Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-036/2021/1032
Názov:
Športové zväzy
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť spôsob použitia príspevku uznanému športu poskytnutého národným športovým zväzom z kapitoly
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Slovenská basketbalová asociácia

IČO
17315166
Sídlo
Junácka 6, 83280 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2018 - 2020
Termín kontroly
13.07.2021 - 28.10.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Tým, že SBA nepredložil kontrolnej skupine vnútorný predpis upravujúci štruktúru a kompetencie sekretariátu SBA boli porušené stanovy SBA v čl. X ods. 6, podľa ktorého štruktúra a kompetencie sekretariátu SBA sú upravené vo vnútornom predpise SBA. Kontrolovaný subjekt potvrdil neexistenciu takého dokumentu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že v článku 1 bod 1 predmetných stanov, bol nesprávne uvedený zákon o športe ako zákon č. 400/2015 Z. z. (čo predstavuje v skutočnosti zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a nie ako malo byť správne uvedené zákon č. 440/2015 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Všetky vybrané a preverené došlé doklady, ktoré boli kontrolnej skupine NKÚ SR fyzicky predložené ku kontrole, v kontrolovanom období 2018 až 2020, opakovane nespĺňali po formálnej stránke ako aj vecnej správnosti náležitosti, ktoré by zodpovedali preukázateľnému účtovnému záznamu. Kontrolovaný subjekt v daných prípadoch konal v rozpore s ustanovením § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať: a) slovné a číselné označenie účtového dokladu, b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu, e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia, f) podpisový záznam osoby (§ 32 ods. 3) zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolná skupina k uvedeným skutočnostiam uvádza, že ide o nepochopenie výkonu činností kontrolóra, ktorého jediným zápisom o vykonaných kontrolách je výročná správa za jednotlivé roky. Výročná správa je štatistický dokument, ktorý má byť prehľadom o vykonaných kontrolách v priebehu daného roka, ktoré sú v prípade zistení zápisnične zaznamenané, čo sa v kontrolovanom období nedialo. Zároveň sa kontrolovaný subjekt dozvedel o nedostatkoch v jednotlivých kluboch až z ročnej správy kontrolóra, častokrát s omeškaním takmer celého roka. Vnútorný kontrolór v uvedených prípadoch za roky 2018, 2019 a 2020 nepostupoval v súlade s ustanovením § 14 ods. 9 zákona o športe, podľa ktorého o výsledku kontrolnej činnosti vypracuje kontrolór správu o kontrolnej činnosti v lehote do desiatich dní odo dňa ukončenia kontrolnej činnosti. Kontrolór SBA takéto dokumenty pri svojej činnosti nevytváral.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 440/2015
Pri kontrole povinne zverejňovaných údajov o realizovaných konferenciách a výkonných výborov boli kontrolou zistené nedostatky súvisiace s oneskoreným zverejňovaním týchto údajov na webovom sídle kontrolovaného subjektu. Napríklad správa o činnosti kontrolóra SBA za rok 2018 bola zverejnená po 347 dňoch od jej prerokovania. Podobne to bolo aj pri správe o činnosti kontrolóra SBA za rok 2019, ktorá bola zverejnená po 300 dňoch. Niektoré zápisnice z konania výkonných výborov boli zverejnené aj po viac ako 300 dňoch od ich konania. Niektoré programy a pozvánky na výkonný výbor neboli vôbec zverejnené. V uvedených prípadoch kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 1 písm. d) a e) zákona o športe, v zmysle ktorých je národný športový zväz povinný zverejňovať na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu, pozvánku a návrh programu zasadnutia najvyššieho orgánu najmenej sedem dní predo dňom konania zasadnutia a zápisnicu a prezenčnú listinu zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou najneskôr 25 dní odo dňa konania zasadnutia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 440/2015
Oneskorene boli zverejnené aj Stanovy SBA vytvorené 20.06.2020, zaregistrované na MV SR 13.07.2020 a zverejnené na webe 23.09.2020. Kontrolovaný subjekt v danom prípade nepostupoval v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 písm. a) zákona o športe, podľa ktorého Národný športový zväz zverejňuje na svojom webovom sídle stanovy a ostatné predpisy a ich zmeny najneskôr do 15 dní odo dňa ich schválenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 440/2015
vo všetkých uvedených prípadoch došlo aj k neplneniu zákonnej povinnosti zo strany kontrolóra SBA. Kontrolór nepostupoval v týchto prípadoch v zmysle ustanovenia § 13 ods. 3, podľa ktorého kontrolór vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu a ich riadneho zverejňovania a upozorňuje štatutárny orgán na nesúlad povinne zverejňovaných údajov a údajov v zdrojovej evidencii, čo sa v daných prípadoch zo strany kontrolóra SBA nedialo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 440/2015

Slovenský atletický zväz

IČO
36063835
Sídlo
Junácka 6, 83280 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2018 - 2020
Termín kontroly
11.07.2021 - 23.11.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Cestovné príkazy pri vyúčtovaní cestovných výdavkov vo viacerých prípadoch predkladané neboli. SAZ teda nepostupoval v zmysle svojej platnej smernice č. 3/2019 o cestovných náhradách, konkrétne článku 1 bod 10.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou dokumentácie z vybratej vzorky bolo zistené, že kluby neprikladali správy zo zahraničných sústredení, čím prišlo k porušeniu ustanovenia článku 1 bod 9 resp. bodu 10 v roku 2020, smerníc č. 3/2019 a 9/2020 o cestovných náhradách.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Na základe analýzy vyplýva, že i pri vyúčtovaní zahraničných ciest nevypĺňali CP, ale len prikladali účtovne doklady Taktiež neprikladali žiadnu správu o sústredení, čím nepostupovali v zmysle článku 1 bod 9 resp. bodu 10 v roku 2020, smerníc č. 3/2019 a 9/2020 o CN
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
SAZ porušil zmluvné podmienky stanovené v zmluve o spolupráci v článku VII, bod 5, podľa ktorých „zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomného dodatku podpísaného zmluvnými stranami.“
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Taktiež neprikladali žiadnu správu o sústredení, z ktorej by vyplývalo prečo organizujú sústredenie v zahraničí, čím nepostupovali v zmysle článku 1 bod 9 resp. bodu 10 v roku 2020, smerníc č. 3/2019 a 9/2020 o cestovných náhradách.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nekonal v súlade s ustanovením článku X, bod 4 stanov SAZ, podľa ktorého majetkovoprávne veci týkajúce sa SAZ v sume nad 20 000,00 eur musí podpísať prezident SAZ spolu s ďalším štatutárnym zástupcom SAZ
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Slovenský tenisový zväz

IČO
30811384
Sídlo
Príkopova 6, 83103 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2018-2020
Termín kontroly
12.07.2021 - 11.11.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt na základe uvedených nedostatkov pri uzatváraní zmlúv na účel PUŠ mládež do 23 rokov opakovane porušil čl. 5 ods. 7 Zmlúv o finančnom príspevku na šport mládeže.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nedostačujúcou kontrolou oprávnených výdavkov zo strany kontrolovaného subjektu ako i klubu došlo k porušeniu Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu, ktorá v prílohe stanovovala oprávnené náklady na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou, interného aktu Usmernenie STZ pre tenisové kluby k použitiu a vyúčtovaniu finančných prostriedkov ako i Zmluvy o finančnom príspevku na šport mládeže č. 21992216.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt na základe uvedených nedostatkov pri uzatváraní zmlúv na účel PUŠ talentovaní športovci opakovane porušil čl. 8 ods. 1 Zmluvy o finančnom príspevku športovca.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nedodržaním zmluvných podmienok porušil čl. 3 ods. 3 písm. b) a čl. 8 ods. 4 a 5 Zmluvy o finančnom príspevku pre talentovaného športovca č. 22092215, čl. 3 ods. 4 písm. b) a čl. 9 ods. 4 a 5 Zmluvy o zaradení do NTC a vzájomnej spolupráci č. 22092408 a čl. 10 ods. 1, 2 a 8 Štatútu zväzového centra prípravy mládeže NTC.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nedostatočnou kontrolou športových odborníkov zo strany kontrolovaného subjektu ako i klubu došlo k nedodržaniu čl. 22 Registračného poriadku STZ podľa ktorého, registrácia trénerov STZ sa realizuje formou udelenia licencie a je oprávnením na výkon funkcie trénera v STZ v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) zákona o športe.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Kontrolovaný subjekt ako aj klub porušili interný predpis Usmernenie STZ pre tenisové kluby k použitiu a vyúčtovaniu finančných prostriedkov za obdobie 11/2017-10/2018, 11/2018-10/2019, 11/2019-10/2020, ktoré bolo zároveň súčasťou každej zmluvy ako príloha.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Kontrolovaný subjekt porušil čl. 2 ods. 1 Štatútu reprezentanta v tenise v tímoch Davis Cup a Fed Cup, číslo predpisu 2018/VV1123/029 tým, že neuzavrel so športovým reprezentantom Zmluvu o účasti v reprezentačnom tíme SR pre Davis Cup na rok 2019.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Kontrolovaný subjekt v roku 2020 zaraďoval a vyúčtovával náklady na rozhodcov do oprávnených nákladov na účel športovej reprezentácie v rozpore s čl. 5 bod a) písm. 8 a bod. b) písm. 8 Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu uzatvorenou medzi STZ a MŠVVaŠ SR, ktorá určovala, že tieto náklady na rozhodcov patrili do oprávnených nákladov na ostatnú športovú činnosť.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Kontrolovaný subjekt porušil ustanovenie § 10 ods. 1 písm. a) až d) a opakovane porušoval § 10 ods. 1 písm. f) s odkazom na § 32 ods. 3 zákona o účtovníctve a nemal vypracovaný žiadny interný predpis o obehu a kontrole účtovných dokladov, ktorý by presne stanovoval v rámci organizačnej štruktúry zodpovednosť za akýkoľvek účtovný doklad.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt vo vyúčtovaní finančných prostriedkov v roku 2020 na účel správa a prevádzka uvádzal vyššie uvedené položky, ktoré patrili pod iný účel PUŠ v zmysle Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Správy o kontrolnej činnosti predkladané Rade STZ obsahovali popisný ročný prierez práce kontrolóra STZ, napr. o vzdelávacích aktivitách, o účasti na zasadaniach Výkonného výboru STZ, o vykonávaní kontroly zápisníc, o priebežnej kontrole čerpania finančných prostriedkov v jednotlivých položkách vo vzťahu k rozpočtu a pod. Neobsahovali však informácie o konkrétne vykonaných kontrolách a konkrétnych zisteniach.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Slovenský zväz ľadového hokeja

IČO
30845386
Sídlo
Trnavská cesta 27/B, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2018-2020
Termín kontroly
13.07.2021 - 15.11.2021
Stav kontroly
Ukončená
Späť