Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-006/2017/1060
Názov:
Kontrola energetickej účinnosti vo verejnom sektore
Účel kontrolnej akcie:
Zhodnotiť stratégiu, financovanie a monitorovanie zvyšovania energetickej efektívnosti verejných bud
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Environmentálny fond

IČO
30796491
Sídlo
Nevädzová 5, 82101 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2014-2016
Termín kontroly
18.05.2017 - 07.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Fond konal nad rámec zákona č. 587/2004 Z. z. tým, že žiadateľom umožnil doplniť chybné a neúplné žiadosti o podporu. Týmto spôsobom vznikal výrazný nepomer medzi počtom oprávnených žiadostí zaradených do zoznamu na schválenie a disponibilnými zdrojmi prostriedkov určených na činnosť L1 až L3.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 587/2004 Z.z.
V jednom prípade bolo zistené, že po uzavretí hodnotiaceho obdobia bolo v hodnotiacom hárku z roku 2014 dodatočne vykonané zníženie bodového hodnotenia, bez zdôvodnenia.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 587/2004 Z.z.
V niektorých prípadoch bola dotácia schválená skôr, ako žiadateľ ukončil verejné obstarávanie a uzavrel zmluvu so zhotoviteľom diela. Schválená dotácia bola vždy vyššia ako boli oprávnené výdavky na zhotovenie diela. Potom pri vyúčtovaní bolo vykázané nedočerpanie dotácie. Tento spôsob priznávania dotácií poukazuje na neefektívnosť konania, pretože pri presnom prerozdelení indikovanej sumy na špecifickú činnosť L1 až L3 sa mohla dotácia poskytnúť vyššiemu počtu žiadateľov, aj s nižšou požadovanou sumou.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 587/2004 Z.z.
Spôsob prideľovania projektov interným a externým hodnotiteľom nebol vykonávaný preukázateľným spôsobom.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 587/2004 Z.z.
EF poskytoval oprávneným právnickým osobám dotácie na realizáciu projektov, ktorých stavebná činnosť bola rozdelená na etapy. Fond nemal vo svojich pravidlách stanovené, že dotácia na špecifickú činnosť L1 až L3 môže byť priznaná oprávnenej osobe len v max. sume 200 000,00 eur počas celej existencie vyhlásenej podpory. V prípade viacnásobného poskytnutia dotácie jednému subjektu na projekt obnovy, rekonštrukcie a zateplenia administratívnych, kultúrnych a multifunkčných budov rozdeleného na etapy je otázne či nejde o formu štátnej pomoci, ktorej postupy upravuje zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 587/2004 Z.z.
• Doručené žiadosti o podporu boli v podateľni EF mechanicky zaregistrované pečiatkou príjemcu a poradovým číslom došlej pošty. Tento spôsob evidencie však nezaručuje, že s došlou dokumentáciou sa po uplynutí termínu na predloženie žiadostí ďalej nemanipuluje, napr. doplnením listov žiadosti, resp. výmenou celého tlačiva, atď. Podľa názoru NKÚ SR by bezpečnosť a preukázateľnosť obsahu, dodržanie stanovených termínov (lehôt) došlých a odosielaných zásielok a v neposlednom rade minimalizácia konfliktov v administratívnych procesoch bola zaručená elektronickou podateľňou. Elektronizáciou správy dokumentov by sa cez vytvorený program registratúry EF vytvoril záznam o došlom a odoslanom dokumente s uvedením čísla a označením typu dokumentu, ktorý by bol pred následným skenovaním označený čiarovým kódom, registratúrnou pečiatkou s generovaným poradovým číslom. Po uložení dokumentu cez inštalovanú aplikáciu by bol dokument archivovaný v Centrálnom archíve. Týmto spôsobom by už nebolo potrebné elektronické doručovanie žiadostí.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 395/2002 Z.z.
EF nemá v interných predpisoch stanovené na ktoré verejné budovy sa može/nemože poskytnúť dotácia.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 587/2004 Z.z.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014-2016
Termín kontroly
08.05.2017 - 22.10.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

v Štatúte MDV SR účinnom v kontrolovanom období ministerstvo nevymedzilo nové dôležité úlohy a zásady činnosti v oblasti energetickej hospodárnosti budov v súlade s ustanovením § 39 ods. 2 písm. a) zákona č. 575/2001 Z. z., podľa ktorého vláda schvaľuje štatúty ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ktoré podrobnejšie vymedzia ich úlohy a zásady ich činnosti. Kontrolou bolo zistené, že v Štatúte MDV SR boli zmeny v oblasti energetickej hospodárnosti budov a ustanovenia systému kontroly EC premietnuté neskôr, t.j. s účinnosťou od 01.01.2017: a to v písm. q) energetická hospodárnosť budov v bode 3, 4, 5, 6, 8, 9 a 10.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 575/2001 Z.z.
Smernica EPaR č. 2010/31/EÚ uložila členským štátom povinnosť prijať a uverejniť zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia do 9. júla 2012 s rôznymi termínmi uplatňovania jednotlivých článkov. Povinnosť uvedená v Čl. 18 Smernice EPaR č. 2010/31/EÚ bola do legislatívy SR transponovaná zákonom 300/2012 Z. z., ktorý bol schválený Národnou radou SR dňa 18.09.2012 a vyhlásený v Zbierke zákonov s dátumom 09.10.2012 a účinný bol od 01.01.2013. Smernica EPaR č. 2010/31/EÚ bola transponovaná zákonom č. 300/2012 Z. z. do legislatívy SR s oneskorením dvoch mesiacov. Zákon bol zverejnený v zbierke zákonov v čiastke 75/2012 s oneskorením troch mesiacov, ako bola uvedená povinnosť v Čl. 28 Transpozícia Smernice EPR 2010/31/EÚ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Povinnosť zaviesť systém kontrol EC v zmysle Smernice EPaR č. 2010/31/EÚ bola najneskôr od 09. januára 2013, t. j. aj uskutočňovanie kontrol EC jedným alebo niekoľkými druhmi kontroly, ktoré v súčasnosti neboli zavedené. Nevykonávanie kontroly EC ministerstvom, nebolo v súlade s Čl. 18 a prílohou II Smernice EPaR č. 2010/31/EÚ a nebolo v súlade s prijatou legislatívou SR, vykonávať kontroly podľa § 9 ods. 3 písm. e) a f) zákona č. 555/2005 Z. z.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 555/2005 Z.z.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014-2016
Termín kontroly
17.05.2017 - 22.10.2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť