Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-033/2023/1100
Názov:
Špeciálna technika v podmienkach finančnej správy.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov pri obstaraní špeciálnej techniky, zabezp
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

IČO
42499500
Sídlo
Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
roky 2015 až 2022 a v prípade vecných súvislostí aj obdobia predchádzajúce a nasledujúce
Termín kontroly
06.07.2023 - 30.10.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

V deviatich prípadoch porušenie § 5 ods. 14 zákona č. 25/2006 Z. z., resp. § 6 ods. 18 zákona č. 343/2015 Z. z. tým, že FR SR ani v jednom prípade nearchivovalo dokumentáciu zo spôsobu stanovenia PHZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Porušenie § 9 ods. 3 zákona č. 25/2006, resp. § 10 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. tým, že FR SR nedodržalo základné povinnosti verejného obstarávateľa, a to princíp hospodárnosti a efektívnosti, čo spôsobilo nákup ŠT za neprimerané ceny a predraženie nákupov o 317 457,00 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Absencia organizačného útvaru FR SR, ktorý by komplexne zastrešoval agendu darovanej ŠT na základe Memoranda.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V deviatich prípadoch porušenie § 2 ods. 2, písm. d) zákona č. 431/2002 Z. z. v spojitosti s § 2 ods. 4, písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z., že FR SR nezaevidovalo majetok v hodnote 27 671,99 eur vo svojej účtovnej evidencii, čím nekonalo v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. a nezostavilo účtovnú závierku za roky 2016, 2018 a 2020 tak, aby poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a nesprávnym zinventarizovaním svojho majetku neoverilo, či stav majetku a záväzkov a rozdiel majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Uvedený nedostatok bol počas kontroly odstránený.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V deviatich prípadoch porušenie § 3 ods. 6 zákona 278/1993 Z. z. tým, že FR SR ako správca majetku neviedlo o majetku štátu účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným v príslušnej národnej legislatíve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
V dvoch prípadoch porušenie Smernice FR SR č. 226/2012/1050201 ako aj Smernice FR SR č. 143/2018 tým, že pri presune majetku medzi organizačnými útvarmi FR SR neboli počas výkonu kontroly predložené protokoly o odovzdaní a prevzatí ŠT. (CÚ BB a CÚ TT)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Porušenie § 3 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. v spojitosti s § 7 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z., ako aj § 8 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. tým, že FR SR vykazovalo nesprávne v majetkovej evidencii stacionárny inšpekčný systém NUCTECH THSCAN MB1215HS. Zároveň bola porušená zásada pravdivého vykazovania skutočnosti v účtovnej závierke, pretože účtovná závierka v období rokov 2021 a 2022 neposkytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Vo viacerých prípadoch porušenie § 3 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. tým, že FR SR ako správca majetku štátu neudržiaval ŠT v riadnom stave, keď na nej nevykonával pravidelný pozáručný servis a údržbu v intervaloch predpísaných výrobcom, čo malo za následok aj predraženie následných opráv (všetky CÚ).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Vo viacerých prípadoch porušenie § 36 ods. 1, písm. h) bod 2 zákona č. 87/2018 Z. z. tým, že prevádzkovateľ používal zariadenie so zdrojom ionizujúceho žiarenia aj po oprave, ktorá mala vplyv na zmenu radiačných parametrov bez platnej a úspešnej skúšky dlhodobej stability v nadväznosti na § 4 ods. 1, písm. c) vyhlášky MZ SR č. 99/2018 Z. z. (CÚ KE, CÚ TT, CÚ NR)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 87/2018 Z. z.
V dvoch prípadoch na stacionárnom batožinovom skeneri CX100100D (CÚ KE a CÚ PO) FR SR nepožiadalo o vykonanie bezodplatných servisných prehliadok RTG zariadení a meranie úniku ionizujúceho žiarenia, tak ako určil výrobca počas plynutia dvojročnej záručnej doby, čím prišlo k porušeniu Čl. 4 bodu 4.4 Kúpnej zmluvy č. 101257/2017.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vo viacerých prípadoch porušenie § 7 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. tým, že ZFK bola vykonaná formálne a nebol overený súlad finančnej operácie s relevantnými dokladmi (zmluva, faktúra, výkaz o vykonaných prácach, objednávka).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Vo viacerých prípadoch porušenie § 86 ods. 8 zákona č. 87/2018 Z. z. tým, že prevádzkovateľ používal zariadenie so zdrojom ionizujúceho žiarenia bez zabezpečenia skúšky monitorovania pracoviska so zdrojom ionizujúceho žiarenia v nadväznosti na § 4 ods. 1, písm. c) vyhlášky MZ SR č. 99/2018 Z. z. (CÚ NR)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 87/2018 Z. z.
V jedenástich prípadoch porušenie § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 157/2018 Z. z. tým, že prevádzkovateľ nedodržal v roku 2020 ročnú pravidelnosť vykonávania kalibrácie (protokol o kontrole kalibrácie) a v štyroch prípadoch nepredložil požadované doklady o prevádzkovej stálosti, (osvedčenie o profylaktickej kontrole a uskutočnení skúšky prevádzkovej stálosti v intervaloch určených výrobcom).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 157/2018 Z. z.
Nesúlad medzi Nariadením prezidenta FS č. 39/2016 ako aj Nariadením prezidenta FS č. 40/2016 a ŠT zaradenou do majetku FR SR tým, že nezodpovedá skutočnosti a neodzrkadľuje reálny stav.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Absencia metodickej činnosti Sekcie colnej v oblasti ŠT hlavne po zrušení oddelení špeciálnych technológií na jednotlivých CÚ tým, že nebol zosúladený výkon služby so skutočnosťou.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Z pohľadu výkonu služby bolo v rokoch 2015 až 2022 neopodstatnené pridelenie viacerých kusov tej istej ŠT na rovnakom organizačnom útvare. (spektrometer PROGENY - CÚ BA; IDENTIFINGER – CÚ NR a CÚ TT.)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť