Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-027/2022/1090
Názov:
Športová infraštruktúra na základných školách
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť zabezpečenie obnovy športovej infraštruktúry ZŠ (rekonštrukcia a výstavba) samosprávou a je
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Mesto Hnúšťa

IČO
00318744
Sídlo
Francisciho 74, 98101 Hnúšťa
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
02.02.2022 - 15.03.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nedodržaním zmluvných podmienok vyplývajúcich z dotačnej zmluvy mesto porušilo pravidlá a podmienky za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté, čím kontrolovaný subjekt porušil finančnú disciplínu
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nedodržaním stanoveného systému financovania (90:10) nekonalo mesto v súlade s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Dar v sume 16 672,72 eur, t. j. technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku (zateplenie telocvične), nebol ako účtovný prípad zachytený v účtovnej evidencii a tým kontrolovaný subjekt konal v rozpore s § 8 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovníctvo účtovnej jednotky je úplné, ak účtovná jednotka zaúčtovala v účtovnom období v účtovných knihách všetky účtovné prípady
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V dôsledku toho, že dar v hodnote 16 672,72 eur nebol zachytený v účtovnej evidencii, kontrolovaný subjekt konal aj v rozpore s § 7 ods. 2 písm. d) zákona o majetku obcí, podľa ktorého orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať a sú povinné viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.

Mesto Michalovce

IČO
00325490
Sídlo
Námestie osloboditeľov 30, 07101 Michalovce
Kontrolované obdobie
2018 -2021
Termín kontroly
30.01.2022 - 27.04.2022
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Nováky

IČO
00318361
Sídlo
Nám.SNP 349/10, 97271 Nováky
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
01.02.2022 - 14.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nebola vypracovaná koncepcia rozvoja športu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 440/2015
Pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí dotácie nebola vykonaná základná finančná kontrola.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.

Mesto Sliač

IČO
00320277
Sídlo
Letecká ulica 1, 96231 Sliač
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
01.02.2022 - 09.05.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

mesto nemalo zapísaného správcu, ZŠ A. Sládkoviča, k majetku vedenému na LV č. 770 (Budova ZŠ A. Sládkoviča, pozemky) v súlade s katastrálnym zákonom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
zverenie majetku mesta do správy ZŠ A. Sládkoviča nebolo zachytené v účtovníctve mesta ani v účtovníctve školy, čo nebolo v súlade s postupmi účtovania pre ROPO, v súlade so zákonom o účtovníctve a zákonom o majetku obcí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., 431/2002 Z.z.
mesto pri odňatí výkonu správy k športovej hale nepostupovalo podľa zmluvy o výkone správy a podľa zásad hospodárenia s majetkom mesta z roku 2019. Odňatie správy bez písomnej dohody, resp. bez písomného rozhodnutia o odňatí správy, nebolo v súlade zákonom o majetku obcí,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
mesto nemalo vypracovanú koncepciu rozvoja športu, a ani žiaden iný strategický dokument nezahŕňal komplexnú koncepciu/plán/predstavu rozvoja športu v meste a jeho financovanie podľa zákona o športe,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 440/2015
mesto vykonalo bezhotovostné úhrady zhotoviteľovi rekonštrukcie ústredného kúrenia a vykurovacích telies a zhotoviteľovi rekonštrukcie strechy z osobitného bankového dotačného účtu, ktorý ale nebol uvedený v zmluvách, čo nebolo v súlade občianskym zákonníkom a zmluvou o dielo,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
mesto nevykonalo ZFK na zmluve o poskytnutí dotácie a na bankovom výpise z prijatia dotácie,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
mesto nepostupovalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, keď v zápise z vyhodnotenia ponúk uviedlo splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní u všetkých uchádzačov, pričom dvaja z nich podmienky nespĺňali
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.

Mesto Tvrdošín

IČO
00314901
Sídlo
Trojičné námestie 185/2, 02744 Tvrdošín
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
15.02.2022 - 13.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Neúčtovanie o vlastníctve nehnuteľností, ktoré tvoria funkčne areál ZŠ vrátane športovej infraštruktúry (telocvičňa a ihrisko), a to aj napriek skutočnosti, že predmetný dlhodobý hmotný majetok nebol zverený do správy organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. To bolo v rozpore s ustanovením § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve a ustanovením § 25 ods. 2 postupov účtovania s vplyvom na správnosť vedenia účtovníctva podľa ustanovenia § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Mesto ako prijímateľ dotácie nepostupovalo podľa ustanovení čl. 2, ods. 2 a čl. 6 ods. 2 zmluvy, podľa ktorých nebolo možné presúvať prostriedky medzi jednotlivými položkami záväzného a odsúhlaseného rozpisu rozpočtu bez uzavretia dodatku. Tým nedodržalo zmluvné podmienky. Porušením pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v sume 2 410,65 eur. Uvedený nedostatok nemal z pohľadu zmluvných podmienok vplyv na celkovú sumu realizovaných výdavkov a neovplyvnil vymedzený účel použitia verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Neuvedením zdroja financovania realizovaného projektu (dotácia MŠVVaŠ SR) pri informovaní o svojej činnosti a propagácii (dva prípady) nepostupoval kontrolovaný subjekt podľa ustanovenia čl. 3 ods. 8 zmluvných podmienok.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Systém povinného zverejňovania informácií o faktúrach za rok 2019 nepreukazoval dodržanie 30 dňovej lehoty na ich zverejnenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Koncepcia športu v meste nebola aktualizovaná a previazaná z pohľadu zdrojov, štruktúry a plnenia zámerov a cieľov s rozpočtami na nasledujúce obdobia. Navyše nebola vyhodnocovaná miera plnenia stanovených cieľov koncepcie prostredníctvom konkrétnych merateľných ukazovateľov. Programový rozpočet mesta a ani koncepcia športu sa v kontrolovanom období nezameriavali osobitným spôsobom na rozvoj športu na základných školách. V rámci programového rozpočtu nebola spoľahlivo aplikovaná metodika programového rozpočtovania vydaná Ministerstvom financií SR, podľa ktorej musia konkrétne formulované merateľné ukazovatele logicky súvisieť s relevantným cieľom a odpovedať na otázku, ako cieľ odmeriame a presne vyjadrovať cieľovú hodnotu, ktorú chceme dosiahnuť. Napriek skutočnosti, že program programového rozpočtu zameraný na šport mal v rámci svojej štruktúry definované zámery, ciele a merateľné ukazovatele, tieto boli stanovené len všeobecne na úrovni podprogramu, nie prvku. Ciele a merateľné ukazovatele neriešili rozpočtovanú investičnú aktivitu (rekonštrukcia mestskej telocvične), ani jej očakávaný pozitívny dopad a neumožňovali tak v rámci hodnotenia rozpočtu posúdiť skutočný prínos použitých finančných zdrojov. Navyše plánované hodnoty merateľných ukazovateľov definované každoročne v rámci programu 10 Šport programového rozpočtu, neboli počas kontrolovaného obdobia z pohľadu očakávaných výkonov a v záujme dosiahnutia progresu takmer vôbec prehodnocované.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 5238/2004-42 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č. 2

Mesto Vranov nad Topľou

IČO
00332933
Sídlo
Dr. C. Daxnera 87/1, 09316 Vranov nad Topľou
Kontrolované obdobie
2018 - 2020
Termín kontroly
02.02.2022 - 21.04.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt tým, že nemal vypracovanú koncepciu rozvoja športu na podmienky mesta nepostupoval v súlade s §64 písm. a) zákona o športe.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 440/2015
Mesto, ako prijímateľ dotácie predložilo poskytovateľovi dotácie ministerstvu školstva vyúčtovanie dotácie dňa 04.08.2021, pričom neobsahovalo vecné vyhodnotenie plnenia účelu. Uvedené nebolo v súlade s čl. 3 bodu 9 zmluvy č. 1173/2018/SRŠ v zmysle dodatku č. 1/SRŠ k zmluve č. 1173/2018/SRŠ zo dňa 11.12.2018 o poskytnutí dotácie v roku 2018, podľa ktorej sa prijímateľ zaviazal predložiť poskytovateľovi vyúčtovanie poskytnutej dotácie v termíne do 15.01.2020, pričom malo obsahovať aj vecné vyhodnotenie plnenia účelu. Zároveň tým, že mesto nepredložilo vyúčtovanie v zmluvne dohodnutom termíne došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého je porušením finančnej disciplíny porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto zverejnilo údaje o faktúre za služby v štruktúrovanej forme, pričom zverejnené údaje o faktúre neobsahovali údaj o identifikácii zmluvy, s ktorou zverejnená faktúra súvisela, čo nebolo v súlade s § 5b ods. 1 písm. b) zákona o slobode informácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že nezaúčtoval prevod rekonštrukcie telocvične ZŠ Bernolákova na správcu telocvične, nepostupoval v zmysle metodického usmernenia č. MF/013029/2020-352 o účtovaní prevodu správy majetku a prevodu vlastníctva majetku v organizáciách územnej samosprávy podľa ktorého, sa prevod správy technického zhodnotenia na rozpočtovú organizáciu obce účtuje na účet 355AU – Zúčtovanie transferov obce. Uvedeným konaním zároveň nepostupoval v zmysle § 47 ods. 5 opatrenia č. 16786/2007-31 a podľa § 4 ods. 2 a § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
V rámci prieskumu trhu na zákazku „Rekonštrukcia cvičebného priestoru telocvične školy“ boli oslovení traja dodávatelia, pričom jeden z nich nemal oprávnenie podnikať v predmete obstarávania. Verejný obstarávateľ tak nepostupoval podľa čl. 5 bodu 6.1 smernice č. 210/2017, podľa ktorej mal osloviť aspoň troch dodávateľov, ktorí podnikajú v predmete obstarávania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Vrútky

IČO
00647209
Sídlo
Matušovičovský rad 4, 03861 Vrútky
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
08.02.2022 - 05.05.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

správa majetku mesta nebola zapísaná v KN. Tým mesto nepostupovalo v zmysle ustanovenia § 19 písm. a) katastrálneho zákona, podľa ktorého vlastníci sú povinní dbať, aby všetky údaje katastra týkajúce sa nehnuteľností alebo vlastníka nehnuteľností, ako aj zmeny týchto údajov mohli byť v katastri riadne evidované, v nadväznosti na ustanovenie § 34 ods. 1 tohto zákona, podľa ktorého práva k nehnuteľnostiam zo zmlúv o prevode správy alebo o zverení správy majetku obce sa do katastra zapisujú záznamom, a to na základe verejných listín a iných listín.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
výzva na predloženie ponúk obsahovala podmienku preukázať osobné postavenie uchádzača výpisom z príslušných registrov. Tým mesto nepostupovalo v zmysle ustanovenia § 112 ods. 4 písm. a) v nadväznosti na ustanovenie § 32 ods. 1 písm. e) a ods. 2 písm. e) a ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z., podľa ktorého uchádzač alebo záujemca nebol povinný predkladať doklady podľa odseku 2, ak bol verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 343/2015 Z.z.

Mesto Šaštín - Stráže

IČO
00310069
Sídlo
Alej 549, 90841 Šaštín-Stráže
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
27.01.2022 - 25.04.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto nevypracovalo koncepciu rozvoja športu, a táto nie je zahrnutá v žiadnom inom strategickom dokumente.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 440/2015
Kontrolovaný subjekt nepredložil NKÚ SR stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Mesto nezverejnilo zákazku s nízkou hodnotou v súhrnnej správe.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

IČO
00603520
Sídlo
Námestie sv. Františka 8, 84262 Bratislava-Karlova Ves
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
30.01.2022 - 18.05.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

MČ Bratislava-Karlova Ves nemala spracovanú koncepciu rozvoja športu, čím nepostupovala v súlade s § 64 písm. a) zákona o športe, podľa ktorého obec pri výkone samosprávy vypracováva koncepciu rozvoja športu na podmienky obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 440/2015
MČ Bratislava Karlova Ves ako verejný obstarávateľ postupovala v rozpore s § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého predpokladaná hodnota zákazky je platná v čase začatia postupu zadávania zákazky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
MČ Bratislava Karlova Ves uzatvorila tri predmetné dodatky k zmluve o dielo až po ukončení a prevzatí prác kompletnej rekonštrukcie. Z dodatkov vyplýva, že sa uzatvárali z dôvodu potreby vykonania najmä nepredvídateľných prác. Vykonané práce v skutočnosti nemali charakter nepredvídateľných prác, išlo skôr o nevyhnutné stavebné práce naviac, ktoré neboli zahrnuté do pôvodnej zmluvy. Tieto práce však bolo možné identifikovať už pri uzatváraní pôvodnej zmluvy o dielo, z čoho vyplýva, že kontrolovaný subjekt pri príprave a zadávaní zákazky nepostupoval v súlade so základnými povinnosťami stanovenými v § 10 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejní obstarávatelia sú povinní prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie primeraného a včasného plnenia svojich úloh.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
MČ Bratislava Karlova Ves nemala vypracovaný sadzobník pre prenájom nebytových priestorov a nevedela preukázať stanovenie výšky nájmu telocviční. Podľa dôvodovej správy k výške nájmu MBK z návrhu uznesenia zastupiteľstva, MČ dlhodobo neprenajímala telocvičňu v žiadnom inom objekte ZŠ prípadne SŠ, ktorej bola zriaďovateľom, preto nebolo možné predložiť prehľad cien nájmov porovnateľných nehnuteľností v zmysle uznesenia č.81/2019/2 zo dňa 24.09.2019.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Dechtice

IČO
00312363
Sídlo
Dechtice 488, 91953 Dechtice
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
27.01.2022 - 28.04.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec ako verejný obstarávateľ postupovala v rozpore s § 6 ods. 16 zákona o verejnom obstarávaní, keď rozdelila výstavbu jedného funkčného celku – budovy telocvične na dve zákazky s nízkou hodnotou. Kontrolovaný subjekt bol povinný posúdiť hneď na začiatku aj predpokladanú dobu výstavby a predpokladanú sumu celej zákazky a súťažiť to v súčtovom režime, t. j. po sčítaní zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré obec zrealizovala išlo o podlimitnú zákazku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Práce na výstavbe telocvične uskutočnené v roku 2020 z vlastných zdrojov v sume 21 431,35 eur obec realizovala bez verejného obstarávania, čím postupovala v rozpore s § 10 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého je verejný obstarávateľ povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že zmluva o dielo č. 2018/10/02 ani jej dodatok č. 1 z 20.12.2018 neboli pred ich podpisom overené základnou finančnou kontrolou, čím obec konala v rozpore s § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Oneskoreným zverejnením faktúry kontrolovaný subjekt konal v rozpore s § 5b ods. 2 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého sa faktúry zverejňujú do 30 dní od ich úhrady.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že obec nemá spracovanú koncepciu rozvoja športu, a táto nie je ani zahrnutá v žiadnom strategickom dokumente, čím nepostupovala v súlade s § 64 písm. a) zákona o športe, podľa ktorého obec pri výkone samosprávy vypracováva koncepciu rozvoja športu na podmienky obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 440/2015

Obec Diviaky nad Nitricou

IČO
00318060
Sídlo
Diviaky nad Nitricou 0, 97225 Diviaky nad Nitricou
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
01.02.2022 - 12.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zásady hospodárenia s majetkom obce, ktoré okrem iného upravovali spôsob prenájmu majetku obce neboli schválené obecným zastupiteľstvom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Prijatá dotácia na úhradu kapitálových výdavkov za rekonštrukciu telocvične v sume 143 823,41 eur bola nesprávne zatriedená na podpoložku ERK 312 001 - Tuzemské bežné transfery zo štátneho rozpočtu, pričom správne mala byť zatriedená na podpoložku ERK 322 001 - Tuzemské kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Predloženie vyúčtovania poskytnutej dotácie MŠVVaŠ SR bolo zmluvne stanovené v lehote do 15.01.2021. Kontrolou bolo zistené, že vyúčtovanie dotácie bolo obcou zaslané emailom 04.08.2021 na základe predchádzajúcej emailovej výzvy poskytovateľa dotácie z 30.07.2021.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou zverejňovania informácií o faktúre za rekonštrukciu telocvične bolo zistené, že nebola zverejnená informácia o zmluve, ktorá s faktúrou súvisela.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Nevykonaním základnej finančnej kontroly pred uzatvorením zmlúv a pred úhradou časti faktúry.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Na dokladoch o vykonaní základnej finančnej kontroly chýbali mená a priezviská osôb zodpovedných za vykonanie základnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Obec nemala vypracovanú koncepciu rozvoja športu, čím bolo porušené ustanovenie § 64 písm. a) zákona o športe.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 440/2015

Obec Huncovce

IČO
00326232
Sídlo
Huncovce 0, 05992 Huncovce
Kontrolované obdobie
2018 -2021
Termín kontroly
02.02.2022 - 28.04.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V prípade dvoch zmlúv o nájme školskej telocvične uzatvorených v roku 2020 a jedného dodatku k zmluve o nájme telocvične uzatvorenom v roku 2021 bolo zistené, že neboli schválené OZ v zmysle článku 11 ods. 5 platných Zásad hospodárenia s majetkom obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že údaje o práve k nehnuteľnosti vyplývajúce zo správy majetku obce, ktoré je predmetom evidovania v katastri nehnuteľností podľa § 1 ods. 1 a § 34 ods. 1 katastrálneho zákona, neboli zaznamenané na LV. Záznam o správcovi nebol v katastri zapísaný ani v prípadoch ostatného majetku obce zvereného do správy ZŠ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Obec tým, že uzatvorila zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom realizovaného verejného obstarávania, napriek tomu, že nebol zapísaný v registri partnerov verejného sektora, nepostupovala v súlade s § 2 ods.1 písm. a) zákona o registri verejného sektora.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 315/2016

Obec Jacovce

IČO
00699209
Sídlo
Farská 288/6, 95621 Jacovce
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
02.02.2022 - 09.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nedodržala ustanovenie § 64 písm. a) zákona o športe, keď nevypracovala koncepciu rozvoja športu na podmienky obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 440/2015
Obec tým, že nevykonala zmenu zmluvných podmienok, nepostupovala podľa § 43 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sú účastníci povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.

Obec Koš

IČO
00318213
Sídlo
Víťazstva 791/41, 97241 Koš
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
01.02.2022 - 06.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zároveň bolo zistené, že na dokladoch súvisiacich s faktúrou a jej úhradou nebol uvedený dátum vykonania základnej finančnej kontroly a vyznačený súlad s rozpočtom, osobitnými predpismi, zmluvami, vnútornými predpismi alebo inými podmienkami a súčasne nebolo vyznačené vyjadrenie, či je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, čím nebolo dodržané ustanovenie § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého osoby vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou okrem iného aj súlad s rozpočtom, osobitnými predpismi, zmluvami, vnútornými predpismi alebo inými podmienkami, dátum vykonania základnej finančnej kontroly a vyjadrenie, či je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Kontrolou bolo zistené, že základná finančná kontrola nebola vykonaná pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí dotácie a zmluvy o dielo, čím bolo porušené ustanovenie § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite, podľa ktorého základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Obec nemala vypracovaný strategický dokument obsahujúci koncepciu rozvoja športu, čím nebolo dodržané ustanovenie § 64 písm. a) zákona o športe.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 440/2015

Obec Krížová Ves

IČO
00326305
Sídlo
Krížová Ves 0, 05901 Krížová Ves
Kontrolované obdobie
2018 -2021
Termín kontroly
07.02.2022 - 28.04.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Preverením strategických dokumentov obce bolo zistené, že nebol vypracovaný samostatný dokument obsahujúci koncepciu rozvoja športu, čím nebolo dodržané ustanovenie § 64 písm. a) zákona o športe, podľa ktorého obec pri výkone samosprávy vypracováva koncepciu rozvoja športu na podmienky obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 440/2015
Nezverejnením troch faktúr vystavených pri realizácii projektu, obec nepostupovala v súlade s § 5b ods. 1 písm. b) zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec tým, že nepožiadala poskytovateľa dotácie o úpravu zmluvných podmienok dodatkom, z dôvodu významnej zmeny záväzného rozpočtu, nepostupovala v súlade s čl. 6 ods. 2 zmluvy o poskytnutí dotácie. Uvedeným konaním zároveň došlo k porušeniu čl. 4 ods. 1, podľa ktorého, porušenie ustanovení zmluvy o poskytnutí dotácie sa považuje za porušenie finančnej disciplíny v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec tým, že nepožiadala poskytovateľa dotácie o úpravu zmluvných podmienok dodatkom, z dôvodu významnej zmeny záväzného rozpočtu, nepostupovala v súlade s čl. 6 ods. 2 zmluvy o poskytnutí dotácie. Uvedeným konaním zároveň došlo k porušeniu čl. 4 ods. 1, podľa ktorého, porušenie ustanovení zmluvy o poskytnutí dotácie sa považuje za porušenie finančnej disciplíny v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Tým, že kontrolovaný subjekt oneskorene zaradil dokončenú stavbu: „Prístavba telocvične k ZŠ v obci“ do majetku obce, nepostupoval v súlade § 2 ods. 1 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 a s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Obec tým, že nepožiadala poskytovateľa dotácie o úpravu zmluvných podmienok dodatkom, z dôvodu významnej zmeny záväzného rozpočtu, nepostupovala v súlade s čl. 6 ods. 2 zmluvy o poskytnutí dotácie. Uvedeným konaním zároveň došlo k porušeniu čl. 4 ods. 1, podľa ktorého, porušenie ustanovení zmluvy o poskytnutí dotácie sa považuje za porušenie finančnej disciplíny v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec tým, že neupravila zmenu termínu dokončenia stavby v zmluve o dielo písomným dodatkom, nepostupovala v súlade s čl. 12 ods. 12.5 predmetnej zmluvy. Ďalej obec tým, že ako objednávateľ diela si neuplatnila zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z ceny diela, za každý deň omeškania, maximálne do výšky 10 % u zhotoviteľa, konala v rozpore s čl. 9 ods. 9.1 zmluvy o dielo
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec tým, že neupravila zmenu zmluvnej ceny dodatkom, nepostupovala v súlade s čl. 12 ods. 12.5 zmluvy o dielo podľa ktorého, meniť a dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomného dodatku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že prevod majetku obce „Prístavba telocvične k ZŠ v obci“ ZŠ nebol schválený OZ v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce a zároveň nebol dodržaný § 11ods. 4 písm. a) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého OZ rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec v zriaďovacej listine ZŠ neuviedla vecné ani finančné vymedzenie majetku, ktorý bol ZŠ ako rozpočtovej organizácií zverený do správy, čo nebolo v súlade s § 21 ods. 9 písm. g.) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že údaje o práve k nehnuteľnosti vyplývajúce zo správy majetku obce, ktoré je predmetom evidovania v katastri nehnuteľností podľa § 1 ods. 1 a § 34 ods. 1 katastrálneho zákona, neboli zaznamenané na LV v prípade stavby „Prístavba telocvične k ZŠ v obci “. Záznam o správcovi nebol v katastri zapísaný ani v prípadoch ostatného majetku obce zvereného do správy ZŠ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Interná smernica upravujúca vykonávanie ZFK v podmienkach kontrolovaného subjektu nebola upravená v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Kontrolovaný subjekt nevykonával ZFK v súlade s § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, podľa ktorého je orgán verejnej správy povinný overovať súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 citovaného zákona, pričom finančnou operáciou je aj právny úkon
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.

Obec Lehnice

IČO
00305553
Sídlo
Lehnice 89, 93037 Lehnice
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
26.01.2022 - 08.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

Obec Mníšek nad Hnilcom

IČO
00329380
Sídlo
Mníšek nad Hnilcom 292, 05564 Mníšek nad Hnilcom
Kontrolované obdobie
2018 -2021
Termín kontroly
31.01.2022 - 19.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zásady hospodárenia s majetkom obce Mníšek nad Hnilcom, ktoré určilo obecné zastupiteľstvo, neboli od roku 1998 aktualizované. Zásady hospodárenia neupravovali spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom, ako to stanovuje zákon o majetku obcí s účinnosťou od 01.01.2011 v § 9 ods. 1 písm. f).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec Mníšek nad Hnilcom na základe výsledku verejného obstarávania uzatvorila Zmluvu o dielo so zhotoviteľom BD Plus s.r.o., Krompachy s celkovou cenou diela vo výške 178 620,00 eur. Rozpočet ako príloha k zmluve o dielo bol čo do výšky jednotkových cien jednotlivých položiek rozpočtu odlišný od rozpočtu podľa Zmluvy o poskytnutí dotácie. Celkovo bola cena za dielo o 568,46 eur s DPH nižšia (čo je samozrejmosťou a pointou zákona o verejnom obstarávaní) ako stanovoval záväzný rozpočet – príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí dotácie. Položky rozpočtu zmluvy o dielo boli čo do množstva a druhu položky totožné s rozpočtom podľa zmluvy o poskytnutí dotácie. Tým, že obec po zrealizovaní verejného obstarávania nepremietla zmeny cien položiek pôvodného schváleného rozpočtu do dodatku k zmluve o poskytnutí dotácie, porušila finančnú disciplínu v zmysle § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého porušením finančnej disciplíny je porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec Mníšek nad Hnilcom nemala ZŠ zapísanú ako správcu majetku obce na liste vlastníctva č. 1, čo nie je v súlade s § 34 ods. 1 katastrálneho zákona, podľa ktorého práva k nehnuteľnostiam uvedené v § 1 ods. 1, ktoré vznikli, zmenili sa alebo zanikli zo zákona, rozhodnutím štátneho orgánu, príklopom licitátora na verejnej dražbe, vydržaním, prírastkom a spracovaním, práva k nehnuteľnostiam osvedčené notárom, ako aj práva k nehnuteľnostiam vyplývajúce z nájomných zmlúv, zo zmlúv o prevode správy majetku štátu alebo z iných skutočností svedčiacich o zverení správy majetku obce alebo správy majetku vyššieho územného celku sa do katastra zapisujú záznamom a to na základe verejných listín a iných listín.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Obec Mníšek nad Hnilcom nevykonala základnú finančnú kontrolu pri právnych úkonoch - uzatváraní zmlúv a to Zmluvy č.1082/2018/SRŠ o poskytnutí dotácie zo dňa 20.11.2018 vo výške 149 324,00 eur a Zmluvy o dielo zo dňa 10.01.2019 so zhotoviteľom BD Plus s.r.o., Krompachy. Nevykonaním základnej finančnej kontroly na vyššie uvedených zmluvách obec nekonala v súlade s § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite, podľa ktorého základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.

Obec Povina

IČO
00314200
Sídlo
Povina 0, 02333 Povina
Kontrolované obdobie
2018 -2021
Termín kontroly
31.01.2022 - 07.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec v roku 2018 nemala vypracovanú žiadnu koncepciu rozvoja športu na svoje podmienky, čo nebolo v súlade s ustanovením § 64 písm. a) zákona o športe, podľa ktorého obec pri výkone samosprávy vypracováva koncepciu rozvoja športu na podmienky obce.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 440/2015
Kontrolné zistenie 2 (nedostatok) Obec riadne a včas nepredložila vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ, čo nebolo v súlade s ustanovením Čl. 3 ods. 9 dotačnej zmluvy a zároveň obec porušila finančnú disciplínu podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého boli porušené pravidlá a podmienky, za ktorých boli verejné prostriedky obci poskytnuté.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Neodovzdaním technického zhodnotenia telocvične ZŠ – správcovi, obec nepostupovala v súlade: - s ustanovením § 25 ods. 2 Opatrenia MF SR o postupoch účtovania, podľa ktorého dlhodobý majetok účtuje účtovná jednotka, ku ktorému má vlastnícke právo alebo právo správy majetku, - s ustanovením § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka dodržiavať platné postupy účtovania - s ustanovením § 7 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, - s ustanovením § 7 ods. 2 písm. d) zákona o majetku obcí, podľa ktorého orgány obce a organizácie sú povinné viesť majetok v účtovníctve v zmysle zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec ako verejný obstarávateľ neuverejnením v profile súhrnnej správy o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za tretí štvrťrok 2018, nepostupovala v súlade s ustanovením § 117 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 343/2015 Z.z.

Obec Predajná

IČO
00313751
Sídlo
Námestie Juraja Pejku 67, 97663 Predajná
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
26.01.2022 - 06.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nemala vypracovanú koncepciu rozvoja športu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 440/2015
obec nemala zapísanú ZŠ s MŠ ako správcu majetku na LV
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Zmeny položiek a zmeny v počte položiek záväzného rozpočtu, ako aj množstevné zmeny na niektorých položkách neboli spracované do dodatku k zmluve o poskytnutí dotácie, čím obec nekonala v súlade s Čl. 6 bod 2 zmluvy o poskytnutí dotácie, podľa ktorého sa zmluvné strany dohodli, že meniť a dopĺňať túto zmluvu možno len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Tým, že obec nepremietla zmeny položiek pôvodného schváleného rozpočtu do dodatku k zmluve o poskytnutí dotácie, porušila finančnú disciplínu v zmysle § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého porušením finančnej disciplíny je porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Tým, že obec nevyúčtovala dotáciu v zmysle podmienok stanovených v zmluve o poskytnutí dotácie, porušila finančnú disciplínu v zmysle § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého porušením finančnej disciplíny je porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec vykonala bezhotovostné úhrady zhotoviteľovi na základe uzatvorenej zmluvy o dielo, ale nie na bankový účet, ktorý bol dohodnutý v tejto zmluve. Dňa 25.10.2019 zhotoviteľ písomne oznámil obci, aby všetky platby boli uhrádzané na iný účet. Táto zmena nebola predmetom dodatku k zmluve o dielo. Neuzatvorením písomného dodatku k zmluve o dielo pri zmene bankového účtu zhotoviteľa nekonala obec v súlade s § 43 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého účastníci sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Dodatok č. 1 z 09.12.2019 k zmluve o dielo na rekonštrukciu telocvične bol zverejnený až 31.01.2020 na webovej stránke obce, tzn. že nadobudol účinnosť až po vykonaní stavebných prác.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Obec nevykonala základnú finančnú kontrolu na niektorých zmluvách a dodatkoch k zmluvám
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
obec v rámci verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou riadne neoverila splnenie podmienok účasti podľa zákona o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.

Obec Rybník

IČO
00307424
Sídlo
Hlavná 2, 93523 Rybník
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
31.01.2022 - 12.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Úhradou zálohovej faktúry v sume 88 382,15 eur obec nepostupovala v zmysle Čl. 6 bod 6.1 ZoD, podľa ktorého „zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy. Faktúru – daňový doklad bolo možné vystaviť po ukončení časti diela, resp. podľa bodu 11. výzvy na predkladanie ponúk (v prípade zálohovej faktúry)“. Podľa bodu 11 výzvy na uskutočnenie stavebných prác bolo uvedené, že financovanie predmetu zákazky sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku (s možnosťou poskytnutia zálohy do výšky max. 50 %), na základe rozhodnutia objednávateľa. Splatnosť faktúr bude do 30 dní od ich doručenia. (Zálohová faktúra č. 05/2018 zo dňa 06.12.2018, splatná 13.12.2018, uhradená dňa 14.12.2018). Obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 19 ods. 8 až 10 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a tiež v súlade s ustanovením § 31 ods. 1 písm. l) uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Tým, že obec uhradila rozdiel 6 350,95 eur zo svojho účtu a nie zo samostatného bankového účtu, ktorý bol zriadený na vedenie prostriedkov poskytnutých zo ŠR, nepostupovala v súlade s Čl. 3 bod 6 písm. b) zmluvy č. 1086/2018/SRŠ. Obec nepostupovala taktiež v zmysle Prílohy č. 1, ktorá tvorila neoddeliteľnú súčasť zmluvy č. 1086/2018/SRŠ, podľa ktorej prijímateľ dotácie mohol finančné prostriedky čerpať len na realizáciu účelu určeného v zmluve a to z dotačného bankového účtu, ktorý bol uvedený v zmluve (SK44 5600 0000 0071 0681 7010). Pod čerpaním sa rozumejú bezhotovostné úhrady z bankového účtu prijímateľa uvedeného v zmluve na schválený účel. Obec nepostupovala tiež v súlade s ustanovením § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého porušením finančnej disciplíny je porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom, Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec tým, že neúčtovala na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku (na projektovú dokumentáciu v sume 1 420,00 eur) porušila ustanovenie § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve a ustanovenie § 28 ods. 1 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Obec nevykonávala ZFK na objednávkach a zmluvách, čím nepostupovala v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Obec nemala v kontrolovanom období vypracovanú koncepciu rozvoja športu na podmienky obce, čím nepostupovala v súlade s ustanovením § 64 písm. a) zákona o športe.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 440/2015

Obec Vojčice

IČO
00332135
Sídlo
P. O. Hviezdoslava 408/1, 07622 Vojčice
Kontrolované obdobie
2018 -2021
Termín kontroly
01.02.2022 - 28.04.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zásady hospodárenia s majetkom obce Vojčice, ktoré určilo obecné zastupiteľstvo (neboli od roku 2011 aktualizované), neupravovali spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom, čo nebolo v súlade s § 9 ods. 1 písm. f) zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Podľa Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 1050/2018 čl. 2 ods. 2 bol rozpočet neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 2 a bol záväzný. Podľa čl. 6 ods. 1 tejto zmluvy akúkoľvek zmenu na strane prijímateľa, bol prijímateľ povinný do 14 dní odo dňa vzniku oznámiť poskytovateľovi. Podľa čl. 6 ods. 2 tejto zmluvy možno meniť a dopĺňať túto zmluvu len na základe písomných dodatkov. Uzatvorením ZoD na realizáciu rekonštrukcie telocvične ZŠ s dodávateľom spol. NOVICOM s.r.o., na nižšiu cenu o 1 623,96 eur, oproti cene podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 1050/2018, ktorá bola záväzná, došlo k zmene na strane prijímateľa dotácie a prijímateľovi dotácie, tak vznikla povinnosť oznámiť túto zmenu do 14 dní odo dňa vzniku poskytovateľovi dotácie. Kontrolovaný subjekt tým, že neoznámil zmenu ceny poskytovateľovi dotácie, konal v rozpore s čl. 2 ods. 2 a čl. 6 ods. 1 uvedenej zmluvy a zároveň porušil § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Zverejnené údaje o faktúrach za stavebné práce a dodávky na stavebnom diele "Rekonštrukcia telocvične na Základnej škole vo Vojčiciach" neobsahovali informáciu o identifikácii zmluvy, s ktorou tieto faktúry súviseli, čo nebolo v súlade § 5b ods. 1 písm. b) bod 4) zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec Vojčice ako zriaďovateľ ZŠ Vojčice neuviedol v zriaďovacej listine vecné ani finančné vymedzenie majetku, ktorý ZŠ ako rozpočtová organizácia užívala, čo nebolo v súlade s § 21 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Podľa § 6 ods. 6 zákona o majetku obcí, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Obec Zemianska Olča

IČO
00306720
Sídlo
Hlavná 26, 94614 Zemianska Olča
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
31.01.2022 - 08.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zásady hospodárenia s majetkom obce Zemianska Olča neupravovali práva a povinnosti správcu majetku pri nakladaní s majetkom obce v správe, čo nebolo v súlade s § 9 odsek 1 písm. a) zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec nemala v kontrolovanom období poistený majetok športovej infraštruktúry, a tým nepostupovala v súlade s § 7 odsek 2 písm. b) zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec nepodala návrh na záznam práva vyplývajúceho zo správy zvereného majetku obce do katastra nehnuteľností v súlade s § 34 odsek 1 katastrálneho zákona.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Obec nevykonávala základnú finančnú kontrolu na zmluvách a objednávkach, čo nebolo v súlade s § 7 odsek 1 zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Obec nemala v kontrolovanom období vypracovanú koncepciu rozvoja športu na podmienky obce, čo nebolo v súlade s §64 písm. a) zákona o športe
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 440/2015

Obec Ľubeľa

IČO
00315567
Sídlo
Ľubeľa 346, 03214 Ľubeľa
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
- 03.05.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zmluva o poskytnutí dotácie bola obcou zverejnená ako obrázok, teda nebolo zabezpečené rozoznávanie textových častí. To nebolo v súlade s ustanovením § 18 písm. d) Výnosu č. 55/2014 Z. z..
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Obec tým, že nezabezpečila, aby vo VO nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania, porušila ustanovenie § 23 ods. 1 zákona 343/2015 Z.z..
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Tým, že dokumentácia k VO neobsahovala informáciu o ústne uzatvorenej zmluve na zabezpečenie procesu VO, pričom osoba, ktorá realizovala VO mala podstatný vplyv na prípravu a vyhodnotenie zákazky nekonal kontrolovaný subjekt v súlade s ustanovením §24 ods. 1 zákona 343/2015 Z. z. Podľa tohto ustanovenia Verejný obstarávateľ je povinný zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania s dôrazom na preskúmateľnosť rozhodnutí prijatých vo všetkých fázach verejného obstarávania, bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Realizáciou prác naviac, ktoré neboli zmluvne dohodnuté dodatkom k Zmluve o dielo, nekonala obec v súlade s Čl. 5 ods. 5.2 Zmluvy o dielo, podľa ktorého akékoľvek výkony nad rámec pôvodnej zmluvy o dielo museli byť riešené dodatkami k pôvodnej zmluve o dielo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že obec nezverejnila informáciu o zákazke týkajúcej sa rekonštrukcie a modernizácie telocvične v profile VO do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroku. To nebolo v súlade s ustanovením §117 ods. 2 zákona 343/2015 Z. z.. Informácia bola zverejnená až počas výkonu kontroly dňa 25.03.2022.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 343/2015 Z.z.

Základná škola

IČO
31305318
Sídlo
Ul. Bernolákova 1061, 09380 Vranov nad Topľou
Kontrolované obdobie
2018 -2021
Termín kontroly
02.02.2022 - 21.04.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nepodal návrh na zápis do katastra nehnuteľnosti v zmysle čl. 5 odseku 13 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, podľa ktorého bol správca povinný podať návrh na zápis správy nehnuteľného majetku do katastra nehnuteľnosti v lehote do 30 dní od jeho prevzatia do správy. Zároveň škola, ako správca majetku mesta nepostupovala v súlade s § 19 písm. a) katastrálneho zákona.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Kontrolovaný subjekt uzatváral zmluvy o krátkodobom nájme nebytových priestorov, v ktorých nebola uvedená splatnosť nájomného. Zmluvy tak neobsahovali všetky povinné náležitosti podľa § 3 ods. 3 zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov a zároveň podľa čl. 5 ods. 4 Prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia školy, podľa ktorých bola splatnosť nájomného povinnou náležitosťou nájomných zmlúv.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 116/1990 Zb.
Kontrolovaný subjekt mal vypracovaný prevádzkový poriadok telovýchovno-športového zariadenia, ktorý bol vydaný dňa 01.11.2018. Tento prevádzkový poriadok nebol predložený regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na schválenie, čo nebolo v súlade s § 22 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 355/2007 Z.z.
Podľa čl. 4 ods. 1 prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia boli otváracie hodiny prevádzky telocviční a posilňovne stanovené počas pracovných dní od 7:00 do 19:00 hod. Uzatváraním zmlúv o krátkodobom nájme nebytových priestorov – telocvične s dobou nájmu po 19:00 hod. počas pracovných dní nepostupovala škola podľa čl. 7 ods. 2 písm. i) prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia, ktorý zakazoval návštevníkom a účastníkom športových a telovýchovných aktivít používať telocvičňu mimo prevádzkového času.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Základná škola

IČO
37812688
Sídlo
Čierne - Ústredie 183, 02313 Čierne
Kontrolované obdobie
2018 -2021
Termín kontroly
16.02.2022 - 08.05.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

ZŠ nedisponovala s povinným učebným priestorom (telocvičňou)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 245/2008 Z.z.

Základná škola

IČO
37836471
Sídlo
Dechtice 514, 91953 Dechtice
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
27.01.2022 - 28.04.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Tým, že kontrolovaný subjekt nedisponoval povinným učebným priestorom základnej školy - telocvičňou v zmysle vzdelávacieho programu, nepostupoval podľa zákona o výchove a vzdelávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 245/2008 Z.z.

Základná škola

IČO
37837052
Sídlo
Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
27.01.2022 - 25.04.2022
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola A. Sládkoviča

IČO
37888790
Sídlo
Pionierska 9, 96231 Sliač
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
01.02.2022 - 08.05.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

ZŠ A. Sládkoviča v protokole právneho/neprávneho subjektu za rok 2020 neuviedla príjmy z prenájmu priestorov a zariadenia školy alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívali na výchovno-vzdelávací proces a v protokoloch právneho/neprávneho subjektu za roky 2018 – 2021 neuviedla hodnotu grantov v súlade so zákonom o financovaní škôl a školských zariadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 245/2008 Z.z.
ZŠ A. Sládkoviča po zmene prevádzkovateľa k športovej hale neupravila prevádzkový poriadok v súlade so zákonom o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 355/2007 Z.z.

Základná škola Alexandra Dubčeka

IČO
31780504
Sídlo
Majerníkova 62, 84105 Bratislava-Karlova Ves
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
30.01.2022 - 15.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Preverením správ o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ bolo zistené, že správy neuvádzali informácie o nevyhovujúcej športovej infraštruktúre na škole (ako napr., rekonštrukcia bazéna, výmena okien, oprava dverí, palubovky, obnova sietí na oknách v telocvični a pod.).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Prevádzkový poriadok telocvične neobsahoval všetky požiadavky na telovýchovno-športové zariadenia v zmysle vyhlášky o podrobnostiach a o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Základná škola Ferenca Móru s vyučovacím jazykom maďarským Móra Ferenc Alapiskola

IČO
37866869
Sídlo
Školská 757/10, 94614 Zemianska Olča
Kontrolované obdobie
2018 -2021
Termín kontroly
31.01.2022 - 12.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Tým, že škola nepredložila prevádzkový poriadok na schválenie regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, nepostupovala v súlade s § 13 odsek 4 písm. b) zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 355/2007 Z.z.

Základná škola Hany Zelinovej Vrútky

IČO
37811681
Sídlo
Čachovský rad 34, 03861 Vrútky
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
08.02.2022 - 31.05.2022
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola Huncovce

IČO
36158895
Sídlo
Školská 212, 05992 Huncovce
Kontrolované obdobie
2018 2021
Termín kontroly
02.02.2022 - 28.04.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

ZŠ nemala vypracovaný prevádzkový poriadok telocvične, ktorý by bol platný v rokoch 2018 - 2021, čo nebolo v súlade s § 13 zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a § 6 vyhlášky o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 355/2007 Z.z., 525/2007 Z.z.

Základná škola Lehnice

IČO
36094102
Sídlo
Školská 840, 93037 Lehnice
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
26.01.2022 - 08.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola Michalovce J. Švermu 6

IČO
17080711
Sídlo
Švermova 6, 07101 Michalovce
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
30.01.2022 - 24.04.2022
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola Mníšek nad Hnilcom

IČO
35546484
Sídlo
Mníšek nad Hnilcom 497, 05564 Mníšek nad Hnilcom
Kontrolované obdobie
2018 -2021
Termín kontroly
31.01.2022 - 19.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Prevádzkový poriadok telocvične neobsahoval všetky náležitosti, týkajúce sa telovýchovno-športového zariadenia, konkrétne údaje o zakázaných úkonoch pri poskytovaní služieb, podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov a zamestnancov zariadenia a pokyny, obmedzenia a zákazy týkajúce sa návštevníkov zariadenia, ktoré musia byť zverejnené na mieste zariadenia prístupnom pre návštevníkov, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 6 ods. 1 písm. b), c) a d) Vyhlášky MZ SR č. 525/2007 Z. z. o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 525/2007 Z.z.

Základná škola Márie Medveckej, Medvedzie 155, Tvrdošín

IČO
37813226
Sídlo
Medvedzie 155, 02744 Tvrdošín
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
15.02.2022 - 13.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školské roky 2017/2018 a 2018/2019 neobsahovala informácie o oblastiach, v ktorých má škola nedostatky vrátane návrhov opatrení. Uvedené nebolo v súlade s ustanovením § 2 ods. 1, písm. o) vyhlášky o štruktúre a obsahu správ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 9/2006 Z.z.
Účtovanie o nehnuteľnostiach, ktoré tvoria funkčne areál ZŠ vrátane športovej infraštruktúry (telocvičňa a ihrisko), a to aj napriek skutočnosti, že škole predmetný dlhodobý hmotný majetok nebol zverený zo strany zriaďovateľa do správy. Uvedené bolo v rozpore s ustanovením § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve a ustanovením § 25 ods. 2 postupov účtovania s vplyvom na správnosť vedenia účtovníctva podľa ustanovenia § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Použitie prostriedkov získaných z nájmu nebytových priestorov v podmienkach ZŠ nebolo v kontrolovanom období upravené z hľadiska dobrej praxe v žiadnom relevantnom dokumente vydanom zriaďovateľom. Úpravu predmetnej problematiky v rámci prevádzkového poriadku telocvične nemožno považovať za najoptimálnejšie riešenie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Základná škola Nábrežie Rimavy 457 Hnúšťa

IČO
35991755
Sídlo
Nábrežie Rimavy 457, 98101 Hnúšťa
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
02.02.2022 - 14.03.2022
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola Vojčice

IČO
35541181
Sídlo
Školská 379, 07622 Vojčice
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
01.02.2022 - 28.04.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zmluvy o prenájme telocvične uzatvorené v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov uzatvorená s pánom Ladislavom Bodnárom (stolnotenisový klub) na stolnotenisové tréningy za obdobie: - 01.01.2022 do 31.12.2022 v sume 200,00 eur, - 01.01.2021 do 31.12.2021 v sume 200,00 eur, - 01.01.2020 do 31.12.2020 v sume 200,00 eur, - 01.01.2019 do 31.12.2019 v sume 400,00 eur, - 01.01.2018 do 31.12.2018 v sume 400,00 eur. Uvedených päť zmlúv o prenájme telocvične uzatvorených so stolnotenisovým klubom, neobsahovali čas, na ktorý sa prenájom uzaviera, čo nebolo v súlade s § 3 ods. 3 zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 525/2007 Z.z.
Prevádzkový poriadok ZŠ Vojčice z 02.09.2013 neobsahoval údaje o postupe pri mechanickej očiste, prípadne dezinfekcii povrchových plôch miestností a zariaďovacích predmetov a spôsob a frekvenciu čistenia osvetľovacích telies a okien v telovýchovného zariadenia, čo nebolo v súlade s § 6 ods. 1 písm. f), g) Vyhlášky č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach a o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 525/2007 Z.z.

Základná škola s materskou školou Hniezdne

IČO
37872869
Sídlo
Hniezdne 244, 06501 Hniezdne
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
01.02.2022 - 04.04.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt tým, že nezverejnil organizačný poriadok na webovom sídle školy, nepostupoval v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky č. 224/2011 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 224/2011 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že v správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školské roky 2018/2019 a 2019/2020 neuviedol údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka ZŠ nepostupoval v zmysle § 2 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 9/2006 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 9/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že v správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školské roky 2018/2019 a 2019/2020 neuviedol údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka ZŠ nepostupoval v zmysle § 2 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 9/2006 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 9/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že nezverejnil správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2019/2020 nepostupoval v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky č. 9/2006 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 9/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že nedisponoval telocvičnou v zmysle štátneho vzdelávacieho programu, nepostupoval podľa § 29 ods. 2 školského zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 245/2008 Z.z.

Základná škola s materskou školou Koš

IČO
36126730
Sídlo
Nová 525, 97241 Koš
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
01.02.2022 - 06.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola s materskou školou Nové Sady 176

IČO
37865447
Sídlo
Nové Sady 176, 95124 Nové Sady
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
27.01.2022 - 20.04.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt tým, že nedisponoval povinným učebným priestorom základnej školy - telocvičňou v zmysle ŠVP pre 2. stupeň v zmysle dodatku k ŠVP, nepostupoval podľa § 29 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 245/2008 Z.z.

Základná škola s materskou školou Predajná

IČO
37828461
Sídlo
Školská 418, 97663 Predajná
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
26.01.2022 - 06.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

prevádzkový poriadok telocvične ani jeho aktualizovaná verzia neboli schválené príslušným RÚVZ SR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 355/2007 Z.z., 355/2007 Z.z.
ZŠ s MŠ v protokoloch právneho/neprávneho subjektu neuvádzala príjmy z prenájmu priestorov a zariadenia školy alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívali na výchovno-vzdelávací proces
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
Nájomné zmluvy neboli schválené ObZ v zmysle čl. 11 ods. 1 písm. e) zásad hospodárenia s majetkom obce, podľa ktorého zmluvy o nájme a prenájme školských budov, miestností a prenájme priľahlých priestorov školy, školských zariadení s tým istým nájomcom v trvaní viac ako 10 dní v kalendárnom mesiaci podliehajú schváleniu orgánmi obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V rámci overenia poistenia majetku, ktorý mala ZŠ s MŠ v správe od obce bolo zistené, že poistenie majetku mala ZŠ s MŠ zabezpečené prostredníctvom poistnej zmluvy uzatvorenej v roku 2009, pričom stanovená poistná suma bola veľmi nízka a z predmetu poistenia nebolo zrejmé, ktoré konkrétne zariadenia boli poistené. Majetok školy bol od roku 2011 poistený aj obcou, pričom poistná suma odzrkadľovala reálnu hodnotu majetku vrátane investícií.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie

Základná škola s materskou školou v Ľubeli

IČO
37810413
Sídlo
Ľubeľa 161, 03214 Ľubeľa
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

ZŠ s MŠ Ľubeľa zverejňovala iba informáciu o uzatvorených zmluvách, čo nebolo v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.. Kontrolovaný subjekt nezabezpečil zverejnenie nájomných zmlúv v ich úplnom znení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že uzatvoril nájomné zmluvy v rozpore s prílohou č. 1 k Zásadám hospodárenia - Sadzobník nájomného za prenájom nebytových priestorov, nekonal v súlade s § 8 bod 3 Zásad hospodárenia, podľa ktorého subjekty spravujúce majetok obce s ním musia nakladať v súlade so Zásadami hospodárenia. Rozdiel medzi výnosmi z prenájmu na základe nájomných zmlúv a minimálnymi výnosmi podľa sadzobníka nájomného za obdobie 12/2019 až 12/2021 bol 556,50 eur v neprospech prenajímateľa.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
ZŠ s MŠ Ľubeľa ako nájomca v súvislosti s prenájmom telocvične vystavovala účtovné doklady – faktúry. Na doklade súvisiacom s finančnou operáciou (faktúra) bolo uvedené, že finančná operácia bola v súlade s rozpočtom na príslušný rozpočtový rok. Základná finančná kontrola tak bola vykonaná len formálne, pretože osobitný predpis (Zásady hospodárenia) určovali inú výšku nájomného. Tým kontrolovaný subjekt porušil ustanovenie § 7 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. Kontrolovaný subjekt neoveril súlad finančnej operácie (príjmu) s osobitným predpisom, ktorým boli Zásady hospodárenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.

Základná škola s materskou školou Štefanov 329

IČO
37837001
Sídlo
Štefanov 329, 90645 Štefanov
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
19.01.2022 - 29.04.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Tým, že kontrolovaný subjekt nedisponoval povinným učebným priestorom základnej školy - telocvičňou v zmysle vzdelávacieho programu, nepostupoval podľa § 29 ods. 2 zákona o výchove a vzdelávaní. Opatrenie na odstránenie kontrolou zisteného nedostatku, nebude kontrolovaným subjektom prijaté, nakoľko dochádza k legislatívnej úprave školského zákona týkajúcej sa povinného materiálového zabezpečenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 245/2008 Z.z.

Základná škola s materskou školou, Školská 5, Jacovce

IČO
37860747
Sídlo
Školská 5, 95621 Jacovce
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
02.02.2022 - 08.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola s materskou školou, Diviaky nad Nitricou č.121

IČO
36126683
Sídlo
Diviaky nad Nitricou 121, 97225 Diviaky nad Nitricou
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
01.02.2022 - 08.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44

IČO
31202471
Sídlo
Lysá pod Makytou 44, 02054 Lysá pod Makytou
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
02.03.2022 - 09.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Základná škola nemala telocvičňu, ktorá patrila medzi povinné učebné priestory v zmysle vzdelávacieho programu, čím nebolo dodržané ustanovenie § 29 ods. 2 školského zákona, podľa ktorého základná škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie. Legislatívnou úpravou školského zákona v roku 2022 už telocvičňa nebola súčasťou povinných učebných priestorov základnej školy, preto nebude nutné prijímať opatrenie na odstránenie kontrolou zisteného nedostatku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 245/2008 Z.z.

Základná škola s materskou školou, Povina 323

IČO
37812785
Sídlo
Povina 323, 02333 Povina
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
31.01.2022 - 07.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

ZŠ nepreukázala vypracovanie správ o hospodárení za roky 2018 až 2021, čo nebolo v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 440/2015
Výkazy k správam o hospodárení resp. protokoly právneho subjektu za roky 2018 až 2020 neobsahovali finančné zdroje od fyzických a právnických osôb z prenájmu a tiež príspevky a dary, čo nebolo v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 písm. a) zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, podľa ktorého správa o hospodárení by mala obsahovať analýzu príjmov v členení podľa zdrojov a analýzu výdavkov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
ZŠ nemala schválený prevádzkový poriadok telocvične regionálnym úradom verejného zdravotníctva, čo nebolo v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, podľa ktorého úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva schvaľuje prevádzkové poriadky.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 355/2007 Z.z.
Neuvedením dátumu podpisu nájomných zmlúv, od ktorého sa podľa znenia odvíjal dátum splatnosti nájomného nebolo dodržané ustanovenie § 43 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sú účastníci povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Kontrolovaný subjekt nezverejnil v kontrolovanom období ani jednu z 18-tich zmlúv o prenájme nebytových priestorov – telocvične, čím nepostupoval v súlade s ustanovením § 5a ods. 9 zákona o slobode informácií, podľa ktorého povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa nezverejňuje v registri, sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy alebo po doručení súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu Ak táto osoba nemá webové sídlo, zmluva sa zverejňuje na webovom sídle jej zriaďovateľa alebo bezodplatne v Obchodnom vestníku a s ustanovením § 47a ods. 4 OZ, podľa ktorého ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.

Základná škola s materskou školou, Veľký Folkmar 328

IČO
35546468
Sídlo
Veľký Folkmar 328, 05551 Veľký Folkmar
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
02.03.2022 - 02.05.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt tým, že nedisponoval povinným učebným priestorom základnej školy - telocvičňou v zmysle vzdelávacieho programu, nepostupoval podľa § 29 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 245/2008 Z.z.

Základná škola s materskou školou, Školská 10, Rybník

IČO
37864505
Sídlo
Školská 10, 93523 Rybník
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
31.01.2022 - 12.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec

IČO
37833961
Sídlo
Haličská cesta 1493/7, 98403 Lučenec
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
29.03.2022 - 20.04.2022
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola, Krížová Ves

IČO
37874209
Sídlo
Krížová Ves 43, 05901 Krížová Ves
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
07.02.2022 - 28.04.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt pri správe majetku – telocvične nepostupoval podľa § 8 ods.4 Zásad hospodárenia s majetkom obce, podľa ktorého správca zvereného majetku mal povinnosť s majetkom obce hospodáriť v prospech rozvoja obce a jeho občanov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vypracovaný prevádzkový poriadok telocvične, nebol schválený RÚVZ, čo nebolo v súlade s § 13 ods. 4 písm. b) zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a § 6 vyhlášky a podrobnostiach a požiadavkách na telovýchovno - športové zariadenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 355/2007 Z.z., 525/2007 Z.z.
Prevádzkový poriadok telocvične nebol zverejnený na viditeľnom mieste v telocvični a na webovom sídle školy, čo nebolo v súlade s čl. VI ods. 4 prevádzkového poriadku telocvične.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky

IČO
36126799
Sídlo
Pribinova 123/9, 97271 Nováky
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
01.02.2022 - 05.06.2022
Stav kontroly
Ukončená
Späť