Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-030/2017/1050
Názov:
Účinnosť opatrení politiky boja s podvodmi na DPH
Účel kontrolnej akcie:
Účelom je získať primerané uistenie, že opatrenia, ktoré sú obsiahnuté v Akčnom pláne na efektívnejš
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

IČO
42499500
Sídlo
Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2012-2016
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2016
Termín kontroly
14.02.2017 - 19.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Plnenie opatrení v gescii MF SR nebolo počas kontrolovaného obdobia pravidelne a dôsledne monitorované. Vyhodnocované boli opatrenia na základe potreby, či požiadavky z Úradu vlády SR ad-hoc. Hodnotenie plnenia opatrení, spracované kontrolnou skupinou NKÚ SR k 31. 12. 2016 sa nachádza v prílohách. NKÚ SR odporúča MF SR zabezpečiť pravidelné, minimálne raz ročne, komplexné vyhodnocovanie plnenia opatrení politiky boja s podvodmi na DPH.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou prínosov zavedenia jednotlivých opatrení bolo zistené, že akčný plán, ani aktualizácia akčného plánu neobsahovali kvantitatívne ciele či kritéria účinnosti prijatých opatrení. FS si stanovila pre vybrané opatrenia operatívne ukazovatele, ktorých medziročný vývoj sa nachádza v prílohe. NKÚ SR odporúča MF SR pri ďalších opatreniach politiky boja proti podvodom na DPH určiť strategické, výsledkové a merateľné ukazovatele prínosov zavedenia opatrení.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
NKÚ SR konštatuje, že výpočet daňovej medzery prezentovaný v strategických materiáloch MF SR zodpovedá daňovej medzere v zmysle medzinárodnej metodiky. Existuje však nesúlad medzi touto aplikovanou metodikou a poslednou zverejnenou slovenskou verziou výpočtu daňovej medzery. Tento nesúlad môže spôsobovať nejasnosti u zainteresovaných strán. NKÚ SR odporúča MF SR zverejniť aktualizovanú slovenskú verziu metodiky vykazovania daňovej medzery, aby obsahovo aj formálne korešpondovala s údajmi prezentovanými v strategických materiáloch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
MF SR vykazuje tiež dekompozíciu medzery DPH na jednotlivé produkčné sektory prostredníctvom upravenej metodiky MMF. Oneskorenie publikácie podkladových údajov o niekoľko rokov spôsobuje, že najaktuálnejšia dekompozícia je dostupná za rok 2011. NKÚ SR považuje sektorovú dekompozíciu a sektorový odhad medzery DPH za kvalitný analytický nástroj pre podrobnejšie skúmanie dopadov opatrení politiky boja proti podvodom na DPH a rovnako aj ako indikátor pre ďalšie smerovanie týchto opatrení alebo priamo daňovej kontroly. NKÚ SR odporúča MF SR vykonávať sektorovú dekompozíciu medzery DPH pravidelne a čo najskôr v závislosti od dostupnosti podkladových údajov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
NKÚ SR konštatuje, že MF SR má k dispozícií údaje o transakciách (využívané pri odhade medzery DPH) a rovnako má k dispozícií údaje z daňových priznaní k DPH (využívané pri odhade EDS DPH). Tieto údaje ďalej nepáruje a neanalyzuje úspešnosť výberu DPH aj napriek tomu, že to slovenská verzia výpočtu odhadu medzery DPH predpokladá. Táto metodika bola podkladom pri príprave Akčného plánu a pokračovanie v analýze štruktúry celkovej daňovej straty môže byť nápomocné pri analýze úspešnosti opatrení politiky boja s podvodmi na DPH. NKÚ SR odporúča MF SR vykonávať analýzu medzery DPH a jej dekompozíciu na jednotlivé zložky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Celkový prínos opatrení na výber DPH je kvantifikovaný prostredníctvom EDS DPH na úrovni 2,51 mld. eur, čo zodpovedá 3,10 % HDP. Výpočet vychádza z porovnania odhadovaného výberu na základe daňových priznaní (ako v EDS) a teoretického výberu v prípade úrovne EDS z roku 2012 vynásobenej daňovou základňou nasledujúcich rokov. Kvantifikácia odhaduje prínos všetkých opatrení s vplyvom na DPH od roku 2012, z princípu výpočtu nemá v sebe zahrnutý vplyv zlepšeného makroekonomického prostredia a na druhej strane má v sebe zahrnuté aj legislatívne zmeny týkajúce sa DPH a prípadné ostatné/jednorazové efekty. Vstupnými údajmi do odhadu celkového prínosu sú daňové priznania, ktorých použitie môže vychýliť konečný výsledok oproti použitiu údajov z transakcií medzi DS a FS. NKÚ SR odporúča MF SR zopakovať odhad celkového prínosu opatrení na výber DPH s využitím údajov z transakcií.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Dátová analýza na vyčerpávajúcej vzorke (35,8 mil.) všetkých bločkov registrovaných do NBL v roku 2016 odhalila, že z celkového počtu 80 tis. unikátnych hráčov prvé percento najaktívnejších (necelých 800 hráčov) registrovalo tretinu bločkov (cca 10 mil.) a rozdelilo si tretinu výhier (320 tis.). Celkové sumy registrovaných bločkov u najaktívnejších hráčov výrazne prekračujú bežnú spotrebu. Početne najčastejšie registrované sumy sú 2,90, 3,00 a 3,10 eur, čo zodpovedá obedovému menu alebo krabičke cigariet. Registrovanie jedného bločku do NBL trvá rýchlim hráčom približne 15 sekúnd a pri tomto tempe dosiahnu za 29 hodín štatisticky istú výhru, ekvivalentná odmena hráča je 3,50 eur na hodinu. Relatívne nízky počet aktívnych hráčov a podľa dátovej analýzy malá skupina najaktívnejších hráčov, ktorí zväčša registrujú bločky z obmedzeného počtu pokladníc vo svojom okolí, indikujú odklon NBL od jedného z pôvodných zámerov celospoločensky zapôsobiť na spotrebiteľov.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Národná bločková lotéria prešla dvoma obdobiami. V prvom roku fungovania bola NBL založená na žrebovaní 10 odstupňovaných výhier každé dva týždne doplnených o druhú šancu losovanú raz mesačne s vecnými výhrami (auto) alebo finančnou výhrou vo výške 10 000 eur a tretiu šancu v podobe licencovanej televíznej hry Cena je správna. Od septembra 2014 prešla NBL zmenou, keď sa z 10 odstupňovaných výhier stalo 100 s rovnakou výškou (po 100 eur), pribudol Jackpot generovaný na základe počtu registrovaných bločkov. Princíp televíznej hry sa zmenil a vysiela sa denne pod názvom TV Šanca. Náklady NBL boli, po prepočítaní na 40 mesiacov kontrolovaného obdobia, plánované vo výške 7,4 mil. eur. Najvýznamnejšími nákladovými položkami boli náklady na výhry, náklady na reklamu a marketing a náklady na výrobu a vysielanie relácie NBL (súťaže Cena je správna a TV Šanca). Náklady na výhry oproti plánu vo výške 5,6 mil. eur boli nižšie o 2,1 mil. eur a dosiahli úrovne 3,5 mil. eur. Celkové náklady na reklamu boli 3,1 mil. eur, čo je dvojnásobok oproti plánu vo výške 1,5 mil. eur. Marketing a reklamu NBL zabezpečovali pre TIPOS na zmluvnom základe tri externé spoločnosti. Náklady na výrobu a vysielanie televíznej relácie NBL neboli v čase prípravy NBL plánované a ich celková výška bola 1,7 mil. eur.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
FR SR vo vzťahu k NBL vykonáva validáciu výherných dokladov pred vyplatením výhry. V prvom roku prebiehala validácia všetkých bločkov (mohol byť vydaný) a po zmene v NBL bolo 10 % bločkov validovaných vecne (bol alebo mohol byť vydaný) a zvyšných 90 % podliehalo administratívnej validácii (formálne potvrdenie správnosti údajov „od stola“). Minimum (menej než 10 %) bločkov bolo validovaných cez kontrolný záznam ERP, bolo skontrolované v pamäti pokladnice či bol naozaj vydaný. FR SR pred spustením NBL identifikovalo riziko v požiadavke na validáciu vyžrebovaných dokladov do 48 hodín, po zmene NBL a zvýšení počtu výhier sa toto riziko znásobilo a jeho naplnenie indikuje zavedenie dvoch typov validácie, vecnej a administratívnej. Zavedenie druhej fázy NBL bolo v rozpore s rizikom identifikovaným na začiatku NBL a nebola tak zabezpečená adekvátna validácia výherných bločkov a kontrola ich pravosti.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Späť