Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-038/2021/1100
Názov:
Nakladanie s verejnými prostriedkami a majetkom obce Andovce.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Obec Andovce

IČO
00308749
Sídlo
Andovce 157, 94123 Andovce
Kontrolované obdobie
roky 2019 až 2021 a v prípade potreby objektívneho posúdenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
08.07.2021 - 26.10.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec pri účtovaní prostriedkov RF a FPÚaO nedodržala § 40 ods. 3 postupov účtovania, podľa ktorého sa v účtovnej jednotke, ktorou je obec účtujú prostriedky peňažných fondov na samostatnom analytickom účte. Pri účtovaní tvorby RF a tvorby FPÚaO bolo porušené ustanovenie § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. Účtovníctvo účtovnej jednotky je správne, ak účtovná jednotka vedie účtovníctvo podľa tohto zákona a ostatných osobitných predpisov. Účtovníctvo účtovnej jednotky je zrozumiteľné, ak umožňuje jednotlivo aj v súvislostiach spoľahlivo a jednoznačne určiť obsah účtovných prípadov v nadväznosti na použité účtovné zásady a účtovné metódy a obsah účtovných záznamov v nadväznosti na použité formy účtovných záznamov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nedodržala ustanovenie § 12 ods. 8 zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, podľa ktorého finančná zábezpeka slúži na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného, dohodnutých úhrad spojených s užívaním nájomného bytu a nepoškodzovania užívaného nájomného bytu. Finančnú zábezpeku za užívanie nájomného bytu vedie žiadateľ na osobitnom účte zriadenom na tento účel v banke.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Tým, že obec v rokoch 2019 a 2020 neviedla všetky vybraté finančné zábezpeky za užívanie nájomných bytov na osobitnom bankovom účte, porušila finančnú disciplínu v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy nedodržaním ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami. Porušenie finančnej disciplíny bolo k 31.12.2019 vo výške 32 562,76 eur a k 31.12.2020 vo výške 27 659,42 eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Úhradou nerozpočtovaných výdavkov na odmeny obec porušila ustanovenie § 13 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého možno rozpočtové prostriedky použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte obce schválené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Úhradou nerozpočtovaných výdavkov na odmeny obec porušila ustanovenie § 13 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého možno rozpočtové prostriedky použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte obce schválené. Zároveň došlo k porušeniu ustanovenia § 19 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého je štatutárny orgán povinný zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec nepostupovala v súlade s § 7 ods. 5 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka účtuje majetok a záväzky, náklady a výnosy, výdavky a príjmy samostatne bez ich vzájomného započítania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že obec priznala, že dodávateľ nevykonal manipulačné práce vo fakturovanom objeme a uhradila sumy za vystavené faktúry v plnej výške, umožnila dodávateľovi bezdôvodné obohatenie získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov, čím bola porušená finančná disciplína v zmysle § 31 ods. 1 písm. g) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Zaúčtované dodávateľské faktúry za údržbu miestnych komunikácií, za údržbu verejnej zelene a za manipulačné práce s bioodpadom v roku 2020 nespĺňali podmienku preukázateľnosti účtovného záznamu v zmysle § 32 ods. 1 písm. a) a b) zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa za preukázateľný účtovný záznam považuje iba účtovný záznam, ktorého obsah priamo dokazuje skutočnosť, alebo ktorého obsah dokazuje skutočnosť nepriamo obsahom iných preukázateľných účtovných záznamov. Obec nedodržala ustanovenie § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. V zmysle ods. 4 tohto ustanovenia je účtovníctvo účtovnej jednotky preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné (§ 32).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že obec nepreukázala prevzatie vykonaných prác nepostupovala v súlade s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého je subjekt verejnej správy povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Úhradou nerozpočtovaných výdavkov za uvedené služby obec porušila aj ustanovenie § 13 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého možno rozpočtové prostriedky použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte obce schválené.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Úhradou DF Miroslavovi Czabanymu ako SHR obec umožnila bezdôvodné obohatenie získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov, čím bola porušená finančná disciplína v zmysle § 31 ods. 1 písm. g) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Uhradením výdavkov za pobyt v rokoch 2019 a 2020 došlo k porušeniu § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého je subjekt verejnej správy pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Tým, že sa zasadnutie OcZ nekonalo v obci došlo aj k porušeniu § 12 ods. 1 a 9 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého OcZ zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené a zároveň rokovania OcZ sú verejné. Tým, že sa zasadnutie OcZ uskutočnilo mimo obce nebolo umožnené občanom obce sa ho zúčastniť. Obyvateľ obce má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach OcZ v zmysle § 3 ods. 2 písm. c) zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec v kontrolovanom období neúčtovala o novytvorených parcelách a pri účtovaní predaja pozemkov nepostupovala v súlade s § 61 ods. 1 postupov účtovania, podľa ktorého sa na ťarchu účtu 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtuje v súvislosti s predajom neodpisovaného dlhodobého hmotného majetku jeho cena účtovaná na účtoch účtovej skupiny 03 – Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný. Tým, že pri účtovaní predaja pozemkov obec nepostupovala v súlade s postupmi účtovania, porušila ustanovenie § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nedodržala ustanovenie § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. V zmysle ods. 2 tohto ustanovenia je účtovníctvo účtovnej jednotky správne, ak účtovná jednotka vedie účtovníctvo podľa tohto zákona a ostatných osobitných predpisov a v zmysle ods. 3 je účtovníctvo účtovnej jednotky úplné, ak účtovná jednotka zaúčtovala v účtovnom období v účtovných knihách všetky účtovné prípady.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec tým, že podpísala kúpnu zmluvu na predaj majetku obce bez zaplatenia kupujúcim nepostupovala v zmysle § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí, podľa ktorého je obec povinná používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Starosta informoval OcZ o výsledkoch OVS deň predtým, ako bola spísaná zápisnica o priebehu OVS na odpredaj nehnuteľného majetku obce. Z toho dôvodu sa na zasadnutí OcZ nemohli prijímať uznesenia na niečo, čo ešte nebolo vyhodnotené. Na základe týchto skutočností kontrolná skupina NKÚ SR konštatuje netransparentnosť OVS a podozrenie na manipuláciu pri vyhodnocovaní výsledkov súťaže. Zároveň obec nepostupovala v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého OcZ schvaľuje najdôležitejšie úkony obce týkajúce sa majetku.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Tým, že obec po úhrade nepodala návrh na vklad do katastra nehnuteľností, nepostupovala v zmysle § 7 ods. 2 písm. b) zákona o majetku obcí, keď nepoužila všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec pri troch prenájmoch majetku nepostupovala v zmysle s § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí, keď pri prenájmoch ornej pôdy nezdôvodnila osobitný zreteľ a nezverejnila zámer najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu OcZ na svojej úradnej tabuli a na internetovej stránke.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Tým, že starosta obce podpísal nájomné zmluvy skôr ako o tom rozhodlo OcZ, obec nepostupovala v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého OcZ schvaľuje najdôležitejšie úkony obce týkajúce sa majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec pri zverejňovaní informácií, zmlúv, objednávok a faktúr nepostupovala v zmysle § 5, § 5a a § 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec nemala v kontrolovanom období zverejnenú Zmluvu o poskytovaní služieb na zabezpečenie zberu, odvozu a manipulácie biologicky rozložiteľného odpadu na území obce Andovce a na Dočasnom zberovom dvore v Andovciach, čo nebolo v súlade s ustanovením § 5a ods. 14 zákona o slobode informácií, podľa ktorého sa povinne zverejňovaná zmluva zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku vzniknutého z povinne zverejňovanej zmluvy, najmenej však počas piatich rokov od nadobudnutia účinnosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec porušila ustanovenie § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého je orgán verejnej správy povinný overovať ZFK súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 tohto zákona. Obec tým zároveň porušila aj čl. 6 Smernice o finančnej kontrole obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
OcZ nevyhlásilo deň konania voľby HK na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby, čím bolo porušené ustanovenie § 18a ods. 2 zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec neuzatvorila s HK pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia jeho funkčného obdobia, čím bolo porušené ustanovenie § 18a ods. 7 zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Nepredložením a nezverejnením návrhov uvedených plánov kontrolnej činnosti bolo porušené ustanovenie § 18f ods. 1, písm. b) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého HK predkladá OcZ raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Správy neobsahovali označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené, lehotu na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a lehotu na splnenie prijatých opatrení, čo nebolo v súlade s ustanovením § 22 ods. 4 písm. c) a e) zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec ako povinná osoba nepredložila HK opatrenia na nápravu nedostatkov uvedených v správach, čo nebolo v súlade s ustanovením § 21 ods. 3 písm. e) zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec nemala pri výkone samosprávy utvorený účinný systém kontroly a vytvorené organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. e) zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Späť