Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-002/2022/1100
Názov:
Správa prepadnutého majetku.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť postup colných úradov pri správe prepadnutého majetku štátu z colného dohľadu a daňového do
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
Správa prepadnutého majetku.pdf (886105)

Subjekty

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

IČO
42499500
Sídlo
Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2019 až 2021, v prípade vecných súvislostí aj obdobia predchádzajúce a nasledujúce
Termín kontroly
26.07.2022 - 29.11.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V troch prípadoch porušenie § 26 zákona č. 15/2005 Z. z. tým, že CÚ nepožiadal MŽP SR o súhlas na použitie exempláru na vzdelávacie účely. (CÚ BA)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 452/2007 Z.z.
V jednom prípade nedodržanie národnej legislatívy v oblasti rozhodovacieho procesu, a to § 42 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. tým, že CÚ takmer po dvoch rokoch rozhodol vo veci prepadnutia tovaru, čím nedodržal zákonnú lehotu. (CÚ PO)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 440/2012 Z.z.
V jednom prípade nedodržanie ods. 49 interného riadiaceho aktu Smernice FR SR č. 24/2021 tým, že CÚ nepožiadal prezidenta FS o schválenie využívať majetok štátu na prezentačné a vzdelávacie účely, čím nebol majetok štátu zaradený do majetkovej evidencie FR SR. (CÚ TT)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V dvoch prípadoch nedodržanie ods. 10 interného riadiaceho aktu Smernice FR SR č. 27/2020 tým, že nebola dodržaná lehota na zápis právoplatného rozhodnutia do príslušnej aplikácie Evidencia porušení predpisov, čo spôsobilo, že neboli včas zaslané „Žiadosti na likvidáciu tovaru“ – prekročenie stanovenej lehoty od šesť mesiacov do dvoch rokov. (CÚ PO)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V jednom prípade nedodržanie ods. 28 interného riadiace aktu Smernice FR SR č. 24/2021 tým, že PCÚ Dunajská Streda nezaradila zhabaný tovar do zoznamu tovaru, ktorý môže byť zlikvidovaný dňom nadobudnutia účinnosti vyššie uvedenej smernice. (CÚ TT)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neflexibilné konanie v oblasti správy majetku štátu ako aj zdĺhavý proces likvidácie zaisteného, zhabaného a prepadnutého tovaru, čo spôsobilo nielen neefektívne nakladanie s majetkom štátu, ale aj neefektívne využívanie skladovacej kapacity centrálneho skladu. (všetky CÚ okrem CÚ BB a CÚ NR)
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Späť