Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-028/2019/1140
Názov:
Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, v nadväznosti na hospodárnosť a účinno
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Múzeum Slovenského národného povstania

IČO
35986077
Sídlo
Kapitulská 23, 97559 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2011-2018
Termín kontroly
17.07.2019 - 03.12.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Múzeum SNP nemalo vypracovanú stratégiu z hľadiska využívania výsledkov projektu po uplynutí doby udržateľnosti na obdobie od roku 2022.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Múzeum SNP nevykazovalo v následných monitorovacích správach k projektu údaje v časti 8. Príjmy projektu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Národné osvetové centrum

IČO
00164615
Sídlo
Nábrežie Ivana Krasku 1, 92101 Piešťany
Kontrolované obdobie
2011-2018
Termín kontroly
21.07.2019 - 03.12.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

dobrá prax

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

IČO
31755194
Sídlo
Cesta na Červený most 6, 81406 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011-2018
Stav kontroly
Ukončená

Slovenská národná galéria

IČO
00164712
Sídlo
Riečna 1, 81513 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011-2018
Stav kontroly
Ukončená

Slovenská národná knižnica

IČO
36138517
Sídlo
nám. J.C.Hronského 1, 03601 Martin
Kontrolované obdobie
2011-2018
Termín kontroly
16.07.2019 - 28.11.2019
Stav kontroly
Ukončená

Univerzitná knižnica v Bratislave

IČO
00164631
Sídlo
Michalská 1, 81417 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011-2019
Stav kontroly
Ukončená

Štátna vedecká knižnica v Prešove

IČO
00164682
Sídlo
Hlavná 99, 08189 Prešov
Kontrolované obdobie
2011-2018
Termín kontroly
12.08.2019 - 04.11.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt oneskorene zaradil majetok do účtovnej a analytickej evidencie v troch prípadoch v celkovej sume 386 090,55 eur v rozpore s čl. XVI., ods. 3 internej Smernice o postupe pri spracovaní a obehu účtovných dokladov v ŠVK a § 26 ods.1 opatrenia MF SR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Späť