Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-013/2015/1050
Názov:
Stav a vývoj realizácie zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov prostredníctvom programu UNITAS k 30.06.2015 a kontrola opatrení na odstránenie nedostatkov zistených predchádzajúcou kontrolou.
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontroly je hodnotenie stavu a vývoja realizácie zjednotenia daní, cla a poistných odvodov pr
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

IČO
42499500
Sídlo
Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Rok 2013, 2014, I. Q 2915
Termín kontroly
19.01.2015 - 29.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolná skupina NKÚ SR na základe kontroly opatrenia z predchádzajúcej kontroly dospela k záveru, že predložený prehľad ukazovateľov hodnotiacich výkonnosť a mieru úspešnosti výberu daní a cla, ktorými FR SR sleduje a hodnotí výsledky práce daňových úradov a colných úradov, nie je dostatočný. Aj preto ho odporučilo prehodnotiť a zosúladiť so systémom monitorovania a hodnotenie činnosti finančnej správy prostredníctvom Karty vyrovnaných výkonov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Kontrolou bolo zistené, že v kontrolovanom období bola síce ukončená 1. etapa implementácie modulu portálu finančnej správy, v rámci ktorej boli vytvorené podmienky pre jednosmernú elektronickú komunikáciu medzi daňovým subjektom a finančnou správou, avšak 2. etapa tejto implementácie, t. j. spustenie obojsmernej komunikácie prostredníctvom portálu finančnej správy, k termínu 1.1.2015 ukončená nebola.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
V rámci projektu Integrovaný systém finančnej správy pre správu daní IS FS - SD bolo zadefinovaných 191 reportov na podporu plynulého chodu výkonu správy daní., pričom v čase výkonu neboli plne funkčné.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Rok 2013, 2014, I. Q 2015
Termín kontroly
19.01.2015 - 29.06.2015
Stav kontroly
Ukončená
Späť