Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-071/2012/1050
Názov:
Kontrola plnenia opatrení z kontroly evidencie, využívania a nakladania s nehnuteľným majetkom štátu v správe colných orgánov
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť a vyhodnotiť plnenie opatrení prijatých na základe výsledkov kontroly evidencie, využívania
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

IČO
42499500
Sídlo
Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
01.01.2008-30.09.2012
Termín kontroly
08.10.2012 - 10.12.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nehnuteľný majetok nebol zapísaný v inventúrnom súpise majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nehnuteľnosti neboli zapísané v katastri nehnuteľností
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vo výpisoch z listov vlastníctva bol ako vlastník uvedený SR - FR SR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nevykonal úkony smerujúce k odstráneniu zisteného nedostatku v stanovenej lehote
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nájomná zmluva obsahovala nezákonnú výnimku z ukončenia nájmu služobného bytu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť