Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-033/2014/1060
Názov:
Kontrola plnenia cieľov a záväzkov vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii v oblasti biopalív v doprave.
Účel kontrolnej akcie:
Prekontrolovať implementáciu predpisov Európskej únie v oblasti biopalív v doprave, ako súčasti poli
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

IČO
00686832
Sídlo
Mlynské Nivy 44/a, 82715 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2012, 2013 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
29.05.2014 - 25.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

SR si splnila záväzok prevziať do právneho poriadku Smenice EP a R 2009/28/ES a 2009/30/ES. Proti SR nebolo začaté konanie o porušení Zmluvy o fungovaní EÚ podľa čl. 258 až 260 tejto zmluvy.
SR splnila v rokoch 2011 - 2013 stanovené percento biozložiek v motorových palivách v zmysle § 14a ods. 1 písm. a) až j) zákona č. 309/2009 Z.z. (2011 - 4,45%, 2012 - 4,19%, 2013 - 4,60%).
MH SR si za rok 2011 a 2012 splnilo povinnosť predkladať vláde správy o používaní biozložiek v motorových palivách v zmysle nariadenia vlády SR č. 246/2006 Z.z. a úlohy C.1. uznesenia vlády SR č. 14/2007

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

IČO
00156621
Sídlo
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012, 2013 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
01.06.2014 - 12.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Ministerstvo nemá vybudovaný systém evidencie vyhlásení pestovateľa/dodávateľa biomasy na výrobu biopalív alebo biokvapaliny, keďže pestovateľom a dodávateľom biomasy nevznikla žiadna zákonná povinnosť posielať vyhlásenia súbežne aj na ministerstvo.
V roku 2012 a 2013 ministerstvo nepreukázalo vykonanie kontrolných dní k polroku plnenia v súlade s kontraktom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Z vyjadrenia zodpovedného zamestnanca ministerstva zároveň vyplýva, že táto úloha, ale aj možné prehodnotenie členstva PPA a Združenia pre výrobu a využitie biopalív v SR v pracovnej skupine a zjednodušenie vypĺňania vyhlásenia pestovateľa/dodávateľa biomasy formou elektronického formulára vo väzbe na celý cyklus výroby biopaliva bude zaradená na plánované zasadnutie pracovnej skupiny pre biomasu v septembri 2014
Typ nedostatku: -

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012, 2013 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
02.06.2014 - 17.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

MŽP SR a SHMÚ nemali informácie o tom, ktoré právnické a fyzické osoby uviedli pohonné látky iné ako biopalivo na trh SR a mali zaslať SHMÚ správu podľa § 14c ods. 2 zákon č. 309/2009 Z. z
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 309/2009 Z.z.
MŽP SR a SHMÚ neuzatvárali dodatky ku kontraktom po navýšení finančných prostriedkov rozpočtovými opatreniami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

IČO
42337402
Sídlo
Hlohovecká 2, 95141 Lužianky
Kontrolované obdobie
2012, 2013 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
01.06.2014 - 22.07.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neskoré uzavretie dodatkov v r. 2012 a 2013 pre nasledujúci rok: Dodatok č. 6 k Dohode o delegovaní činností č. 01/2008 uzavretej dňa 27.02.2008 medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava bol uzavretý dňa 21.03.2012 a Dodatok č. 7 k Dohode o delegovaní činností č. 01/2008 uzavretej dňa 27.02.2008 medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava uzavretý dňa 20.02.2013.
Kontrolou bolo zistené, že v kontrolovanom období január , február a marec rokov 2012 boli vystavené faktúry splatné v apríli, čo bolo v rozpore s Článkom 11 bod č. 9 Dohody o delegovaní činností č. 01/2008, resp. s bodom D – FINANČNÉ NÁKLADY, kedy mali byť faktúry vystavované mesačne za služby vykonané v predchádzajúcom mesiaci.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
NPPC-VÚPOP v rámci úlohy „Tvorba údajovej databázy – register pôd pre pestovanie plodín na výrobu biopalív“ zabezpečoval prostredníctvom Pôdneho portálu prístup k priestorovým údajom o plochách spĺňajúcich kritériá trvalej udržateľnosti a emisie skleníkových plynov nepresahujú limitné hodnoty Smernice 2009/28/ES. Zabezpečenie tohto prístupu bolo v súčasnosti splnené avšak technická a morálna zastaranosť hardvéru a softvéru nespĺňa požiadavky na moderný, komfortný a rýchly informačný systém.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Dohľad nad ochranou poľnohospodárskej pôdy pred negatívnymi faktormi zabezpečuje, podľa národnej legislatívy, Pôdna služba na NPPC-VÚPOP spolu s orgánmi ochrany poľnohospodárskej pôdy. Finančné poddimenzovanie tejto služby má však negatívny dopad na výkon ochrany poľnohospodárskej pôdy, čoho následkom je minimálna finančná a personálna kapacita, ktorá vedie k znižovaniu výkonov, nemožnosti monitoringu degradácie poľnohospodárskej pôdy v teréne a pod.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Pôdohospodárska platobná agentúra

IČO
30794323
Sídlo
Hraničná 12, 81526 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012, 2013 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
01.06.2014 - 19.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Slovenský hydrometeorologický ústav

IČO
00156884
Sídlo
Jeséniova 17, 83315 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2012, 2013 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
02.06.2014 - 14.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

SHMÚ konal a koná ako odborne spôsobilá osoba (OSO), keď overoval a overuje potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny aj po vydaní osvedčení OSO, ktoré MŽP SR vedie od 25.05.2012 v registri OSO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 309/2009 Z.z.
SHMÚ konal a koná ako odborne spôsobilá osoba (OSO) iba pri overovaní potvrdení o pôvode biopaliva, neplnil ostatné úlohy OSO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 309/2009 Z.z.
SHMÚ nevykonával kontrolu odborne spôsobilých osôb podľa zákona č. 309/2009 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 271/2011 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 271/2011 Z.z.
SHMÚ nemal informácie o tom, ktoré právnické a fyzické osoby uviedli pohonné látky iné ako biopalivo na trh SR a mali mu zaslať správu podľa § 14c ods. 2 zákon č. 309/2009 Z. z.
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 309/2009 Z.z.
SHMÚ a MŽP SR neuzatvárali dodatky ku kontraktom po navýšení finančných prostriedkov rozpočtovými opatreniami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
SHMÚ oneskorene predkladal MŽP SR vyhodnotenia plánu hlavných úloh za rok 2012 a 2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť