Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-003/2016/1060
Názov:
Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov a hospodárenia vo vybraných kapitolách za rok 2015.
Účel kontrolnej akcie:
Prekontrolovať správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol MDVRR SR, MPRV SR, MŽP SR a MH SR za r
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2015
Termín kontroly
14.02.2016 - 15.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Z inventúrneho súpisu ČIK č. 1 nebolo zrejmé či je parafovaný osobou zodpovednou za príslušný druh majetku (prevažne software, prípadne licencie). V zmysle § 30 ods.2, písm. e) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve inventúrny súpis obsahuje meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby alebo zodpovednej osoby za príslušný druh majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
rozhodnutia ministra (č. 247/2012 zo 17.12.2012, č. 78/2013 z 12.12.2013) o prebytočnosti majetku boli bez evidenčného čísla, čo nebolo v súlade s § 16 ods. 2 a) zákona o archívoch a registratúrach podľa ktorého Pôvodca registratúry je povinný evidovať záznamy, ktoré vznikli z jeho činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 395/2002 Z.z.
- účtovným dokladom 400805/2015 zo 07.05.2015 bolo zamestnancovi vykonávajúcemu prácu na základe dohody o vykonaní práce preplatené stravné v sume 2,38 eur aj napriek tomu, že tento benefit nebol písomne dohodnutý v dohode o vykonaní práce. Uvedená skutočnosť nebola v súlade s § 1 ods. l písm. c) zákona o cestovných náhradách, podľa ktorého poskytovanie náhrad výdavkov pri pracovných cestách sa poskytuje fyzickým osobám činným na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ak je to v dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru dohodnuté.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
Pri overení požiadavky na obstaranie tovaru a služby či je v súlade s rozpočtom orgánu verejnej správy boli použité formuláre, ktoré po formálnej stránke neboli v súlade so zákonom o finančnej kontrole, podľa ktorého sa s účinnosťou od 01.11.2014 predbežná finančná kontrola vykonáva ako vnútorná administratívna kontrola. (Obstaranie reflexných pások s potlačou s predpokladanou hodnotou zákazky 19 800,00 eur bez DPH, podlimitná zákazka s využitím elektronického trhoviska, Obstaranie služieb – „Vytvorenie vzdelávacieho a akreditovaného programu pre Národný systém kvality služieb v cestovnom ruchu“, predpokladaná hodnota zákazky 240 000,00 eur, nadlimitná zákazka, verejná súťaž)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Vzhľadom na nulový stav pokladničnej hotovosti nevypracovala ČIK č. 2 pri vykonaní inventúry inventúrny súpis. V zmysle § 30 ods.2, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve je všsak potrebné vypracovať inventúrny súpis ako účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri VO s predmetom zákazky „Poskytovanie komplexného poradenstva pri zadávaní a realizácii koncesie vybraných úsekov diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 a právna, technická a finančná podpora v súvislosti s aplikáciou koncesnej zmluvy na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov rýchlostnej cesty R1: Nitra Tekovské Nemce a Banská Bystrica - severný obchvat“ NKÚ SR konštatuje, že MDVRR SR nepostupovalo pri určovaní predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s: - § 5 ods. 1, § 5 ods. 14, § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne s princípom hospodárnosti a efektívnosti. V dokumentácii sa nenachádzal žiadny relevantný doklad preukazujúci stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov. Zároveň z dokumentácie nevyplývalo, že predpokladaná hodnota zákazky (v zmysle Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 6 100 000,00 eur bez DPH) vychádzala z ceny, za ktorú sa obvykle predával rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase, keď MDVRR SR oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania posielalo na uverejnenie. Informácie a podklady, ktoré sa nachádzali v dokumentácii, na základe ktorých MDVRR SR určilo predpokladanú hodnotu zákazky boli rozporuplné. Z predloženej dokumentácie zároveň nebolo zrejmé navýšenie predpokladanej hodnoty zákazky v prípade právneho poradenstva o 50,00 eur bez DPH za osobo / hodinu a technického poradenstva 40,00 eur bez DPH (Právna, technická a finančná podpora v súvislosti s aplikáciou koncesnej zmluvy na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov rýchlostnej cesty R1: Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Pri VO s predmetom zákazky „Poskytovanie komplexného poradenstva pri zadávaní a realizácii koncesie vybraných úsekov diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 a právna, technická a finančná podpora v súvislosti s aplikáciou koncesnej zmluvy na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov rýchlostnej cesty R1: Nitra Tekovské Nemce a Banská Bystrica - severný obchvat“ bolo:NKÚ SR ďalej konštatuje, že MDVRR SR nepostupovalo v súlade s § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko nedôvodne spojilo realizáciu verejného obstarávania dvoch zákaziek rôznej zložitosti do jedného verejného obstarávania. Nedovolené spojenie služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nebola rozdelená na časti), mohlo obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok predloženie len jednej ponuky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Pri VO s predmetom zákazky „Poskytovanie komplexného poradenstva pri zadávaní a realizácii koncesie vybraných úsekov diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 a právna, technická a finančná podpora v súvislosti s aplikáciou koncesnej zmluvy na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov rýchlostnej cesty R1: Nitra Tekovské Nemce a Banská Bystrica - severný obchvat“ MDVRR SR nepostupovalo v súlade s § 32 ods. 6 a § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa právnej, technickej a finančnej podpory v súvislosti s aplikáciou koncesnej zmluvy na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov rýchlostnej cesty R1: Nitra Tekovské Nemce a Banská Bystrica - severný obchvat boli MDVRR SR stanovené neprimerane
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Pri VO s predmetom zákazky „Poskytovanie komplexného poradenstva pri zadávaní a realizácii koncesie vybraných úsekov diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 a právna, technická a finančná podpora v súvislosti s aplikáciou koncesnej zmluvy na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov rýchlostnej cesty R1: Nitra Tekovské Nemce a Banská Bystrica - severný obchvat MDVRR SR - nepostupovalo v súlade s: § 32 ods. 6 a § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní vzhľadom na požiadavku znalosti slovenského a anglického jazyka expertmi (bez možnosti zaistenia tejto požiadavky alternatívne, t.j. tlmočníkom, resp. prekladateľom).
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Pri VO s predmetom zákazky „Poskytovanie komplexného poradenstva pri zadávaní a realizácii koncesie vybraných úsekov diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 a právna, technická a finančná podpora v súvislosti s aplikáciou koncesnej zmluvy na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov rýchlostnej cesty R1: Nitra Tekovské Nemce a Banská Bystrica - severný obchvat“ bolo zistené že MDVRR SR nepostupovalo v súlade s § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s 34 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu, že na základe MDVRR SR definovaného neúplného a nejednoznačného opisu predmetu zákazky nebolo možné vypracovať objektívne a porovnateľné cenové ponuky na požadovaný predmet zákazky. NKÚ SR konštatuje, že MDVRR SR predpokladalo využitie subdodávok, avšak ich podiel v zmysle Oznámenia o výsledku verejného obstarávania mu nebol známy. V prípade riadneho opisu predmetu zákazky, zadefinovania potrebných expertov (nielen expertov č. 1 – 14), bolo by možné znížiť počet MDVRR SR neznámych subdodávateľov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Pri VO s predmetom zákazky „Poskytovanie komplexného poradenstva pri zadávaní a realizácii koncesie vybraných úsekov diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 a právna, technická a finančná podpora v súvislosti s aplikáciou koncesnej zmluvy na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov rýchlostnej cesty R1: Nitra Tekovské Nemce a Banská Bystrica - severný obchvat“ bolo zistené porušenie • § 19 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko pri určení lehoty na predloženie žiadostí o účasť neprihliadalo na zložitosť predmetu zákazky. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zaslané Publikačnému úradu 14.04.2014, lehota na predkladanie žiadostí o účasť bola MDVRR SR stanovená v Ú. v. EÚ do 15.05.2014 do 10.00 h. MDVRR vykonalo redakčnú opravu Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, pričom predĺžilo lehotu na vysvetlenie a lehotu na predkladanie žiadosti o účasť do 22.05.2014 do 10:00 h.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Pri VO s predmetom zákazky „Poskytovanie komplexného poradenstva pri zadávaní a realizácii koncesie vybraných úsekov diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 a právna, technická a finančná podpora v súvislosti s aplikáciou koncesnej zmluvy na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov rýchlostnej cesty R1: Nitra Tekovské Nemce a Banská Bystrica - severný obchvat“ bolo zistené porušenie • § 34 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko predložená dokumentácia neobsahovala vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti spracúvaných informácií právneho garanta MDVRR SR, t.j. každého, kto sa zúčastnil na príprave a vyhotovení súťažných podkladov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Pri VO s predmetom zákazky „Poskytovanie komplexného poradenstva pri zadávaní a realizácii koncesie vybraných úsekov diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 a právna, technická a finančná podpora v súvislosti s aplikáciou koncesnej zmluvy na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov rýchlostnej cesty R1: Nitra Tekovské Nemce a Banská Bystrica - severný obchvat“ bolo zistené porušenie § 33 ods. 1 v nadväznosti na 33 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní a § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko MDVRR SR neposudzovalo splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Pri VO s predmetom zákazky „Poskytovanie komplexného poradenstva pri zadávaní a realizácii koncesie vybraných úsekov diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 a právna, technická a finančná podpora v súvislosti s aplikáciou koncesnej zmluvy na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov rýchlostnej cesty R1: Nitra Tekovské Nemce a Banská Bystrica - severný obchvat“ bolo:
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

IČO
00686832
Sídlo
Mlynské Nivy 44/a, 82715 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2015
Termín kontroly
21.02.2016 - 05.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že v porovnaní s rokom 2014 bol na MH SR zaznamenaný výrazný nárast počtu dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru o cca 140%. Z preverených dohôd o pracovnej činnosti vyplynulo, že v evidencii odpracovaných hodín k týmto dohodám sa vyskytujú prípady, kedy je popis vykonanej práce uvádzaný veľmi všeobecne až heslovite, čo znižuje preukázateľnosť a tiež možnosť posúdenia otázky oprávnenosti výplaty odmeny z pohľadu reálneho výkonu vykázanej činnosti.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Ďalej bolo zistené, že v súvislosti s dohodami o pracovnej činnosti nebola vo viacerých prípadoch splnená podmienka, ktorá sa viaže na vyplatenie odmeny. Nedodržiavaním povinnosti vyplývajúcej z dohody o pracovnej činnosti týkajúcej sa predkladania evidencie odpracovaných hodín najneskôr v posledný deň v príslušnom kalendárnom mesiaci dochádzalo k porušovaniu povinnosti vyplývajúcej z dohody o pracovnej činnosti.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Preverením poskytovania investičnej pomoci bolo zistené, že v roku 2014 poskytlo MH SR prijímateľovi Railway Casted Components, a.s. so sídlom v Poprade (prevádzka Prakovce) investičnú pomoc vo forme dotácie na obstaraný majetok v sume 1 955 102,05 eur. Po nahlásení hromadného prepúšťania prijímateľom pomoci na príslušnom Úrade práce (18.03.2015) MH SR bezprostredne nekonalo. Priebežnú kontrolu poskytnutej investičnej pomoci vykonalo MH SR až o sedem mesiacov. V čase ministerskej kontroly (25.11.2015) bola prevádzka uzavretá a všetci zamestnanci prepustení.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Kontrola ďalej zistila, že investičná pomoc bola v rokoch 2010 až 2015 odsúhlasená prevažne zahraničným podnikateľským subjektom (z hľadiska jej objemu takmer 90%).
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

IČO
00156621
Sídlo
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2015
Termín kontroly
14.02.2016 - 05.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

klasifikovanie výdavkov ako kapitálové výdavky a nie bežné výdavky
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
zaučtovanie výdavkov do majetku a nie do nákladov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Porovnaním cenových ponúk víťazných uchádzačov bolo zistené, že jednotkové ceny jednotlivých položiek predmetu zákazky boli v prípade rekonštrukcií v Bratislave a vo Zvolene porovnateľné, v prípade rekonštrukcie v Rožňave boli takmer dvojnásobné.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 25/2006 Z.z., 523/2004 Z.z.
v niektorých prípadoch neboli pri účtovných dokladoch priložené súpisy vykonaných prác, ktoré mali byť prílohou faktúry
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventúrne súpisy z vykonanej inventarizácie dlhodobého a krátkodobého nehmotného majetku reprezentujú iba počítačové zostavy majetku
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ministerstvo nezasielalo písomné výzvy na úhradu dlžníkom, voči ktorým ministerstvo evidovalo splatné pohľadávky
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 374/2014 Z.z., 374/2014 Z.z.
ministerstvo nezaplatilo 813 215,93 eur v lehote, ktorá mu bola uložená právoplatným vykonateľným rozhodnutím súdov a zaplatilo ju po viac ako piatich rokoch, vrátane úrokov z omeškania v celkovej výške 381 373,37 eur (roky 2005 až 2015)
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2015
Termín kontroly
14.02.2016 - 12.05.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť