Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-031/2021/1070
Názov:
Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v Múzeu SNP
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami a s majetkom štátu v príspevkovej organizácii Múzeum
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Múzeum Slovenského národného povstania

IČO
35986077
Sídlo
Kapitulská 23, 97559 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Roky 2018 – 2020 a súvisiace obdobie v prípade potreby posúdenia objektívneho stavu
Termín kontroly
13.07.2021 - 08.11.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Múzeum SNP nezahrnulo všetky príjmy a výdavky do schváleného, resp. upraveného rozpočtu a tým rozpočet Múzea SNP nezobrazoval skutočný stav plnenia. Tým, že Múzeum SNP nevykazovalo v schválenom, resp. upravenom rozpočte bežného roka účelovo určené finančné prostriedky nevyčerpané v predchádzajúcom rozpočtovom roku, ako aj finančné prostriedky prijaté od iných subjektov (dary a granty), nezobrazoval jeho rozpočet výšku príjmov a výdavkov, ktoré môže použiť v rámci príslušnej kategórie bez prekročenia ich limitu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Múzeum SNP neaktualizovalo, resp. neupravovalo rozpočet príjmov a výdavkov v priebehu rozpočtového roka v rámci svojich kompetencií. Niektoré položky tak vykazovali veľmi vysoké čerpanie alebo veľmi nízke čerpanie oproti schválenému rozpočtu. Za rok 2018 Múzeum SNP vykonalo presuny medzi rozpočtovými položkami až 28.12.2018 a za roky 2019 a 2020 až po uplynutí rozpočtového roka (07.01.2020 a 11.01.2021).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Preverením vybranej vzorky dodávateľských faktúr bolo zistené nesprávne zatrieďovanie výdavkov, išlo o uplatnenie nesprávnej položky, resp. podpoložky pri bežných aj kapitálových výdavkoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Pri poskytnutí preddavku nebola dodržaná podmienka vyplývajúca z § 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v zmysle ktorého subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky, ak boli vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Pri poskytnutí preddavku nebola dodržaná podmienka vyplývajúca z § 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v zmysle ktorého subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky, ak boli vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Pri poskytnutí preddavkov na dodanie kalibračnej sondy a ozvučovacej techniky nebola dodržaná podmienka vyplývajúca z § 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v zmysle ktorého subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky, ak boli vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Múzeum SNP uhradilo dňa 06.11.2018 faktúru č. 2018/654 z 12.10.2018 za výrobu a dodanie 200 ks kníh „Baníctvo na Slovensku a v Rumunsku v 15. až 18. storočí“. Obstaranie týchto knižných titulov (história baníctva) nemalo však žiadnu súvislosť s činnosťou, na ktorú bolo Múzeum SNP zriadené. Nedodržaním stanoveného účelu použitia verejných prostriedkov došlo k porušeniu § 19 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého verejné prostriedky možno použiť na účely, ktoré sú v súlade s osobitnými predpismi.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Múzeum SNP nevykonalo verejné obstarávanie na sadové úpravy z dôvodu časovej tiesne, čo Múzeum SNP zdôvodnilo vyťažením technických zamestnancov plnením úloh pri zabezpečovaní akcie 75. výročie SNP. Zadaním zákazky bez verejného obstarávania, Múzeum SNP porušilo § 10 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní podľa, ktorého je verejný obstarávateľ povinný postupovať podľa tohto zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 343/2015 Z.z.
Zmluva o vykonaní auditu nebola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv v dôsledku čoho sa táto zmluva stala neplatnou podľa § 47 a ods. 4 občianskeho zákonníka, podľa ktorého ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo. Uhrádzaním výdavkov vyplývajúcich z predmetnej zmluvy, ktorá nebola zverejnená, Múzeum SNP nedodržalo ustanovený alebo určený spôsob nakladania s verejnými prostriedkami, čím porušilo finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 40/1964 Zb.
Zabezpečením hlavného pódia (vrátane súvisiacich služieb) pre oslavy 75. výročia SNP , Múzeum SNP nepostupovalo podľa § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého sa môžu používať verejné prostriedky na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov a subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Preverením fakturácie vyplývajúcej zo zmluvy č. SLA 02 a úhrad výdavkov boli zistené prípady neodôvodnenej fakturácie servisných služieb (25,26 % z celej fakturácie). Tieto boli vyhodnotené ako nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami, čím Múzeum SNP nekonalo v súlade s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Preverením vybranej vzorky dodávateľských faktúr boli identifikované nedostatky týkajúce sa chýbajúcej špecifikácie dodávaného materiálu, prác a služieb (6 faktúr v celkovej sume 49 920,38 eur). Uvedené účtovné záznamy neboli dostatočne preukázateľné podľa zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Podľa § 14 ods. 2 postupov účtovania pre ROPO spôsob tvorby a používania rezerv sa účtuje podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky, pričom rezerva sa použije len na účel, na ktorý bola vytvorená. Múzeum SNP nemalo vypracovaný interný predpis pre tvorbu a použitie rezerv, v ktorom by bolo zadefinované, kto má právo rozhodnúť o tvorbe, znížení a zrušení rezervy, určenie hranice významnosti, od ktorej sa rezerva vytvára, pravidlá dokladovej inventarizácie rezerv a pod.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V roku 2019 Múzeum SNP nezaúčtovalo použitú časť z vytvorenej rezervy v sume 57 589,72 eur, ktorá predstavovala zaplatené trovy právneho zastúpenia žalobcu podľa rozsudku súdu, čo nebolo v súlade s § 14 ods. 3 postupov účtovania pre ROPO, podľa ktorého sa tvorba rezerv účtuje na ťarchu nákladov, ich použitie a zrušenie v prospech výnosov. Nedodržaním postupov účtovania pre ROPO zároveň Múzeum SNP zároveň nekonalo v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Múzeum SNP nevytvorilo rezervu v rokoch 2017 a 2018 na súdny spor v súlade s písomnou požiadavkou MK SR a § 14 ods. 9 písm. q) postupov účtovania ROPO, čím nepostupovalo podľa § 26 zákona o účtovníctve, podľa ktorého ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovná jednotka povinná upraviť ocenenie hodnoty majetku, vytvoriť rezervy a odpisovať majetok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Múzeum SNP nemá určené pravidlo, resp. rozvrhový kľúč ako bude rozvrhovať celkové náklady na jednotlivé druhy príjmov podľa činností pre potreby ich zahrnutia do základu dane. Do daňových výdavkov Múzeum SNP zahrňovalo účtovné odpisy celej budovy Múzea SNP za príslušný rok, pričom predmetom prenájmu bola prevažne kinosála a ďalšie výdavky vrátane prevádzky za príslušný rok, pričom napr. v niektorých zmluvách o nájme nebytových priestorov bolo priamo uvedené, že v súvislosti s nájmom nevznikajú prenajímateľovi žiadne prevádzkové náklady.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 595/2003 Z.z.
V prípade sanácie Čižmárskej bašty došlo k 90,57 % navýšeniu pôvodnej zmluvnej ceny diela, čím Múzeum SNP konalo v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
PHZ v sume 43 500,00 eur za diagnostiku a výmenu tesnenia presklených stien v átriu Múzea SNP nebola stanovená na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky, alebo na základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením, ale na základe ponuky od jednej spoločnosti, ktorá sa zroveň stala aj víťazom verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky „Dodanie a namontovanie nábytku do sekcií pre expozíciu 75. výročie SNP“ bol vypracovaný 13.08.2019. Výzva na predloženie ponuky z 08.08.2019 uvádzala termín na predloženie cenovej ponuky do 12.08.2019. Múzeum SNP elektronicky oslovilo rovnaké spoločnosti ako pri stanovení PHZ, ale len jedna z nich predložila, podľa záznamu z prieskumu trhu, v stanovenom termíne cenovú ponuku a stala sa víťazom verejného obstarávania. Múzeum SNP nemalo archivovanú cenovú ponuku víťazného uchádzača.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Múzeum SNP v auguste 2019 zaradilo do ostatného dlhodobého majetku „TZ Stavebné úpravy múzea“, inventárna karta majetku č. 00644/19, zaraďovací protokol č. 2019022, účet 029 11 – TZ k MSNP, doba odpisovania 40 rokov. Do obstarávacej ceny predmetného technického zhodnotenia boli započítané aj náklady nesúvisiace s predmetným technickým zhodnotením. Išlo o výdavky za projektové práce na zákazku „Pamätník Nemecká – vodovodná prípojka“, vypracovanie 2 alternatív výtvarného návrhu pomník obetiam 1. svetovej vojny a projektovej dokumentácie pre projekt stavby pre stavebné povolenie „Rekonštrukcia Čižmárskej bašty na bussines apartmán"
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Zaradením vynaložených nákladov za projektové práce a projektovú dokumentáciu k nezrealizovaným investičným akciam do dlhodobého hmotného majetku, Múzeum SNP nepostupovalo v súlade s § 26 ods. 1 postupov účtovania pre ROPO, podľa ktorého dlhodobý hmotný majetok je na účely účtovania majetok, uvedený do užívania. Uvedením do užívania sa rozumie zabezpečenie všetkých technických funkcií tohto majetku potrebných na jeho užívanie a splnenie povinností podľa osobitných predpisov. Uvedením do užívania sa rozumie aj vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku. Nedodržaním postupov účtovania pre ROPO, Múzeum SNP zároveň porušilo § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Múzeum SNP vyradilo ako neupotrebiteľný majetok aj 1/2 podiel na pozemku, ktorý bolo povinné odovzdať vlastníkovy na základe rozhodnutia súdu, čo nebolo v súlade s § 13b zákona o správe majetku štátu, podľa ktorého sú neupotrebiteľným majetkom štátu hnuteľné veci alebo stavby, ktoré pre svoje úplné opotrebenie alebo poškodenie, zrejmú zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke alebo z iných závažných dôvodov nemôžu slúžiť svojmu účelu alebo určeniu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Múzeum SNP v roku 2020 vyradilo aj budovu starého pivovaru v obstarávacej cene 5 642,97 eur bez súpisného čísla, ktorej zostatková cena bola nulová. Vyradením budovy starého pivovaru z účtovnej evidencie bez právneho podkladu, Múzeum SNP nepostupovalo podľa § 3 ods. 2 zákona o správe majetku štátu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Preverením inventarizácie vykonanej k 31.12.2018, 2018 a 2020 bolo zistené, že Múzeum SNP inventúrou neoverovalo všetok obstarávaný majetok evidovaný na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, ale len prírastky v danom roku. Z predložených inventúrnych súpisov a inventarizačných zápisov nebolo zrejmé, či inventarizačná skupina posudzovala aj reálnosť ocenenia majetku evidovaného na predmetnom účte 042. Podľa § 30 ods. 2 písm. h) zákona o účtovníctve inventúrny súpis je účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva (§ 8ods. 4) a musí obsahovať aj odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov k dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, zistené pri vykonávaní inventúry na účely úpravy ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a 27, ak sú takéto skutočnosti známe osobám, ktoré vykonali inventúru. Múzeum SNP v tomto prípade nepostupovalo podľa § 29 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou zverejňovania nájomných zmlúv a zmlúv o výpožičke bolo zistené, že v dvoch prípadoch uzatvorených zmlúv o výpožičke a v siedmich prípadoch nájomných zmlúv boli dané do výpožičky zbierkové predmety, resp. prenajatý priestor pred účinnosťou zmluvy podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého, ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Kontrolou náležitostí nájomných zmlúv bolo zistené, že v dohodách o krátkodobom prenájme priestorov a poskytnutí služieb uzatvorených podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov a § 13 zákona o správe majetku štátu, kde bola predmetom prenájmu kinosála alebo zasadačka, nebol uvedený účel nájmu podľa predmetných zákonov, podľa ktorých nájomná zmluva musí obsahovať, okrem iného, určenie predmetu nájmu a účelu nájmu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 116/1990 Zb., 278/1993 Z.z.
Preverením evidencie nehnuteľného majetku v centrálnej evidencii majetku štátu podľa zákona o správe majetku štátu bolo zistené, že v evidencii neboli zaznamenané údaje o užívaní majetku štátu nájomcami (Mäsiarska bašta a parkovisko).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Tým, že Múzeum SNP neuviedlo v poznámkach k účtovným závierkam zostaveným za rok 2019 a 2020 správne a spoľahlivé informácie o hodnote záväzkov po lehote splatnosti, nepostupovalo v súlade s § 3 ods. 1 opatrenia MF SR k účtovnej závierke ROPO, podľa ktorého poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé a zároveň nepostupovalo v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve. Zo stanoviska Múzea SNP vyplynulo, že do tabuľkovej časti poznámok sú automaticky generované údaje z konsolidačného balíka. Jednotlivé hárky do konsolidačného balíka sa generujú z účtovného programu. Keďže hlavná kniha nevie rozlíšiť záväzky v lehote splatnosti alebo po splatnosti, zostatok na účte 321 – Dodávatelia, generuje ako záväzky po splatnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ZFK bol potvrdený súlad fakturovanej sumy s rozpočtom, pričom výdavok nebol rozpočtovaný ani v rámci hlavnej kategórie EKRK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Späť