Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-026/2014/1050
Názov:
Kontrola správy vybraných spotrebných daní a efektívnosti ich výberu Finančnou správou SR
Účel kontrolnej akcie:
Vyhodnotiť efektívnosť výberu a správy vybraných spotrebných daní. Overiť systém obehu tovaru v rámc
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Colný úrad Bratislava

IČO
30844029
Sídlo
Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2010-2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

subjektoch a zistila nasledovné nedostatky: - v 4 prípadoch CÚ Bratislava pri vydávaní osvedčenia o registrácii na spotrebnú daň z alkoholického nápoja, ktorým je lieh nedodržal ustanovenia § 67 ods. 7 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní, keď o vydaní predmetného osvedčenia nevyhotovil úradný záznam, - v 1 prípade daňový subjekt nepredložil žiadosť na tlačive, ktorého vzor určí ministerstvo v zmysle § 67 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. CÚ Bratislava napriek uvedenému nevyzval žiadateľa na odstránenie tohto nedostatku a dňa 20.02.2014 vydal povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 563/2009 Z.z.

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

IČO
42499500
Sídlo
Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2010-2013
Termín kontroly
02.03.2014 - 03.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

- v 4 prípadoch CÚ Bratislava pri vydávaní osvedčenia o registrácii na spotrebnú daň z alkoholického nápoja, ktorým je lieh nedodržal ustanovenia § 67 ods. 7 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní, keď o vydaní predmetného osvedčenia nevyhotovil úradný záznam,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
- v 1 prípade daňový subjekt nepredložil žiadosť na tlačive, ktorého vzor určilo ministerstvo v zmysle § 67 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. CÚ Bratislava nevyzval žiadateľa na odstránenie tohto nedostatku a dňa 20.02.2014 vydal povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Späť