Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-023/2020/1033
Názov:
Dodržiavanie zákonných lehôt pri vracaní nadmerného odpočtu DPH
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontrolnej akcie je preveriť, či správca dane pri vracaní nadmerného odpočtu DPH postupuje v
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

IČO
42499500
Sídlo
Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2017-2019
Termín kontroly
08.06.2020 - 17.12.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

FR SR nedisponuje analytickým nástrojom poskytujúcim informácie o počte a výške NO, ktorý bol vrátený platiteľom DPH po lehote ustanovenej v zákone o DPH.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Správca dane nedodržal 15 dňovú lehotu na priznanie úroku v 222 prípadoch zo 784, čo predstavuje 28 % chybovosť. A nedodržal 15 dňovú lehotu na zaplatenie úroku odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v 224 prípadoch 784, čo predstavuje 29 % chybovosť. Týmto konaním nepostupoval v súlade s § 79a ods. 3 zákona o DPH.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
Správca dane nedodržal 15 dňovú lehotu na priznanie úroku zo sumy oneskorene vráteného nadmerného odpočtu v 120 prípadoch z 380, čo predstavuje 32% chybovosť. A nezaplatil úrok v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia v 271 prípadoch z 380, čo predstavuje 71% chybovosť. Týmto konaním nepostupoval v súlade s § 79 ods. 3 daňového poriadku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Tým, že správca dane neprerokoval všetky prípady škôd v škodovej komisii, nepostupoval v súlade interným riadiacim aktom FR SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontroly zamerané na postup správcu dane pri dodržiavaní § 79a zákona o DPH v kontrolovanom období odborom vnútornej kontroly vykonané neboli.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť