Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-015/2021/1130
Názov:
Pripravenosť SR na riešenie sucha.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť pripravenosť SR na riešenie problematiky sucha.
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2018 -2020 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
30.06.2021 - 22.09.2021
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

MŽP SR nevykonalo komplexné vyhodnotenie historického výskytu sucha (za účelom stanovenia kompletného systému indikátorov sucha a prahových hodnôt pre jednotlivé štádiá závažnosti sucha). Z dôvodu, že nebol vyhodnotený historický výskyt sucha, nebolo vykonané ani vyhodnotenie rizika sucha (pravdepodobnosť výskytu a potenciálnych nepriaznivých dopadov na ľudí, životné prostredie a hospodársku činnosť) a identifikácia oblastí s potenciálnym výskytom sucha. Vyhodnotenie rizikových oblastí je predpokladom pre nastavenie účinných opatrení na zvládanie sucha.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
SR nemala kompletný a jednotný systém indikátorov sucha vytvorený kombináciou všetkých typov sucha (meteorologické, hydrologické, poľnohospodárske, sociálno - ekonomické). Nemala zadefinované jednotlivé štádia závažnosti sucha a nemala stanovené jednotné prahové hodnoty pre jednotlivé typy sucha v rámci danej kategórie sucha.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
NKÚ SR zistil, že MŽP SR vo svojich strategických dokumentoch neriešilo problematiku sucha komplexne. Ministerstvo nemalo vypracovanú stratégiu manažmentu sucha.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
AP H2ODNOTA JE VODA nemal stanovené žiadne cieľové hodnoty rozsahu celého programu, ani merateľné ukazovatele jeho účinkov. Opatrenia boli nastavené bez určených zodpovedností, merateľných ukazovateľov výsledkov realizovaných opatrení a špecifických cieľov z hľadiska predpokladaných účinkov na zmiernenie nedostatkov vody a sucha.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Ministerstvo nespracovávalo a nevyhodnocovalo informácie o stave financovania AP H2ODNOTA JE VODA.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Systém včasného varovania bol zavedený len čiastočne, a to iba pre pôdne sucho.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
PS a ani MŽP SR nekoordinovali realizáciu opatrení AP H2ODNOTA JE VODA; opatrenia neboli vyhodnocované.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Späť