Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-027/2023/1033
Názov:
Vyrubovanie a výber dane z príjmov z prevodu vlastníctva nehnuteľností
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontrolnej akcie je preveriť spôsob vyrubovania a výberu dane z príjmov z prevodu vlastníctva
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

IČO
42499500
Sídlo
Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2020 - I. polrok 2023
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť