované obdobie
Roky 2017 - 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
23.02.2020 - 27.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec mala vypracovaný komunitný plán na roky 2018 – 2023. Kontrolou bolo zistené, že komunitný plán sociálnych služieb do roku 2018 nebol vypracovaný vôbec a komunitný plán sociálnych služieb vypracovaný v roku 2018 nebol prerokovaný a schválený obecným zastupiteľstvom, čím nebol dodržaný postup v zmysle ustanovenia § 80 písm. a) zákona o sociálnych službách, podľa ktorého obec vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Zároveň bolo zistené, že komunitný plán sociálnych služieb nebol predložený vyššiemu územnému celku, čím bolo porušené ustanovenie § 83 ods. 2 zákona o sociálnych službách, podľa ktorého obec vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb a do 15 dní od jeho schválenia ho predkladá vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode sa nachádza.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Kontrolou komunitného plánu sociálnych služieb bolo zistené, že neobsahoval určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov, foriem sociálnych služieb a cieľových skupín, vrátane kvantifikácie potrebnej kapacity týchto služieb a zároveň neobsahoval časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb s určením kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb, vrátane určenia finančných podmienok, personálnych podmienok, prevádzkových podmienok a organizačných podmienok, ktoré vytvára obec, čím nebol dodržaný postup v zmysle ustanovenia § 83 ods. 5 písm. d) a e) zákona o sociálnych službách, podľa ktorého komunitný plán sociálnych služieb obsahuje podľa písm. d) určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a cieľových skupín, vrátane kvantifikácie potrebnej kapacity týchto služieb a podľa písm. e) časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb s určením kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb, vrátane určenia finančných podmienok, personálnych podmienok, prevádzkových podmienok a organizačných podmienok, ktoré vytvára obec a zapojené subjekty na tvorbu a realizáciu komunitného plánu sociálnych služieb.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Kontrolou ročných výkazov o vybraných druhoch sociálnych služieb pre obce za roky 2017 až 2019 bolo zistené, že údaje uvedené v 5. module – výdavky na poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb neboli uvedené v súlade s plnením rozpočtu. Nesúlad bol zistený za rok 2017 v položke výdavky spolu a následne ich rozčlenenie (bolo uvedené 88760 eur a malo byť uvedené 88811 eur) a za rok 2019 v položke výdavky spolu (bolo uvedené 162 092 eur a malo byť uvedené 166 894 eur a následne ich rozčlenenie). Tým, že údaje o výdavkoch za roky 2017 a 2019 neboli uvedené pravdivo, v súlade so skutočnosťou, nebol dodržaný postup v zmysle ustanovenia § 18 ods. 3 zákona o štátnej štatistike, podľa ktorého spravodajské jednotky sú povinné úplne, pravdivo poskytovať údaje požadované na štatistické zisťovania. Preverením ročných výkazov o vybraných druhoch sociálnych služieb pre obce V(MPSVR SR)11-01 bolo zistené, že údaje uvedené v 6. module - zamestnanci poskytujúci opatrovateľskú službu a prepravnú službu v častiach o počte zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu za všetky roky kontrolovaného obdobia a v časti osobné náklady za rok 2017 neboli uvedené v súlade so skutočnosťou a údaje v časti osobné náklady za roky 2018 a 2019 neboli vyčíslené vôbec, čím nebol dodržaný postup v zmysle ustanovenia § 18 ods. 3 zákona o štátnej štatistike, podľa ktorého spravodajské jednotky sú povinné úplne, pravdivo poskytovať údaje požadované na štatistické zisťovania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že v kontrolovanom období nebol na obci vypracovaný a realizovaný program supervízie, čím nebolo dodržané ustanovenie § 9 ods. 12 zákona o sociálnych službách podľa, ktorého je poskytovateľ sociálnej služby povinný na účel zvýšenia odbornej úrovne a kvality poskytovanej sociálnej služby vypracovať a uskutočňovať program supervízie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Obec nevyhodnocovala plnenie cieľov a priorít, nakoľko ciele a priority rozvoja domácej opatrovateľskej služby neboli stanovené. Zároveň bolo zistené, že obec nevyhodnocovala raz ročne plnenie komunitného plánu sociálnych služieb za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka, čím nebol dodržaný postup v zmysle strategickej časti komunitného plánu, podľa ktorého plnenie komunitného plánu má obec vyhodnocovať raz ročne za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Lozorno

IČO
00304905
Sídlo
Hlavná 1, 90055 Lozorno
Kontrolované obdobie
Roky 2017 - 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
19.02.2020 - 26.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V komunitnom pláne sociálnych služieb bola analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb uvedená všeobecne. Nezohľadňovala miestne špecifiká a nekonkretizovala potreby svojich obyvateľov v oblasti sociálnych služieb týkajúcich sa opatrovateľskej služby. Komunitný plán nedefinoval konkrétne potreby dôležité pre rozvoj tejto sociálnej služby a neurčoval personálne, finančné, prevádzkové a organizačné podmienky na ich zabezpečenie, čo nebolo v súlade s ustanovením § 83 ods. 2 zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Obec nekonala v súlade s ustanovením § 83 ods. 5 písm. d) a e) zákona o sociálnych službách, keď v komunitnom pláne neurčila ciele podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a jednotlivých cieľových skupín, vrátane kvantifikácie potrebnej kapacity týchto služieb. Zároveň časový plán realizácie komunitného plánu neobsahoval určenie kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb v členení na existujúcu kapacitu a kvantifikovanú potrebu a neurčoval finančné, personálne a prevádzkové podmienky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Obec vo výkazoch V(MPSVR SR) 11-01 za roky 2017 až 2019 nesprávne uviedla údaje o vykázaných hodinách poskytnutej opatrovateľskej služby (ukazovateľ úkonu), počet pohľadávok z úhrad a v roku 2017 nesprávne vykázala výšku príjmu pri povinnosti platenia časti úhrady a celej úhrady. Výkazy za kontrolované obdobie obec zasielala ÚPSVaR po stanovenej lehote. Z dôvodu nesprávneho vykazovania údajov vo výkaze V(MPSVR SR) 11-01 za príslušné obdobie, nekonala v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona o štátnej štatistike, v zmysle ktorého sú spravodajské jednotky povinné úplne, pravdivo, v ustanovených termínoch a bezplatne poskytovať údaje požadované na štatistické zisťovania s cieľom zabezpečiť preukázateľnosť pravdivosti poskytovaných štatistických údajov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Obec v kontrolovanom období nevypracovala a neuskutočňovala program supervízie, čím nepostupovala v súlade s § 9 ods. 12 zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Obec nevyhodnocovala a nemonitorovala plnenie cieľov spôsobom, ako si to určila v komunitnom pláne sociálnych služieb, nemala vypracovanú správu o sociálnej situácii v obci, ani správu o plnení úloh a aktualizácii úloh obce v oblasti sociálnych služieb na budúce obdobie. V programovom rozpočte zadefinovaný cieľ zameraný na opatrovateľskú starostlivosť pre chorých, nesebestačných a osamelých občanov nebol koncipovaný tak, aby sledoval rozvoj poskytovanej služby. Pre sledovanie napĺňania cieľa bol stanovený merateľný ukazovateľ kvantitatívne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Ustanovenie § 3 ods. 2 VZN č. 1/2019 definovalo podmienky poskytnutia opatrovateľskej služby tak, že domáca opatrovateľská služba sa poskytuje cez pracovné dni, v závislosti od stupňa odkázanosti prijímateľa sociálnej služby na pomoc inej fyzickej osoby a návrhu prijímateľa sociálnej služby následne uvedeného v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. Týmto ustanovením obec určila podmienky poskytovania tak, že zúžila rozsah hodín opatrovania len na pracovné dni, čím obmedzila dostupnosť danej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri jednotlivých úkonoch zodpovedajúci stupňu odkázanosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V kontrolovanom období nebola vykonaná žiadna kontrola zo strany hlavnej kontrolórky, ktorá by bola zameraná na oblasť poskytovania sociálnych služieb, prípadne poskytovanie opatrovateľskej služby.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zadefinovaný cieľ v programovom rozpočte nebol koncipovaný tak, aby sledoval rozvoj poskytovanej služby. Pre sledovanie napĺňania cieľa bol stanovený merateľný ukazovateľ a to: počet opatrovaných. Týmto merateľným ukazovateľom nie je možné zhodnotiť zabezpečenie opatery a nevyhnutných úkonov chorým a osamelým občanom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Matúškovo

IČO
00800287
Sídlo
Matúškovo 138, 92501 Matúškovo
Kontrolované obdobie
Roky 2017 - 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
04.03.2020 - 21.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V komunitnom pláne pri cieľoch a priorite nebola stanovená kvantifikácia potrebnej kapacity sociálnych služieb a časový plán realizácie komunitného plánu neobsahoval určenie kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem, vrátane určenia finančných podmienok, personálnych podmienok, prevádzkových podmienok a organizačných podmienok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Obec nemala vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb na rok 2017 a predchádzajúce roky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezapracoval do svojho VZN č. 53/2009 ustanovenie § 73 zákona o sociálnych službách, podľa ktorého muselo prijímateľovi sociálnej služby po zaplatení úhrady za túto službu zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,65 násobok sumy životného minima. VZN č. 53/2009 tak nebolo v súlade so zákonom o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
V ročnom výkaze o vybraných druhoch sociálnych služieb pre obec 11-01 za roky 2017 až 2019 boli nesprávne uvádzané počty zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Obec v kontrolovanom období nevypracovala a neuskutočňovala program supervízie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Odporúčanie: Prehodnotiť vo VZN č. 87/2018 nastavenie prevádzkového času poskytovania opatrovateľskej služby tak, aby poskytovaná opatrovateľská služba reagovala pružne na požiadavky prijímateľov opatrovateľskej služby a cieľovej skupiny fyzických osôb, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ktoré sa môžu meniť v čase.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Nitrianske Rudno

IČO
00318345
Sídlo
Hlavná 1, 97226 Nitrianske Rudno
Kontrolované obdobie
Roky 2017 - 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
23.02.2020 - 27.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec mala vypracovaný komunitný plán na roky 2018 – 2022, ktorý bol prerokovaný a schválený obecným zastupiteľstvom. Kontrolou bolo zistené, že komunitný plán sociálnych služieb do roku 2018 nebol vypracovaný vôbec, čím nebol dodržaný postup v zmysle ustanovenia § 80 písm. a) zákona o sociálnych službách, podľa ktorého obec vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Zároveň bolo zistené, že komunitný plán sociálnych služieb nebol predložený vyššiemu územnému celku, čím bolo porušené ustanovenie § 83 ods. 2 zákona o sociálnych službách, podľa ktorého obec vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb a do 15 dní od jeho schválenia ho predkladá vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode sa nachádza.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Zároveň bolo zistené, že v komunitnom pláne pri cieľoch a priorite nebola stanovená kvantifikácia potrebnej kapacity sociálnych služieb a časový plán realizácie komunitného plánu neobsahoval určenie kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem, vrátane určenia finančných podmienok, personálnych podmienok, prevádzkových podmienok a organizačných podmienok, čím nebol dodržaný postup v zmysle ustanovenia § 83 ods. 5 písm. d) a e) zákona o sociálnych službách, podľa ktorého komunitný plán sociálnych služieb obsahuje podľa písm. d) určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a cieľových skupín, vrátane kvantifikácie potrebnej kapacity týchto služieb a podľa písm. e) časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb s určením kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb, vrátane určenia finančných podmienok, personálnych podmienok, prevádzkových podmienok a organizačných podmienok, ktoré vytvára obec a zapojené subjekty na tvorbu a realizáciu komunitného plánu sociálnych služieb.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Kontrolou ročných výkazov o vybraných druhoch sociálnych služieb pre obce za roky 2017 a 2018 bolo zistené, že údaje uvedené v 5. module – výdavky na poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb neboli uvedené v súlade s plnením rozpočtu. Nesúlad bol zistený za rok 2017 v položke mzdy (bolo uvedené 26 734 eur a malo byť uvedené 26 378 eur) a v položke bežné transfery (bolo uvedené 0 eur a malo byť uvedené 355 eur) a za rok 2018 v položke výdavky spolu (bolo uvedené 47 769 eur a malo byť uvedené 48 220 eur) a v položke bežné transfery (bolo uvedené 0 eur a malo byť uvedené 449 eur). Tým, že údaje o výdavkoch na poskytovanie domácej opatrovateľskej služby neboli uvedené pravdivo v súlade so skutočnosťou, nebol dodržaný postup v zmysle ustanovenia § 18 ods. 3 zákona o štátnej štatistike, podľa ktorého spravodajské jednotky sú povinné úplne, pravdivo poskytovať údaje požadované na štatistické zisťovania. Kontrolou ročných výkazov o vybraných druhoch sociálnych služieb pre obce za roky 2017 až 2019 bolo zistené, že údaje o počte zamestnancov uvedené v 6. module - zamestnanci poskytujúci opatrovateľskú službu a prepravnú službu neboli uvedené v súlade so skutočnosťou a v časti osobné náklady za jednotlivé roky neboli údaje za jednotlivé roky vyčíslené vôbec. Tým, že údaje neboli uvedené pravdivo v súlade so skutočnosťou, nebol dodržaný postup v zmysle ustanovenia § 18 ods. 3 zákona o štátnej štatistike, podľa ktorého spravodajské jednotky sú povinné úplne, pravdivo poskytovať údaje požadované na štatistické zisťovania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že v kontrolovanom období nebol na obci vypracovaný a realizovaný program supervízie, čím nebolo dodržané ustanovenie § 9 ods. 12 zákona o sociálnych službách podľa, ktorého je poskytovateľ sociálnej služby povinný na účel zvýšenia odbornej úrovne a kvality poskytovanej sociálnej služby vypracovať a uskutočňovať program supervízie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec nevyhodnocovala plnenie cieľov a priorít domácej opatrovateľskej služby a nemala vypracované správy o plnení úloh komunitného plánu, o aktuálnej situácii a aktualizácii úloh v oblasti sociálnych služieb na budúce obdobie, čím nebol dodržaný postup v zmysle bodu 7 komunitného plánu - spôsob vyhodnocovania koncepcie rozvoja sociálnych služieb, podľa ktorého na rokovanie zastupiteľstva bude predložená správa o plnení úloh komunitného plánu, aktuálnej situácii a aktualizácii úloh v oblasti sociálnych služieb na budúce obdobie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Oborín

IČO
00331805
Sídlo
Oborín 0, 07675 Oborín
Kontrolované obdobie
Roky 2017 - 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
11.03.2020 - 29.06.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Komunitný plán neobsahoval určenie cieľov rozvoja sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a cieľových skupín, čo nebolo v súlade s § 83 ods. 5 písm. d) zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Obec bola povinná uviesť komunitný plán do súladu s § 83 ods. 5 zákona o sociálnych službách do 31. júna 2018. Tým, že kontrolovaný subjekt neaktualizoval komunitný plán v stanovenom termíne v súladu s § 83 ods. 5 zákona o sociálnych službách, došlo k porušeniu § 110 ah zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Podľa § 7 ods. 2 VZN č. 1/2017, VZN č. 3/2018, VZN č. 2/2019 bola fyzická osoba, ktorá mala záujem o poskytovanie sociálnej služby, povinná podať písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby obci, ktorá mala obsahovať náležitosti uvedené v § 74 ods. 3 zákona o sociálnych službách. K žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby bol žiadateľ povinný priložiť aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Tým, že obec nevyžadovala od fyzických osôb, ktoré mali záujem o poskytovanie sociálnej služby písomnú žiadosť podľa § 7 ods. 2 VZN č. 1/2017, § 7 ods. 2 VZN č. 3/2018 a § 7 ods. 2 VZN č. 2/2019, nepostupovala v súlade s týmto nariadením.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt si v § 2 ods. 6 písm. e) a f) VZN č. 1/2017, VZN č. 3/2018, VZN č. 2/2019 stanovil nad rámec zákon o sociálnych službách tieto podmienky, kedy nebolo možné poskytnúť fyzickej osobe opatrovateľskú službu: - zdravotný stav si vyžaduje ústavnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení, - s vážnymi psychickými poruchami, ktorá by svojim konaním a správaním mohla ohrozovať iné fyzické osoby, kedy nemožno poskytovať opatrovateľskú službu fyzickej osobe. Tým, že obec vydala VZN č. 1/2017, VZN č. 3/2018 a VZN č. 2/2019, ktoré boli v rozpore s § 41 ods. 3 zákon o sociálnych službách, nekonala v súlade s § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Poskytovateľ sociálnej služby bol povinný za účelom zvýšenia odbornej úrovne a kvality poskytovanej sociálnej služby vypracovať a uskutočňovať program supervízie. Tým, že obec nemala v kontrolovanom období vypracovaný program supervízie a ani ho neuskutočňovala, nekonal v súlade s § 9 ods. 12 zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.

Obec Skalité

IČO
00314285
Sídlo
Skalité 598, 02314 Skalité
Kontrolované obdobie
Roky 2017 - 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
23.02.2020 - 20.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nesprávne vykazovala informácie o zamestnancov domácej opatrovateľskej služby v ročných výkazoch 11-01
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Obec nevypracovala a neuskutočňovala program supervízie pre opatrovateľky domácej opatrovateľskej služby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Obec v KP nezohľadnila miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb, neurčila potreby rozvoja sociálnych služieb a tiež neurčila personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové podmienky a organizačné podmienky na ich zabezpečenie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Obec nemala v KP určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a cieľových skupín, vrátane kvantifikácie potrebnej kapacity týchto služieb,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
KP neobsahoval časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb s určením kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Obec v KP nezadefinovala spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.

Obec Sučany

IČO
00316938
Sídlo
Námestie SNP 31, 03852 Sučany
Kontrolované obdobie
Roky 2017 - 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
25.02.2020 - 12.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nekonala v súlade s ustanovením § 83 ods. 5 písm. d) a e) zákona o sociálnych službách, keď neurčila ciele podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a jednotlivých cieľových skupín, vrátane kvantifikácie potrebnej kapacity týchto služieb. Zároveň časový plán realizácie komunitného plánu neobsahoval určenie kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb v členení na existujúcu kapacitu a kvantifikovanú potrebu a neurčoval finančné, personálne a prevádzkové podmienky.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Nesprávnym a neúplným vykazovaním ročných výkazov 11-01 obec nekonala v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona o štátnej štatistike, podľa ktorého spravodajské jednotky sú povinné úplne a pravdivo poskytovať údaje požadované na štatistické zisťovania s cieľom zabezpečiť preukázateľnosť úplnosť a pravdivosť poskytovaných štatistických údajov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Všetky predložené posudky o odkázanosti na sociálnu službu vydané v kontrolovanom období neobsahovali zákonom stanovenú náležitosť, a to predpokladaný rozsah hodín poskytovania sociálnej služby, čo nebolo v súlade s ustanovením § 51 písm. b) zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Nevykonávaním základnej finančnej kontroly obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite, podľa ktorého základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Na účel zvýšenia odbornej úrovne a kvality poskytovanej sociálnej služby obec v kontrolovanom období nemala vypracovaný ani uskutočňovaný program supervízie, čim nekonala v súlade s ustanovením § 9 ods. 12 zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.

Obec Topoľčianky

IČO
00308536
Sídlo
Hlavná 114, 95193 Topoľčianky
Kontrolované obdobie
Roky 2017 - 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
02.03.2020 - 27.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec nemala vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb na rok 2017 a predchádzajúce roky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
obec nesprávne vykazovala údaje o bežných výdavkoch na sociáálne služby v ročných výkazoch 11-01 za roky 2017 až 2019
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
obec nesprávne vykazovala údaje o stave pohľadávok v ročných výkazoch 11-01 za roky 2017 až 2019
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
obec ako poskytovateľ sociálnej služby nemala vypracovaný ani nevykonávala program supervízie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
obec nevyhodnocovala komunitný plán sociálnych služieb a nemala vypracovanú správu o sociálnej situácii v obci, ani správu o plnení úloh o aktuálnej situácii a aktualizácii úloh v oblasti sociálnych služieb na budúce obdobie komunitného plánu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Obec Veľké Úľany

IČO
00306282
Sídlo
Hlavná 578, 92522 Veľké Úľany
Kontrolované obdobie
Roky 2017 - 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
04.03.2020 - 16.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V komunitnom pláne pri cieľoch a priorite nebola stanovená kvantifikácia potrebnej kapacity sociálnych služieb a časový plán realizácie komunitného plánu neobsahoval určenie kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem, vrátane určenia finančných podmienok, personálnych podmienok, prevádzkových podmienok a organizačných podmienok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Obec nemala vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb na rok 2017 a predchádzajúce roky.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že v zmysle § 2 ods. 6 písm. f) VZN o sociálnych službách opatrovateľskú službu obec nemôže poskytovať fyzickej osobe s vážnymi psychickými poruchami, ktorá by svojim konaním a správaním mohla ohrozovať iné fyzické osoby. Tým, že obec vydala VZN o sociálnych službách, ktoré obsahovalo obmedzenia nad rámec stanovený ustanovením § 41 ods. 3 zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Nesprávne vykazovanie údajov o bežných výdavkoch na sociálne služby v ročných výkazoch 11-01 za roky 2017 až 2019. Nesprávne boli tiež uvádzané počty zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Obec v kontrolovanom období nevypracovala a neuskutočňovala program supervízie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Odporúčanie. prehodnotiť vo VZN o sociálnych službách nastavenie prevádzkového času poskytovania opatrovateľskej služby tak, aby poskytovaná opatrovateľská služba reagovala pružne na požiadavky prijímateľov opatrovateľskej služby a cieľovej skupiny fyzických osôb, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ktoré sa môžu meniť v čase.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Odporúčanie: zamerať sa na získanie aj iných zdrojov financovania na opatrovateľskú službu napr. finančné prostriedky zo zdrojov EÚ na udržanie poskytovania opatrovateľskej služby do budúcnosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Víťaz

IČO
00327981
Sídlo
Víťaz 111, 08238 Víťaz
Kontrolované obdobie
Roky 2017 - 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
11.02.2020 - 02.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V kontrolovanom období, v roku 2017 do augusta 2018 obec nemala schválený komunitný plán v zmysle § 80 písm. a) a § 83 ods. 1 zákona o sociálnych službách. Podľa písomného vyjadrenia kontrolovaného subjektu zo 17.03.2020, v uvedenom období sa obec riadila komunitným plánom prijatým na roky 2009 – 2013. Zároveň uznesenie obecného zastupiteľstva o predlžení platnosti komunitného plánu na obdobie rokov 2009 – 2013 na ďalšie obdobie nebolo prerokované ani prijaté.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z., 448/2008 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že komunitný plán obce Víťaz na roky 2018 – 2023 neobsahoval ciele v zmysle § 83 ods. 5 písm. d) zákona o sociálnych službách. Pri priorite týkajúcej sa opatrovateľskej služby nebola zadefinovaná cieľová skupina a neboli kvantifikované potrebné kapacity tejto služby, čo taktiež nebolo v súlade s § 83 ods. 5 písm. d) zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Komunitný plán obce Víťaz na roky 2018 – 2023 obsahoval časový plán realizácie, ale bez určenia kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb, vrátane určenia finančných podmienok, personálnych podmienok, prevádzkových podmienok a organizačných podmienok, ktoré vytvára obec, vyšší územný celok a zapojené subjekty na tvorbu a realizáciu komunitného plánu sociálnych služieb, čo nebolo v súlade s § 83 ods. 5 písm. e) zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že v jednom prípade poskytovania opatrovateľskej služby na základe zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb z 21.01.2011, zmluva neobsahovala deň začatia poskytovania sociálnej služby v zmysle § 74 ods. 7 písm. d) zákona o sociálnych službách. Podľa vyjadrenia obce zo 04.05.2020 bol deň podpísania zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb zároveň aj dňom začatia poskytovania opatrovateľskej služby.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec vo VZN č. 2/2018, VZN č. 1/2019 a VZN č. 11/2019 vylúčila poskytovanie opatrovateľskej služby pre fyzické osoby s vážnymi psychickými poruchami, čo bolo nad rámec obmedzení, ktoré definoval § 41 ods. 3 zákona o sociálnych službách. Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolou bolo zistené, že od marca 2019 do času výkonu kontroly (do mája 2020) poskytoval opatrovateľskú službu štyrom občanom obce Víťaz neverejný poskytovateľ, pričom občania si zabezpečili poskytovanie opatrovateľskej služby sami bez toho, aby doručili obci žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby. Doručenie tejto žiadosti bolo v zmysle zákona o sociálnych službách podmienkou toho, aby táto služba bola poskytovaná s finančnou podporu z verejných prostriedkov. Napriek uvedenému im obec v zmysle VZN uhrádzala príspevok na jej poskytovanie, pričom kontrolovaný subjekt nepožiadal preukázateľným spôsobom neverejného poskytovateľa o zabezpečenie tejto služby. Uvedený postup nebol v súlade s § 8 zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Ďalej bolo zistené, že obec umožnila podľa článku 10 bod 11 VZN č. 1/2019 a VZN č. 11/2019 poskytovanie príspevku opatrovanej osobe, ktorá ho mala použiť na úhradu služby inému oficiálnemu poskytovateľovi opatrovateľskej služby, resp. neverejnému poskytovateľovi. Výška príspevku bola upravená v sume jedno euro za hodinu opatrovateľskej služby (s účinnosťou od 01.01.2020 v sume 1,25 eur za hodinu). Uvedené, nebolo v súlade s § 75 a § 76 zákona o sociálnych službách, podľa ktorých je obec povinná poskytovať príspevok neverejnému poskytovateľovi a nie opatrovanému. Zároveň úpravou VZN o poskytovaní príspevku opatrovanej osobe došlo k porušeniu § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení. Obec takto uhradila príspevky štyrom opatrovaným osobám v celkovej sume 7 907,00 eur, čím došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 448/2008 Z.z., 369/1990 Zb.
Nekorektným vyplnením údajov v ročných výkazoch 11-01 obec nepostupovala v súlade s § 18 ods. 3 zákona o štátnej štatistike.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec v roku 2018 (za rok 2017), v roku 2019 (za rok 2018) a v roku 2020 (za rok 2019) nezverejňovala na svojom webovom sídle priemerné EON, čo nebolo v súlade s § 72 ods. 20 zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Počas kontrolovaného obdobia obec nemala vypracovaný a ani neuskutočňovala program supervízie, čo nebolo v súlade s § 9 ods. 12 zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec v roku 2018 a 2019 nevyhodnocovala plnenie komunitného plánu, čo nebolo v súlade s tým, ako si obec nastavila spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia v komunitnom pláne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Ľubica

IČO
31942547
Sídlo
Gen. Svobodu 127, 05971 Ľubica
Kontrolované obdobie
Roky 2017 - 2019 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
11.02.2020 - 09.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nemala v roku 2017 až do októbra 2018 schválený komunitný plán v zmysle § 80 písm. a) a § 83 ods. 1 zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z., 448/2008 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že v komunitnom pláne nebola zachovaná štruktúra v zmysle povinných náležitosti uvedených v § 83 ods. 5 písm. a.) , d.), e.) g.) zákona o sociálnych službách: -komunitný plán neobsahoval analýzu poskytovaných sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb a foriem sociálnych služieb v územnom obvode obce, -stanovené ciele a priority pre jednotlivé cieľové skupiny v oblasti sociálnej starostlivosti neobsahovali kvantifikáciu potrebnej kapacity týchto služieb, -časový plán realizácie komunitného plánu neobsahoval určenie kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb, v jednotlivých rokoch v členení na existujúcu kapacitu a kvantifikovanú potrebu navýšenia kapacity tak, aby boli vytvorené podmienky na zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby pre obyvateľov obce, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu, vrátane určenia finančných podmienok, personálnych podmienok, prevádzkových podmienok a organizačných podmienok, ktoré vytvára obec na tvorbu a realizáciu komunitného plánu, -neboli stanovené podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že evidencia prijímateľov neobsahovala všetky údaje podľa § 95 ods. 1 a 4 zákona o sociálnych službách a v zmysle VZN 6/2016 čl. IV. ods. 8 a 9.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
V 16 prípadoch boli prílohou žiadostí o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby rozhodnutia o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, ktoré nadobudli právoplatnosť až po dátume podania žiadostí. Uvedené nebolo v súlade s čl. IV. ods. 2. VZN č. 6/2016, podľa ktorého súčasťou žiadosti malo byť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
VZN č. 6/2016 nebolo aktualizované v časti týkajúcej sa príjmu po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu, ktorý musí občanovi zostať mesačne – namiesto najmenej 1,65 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú FO resp. u spoločne posudzovaných osôb v zmysle § 73 ods. 1 zákona o sociálnych službách bolo vo VZN uvedené 1,3 násobok, čím nebol dodržaný § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolou bolo zistené, že obec na svojom webovom sídle za kontrolované obdobie rokov 2017 – 2019 nezverejňovala priemerné EON, čo nebolo v súlade s § 72 ods. 20 zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Obec nemonitorovala plnenie aktivity rozvoj terénnych sociálnych služieb s cieľom zotrvania seniorov v prirodzenom prostredí domácnosti na zasadnutí OZ v roku 2019, čo nebolo v súlade s platným komunitným plánom.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Späť