Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-065/2015/1040
Názov:
Implementácia projektov Kohézneho fondu v oblasti odkanalizovania a zásobovania pitnou vodou.
Účel kontrolnej akcie:
Účelom KAbude zmapovanie skutkového stavu hospodárnosti a efektívnosti použitia finančných prostried
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2007-2013
Termín kontroly
07.10.2015 - 28.02.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť